ON TAP VAO LOP 10 CHUYEN DE HAM SO đề thi Toán học 9

Đăng ngày 5/6/2008 10:57:18 AM | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 951 | Lần xem: 2938 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
2938 lần xem

Bình luận

Nội dung

ÔN TẬP VÀO LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ
Bài 1 Cho hµm sè: y=(m-2)x+n (d)
T×m c¸c gi¸ trÞ cña m vµ n ®Ó ®å thÞ (d) cña hµm sè:
a. §i qua ®iÓm A(-1;2) vµ B(3;-4)
b. C¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng  vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng .
c. C¾t ®­êng th¼ng -2y+x-3=0
d. Song song víi ®­êng th¼ng 3x+2y=1.
Bµi 2. Cho hµm sè y=2x2 (P)
a. VÏ ®å thÞ.
b. T×m trªn (P) c¸c ®iÓm c¸ch ®Òu hai trôc täa ®é.
c. Tïy theo m, h·y xÐt sè giao ®iÓm cña (P) víi ®­êng th¼ng y=mx-1.
d. ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua A(0;-2) vµ tiÕp xóc víi (P).

Bµi 3. Cho Parabol (P): y=x2 vµ ®­êng th¼ng (d): y=2x+m.
X¸c ®Þnh m ®Ó hai ®­êng ®ã:
a. TiÕp xóc víi nhau. T×m hoµnh ®é tiÕp ®iÓm.
b. C¾t nhau t¹i hai ®iÓm, mét ®iÓm cã hoµnh ®é x=-1.T×m täa ®é ®iÓm cßn l¹i.
c. Gi¶ sö (d) c¾t (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A vµ B. T×m quÜ tÝch trung ®iÓm I cña AB khi m thay ®æi.

Bµi 4. Cho ®­êng th¼ng cã ph­¬ng tr×nh:
2(m-1)x+(m-2)y=2 (d)
a. T×m m ®Ó ®­êng th¼ng (d) c¾t (P); y=x2 t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A vµ
b. T×m täa ®é trung ®iÓm cña ®o¹n AB theo m.
c. T×m m ®Ó (d) c¸ch gèc täa ®é mét kho¶ng lín nhÊt.
d. T×m ®iÓm cè ®Þnh mµ (d) ®i qua khi m thay ®æi.
bài 5 : ( 2 ®iÓm )
a)T×m c¸c gi¸ trÞ cña a , b biÕt r»ng ®å thÞ cña hµm sè y = ax + b ®i qua hai ®iÓm
A( 2 ; - 1 ) vµ B ( 
b) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ®å thÞ cña c¸c hµm sè y = mx + 3 ; y = 3x –7 vµ ®å thÞ cña hµm sè x¸c ®Þnh ë c©u ( a ) ®ång quy .Bài 6 ( 2 ®iÓm ) .
Cho Parabol (P) : y =  vµ ®ưêng th¼ng (D) : y = px + q .
X¸c ®Þnh p vµ q ®Ó ®ưêng th¼ng (D) ®i qua ®iÓm A ( - 1 ; 0 ) vµ tiÕp xóc víi (P) . T×m to¹ ®é tiÕp ®iÓm .
Bài 7 :
Trong cïng mét hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho parabol (P) : 
vµ ®ưêng th¼ng (D) :
VÏ (P) .
T×m m sao cho (D) tiÕp xóc víi (P) .
Chøng tá (D) lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh .
Bài 8 Cho hµm sè y = ( m –2 ) x + m + 3 .
T×m ®iÒu kiÖm cña m ®Ó hµm sè lu«n nghÞch biÕn .
T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hµnh ®é lµ 3 .
T×m m ®Ó ®å thÞ c¸c hµm sè y = - x + 2 ; y = 2x –1vµ y = (m – 2 )x + m + 3 ®ång quy .

Bài 9 . Cho hµm sè y = x2 cã ®å thÞ lµ ®ưêng cong Parabol (P) .
Chøng minh r»ng ®iÓm A( - n»m trªn ®ưêng cong (P) .
T×m m ®Ó ®Ó ®å thÞ (d ) cña hµm sè y = ( m – 1 )x + m ( m R , m 1 ) c¾t
®ưêng cong (P) t¹i mét ®iÓm .
Chøng minh r»ng víi mäi m kh¸c 1 ®å thÞ (d ) cña hµm sè y = (m-1)x + m lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh .

Bài 10 Cho hai ®ưêng th¼ng y = 2x + m – 1 vµ y = x + 2m .
T×m giao ®iÓm cña hai ®ưêng th¼ng nãi trªn .
T×m tËp hîp c¸c giao

Bài 11 Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é cho ®iÓm A ( -2 , 2 ) vµ ®ưêng th¼ng (D) : y = - 2(x +1) .
§iÓm A cã thuéc (D) hay kh«ng ?
T×m a trong hµm sè y = ax2 cã ®å thÞ (P) ®i qua A .
ViÕt phư¬ng tr×nh đường th¼ng ®i qua A vµ vu«ng gãc víi (D) .

Bài 12 VÏ ®å thÞ hµm sè 
ViÕt phư¬ng tr×nh ®ưêng th¼ng ®i qua hai ®iÓm ( 2 ; -2 ) vµ ( 1 ; - 4 )
T×m giao ®iÓm cña ®ưêng th¼ng võa t×m ®îc víi ®å thÞ trªn .
Bài 13 Trong hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho hµm sè y = 3x + m (*)
1) TÝnh gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè ®i qua : a) A( -1 ; 3 ) ; b) B( - 2 ; 5 )
2) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é lµ - 3 .
3) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é lµ - 5 .

Bài 14 : Cho hµm sè : y =  ( P )
a) TÝnh gi¸ trÞ cña hµm sè t¹i x = 0 ; -1 ;  ; -2 .
b) BiÕt f(x) =  t×m x .
c) X¸c ®Þnh m ®Ó ®ưêng th¼ng (D) : y = x + m – 1 tiÕp xóc víi (P) .

Sponsor Documents