ông văn Khen thưởng-Viết SKKN năm 2016-2017

Đăng ngày 5/23/2017 8:41:47 AM | Thể loại: Đề thi khác | Chia sẽ bởi: Duy Phan Khánh | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 1.94 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi ông văn Khen thưởng-Viết SKKN năm 2016-2017, Đề thi khác. . Chúng tôi chia sẽ đến bạn đọc đề thi ông văn Khen thưởng-Viết SKKN năm 2016-2017 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Thư viện ông văn Khen thưởng-Viết SKKN năm 2016-2017 thuộc danh mục Đề thi khác được giới thiệu bởi user Duy Phan Khánh đến cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Đề thi khác , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi khác ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu UBND HUYỆN HỒNG DÂNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 51 /PGDĐT Huyện Hồng Dân, ngày 17 tháng 4 năm 2017 V/v hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 Kính gửi: Hiệu trưởng những trường trực thuộc, cho biết thêm Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều https://nslide.com/de-thi/ong-van-khen-thuong-viet-skkn-nam-2016-2017.sdcu0q.html

Nội dung

UBND HUYỆN HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51 /PGDĐT Huyện Hồng Dân, ngày 17 tháng 4 năm 2017
V/v hướng dẫn xét thi đua,
khen thưởng năm học 2016-2017


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục-Đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Bạc Liêu;
Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-HĐTĐKT ngày 21/12/2016 của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện Hồng Dân về việc bình xét khen thưởng năm 2016 và đăng ký thi đua năm 2017;
Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Hồng Dân hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

I. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA
1. Đối với tập thể:
1.1. Tập thể lao động tiên tiến: được xét cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm;
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;
- Có trên 50% cá nhân trong đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân nào bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước.
1.2. Tập thể lao động xuất sắc: được xét cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
- Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
1.3. Cờ thi đua của UBND tỉnh:
Được xét tặng vào dịp tổng kết năm học cho đơn vị có thành tích xuất sắc được suy tôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua các cụm, khối thi đua của ba cấp học năm học 2016-2017.

2. Đối với cá nhân:
2.1. Danh hiệu lao động tiên tiến:
- Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, kỷ luật lao động của cơ quan, đơn vị;
- Có ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh;
(Theo Khoản 1 Điều 24 của Luật Thi đua, khen thưởng).
Lưu ý: không xét cho trường hợp không đăng ký thi đua; mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị xử phạt hành chính; bị kỷ luật từ khiển trách trở lên; nghỉ việc từ 40 ngày (trừ nghỉ thai sản, điều trị bệnh theo kết luật của cơ quan y tế).
2.2. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở:
Căn cứ vào đăng ký thi đua đầu năm học 2016-2017 để xét thi đua:
- Được công nhận “Lao động tiên tiến” năm đề nghị.
- Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác, có kế hoạch công tác khoa học đạt hiệu