Phương trình logarit đề thi Bài tập, Chuyên đề và các Đề tập duyệt thi thử đại học khối 12

Đăng ngày 10/15/2010 9:52:40 AM | Thể loại: Bài tập, Chuyên đề và các Đề tập duyệt thi thử đại học khối 12 | Lần tải: 8 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.29 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

phương trình, bất phương trình Lôgarit
1.
2.
3.
4. (ĐHĐN-97)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. (ĐH-A2002)
a) Giải phương trình khi m=2
b) m=? để phương trình có ít nhất 1 no
12. (CĐSPHP-2004)
a)
b)
13. (CĐCNHN-2004) Tìm TXĐ

14. (CĐKTKTI-2005) Tìm TXĐ

15. (CĐBTre-2005)
16. (ĐHQGHN-B2000)
17. (ĐHBKHN-2000)

18. (ĐHH-A2000)
19. (ĐHH-D2000)
20. (ĐHYHN-2000)
21. (ĐHCT-D2000)
22. (ĐHAG-D2000)
23. (ĐHNT-A2000)
24. (ĐHTN-G2000)
25. (ĐHCT-B2000)

a) Giải phương trình với m=-1
b) m=? phương trình có 2 nghiệm
26. (HVQHQT-A2000)
27. (DHSPVinh-D2000)
28. (HVCNBCVT-2000)
29. (DHCD-2000)
30. (ĐHKT-2000)
31. (HVQY-2000) m=? phương trình có nghiệm
32. (ĐHCSND-G2000)

33. (CĐCNHN-2000)
34. (ĐHQGHN-A2001)
35. (ĐHSPHN2-A2001)
36. (ĐHSPVinh-AB2001)
37. (ĐHNNI-B2001)
38. (ĐHKTQD-2001)

39. (ĐHTM-2001)

40. (ĐHCĐ-2001)
41. (ĐHAN-A2001)

42. (ĐHTS-2001)
43. (ĐHCT-D2001)
a)
b) m=? pt có nghiệm
44. (ĐHDLPĐ-D2001)
45. (HVKTQS-2001) m=? phương trình có nghiệm
46. (ĐHDLPĐ-A2001)
47. (ĐHDLĐĐô-AV2001)
48. (ĐHSPTPHCM-A2001)
49. (DHYDTPHCM-2001)

m=? để phương trình có 2 nghiệm
50. (ĐHCSND-2001)

51. (ĐHQGHN-B96)

52. (HVKTQS-97)

53. (ĐHYTB-98)

54. (ĐHYHN-98)
55. (ĐHTM-97)
56. (ĐHYHN-97)
57. (ĐHBKHN-98)

58. (ĐHH-98)
59. (ĐHNT II-98)
60. (ĐHNNIHN-98)

61. (ĐHTLợi-97)
62. (ĐHXD-96)
63. (ĐHBKHN-97)
64. (ĐHKTrúc-97)
65. (ĐHVH-D2001)
66. (ĐHĐL-AB2001) m=? để phương trình có nghiệm
67. (ĐHDLTL-A2001)
68. (ĐYHN-2001)
69. (CĐXD1-2001)
70. (VĐHMởHN-2001)

71. (ĐHAG-D1)
72. (HVQHQT-D2001)
73. (ĐHDHN-2001)
74. (ĐHNNI-A2001)

75. (DHDLHV-B2000)
76. (CĐ-A2000)
77. (ĐHTS-2000)

78. (DHYTB-2000)
79. (ĐHLHN-2000)
80. (ĐHSPTPHCM-A2000)

81. (ĐHSPHN-A2000)

82. (ĐH-B2002)
82. (ĐH-D2002)
83. (ĐHTL-2000)
84. (ĐHTCKT-2000)
85. (ĐHĐN-A2001)
86. (ĐHH-AB2001) Với a=? hệ phương trình có nghiệm?
87. (ĐHCT-A2001)

Với m=? hệ phương trình có 2 nghiệm phân biệt
88. (ĐH-A2004)
89. (ĐH-

Sponsor Documents