PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÂN THI
TRƯỜNG: THCS BẮC SƠN

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHTN
Lớp 9 mô hình trường học mới
I. Khung phân phối chương trình
1. Hướng dẫn chung
Khung phân phối chương trình (PPCT) này quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình, áp dụng cho lớp 9 mô hình trường học mới, từ năm học 2017-2018.
Thời lượng quy định tại Khung PPCT áp dụng cho các trường tổ chức dạy học 1 buổi/ngày. Tiến độ thực hiện chương trình đảm bảo kết thúc năm học thống nhất cả nước.
Căn cứ Khung PPCT, các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với nhà trường. Các trường có điều kiện dạy học 2 buổi/ngày có thể điều chỉnh PPCT và tăng thời lượng dạy học cho phù hợp.
2. Khung phân phối chương trình
Thời lượng môn KHTN 9 là 06 tiết/tuần.
Thời lượng cả năm môn KHTN 9 là 06 tiết/tuần x 35 tuần = 210 tiết/năm

Số tuần thực hiện
Số tiết học và ÔTKTTổng
Hóa học
Vật lí
Sinh học

Cả năm
35
210
54
71
85

Học kì 1
18
108
33
21
54

Học kì 2
17
102
21
50
31


Học kì 1:
- Học kì 1 có 108 tiết (phân môn Hóa học 33 tiết, phân môn Vật lí 21 tiết, phân môn Sinh học 54 tiết).
- Kết thúc Học kì 1: Học sinh học xong chương trình từng phân môn như sau
+ Phân môn Hóa học Bài 37: Ôn tập chủ đề 8. Hiđrocacbon. Nhiên liệu;
+ Phân môn Vật lí Bài 13: Ôn tập (phần dòng điện một chiều);
+ Phân môn Sinh học Bài 31: Ôn tập phần di truyền và biến dị.
+ Ôn tập và kiểm tra theo từng phân môn quy định trong PPCT.
Học kì 2:
- Học kì 2 có 102 tiết (phân môn Hóa 21 tiết, phân môn Vật lí 50 tiết, phân môn Sinh học 31 tiết).
- Kết thúc Học kì 2: Học sinh học xong chương trình từng phân môn như sau
+ Phân môn Hóa học Bài 45: Ôn tập Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime;
+ Phân môn Vật lí Bài 59: Ôn tập;
+ Phân môn Sinh học BÀI 68. Tổng kết chương trình toàn cấp THCS.
Ôn tập và kiểm tra theo từng phân môn quy định trong PPCT.
II. Gợi ý phân phối chương trình chi tiết

PHÒNG GD&ĐT ÂN THI
TRƯỜNG THCS BẮC SƠN
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHTN 9 (PHÂN MÔN: HÓA HỌC)
Năm học: 2020 - 2021
Chủ đề
Tên bài
Số tiết

Tập 1
KHTN 9 (Tập 1)


Phần I.
Hóa học

CHỦ ĐỀ 1. Kim loại. Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
(18 tiết)
Bài 1: Tính chất của kim loại. Dãy hoạt động hoá học của kim loại
1,2,3,4


Bài 2: Nhôm
5,6


Bài 3: Sắt. Hợp kim sắt
7,8,9


Bài 4: Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
10,11


Bài 5: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
12,13,14


Bài 6: Ôn tập Hóa học vô cơ
15,16,17


Bài 32: Đại cương về hóa hữu cơ
18

Phần II.
Vật lí

Chủ đề 2. Dòng điện một chiều
(21 tiết)
Bài 7: Các đại lượng cơ bản của dòng điện một chiều trong đoạn mạch
1,2,3,4


Bài 8: Định luật Ôm. Xác định điện trở dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế
5,6


Bài 9: Các đại lượng cơ bản của dòng điện một chiều trong đoạn mạch nối tiếp và song song
7,8,9


Bài 10: Các yếu tố ảnh hưởng tới điện trở
10,11,12,13,14


Bài 11: Công suất điện. Điện năng. Công của dòng điện.
15,16,17,18


Bài 12: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
19


Bài 13: Ôn tập, (phần dòng điện một chiều)
20,21

Phần III.
SINH HỌC
CHỦ ĐỀ 3. NST VÀ SỰ PHÂN BÀO
(09 tiết)
Bài 14. Giới thiệu về di truyền họcBài 15: Nhiễm sắc thể


nguon VI OLET