QĐ thành lập Ban ra đề thi HSG lớp 8

đề thi Đề thi khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
qccu0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2017 8:34:35 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

UBND HUYỆN HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 224/QĐ-PGDĐT Huyện Hồng Dân, ngày 13 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban ra đ,xem chi tiết và tải về đề thi QĐ thành lập Ban ra đề thi HSG lớp 8, Đề Thi Đề Thi Khác , Đề thi QĐ thành lập Ban ra đề thi HSG lớp 8, doc, 1 trang, 0.07 M, Đề thi khác chia sẽ bởi Duy Phan Khánh đã có 0 download

LINK DOWNLOAD

QD-thanh-lap-Ban-ra-de-thi-HSG-lop-8.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

UBND HUYỆN HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 224/QĐ-PGDĐT Huyện Hồng Dân, ngày 13 tháng 3 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban ra đề thi chọn HSG lớp 8 cấp huyện năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HỒNG DÂN
Căn cứ Quyết định số 2172/QĐ-SGDĐT ngày 06/10/2015 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh;
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của ngành;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 27/05/2013 của UBND huyện Hồng Dân về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Dân;
Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban ra đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện năm học 2016-2017 gồm các ông, bà có tên và chức danh sau:
1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó trưởng phòng GD-ĐT;
2. Phó trưởng ban: Ông Trần Kim Cang, Chuyên viên phòng GD-ĐT;
3. Thư ký:
- Ông Nguyễn Minh Hải, Chuyên viên phòng GD-ĐT;
- Bà Tôn Thị Bé, Nhân viên phòng GD-ĐT;
4. Các thành viên: Theo danh sách đính kèm.
Điều 2. Các thành viên Ban ra đề thi có nhiệm vụ họp, tổ chức ra đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện năm học 2016-2017 đúng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban ra đề thi do Trưởng ban phân công, giao việc.
Các thành viên có mặt tại phòng GD-ĐT lúc 08 giờ 00 ngày 17/03/2017 để làm nhiệm vụ.
Điều 3. Các bộ phận trong phòng GD-ĐT, đơn vị trường học có liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Như điều 3; Đã ký
- Lưu: VT.
Nguyễn Quốc Tuấn
CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN RA ĐỀ THI HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
NĂM 2017
(Ban hành kèm theo QĐ số: 224 /QĐ-PGDĐT, ngày 13/3/2017)
STT
Họ và tên
Đơn vị
Ra đề môn
Bảng

 1
D Trần Thanh Hùng
Phòng GD-ĐT
Ngữ văn
Bảng A
Ngữ văn
Bảng B

2
Trần Kim Cang
Phòng GD-ĐT
Toán
Bảng A
Toán
Bảng B

3
Nguyễn Văn Phúc
THCS Nguyễn An Ninh
Vật lý
Bảng A
Vật lý
Bảng B

4
Ngô Hữu Nhiệm
THCS Ninh Hòa
Hóa học
Bảng A
Hóa học
Bảng B

5
Võ Văn Đồng
THCS Trương Vĩnh Ký
Sinh học
Bảng A
Sinh học
Bảng B

6
Bùi Văn Cầu
THCS Ninh Hòa
T.Anh
Bảng A
T.Anh
Bảng B

7
Nguyễn Thanh Hòa
Phòng GD-ĐT
Lịch sử


8
Nguyễn Hồng Anh
THCS Chu Văn An
Địa líDanh sách này có: 08 người
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN RA ĐỀ THI HSG LỚP 8 NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 224 /QĐ-PGDĐT ngày 13/03/2017)
Thời gian
Nội dung
Thành phần

08 giờ 00 phút ngày 17/03/2017
Họp Ban ra đề thi tại phòng GD&ĐT
Toàn thể Ban ra đề

Ngày 17/03-22/03/2017
Làm đề, hoàn thiện đề thi và hướng dẫn chấm các môn
Toàn thể Ban ra đề

Ngày 24/03/2017
Nộp đề kiểm tra tại phòng GDĐT
- Trưởng ban, phó ban, thư ký
- Các ủy viên ra đề kiểm tra

Ngày 25-26/03/2017
In sao đề thi các môn
Trưởng ban, phó ban, thư ký


----------------------

 


 UBND HUYỆN HỒNG DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

         Số: 224/QĐ-PGDĐT    Huyện Hồng Dân, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban ra đề thi chọn HSG lớp 8 cấp huyện năm 2017

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HỒNG DÂN

Căn cứ Quyết định số 2172/QĐ-SGDĐT ngày 06/10/2015 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của ngành;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 27/05/2013 của UBND huyện Hồng Dân về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Dân;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban ra đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện năm học 2016-2017 gồm các ông, bà có tên và chức danh sau:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó trưởng phòng GD-ĐT;

2. Phó trưởng ban: Ông Trần Kim Cang, Chuyên viên phòng GD-ĐT;

3. Thư ký:

- Ông Nguyễn Minh Hải, Chuyên viên phòng GD-ĐT;

- Bà Tôn Thị Bé, Nhân viên phòng GD-ĐT;

4. Các thành viên: Theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Các thành viên Ban ra đề thi có nhiệm vụ họp, tổ chức ra đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện năm học 2016-2017 đúng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban ra đề thi do Trưởng ban phân công, giao việc.

Các thành viên có mặt tại phòng GD-ĐT lúc 08 giờ 00 ngày 17/03/2017 để làm nhiệm vụ.

Điều 3. Các bộ phận trong phòng GD-ĐT, đơn vị trường học có liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                               TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                                               

- Như điều 3;                                                                                                 Đã ký                                                                            

- Lưu: VT.                                                                                  

 

 

 

 

         Nguyễn Quốc Tuấn                          


CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN RA ĐỀ THI HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN

NĂM 2017

(Ban hành kèm theo QĐ số: 224 /QĐ-PGDĐT, ngày 13/3/2017)

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Ra đề môn

Bảng

     1

D  Trần Thanh Hùng

Phòng GD-ĐT

Ngữ văn

Bảng A

Ngữ văn

Bảng B

2

Trần Kim Cang

Phòng GD-ĐT

Toán

Bảng A

Toán

Bảng B

3

Nguyễn Văn Phúc

THCS Nguyễn An Ninh

Vật lý

Bảng A

Vật lý

Bảng B

4

Ngô Hữu Nhiệm

THCS Ninh Hòa

Hóa học

Bảng A

Hóa học

Bảng B

5

Võ Văn Đồng

THCS Trương Vĩnh Ký

Sinh học

Bảng A

Sinh học

Bảng B

6

Bùi Văn Cầu

THCS Ninh Hòa

T.Anh

Bảng A

T.Anh

Bảng B

7

Nguyễn Thanh Hòa

Phòng GD-ĐT

Lịch sử

 

8

Nguyễn Hồng Anh

THCS Chu Văn An

Địa lí

 

 

 Danh sách này có: 08 người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN RA ĐỀ THI HSG LỚP 8 NĂM 2017

 

(Kèm theo Quyết định số 224 /QĐ-PGDĐT ngày 13/03/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

08 giờ 00 phút ngày 17/03/2017

Họp Ban ra đề thi tại phòng GD&ĐT

Toàn thể Ban ra đề

Ngày 17/03-22/03/2017

Làm đề, hoàn thiện đề thi và hướng dẫn chấm các môn

Toàn thể Ban ra đề

Ngày 24/03/2017

Nộp đề kiểm tra tại phòng GDĐT

- Trưởng ban, phó ban, thư ký

- Các ủy viên ra đề kiểm tra

Ngày 25-26/03/2017

In sao đề thi các môn

 

Trưởng ban, phó ban, thư ký

 

----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về QĐ thành lập Ban ra đề thi HSG lớp 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN