Quy chế Nâng lương trước thời hạn.doc

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2017-05-25 09:05:21 Tác giả Chung Nguyễn Cao loại .doc kích thước 0.08 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lệ Thủy, ngày 07 tháng 11 năm 2016 QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH (Ban hành kèm theo Quyết định số /2016/QĐ-THPNCT ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Chí Thanh) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng: Quy định này quy

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lệ Thủy, ngày  07 tháng  11 năm 2016
 
QUY CHẾ
NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2016/QĐ-THPNCT                                         ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Chí Thanh)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:
Quy định này quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng theo cơ chế tự chủ làm việc trong trường THPT Nguyễn Chí Thanh được trả lương theo hệ thống bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (viết tắt là công chức, viên chức và người lao động) đã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng, công nhận hoặc công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu.
2. Đối tượng không áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 1, Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh.
 
Điều 2. Nguyên tắc nâng bậc lương trước thời hạn
 
1. Việc xem xét, quyết định nâng lương trước thời hạn phải bảo đảm công bằng, công khai, dân chủ, động viên khích lệ phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.
2. Việc nâng bậc lương trước thời hạn được xét từ thành tích xuất sắc cao đến thành tích thấp hơn.
3. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.
4. Thời gian để nâng lương trước thời hạn cộng với số tháng giữ bậc lương cũ phải đảm bảo bằng số tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định của ngạch lương hiện hưởng. Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì công chức, viên chức
1

 


và người lao động được truy lĩnh tiền lương và truy lĩnh nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ.
 
Chương II
QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN
Điều 3. Điều kiện để xét nâng bậc lương trước thời hạn.  
Công chức, viên chức và người lao động quy định tại khoản 1, Điều 1 của Quy định này được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có đủ một trong các điều kiện sau:
1. Đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn.  
2. Công chức, viên chức và người lao động đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định (không tính trong tỷ lệ 10%).
Trường hợp công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì công chức, viên chức và người lao động được chọn  một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn có lợi nhất.
Điều 4. Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc. 
1. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên; 04 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.
2. Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại khoản
1

 


1 Điều này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.
Điều 5. Tỷ lệ và cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn
1. Tỷ lệ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không vượt quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của đơn vị.
2. Cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
3. Chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn của năm nào thì thực hiện theo năm đó, chậm nhất đến hết quý I của năm sau. Trường hợp không thực hiện hết chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn trong năm thì chỉ tiêu còn không được tính vào năm sau.
Điều 6. Cấp độ thành tích tối thiểu chung tương ứng với thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn.
1. Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với công chức, viên chức và người lao động đạt tối thiểu một trong các danh hiệu thành tích sau:
- Nhà giáo nhân dân; Nhà giáo ưu tú;
- Huân chương Lao động các hạng;
- Chiến sỹ thi đua toàn quốc;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;
- Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Đạt giải ba (Huy chương đồng) trở lên trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế;
- Là giáo viên, huấn luyện viên có thành tích trực tiếp bồi dưỡng học sinh, sinh viên, vận động viên đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế;
- Được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận giáo viên dạy giỏi tiêu biểu cấp quốc gia.
2. Nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với công chức, viên chức; và người lao động đạt tối thiểu một trong các thành tích sau:
- Được Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen hàng năm, đột xuất hoặc theo chuyên đề và có 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, các năm còn lại đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
1

 


- Có 02 năm liên tục trở lên được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, các năm còn lại đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
3. Nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng đối với công chức, viên chức và người lao động đạt tối thiểu một trong các thành tích sau:
- Có ít nhất 01 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và các năm còn lại đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
- Được Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen thường xuyên hoặc đột xuất hoặc theo chuyên đề và các năm còn lại đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
 
Điều 7. Ưu tiên trong xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc
1. Trường hợp số người đủ tiêu chuẩn để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc nhiều hơn tỷ lệ quy định thì ưu tiên những người có thành tích cao hơn.
2. Trường hợp có từ hai người trở lên đạt thành tích ngang nhau mà không đủ chỉ tiêu để nâng bậc lương trước thời hạn cho tất cả, thì ưu tiên theo thứ tự sau:
a) Công chức, viên chức và người lao động ngoài thành tích được dùng làm căn cứ để xét nâng bậc lương trước thời hạn còn đạt được nhiều thành tích khác hơn;
b) Công chức, viên chức và người lao động có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt (được Hội đồng khoa học tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền công nhận);
c) Công chức, viên chức và người lao động là nữ;
d) Công chức, viên chức và người lao động tuổi cao hơn (trừ trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu ở mức có lợi hơn); Công chức, viên chức và người lao động có thâm niên công tác nhiều hơn;
đ) Công chức, viên chức và người lao động chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào.
Điều 8. Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn
1. Đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản và cơ quan trực tiếp quản lý công chức, viên chức và người lao động được xét. Trong đó nêu rõ lý do đề xuất xét nâng bậc lương trước hạn;
b) Biên bản họp xét của Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn (bao gồm: Lãnh đạo cơ quan, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn, đại diện cấp ủy
1

 


, đại diện các tổ chức đoàn thể khác) cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức và người lao động được đề nghị nâng bậc lương trước hạn;
c) Bản sao các thành tích của công chức, viên chức và người lao động; Bản sao quyết định của Thủ trưởng cử đi bồi dưỡng học sinh, sinh viên, vận động viên đạt giải Quốc gia, Quốc tế và bản sao Giấy chứng nhận đạt giải của học sinh, sinh viên, vận động viên mà công chức, viên chức được phân công trực tiếp bồi dưỡng (áp dụng đối với giáo viên, huấn luyện viên bồi dưỡng học sinh, sinh viên, huấn luyện viên đạt giải);
d) Quyết định nâng bậc lương gần nhất (bản sao có chứng thực).
2. Đối với công chức, viên chức và người lao động đã có Thông báo nghỉ hưu
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản và cơ quan trực tiếp quản lý công chức, viên chức và người lao động.
b) Thông báo nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền (bản sao có chứng thực).
c) Quyết định nâng bậc lương gần nhất (bản sao có chứng thực).
Điều 9. Trình tự, thủ tục xét nâng bậc lương trước thời hạn
1. Trình tự và cách thức thực hiện:
Đơn vị thống nhất chỉ tiêu, số lượng, thời hạn được nâng bậc lương cụ thể từng trường hợp, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.    
Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện như sau:
Cán bộ, viên chức gửi hồ sơ cho đ/c phụ trách CB nhà trường, Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.
2. Thời hạn giải quyết:
Thời hạn giải quyết đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tối đa 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.
 
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 10. Trách nhiệm thi hành
1) Trên cơ sở Quy định nâng bậc lương trước thời hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiệu trưởng quản lý công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm chủ trì phối hợp với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp để xây dựng và ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Bản Quy chế này được công khai trong trường, gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và hoặc Sở Nội vụ để theo dõi và kiểm tra trong quá trình thực hiện;
1

 


2) Trình Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định theo phân cấp hiện hành về nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của đơn vị;
3) Thông báo công khai danh sách những người được nâng lương trước thời hạn trong đơn vị;
4) Kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý;
5) Định kỳ vào quý IV hằng năm, tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT về tình hình thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động ở đơn vị theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có nội dung chưa phù hợp, các tổ CM, các bộ phận góp ý, đề xuất để xem xét, giải quyết và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
       
Nơi nhận:   HIỆU TRƯỞNG
- Các tổ (t/h):     
- Tổ chức Đoàn thể (t/h);    
- Đăng tải Website;                                                                  
- Lưu VT.                                                                                                                     
 
  
 Nguyễn Thanh Sơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
 Số:    /QĐ-THPTKT Lệ Thuỷ, ngày 07 tháng 11 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (viết tắt là công chức, viên chức và người lao động) đã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng, công nhận hoặc công chức, viên chức và người lao động.
Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 06-QĐ/TU của tỉnh ủy Quảng Bình; Quyết định số 20/2015/QĐ- UBND tỉnh Quảng Bình; Thông tư số 12/2012/TT- BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ GD&ĐT và tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác nâng lương hàng năm của nhà trường;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1:  Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn (có Quy chế kèm theo).
Điều 2: Quy chế có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3: Các Bộ phận, Chuyên môn, Tổ chuyên môn và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
 
Nơi nhận:                        HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 1;
- Lưu VP.
 
                       Nguyễn Thanh Sơn
1

 


Nguồn:Chung Nguyễn Cao

 
 
 
LINK DOWNLOAD

doc.pngQuy_che_Nang_luong_truoc_thoi_han.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
mwdu0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-05-25 09:05:21
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
đề thi Quy chế Nâng lương trước thời hạn.doc

đề thi có liên quan