Quyết định thành lập Ban ra đề kiểm tra học kỳ II các lớp 6, 7, 8, 10, 11 năm học 2016-2017

đề thi Đề thi khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
ndcu0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2017 8:40:23 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

UBND TỈNH BẠC LIÊU SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 1130/QĐ-SGDĐT Bạc Liêu, ngày 24 tháng 3 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lậ,xem chi tiết và tải về đề thi Quyết định thành lập Ban ra đề kiểm tra học kỳ II các lớp 6, 7, 8, 10, 11 năm học 2016-2017, Đề Thi Đề Thi Khác , Đề thi Quyết định thành lập Ban ra đề kiểm tra học kỳ II các lớp 6, 7, 8, 10, 11 năm học 2016-2017, doc, 1 trang, 0.16 M, Đề thi khác chia sẽ bởi Duy Phan Khánh đã có 0 download

LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-thanh-lap-Ban-ra-de-kiem-tra-hoc-ky-II-cac-lop-6A-7A-8A-10A-11-nam-hoc-2016-2017.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

UBND TỈNH BẠC LIÊU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1130/QĐ-SGDĐT
Bạc Liêu, ngày 24 tháng 3 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban ra đề và in sao đề kiểm tra chính thức, dự bị
kỳ kiểm tra học kỳ II các lớp 6, 7, 8, 10, 11 năm học 2016-2017

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu;
Thực hiện Công văn số 199/SGDĐT-GDTrH ngày 03/3/2017 của Sở GD-ĐT về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2016-2017 cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Giáo dục trung học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban ra đề và in sao đề kiểm tra chính thức và dự bị kỳ kiểm tra học kỳ II các lớp 6, 7, 8, 10, 11 năm học 2016-2017 gồm các ông, bà có tên sau:
1. Trưởng ban
Ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT.
2. Phó Trưởng ban
- Ông Phạm Văn Lê, Quyền Trưởng phòng GDTrH;
- Ông Nguyễn Tấn Nghiệp, Phó Trưởng phòng GDTrH.
3. Thư ký
- Bà Tăng Lan Đài, Chuyên viên phòng GDTrH;
- Ông Trịnh Phước Quang, Chuyên viên phòng GDTrH;
- Ông Huỳnh Xuân Đến, Chuyên viên phòng GDTrH;
- Ông Phan Chí Phúc, Chuyên viên phòng GDTrH;
- Ông Nguyễn Anh Thương, Chuyên viên phòng GDTrH;
- Bà Nguyễn Lệ Nghi, Chuyên viên phòng GDTrH.
4. Các cán bộ ra đề
Theo danh sách đính kèm.
Điều 2. Ban ra đề và in sao đề kiểm tra có trách nhiệm tổ chức ra đề kiểm tra học kỳ II các lớp 6, 7, 8, 10, 11 năm học 2016-2017 bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình, đồng thời đảm bảo tính bảo mật trong quá trình ra đề và in sao theo quy định hiện hành.
Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công, giao việc.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng GDTrH, KT-KĐCLGD, KHTC, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc;
- Phó Giám đốc phụ trách;
- Lưu: VT, GDTrH.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Hồ Quang Huy


DANH SÁCH CÁN BỘ RA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II CÁC LỚP 6, 7, 8, 10, 11 NĂM HỌC 2016-2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1130/QĐ-SGDĐT ngày 24/3/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
TT
Họ và tên
Đơn vị
Môn học
Nhiệm vụ


Trần Tuấn Tú
THPT Giá Rai
Toán 11
Ra 01 đề, phản biện 01 đề


Châu Minh Ngẩu
THPT Ninh Quới
Toán 11
Ra 01 đề, phản biện 01 đề


Trần Trung Tính
THPT Điền Hải
Vật lý 11
Ra 01 đề, phản biện 01 đề


Trần Trung Trận
THCS-THPT Trần Văn Lắm
Vật lý 11
Ra 01 đề, phản biện 01 đề


Trần Thị Kiều Loan
THPT Lê Thị Riêng
Hóa học 11
Ra 01 đề, phản biện 01 đề


Diệp Thị Kim Thoa
THPT Định Thành
Hóa học 11
Ra 01 đề, phản biện 01 đề


Mạc Thị Cẩm Nhi
THPT Phan Ngọc Hiển
Sinh học 11
Ra 01 đề, phản biện 01 đề


Trang Thanh Minh Vương
THPT Giá Rai
Sinh học 11
Ra 01 đề, phản biện 01 đề


Đặng Cẩm Minh
THPT Hiệp Thành
Ngữ văn 11
Ra 01 đề, phản biện 01 đề


Nguyễn Thị Huyền
THPT Ngan Dừa
Ngữ văn 11
Ra 01 đề, phản biện 01 đề


Lê Thị Giàu
THPT Gành Hào
Lịch sử 11
Ra 01 đề, phản biện 01 đề


Lê Trọng Khương
THPT Võ Văn Kiệt
Lịch sử 11
Ra 01 đề, phản biện 01 đề


Võ Tú Nhiên
THPT Chuyên Bạc Liêu
Địa lý 11

 


UBND TỈNH BẠC LIÊU

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1130/QĐ-SGDĐT

Bạc Liêu, ngày 24 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban ra đề và in sao đề kiểm tra chính thức, dự bị

kỳ kiểm tra học kỳ II các lớp 6, 7, 8, 10, 11 năm học 2016-2017

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU

 

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu;

Thực hiện Công văn số 199/SGDĐT-GDTrH ngày 03/3/2017 của Sở GD-ĐT về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2016-2017 cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Giáo dục trung học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban ra đề và in sao đề kiểm tra chính thức và dự bị kỳ kiểm tra học kỳ II các lớp 6, 7, 8, 10, 11 năm học 2016-2017 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban

Ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT.

2. Phó Trưởng ban

- Ông Phạm Văn Lê, Quyền Trưởng phòng GDTrH;

- Ông Nguyễn Tấn Nghiệp, Phó Trưởng phòng GDTrH.

3. Thư ký

- Bà Tăng Lan Đài, Chuyên viên phòng GDTrH;

- Ông Trịnh Phước Quang, Chuyên viên phòng GDTrH;

- Ông Huỳnh Xuân Đến, Chuyên viên phòng GDTrH;

- Ông Phan Chí Phúc, Chuyên viên phòng GDTrH;

- Ông Nguyễn Anh Thương, Chuyên viên phòng GDTrH;

- Bà Nguyễn Lệ Nghi, Chuyên viên phòng GDTrH.

4. Các cán bộ ra đề

Theo danh sách đính kèm.

 


Điều 2. Ban ra đề và in sao đề kiểm tra có trách nhiệm tổ chức ra đề kiểm tra học kỳ II các lớp 6, 7, 8, 10, 11 năm học 2016-2017 bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình, đồng thời đảm bảo tính bảo mật trong quá trình ra đề và in sao theo quy định hiện hành.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công, giao việc.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng GDTrH, KT-KĐCLGD, KHTC, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Giám đốc;

- Phó Giám đốc phụ trách;

- Lưu: VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Hồ Quang Huy

 

 


DANH SÁCH CÁN BỘ RA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
CÁC LỚP 6, 7, 8, 10, 11 NĂM HỌC 2016-2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1130/QĐ-SGDĐT ngày 24/3/2017
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Môn học

Nhiệm vụ

1         

Trần Tuấn

THPT Giá Rai

Toán 11

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

2         

Châu Minh Ngẩu

THPT Ninh Quới

Toán 11

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

3         

Trần Trung Tính

THPT Điền Hải

Vật lý 11

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

4         

Trần Trung Trận

THCS-THPT Trần Văn Lắm

Vật lý 11

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

5         

Trần Thị Kiều Loan

THPT Lê Thị Riêng

Hóa học 11

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

6         

Diệp Thị Kim Thoa

THPT Định Thành

Hóa học 11

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

7         

Mạc Thị Cẩm Nhi

THPT Phan Ngọc Hiển

Sinh học 11

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

8         

Trang Thanh Minh Vương

THPT Giá Rai

Sinh học 11

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

9         

Đặng Cẩm Minh

THPT Hiệp Thành

Ngữ văn 11

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

10     

Nguyễn Thị Huyền

THPT Ngan Dừa

Ngữ văn 11

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

11     

Lê Thị Giàu

THPT Gành Hào

Lịch sử 11

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

12     

Lê Trọng Khương

THPT Võ Văn Kiệt

Lịch sử 11

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

13     

Võ Tú Nhiên

THPT Chuyên Bạc Liêu

Địa lý 11

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

14     

Đỗ Tiến Hải

THPT Trần Văn Bảy

Địa lý 11

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

15     

Hồ Xuân Đào

THPT Phan Ngọc Hiển

Tiếng Anh 11

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

16     

Vương Quốc Long

PTDTNT tỉnh Bạc Liêu

Tiếng Anh 11

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

17     

Lâm Sơn Hải

THPT Điền Hải

Tiếng Anh 11 thí điểm

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

18     

Lý Thanh Bình

THPT Ngan Dừa

Tiếng Anh 11 thí điểm

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

19     

Ngô Văn Nghị

THPT Võ Văn Kiệt

Toán 10

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

20     

Hoàng Thị Mai

THPT Tân Phong

Toán 10

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

21     

Nguyễn Vũ Phong

THPT Võ Văn Kiệt

Vật lý 10

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

22     

Đặng Quang Thuận

THPT Ngan Dừa

Vật lý 10

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

23     

Trần Thị Thùy Dung

THPT Chuyên Bạc Liêu

Hóa học 10

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

24     

Trương Hoài Thanh

THPT Vĩnh Hưng

Hóa học 10

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

25     

Nguyễn Thị Vui

THPT Gành Hào

Sinh học 10

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

26     

Lê Quốc Doanh

THPT Vĩnh Hưng

Sinh học 10

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

27     

Huỳnh Thị Kiều Nhạn

THPT Bạc Liêu

Ngữ văn 10

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

28     

Nguyễn Phương Thảo

THPT Nguyễn Trung Trực

Ngữ văn 10

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

29     

Danh Sang

PTDTNT tỉnh Bạc Liêu

Lịch sử 10

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

30     

Nguyễn Ngọc Thái

THPT Tân Phong

Lịch sử 10

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

31     

Đỗ Văn Liêm

THPT Vĩnh Hưng

Địa lý 10

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

32     

Nguyễn Thị Phương Mai

THPT Lê Thị Riêng

Địa lý 10

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

33     

Cao Thị Mực

THPT Nguyễn Trung Trực

Tiếng Anh 10

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

34     

Nguyễn Dũng Tưởng

THPT Ninh Quới

Tiếng Anh 10

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

 


TT

Họ và tên

Đơn vị

Môn học

Nhiệm vụ

1         

Diệp Thanh Tuấn

THPT Lê Văn Đẩu

Tiếng Anh 10 thí điểm

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

2         

Nguyễn Trang Thủy

THPT Bạc Liêu

Tiếng Anh 10 thí điểm

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

3         

Châu Trung Hiếu

THCS Long Điền Đông B, Đông Hải

Toán 8

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

4         

Phan Tấn Thành

THCS Tân Hiệp, Giá Rai

Toán 8

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

5         

Võ Thị Hồng Loan

THCS Trần Phú, Đông Hải

Ngữ văn 8

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

6         

Phạm Hồng Thủy

THCS Vĩnh Thanh, Phước Long

Ngữ văn 8

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

7         

Triệu Ý Loan

THCS Phan Ngọc Hiển, Đông Hải

Tiếng Anh 8

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

8         

Trương Thị Nụ

THCS Trương Vĩnh Ký, Hồng Dân

Tiếng Anh 8

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

9         

Lê Thúy Hiền

THCS Thị trấn Phước Long, Phước Long

Tiếng Anh 8 thí điểm

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

10     

Dương Hữu Dũng

THCS Hòa Bình, Hòa Bình

Tiếng Anh 8 thí điểm

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

11     

Trần Hùng Nam

THCS Minh Diệu, Hòa Bình

Toán 7

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

12     

Đào Thị Hằng

THCS A Vĩnh Phú Đông, Phước Long

Toán 7

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

13     

Trần Hồng Nhiên

THCS Hòa Bình, Hòa Bình

Ngữ văn 7

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

14     

Trần Thanh Nhã

THCS Trần Huỳnh, Bạc Liêu

Ngữ văn 7

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

15     

Nguyễn Anh Tuấn

THCS Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình

Tiếng Anh 7

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

16     

Huỳnh Tiểu Oanh

THCS Phước Long, Phước Long

Tiếng Anh 7

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

17     

Lê Diễm Khoa

THCS Giá Rai B, Giá Rai

Tiếng Anh 7 thí điểm

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

18     

Diệp Thu Loan

THCS Chu Văn An, Hồng Dân

Tiếng Anh 7 thí điểm

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

19     

Nguyễn Thị Thu Hòa

THCS Võ Thị Sáu, Bạc Liêu

Toán 6

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

20     

Lê Thị Thanh Nhàn

THCS Hưng Hội, Vĩnh Lợi

Toán 6

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

21     

Lê Kim Phương

THCS Thạnh Bình, Giá Rai

Ngữ văn 6

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

22     

Nguyễn Thị Định

THCS Nguyễn Minh Nhựt, Vĩnh Lợi

Ngữ văn 6

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

23                                                   

Nguyễn Thúy Phượng

THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Bạc Liêu

Tiếng Anh 6

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

24                                                   

Nguyễn Minh Luân

THCS Ngô Quang Nhã, Vĩnh Lợi

Tiếng Anh 6

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

25                                                   

Đỗ Thị Chăm

THPT Chuyên Bạc Liêu

Tiếng Anh 6 thí điểm

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

26                                                   

Phạm Hồng Phương

THCS Nguyễn Minh Nhựt, Vĩnh Lợi

Tiếng Anh 6 thí điểm

Ra 01 đề, phản biện 01 đề

Danh sách này có 60 người. 

 


LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN RA ĐỀ VÀ IN SAO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

CÁC LỚP 6, 7, 8, 10, 11 NĂM HỌC 2016-2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1130/QĐ-SGDĐT ngày 24/3/2017
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

 

I. Lịch làm việc

Thời gian

Nội dung

Thành phần

14 giờ 00 phút
ngày 05/4/2017

Họp và xây dựng cấu trúc đề kiểm tra tại Sở GD-ĐT

Toàn thể Ban ra đề

Ngày 07/4/2017

Hoàn chỉnh cấu trúc đề kiểm tra và gửi cho các đơn vị, trường học

Toàn thể Ban ra đề

Ngày 08-11/4/2017

Các ủy viên ra đề kiểm tra tự nghiên cứu và xây dựng đề kiểm tra theo phân công (làm việc độc lập)

Các cán bộ ra đề kiểm tra chính thức và dự bị

Ngày 12-19/4/2017

Phản biện và hoàn chỉnh đề kiểm tra lớp 6, 7, 8

- Trưởng ban, phó ban, thư ký

- Các cán bộ ra đề kiểm tra lớp 6, 7, 8

Ngày 20-22/4/2017

- Duyệt đề kiểm tra lớp 6, 7, 8

- In sao đề kiểm tra lớp 6, 7, 8

Trưởng ban, phó ban, thư ký

Ngày 23-29/4/2017

- Ngày 25/4/2017: Giao đề lớp 6, 7, 8 cho các phòng GD&ĐT

- Ngày 28/4/2017: Giao đề lớp 6, 7, 8 cho các trường THPT có cấp THCS

- Phản biện và hoàn chỉnh đề kiểm tra lớp 10, 11

- Trưởng ban, phó ban, thư ký

- Các cán bộ ra đề kiểm tra lớp 10, 11

Ngày 03-04/5/2017

- Duyệt đề kiểm tra lớp 10, 11

- In sao đề kiểm tra lớp 10, 11

Trưởng ban, phó ban, thư ký

Ngày 05/5/2017

Giao đề lớp 10, 11 cho các trường THPT

Trưởng ban, phó ban, thư ký

II. Chế độ thanh toán

1. Sở GDĐT thanh toán tiền bồi dưỡng cho Lãnh đạo, Thư ký Ban ra đề, in sao đề và các cán bộ ra đề kiểm tra (theo Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc Quy định nội dung, mức chi cho công tác ra đề kiểm tra tập trung, Hội thi giáo viên dạy giỏi và tập huấn đội tuyển học sinh giỏi).

2. Các đơn vị, trường học thanh toán công tác phí cho cán bộ, giáo viên làm cán bộ ra đề kiểm tra: 03 ngày/người.

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Quyết định thành lập Ban ra đề kiểm tra học kỳ II các lớp 6, 7, 8, 10, 11 năm học 2016-2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN