Quyết định thi nghề phổ thông 09/4/2017

Đăng ngày 5/23/2017 8:39:28 AM | Thể loại: Đề thi khác | Chia sẽ bởi: Duy Phan Khánh | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Quyết định thi nghề phổ thông 09/4/2017, Đề thi khác. . nslide.com chia sẽ tới cộng đồng đề thi Quyết định thi nghề phổ thông 09/4/2017 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , đề thi Quyết định thi nghề phổ thông 09/4/2017 thuộc chuyên mục Đề thi khác được giới thiệu bởi user Duy Phan Khánh tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào mục Đề thi khác , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Đề thi khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu UBND HUYỆN HỒNG DÂN PHÒNG GD-ĐT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    Số: 245/QĐ-PGDĐT  Huyện Hồng Dân, ngày 30 tháng 3 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH Về việc ra đời Ban chấm thi nghề phổ quát khóa thi ngày 09/4/2017, cấp THCS (Phần thi: Lý thuyết)  TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HỒNG DÂN Căn cứ Công văn 291/SGDĐT-KTKĐ ngày 13/3/2014 của Sở GD-ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ thi nghề phổ thông; Căn cứ Công văn số 266/SGDĐT-KTKĐ ngày 21/3/2017 của Sở GD-ĐT Bạc https://nslide.com/de-thi/quyet-dinh-thi-nghe-pho-thong-09-4-2017.fdcu0q.html

Nội dung

UBND HUYỆN HỒNG DÂN
PHÒNG GD-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 245/QĐ-PGDĐT
 Huyện Hồng Dân, ngày 30 tháng 3 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chấm thi nghề phổ thông
khóa thi ngày 09/4/2017, cấp THCS
(Phần thi: Lý thuyết)


TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HỒNG DÂN
Căn cứ Công văn 291/SGDĐT-KTKĐ ngày 13/3/2014 của Sở GD-ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ thi nghề phổ thông;
Căn cứ Công văn số 266/SGDĐT-KTKĐ ngày 21/3/2017 của Sở GD-ĐT Bạc Liêu về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2016-2017;
Căn cứ Quyết định 1126/QĐ-SGDĐT ngày 22/3/2017 của Sở GD-ĐT Bạc Liêu về việc thành lập Hội đồng coi thi nghề phổ thông khóa thi ngày 09/4/2017, Cụm thi thuộc địa bàn huyện Hồng Dân;
Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-THPT-HĐTNPT-CỤM HD ngày 30/3/2017 của Hội đồng thi nghề phổ thông cụm Hồng Dân về việc thành lập Ban chấm thi lý thuyết và chấm thi thực hành nghề phổ thông khóa thi ngày 09/4/2017, Cụm thi thuộc địa bàn huyện Hồng Dân;
Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn phòng Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chấm thi nghề phổ thông khóa thi ngày 09/4/2017 cấp THCS (phần thi lý thuyết) gồm các ông, bà có tên sau:
1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó trưởng phòng GDĐT, Phó chủ tịch Hội đồng thi nghề phổ thông;
2. Phó trưởng ban: Tại các điểm thi đồng thời là Tổ trưởng điều hành công tác chấm thi của điểm thi, gồm các ông, bà:
- Bà Nguyễn Thị Điệp, Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An;
- Ông Lê Văn Đeo, Hiệu trưởng trường THCS Ninh Hòa;
- Ông Trần Văn Tài, Hiệu trưởng trường THCS Trương Vĩnh Ký;
- Ông Nguyễn Văn Ngôn, Hiệu trưởng trường THCS Thủ Khoa Huân;
- Ông Phạm Văn Phương, Hiệu trưởng trường THCS Ninh Quới;
- Ông Trịnh Thanh Phong, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du;
- Ông Nguyễn Trường Giang, Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Lộc;
- Ông Nguyễn Ngọc Dung, Hiệu trưởng trường THCS Đoàn Thị Điểm;
- Ông Danh Cường, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn An Ninh;

3. Thư ký: Ông Nguyễn Minh Hải, Giáo viên trường THCS Vĩnh Lộc;
4. Giám khảo, bảo vệ và phục vụ: Theo sự điều động của Hiệu trưởng.
Điều 2. Ban chấm thi nghề phổ thông có nhiệm vụ: họp, tổ chức chấm thi đúng theo các văn bản qui định của Sở GD-ĐT Bạc Liêu. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban do trưởng ban phân công, giao việc;
- Thời gian làm việc của trưởng ban, phó trưởng ban, thư ký lúc 07 giờ 30 phút, ngày 10/4/2017 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ;
- Thời gian làm việc của giám khảo, bảo vệ, phục vụ lúc 07 giờ 30 phút, ngày 11/4/2017 đến khi hoàn thành nhiệm vụ;
- Kinh phí tổ chức chấm thi được cấp từ nguồn hoạt động của từng đơn vị;
- Trưởng Ban chấm thi ủy quyền cho Hiệu trưởng (Phó ban chấm thi) các trường THCS trực thuộc ban hành quyết định thành lập tổ chấm thi (phần thi lý thuyết) và chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ công tác chấm thi của đơn vị mình.
Điều 3. Các bộ phận trong phòng GD-ĐT, Trung tâm GDNN-GDTX, đơn vị trường học có liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN
- Như điều 3; (Đã ký)
- Lưu: VT.
Nguyễn Thanh Hòa
Phó trưởng phòng GD-ĐT
Phó chủ tịch HĐ thi nghgề PT