REVIEW GRADE 7

đề thi Tiếng Anh 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 66       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
p1ux0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/17/2017 11:39:45 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
66
File đã kiểm duyệt an toàn

REVISION GRADE 7 Choose the best answer 1. How __________ is your house from school? – It`s about 20 minutes by bike. A. muchB. farC. longD. many 2. Don`t drink so much coffee. It`s bad ___________ yo,xem chi tiết và tải về Đề thi REVIEW GRADE 7, Đề Thi Tiếng Anh 7 , Đề thi REVIEW GRADE 7, docx, 1 trang, 0.05 M, Tiếng Anh 7 chia sẽ bởi Như Nguyễn Phúc đã có 66 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

REVISION GRADE 7
Choose the best answe
1. How __________ is your house from school? – It`s about 20 minutes by bike.
A. much B. far C. long D. many
2. Don`t drink so much coffee. It`s bad ___________ your stomach.
A. in B. to C. for D. on
3. 4. - I am a student. - _________ .
A. So am I. B. I am so. C. Yes, I am. D. I do, too.
4. Good morning. How are you? - __________
A. I am 10 years old. B. I`m very well. C. How are you? D. Yes, I`m well.
5. Her new house is _________ her old one.
A. biger than B. as bigger than C. bigger than D. as big than
6. 7. Will you be free tomo
ow evening? - _________ .
A. Yes, I will. B. No, I will. C. Yes. D. Yes, I won`t.
7. He has _________ friends in Ha Noi.
A. a lot B. a lot of C. lot D. much
8. He works _________ a hospital. He takes care _________ patients.
A. in – for B. in – of C. at – for D. for – of
9. Which word is the odd one out?
A. chemistry B. physics C. math D. dictionary
10. ___________ a beautiful  house !
A. How B. What C. What is D. How much
11. What is your date of birth ? March ___________.
A. the seventh B. the seven C. seven D. a seven
12. My sister always goes to bed early, but she __________ gets up early.
A. not B. never C. ever D. isn`t
13. His father has __________ days off than his mother.
A. fewer B. few C. a few D. less
14. It is not easy__________ an apartment in Ha Noi.
A. to find B. finding C. find D. finds
15. - __________ visiting Ha Long Bay? - That`s a good idea!
A. How about B. Let`s C. What about D. A&C are co
ect
16. The summer vacation usually __________for almost three months.
A. is lasting B. lasts C. is D. will last
17. My homework __________about two hours each day.
A. takes B. costs C. uses D. spends
18. Ha Noi is the capital city of Vietnam, but it is ________than Ho Chi Minh City.
A. the smaller B. smaller C. smallest D. small
19. Minh ________watching cartoon on television every night .
A. enjoying B. enjoys C. enjoy D. enjoyed
20. It`s time ________recess. Children often play hide-and-seek ________recess.
A. for/at B. at/at C. on/at D. to/at
21. Her father is a ________. He works in a hospital.
A. worker B. farmer C. doctor D. teache
22. Ba has a large ________ of foreign stamps.
A. collect B. collection C. collector D. collecting
23. It is 3 kilometers ________ my house ________ school.
A. from – and B. to – from C. to – until D. from - to
24. ________ does the plane fly ? It flies at 500 miles an hour.
A. How B. How fast C. How long D. How much
25. She is ________ intelligent than her classmates.
A. much B. more C. fewer D. least
26. We are going to have a get-together. Would you like___________?
A. come B

Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về REVIEW GRADE 7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngREVIEW-GRADE-7.docx[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU