Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc


REVIEW UNIT 1

 

  1. Translate these words to English

 

Hello: ……..

Hi: …………

How old are you?: …………….

I am …. years old.: ………….

What’s your name: ……….

How are you?: ………..

My name is: ………….

I am fine thank you.: …………..

  1. Write can or can’t

……. He ride a horse?

[v] …………………

 

…………… we run fast?

[x] ………………………

………. she Speak English?

[x] ………………………

 

……… you sing an English song?

[v]…………………….

 

  1. Answer the questions

 What are you going to do this weeekend?

……………………………………………..

What are you and your family going to do next summer holiday?

…………………………………………….

 

  1. Write a paragraph about what are going to do next summer holiday.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

REVIEW STARTERS FAMILY AND FRIEND GRADE 5

Đăng ngày 8/8/2017 9:30:06 AM | Thể loại: CT Bộ GDĐT 5 | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi REVIEW STARTERS FAMILY AND FRIEND GRADE 5, CT Bộ GDĐT 5. . Chúng tôi giới thiệu tới các bạn thư viện REVIEW STARTERS FAMILY AND FRIEND GRADE 5 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện REVIEW STARTERS FAMILY AND FRIEND GRADE 5 thuộc chuyên mục CT Bộ GDĐT 5 được giới thiệu bởi bạn Khôi Đặng Phước Nguyên tới các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào mục CT Bộ GDĐT 5 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Tiểu học Lớp 5 Tiếng Anh 5 CT Bộ GDĐT 5 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập REVIEW UNIT 1 Translate these words to English Hello: ……,còn cho biết thêm Hi: ………… How old are you?: ……………, thêm nữa I am …, nói thêm years old, bên cạnh đó : …………, nói thêm What’s your name: ………, thêm nữa How are you?: ………, nói thêm là My name is: …………, thêm nữa I am fine thank you, tiếp theo là : …………, thêm nữa  Write can or can’t ……, nói thêm là He ride a horse? [v] ………………… …………… we run fast? [x] ……………………… ………, ngoài ra she Speak English? [x]

https://nslide.com/de-thi/review-starters-family-and-friend-grade-5.ke2u0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi CT Bộ GDĐT 5


REVIEW UNIT 1

Translate these words to English

Hello: ……..
Hi: …………
How old are you?: …………….
I am …. years old.: ………….
What’s your name: ……….
How are you?: ………..
My name is: ………….
I am fine thank you.: …………..

Write can or can’t
……. He ride a horse?
[v] …………………

…………… we run fast?
[x] ………………………
………. she Speak English?
[x] ………………………

……… you sing an English song?
[v]…………………….


Answer the questions
What are you going to do this weeekend?
……………………………………………..
What are you and your family going to do next summer holiday?
…………………………………………….


Write a paragraph about what are going to do next summer holiday.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Sponsor Documents