REVIEW STARTERS FAMILY AND FRIEND GRADE 5 (Khôi Đặng Phước Nguyên)

Đăng ngày 8/8/2017 9:30:06 AM | Thể loại: CT Bộ GDĐT 5 | Chia sẽ bởi: Khôi Đặng Phước Nguyên | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


REVIEW UNIT 1

 

  1. Translate these words to English

 

Hello: ……..

Hi: …………

How old are you?: …………….

I am …. years old.: ………….

What’s your name: ……….

How are you?: ………..

My name is: ………….

I am fine thank you.: …………..

  1. Write can or can’t

……. He ride a horse?

[v] …………………

 

…………… we run fast?

[x] ………………………

………. she Speak English?

[x] ………………………

 

……… you sing an English song?

[v]…………………….

 

  1. Answer the questions

 What are you going to do this weeekend?

……………………………………………..

What are you and your family going to do next summer holiday?

…………………………………………….

 

  1. Write a paragraph about what are going to do next summer holiday.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi REVIEW STARTERS FAMILY AND FRIEND GRADE 5, CT Bộ GDĐT 5. . nslide giới thiệu đến mọi người tài liệu REVIEW STARTERS FAMILY AND FRIEND GRADE 5 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện REVIEW STARTERS FAMILY AND FRIEND GRADE 5 trong chuyên mục CT Bộ GDĐT 5 được chia sẽ bởi bạn Khôi Đặng Phước Nguyên đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào chủ đề CT Bộ GDĐT 5 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu học Lớp 5 Tiếng Anh 5 CT Bộ GDĐT 5 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập REVIEW UNIT 1 Translate these words to English Hello: ……, nói thêm Hi: ………… How old are you?: ……………, nói thêm là I am …, nói thêm là years old, bên cạnh đó : …………, bên cạnh đó What’s your name: ………, thêm nữa How are you?: ………, ngoài ra My name is: …………, nói thêm I am fine thank you, thêm nữa : …………, tiếp theo là  Write can or can’t ……, cho biết thêm He ride a horse? [v] ………………… …………… we run https://nslide.com/de-thi/review-starters-family-and-friend-grade-5.ke2u0q.html