SƠ ĐÒ PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       6      0
Ngày đăng 2018-02-23 22:09:39 Tác giả H­Ung Nguyễn Nam loại .doc kích thước 0.37 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

HIDROCACBON 1. 2. A + HCl B + C B + H2O D D + O2 E E + NaOH G + H G + NaOH I + J A B + C B + H2O D 2D E + F + H2O F + F A nE Cao su Buna. CxHy(A) B A + HCl C (tØ lÖ 1:4 t¹o s¶n phÈm duy nhÊt) C + Br2 2 s¶n phÈm thÕ. BiÕt r»ng trong A cã mC: mH lµ 21:2 vµ MB – MA = 214. A cã c«ng thøc ph©n tö trïng víi c«ng thøc ®¬n gi¶n. 5. B + dung dÞch KMnO4 E + … B + H2 F F + dung dÞch KMnO4 G + … A C + H2O C + Br2 D D H H + KMnO4 + H2SO4 CH­3COOH + CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O A B + C A D + E D F + C F + Br2 G

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

HIDROCACBON
      1.    
              
 
       2. A +  HCl             B  +  C      
              B  +  H2O  D
     D  +  O2          E
     E  +  NaOH         G  +  H
     G  +  NaOH        I  +  J
              
 
A       B + C
B + H2O D
2D          E + F + H2O
F  +  F    A
nE     Cao su Buna.
CxHy(A) B
A   +   HCl      C  (tØ lÖ 1:4 t¹o s¶n phÈm duy nhÊt)
C   +   Br2       2 s¶n phÈm thÕ.
        BiÕt r»ng trong A cã mC: mH lµ 21:2 vµ MB – MA = 214. A cã c«ng thøc ph©n tö trïng víi c«ng thøc ®¬n gi¶n.
        5.  

  B + dung dÞch KMnO4   E + …
B + H2                            F
F + dung dÞch  KMnO4  G + …
A     C + H2O
C + Br2 D
D H
H + KMnO4 + H2SO4 CH­3COOH + CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
A          B + C
A          D + E
D          F + C
F + Br2  G
G J + …
J            B
B + Cl2  6.6.6
J  + C    D. 
1
 


 
Al4C3 +  L            E + X
E                      Y + Z
CH3COOH + Y A
nA                     B
B    +    nNaOH      C + D
C    +      NaOH E + F
F    +    X    + ?       + + ?
A   +       NaOH     ?   + ?.     
A +  dd KOH      B + KCl + H2O
B  +  HCl                 C
C  +  dd KOH          Propanol-2 + KCl.
a. R­îu - phenol
    7.      KhÝ thiªn nhiªnC2H­2ABCaxit picric.
                             
                          Danilintr¾ng.
   CaCO3ABCHIKpropanol-2.
                 
                                  P.E  F DEGCaosu buna.
    9.
                        
    10.
   
 
    11.  iso-propylicABCH4DEF G anilin.   
    12.  G +   NaOH A + Na2CO3
           A              I + H2
  I            L
  L  +  Cl2     M + HCl
  M + NaOH  N + P + H2O
  N  + HCl      P + Q
  Q  + HNO3   C6H2(NO2)3OH + H­2O
 
A         B + C
B + H2O   D
2D            E + F + H2O
E   +   F    A
nE            Caosu buna.
 
A + KOH + ROH B + KCl + H2O
B + HCl   C
C + KOH propanol-2 + KCl.
 
1
 


 
   16.
      
    17.
           
ANDEHIT – AXIT CACBOXYLIC
3.
    
 
                4.      
                  
                5.                   
                
      6.

      7.

       8.
    
      9.
  
 
      10.
             
 
1
 


 
11.
       
    12.
      C4H10C4H6C4H6Br2C4H8O2C4H10O2
             C4H6O2 C4H12O4N2 C4H6O4 C8H12O4.
    13.
 
      
    14.
      
    15.
     
 
    16.
                              
      17.
            
                18.
      19.
          
       20.
 
21.   
1
 


 
 
                   
.        HV Qu©n Y- 2001
                 22.   A + NaOH        B + C + D + H2O
     D + NaOH    CH4 + Na2CO3
     B + Cu(OH)2 E + Cu2O + H2O
     E + NaOH    CH4 + Na2CO3 
     C + HCl             C6H5OH + NaCl
    BiÕt: -TØ lÖ gi÷a A:NaOH (tham gia ph¶n øng) lµ 1:3
   - B lµ hîp chÊt ®¬n chøc.
                                                                                                   §H Y-D­îc Tp HCM 2001
      23.
   
      24.   C3H6 A B C D E CH4
      BiÕt D lµ hîp chÊt ®a chøc.
                                            §HY Th¸i B×nh 2001
                  26.  A + O2 B
    B  + C   A + D + H2O
   … + NH3 + D + AgNO3 CH3COONH4 + Ag + …
    B + E   Cu + H2O
    A + G  Cu(NO3)2 + NO + …
                  27.
      
                      Trong ®ã cã 2 cÆp chÊt trïng nhau       28.   A + Cl2            C + D
    C + NaOH       E + NaCl
    E + CuO          F + … + …
    F + …              G
    A + {O}           J + …
    J  + H2SO4(lo·ng) K + …
    G + E               H + …
    
 
 
1
 


 
29.   n-Butan     A + M
    A + Cl2        B + C
    B + NaOH D + E
    D + CuO    G + F +…
    G + H +… K + 2Ag + …
    G + H +… P + 4Ag + …
    G + …       I tr¾ng.
      30.   1,47g A + K 0,01 mol B + C
    3B             E (c©n xøng)
    E + Cl2            F + K
    F + NaOH       G + NaCl
    G + CuO         H + Cu + D
    H + AgNO3 + NH3 + H2O M + Ag + …
    M+ H2SO4                          N + …
    E + KMnO4 + H2SO4         I + …
               31.   C14H10O­4 + H2O B + C
    B + NaOH               D + E (láng)
    C + NaOH               F + E
    B + F                       D + C
    G(CxHy) + KMnO4 + H2SO4 B + …
    3G    H
    H + Cl2   6.6.6.     
1
 


Nguồn:H­Ung Nguyễn Nam

 
 
 
LINK DOWNLOAD

doc.pngSO_DO_PHAN_UNG_HUU_CO.doc[0.37 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
zm8y0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-02-23 22:09:39
Loại file
doc
Dung lượng
0.37 M
Trang
1
Lần tải
6
Lần xem
6
đề thi SƠ ĐÒ PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ

đề thi có liên quan