Tài liệu 11 trọn bộ

Đăng ngày 3/3/2010 11:54:13 PM | Thể loại: Vật lý 11 | Chia sẽ bởi: Khuyến Trường Thpt Nguyễn | Lần tải: 5 | Lần xem: 12 | Page: 1 | Kích thước: 0.90 M | Loại file: doc

 


Trường THPT Nguyễn Khuyến                                                        C©u hái tr¾c nghiÖm VËt lý líp 11


PhÇn mét: §iÖn - §iÖn tõ häc

Ch­¬ng I: §iÖn tÝch - §iÖn tr­êng.

I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch­¬ng

1. §Þnh luËt Cu l«ng.

§é lín cña lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm ®øng yªn trong ch©n kh«ng:

Trong ®ã k = 9.109SI.

C¸c ®iÖn tÝch ®Æt trong ®iÖn m«i v« h¹n th× lùc t­¬ng t¸c gi÷a chóng gi¶m ®i ε lÇn.

2. §iÖn tr­êng.

- VÐct¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho ®iÖn tr­êng vÒ mÆt t¸c dông lùc:

- C­êng ®é ®iÖn tr­êng g©y ra bëi ®iÖn tÝch ®iÓm Q t¹i ®iÓm c¸ch nã mét kho¶ng r trong ch©n kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng hÖ thøc:

3. C«ng cña lùc ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ.

- C«ng cña lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch kh«ng phô thuéc vµo d¹ng ®­êng ®i cña ®iÖn tÝch mµ chØ phô thuéc vµo vÞ trÝ cña ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña ®­êng ®i trong ®iÖn tr­êng

- C«ng thøc ®Þnh nghÜa hiÖu ®iÖn thÕ:

- C«ng thøc liªn hÖ gi÷a c­êng ®é ®iÖn tr­êng vµ hiÖu ®iÖn thÕ trong ®iÖn tr­êng ®Òu:

Víi M’, N’ lµ h×nh chiÕu cña M, N lªn mét trôc trïng víi mét ®­êng søc bÊt kú.

4. Tô ®iÖn.

- C«ng thøc ®Þnh nghÜa ®iÖn dung cña tô ®iÖn:

- §iÖn dung cña tô ®iÖn ph¼ng:

- §iÖn dung cña n tô ®iÖn ghÐp song song:

C = C1 + C2 + ......+ Cn

- §iÖn dung cña n tô ®iÖn ghÐp nèi tiÕp:

- N¨ng l­îng cña tô ®iÖn:

- MËt ®é n¨ng l­îng ®iÖn tr­êng:

GV sưu tầm và biên soạn: Trần Minh Giang Trang 1


Trường THPT Nguyễn Khuyến                                                        C©u hái tr¾c nghiÖm VËt lý líp 11

II. C©u hái vµ bµi tËp

1. §iÖn tÝch ®Þnh luËt Cu L«ng

1.1 Cã hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2, chóng ®Èy nhau. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. q1> 0 vµ q2 < 0. B. q1< 0 vµ q2 > 0.  C. q1.q2 > 0.  D. q1.q2 < 0.

1.2 Cã bèn vËt A, B, C, D kÝch th­íc nhá, nhiÔm ®iÖn. BiÕt r»ng vËt A hót vËt B nh­ng l¹i ®Èy C. VËt C hót vËt D. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D tr¸i dÊu.   B. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D cïng dÊu.

C. §iÖn tÝch cña vËt B vµ D cïng dÊu.   D. §iÖn tÝch cña vËt A vµ C cïng dÊu.

1.3 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt nhiÔm ®iÖn sang vËt kh«ng nhiÔm ®iÖn.

B. Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt kh«ng nhiÔm ®iÖn sang vËt nhiÔm ®iÖn.

C. Khi nhiÔm ®iÖn do h­ëng øng, electron chØ dÞch chuyÓn tõ ®Çu nµy sang ®Çu kia cña vËt bÞ nhiÔm ®iÖn.

D. Sau khi nhiÔm ®iÖn do h­ëng øng, sù ph©n bè ®iÖn tÝch trªn vËt bÞ nhiÔm ®iÖn vÉn kh«ng thay ®æi.

1. 4 §é lín cña lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm trong kh«ng khÝ

A. tØ lÖ víi b×nh ph­¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch. B. tØ lÖ víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.

C. tØ lÖ nghÞch víi b×nh ph­¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.

D. tØ lÖ nghÞch víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.

1.5 Tæng ®iÖn tÝch d­¬ng vµ tæng ®iÖn tÝch ©m trong mét 1 cm3 khÝ Hi®r« ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn lµ:

A. 4,3.103 (C) vµ - 4,3.103 (C). B. 8,6.103 (C) vµ - 8,6.103 (C).

C. 4,3 (C) vµ - 4,3 (C).   D. 8,6 (C) vµ - 8,6 (C).

1.6 Kho¶ng c¸ch gi÷a mét pr«ton vµ mét ªlectron lµ r = 5.10-9 (cm), coi r»ng pr«ton vµ ªlectron lµ c¸c ®iÖn tÝch ®iÓm. Lùc t­¬ng t¸c gi÷a chóng lµ:

A. lùc hót víi F = 9,216.10-12 (N).  B. lùc ®Èy víi F = 9,216.10-12 (N).

C. lùc hót víi F = 9,216.10-8 (N).  D. lùc ®Èy víi F = 9,216.10-8 (N).

1.7 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®Æt trong ch©n kh«ng c¸ch nhau mét kho¶ng r = 2 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng lµ F = 1,6.10-4 (N). §é lín cña hai ®iÖn tÝch ®ã lµ:

A. q1 = q2 = 2,67.10-9 (μC).   B. q1 = q2 = 2,67.10-7 (μC).

C. q1 = q2 = 2,67.10-9 (C).   D. q1 = q2 = 2,67.10-7 (C).

1.8 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®Æt trong ch©n kh«ng c¸ch nhau mét kho¶ng r1 = 2 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng lµ F1 = 1,6.10-4 (N). §Ó lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã b»ng F2 =  2,5.10-4 (N) th× kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ:

A. r2 = 1,6 (m). B. r2 = 1,6 (cm). C. r2 = 1,28 (m). D. r2 = 1,28 (cm).

1.9 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = +3 (μC) q2 = -3 (μC),®Æt trong dÇu (ε = 2) c¸ch nhau mét kho¶ng r = 3 (cm). Lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã lµ:

A. lùc hót víi ®é lín F = 45 (N).   B. lùc ®Èy víi ®é lín F = 45 (N).

C. lùc hót víi ®é lín F = 90 (N).   D. lùc ®Èy víi ®é lín F = 90 (N).

1.10 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®­îc ®Æt trong n­íc (ε = 81) c¸ch nhau 3 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng b»ng 0,2.10-5 (N). Hai ®iÖn tÝch ®ã

A. tr¸i dÊu, ®é lín lµ 4,472.10-2 (μC).  B. cïng dÊu, ®é lín lµ 4,472.10-10 (μC).

C. tr¸i dÊu, ®é lín lµ 4,025.10-9 (μC).  D. cïng dÊu, ®é lín lµ 4,025.10-3 (μC).

1.11 Hai qu¶ cÇu nhá cã ®iÖn tÝch 10-7 (C) vµ 4.10-7 (C), t­¬ng t¸c víi nhau mét lùc 0,1 (N) trong ch©n kh«ng. Kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ:

A. r = 0,6 (cm).  B. r = 0,6 (m).  C. r = 6 (m).  D. r = 6 (cm).

1.12* Cã hai ®iÖn tÝch  q1 = + 2.10-6 (C), q2 = - 2.10-6 (C), ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B trong ch©n kh«ng vµ c¸ch nhau mét kho¶ng 6 (cm). Mét ®iÖn tÝch q3 = + 2.10-6 (C), ®Æt trªn ®­¬ng trung trùc cña AB, c¸ch AB mét kho¶ng 4 (cm). §é lín cña lùc ®iÖn do hai ®iÖn tÝch q1 vµ q2 t¸c dông lªn ®iÖn tÝch q3 lµ:

A. F = 14,40 (N). B. F = 17,28 (N). C. F = 20,36 (N). D. F = 28,80 (N).

 

2. ThuyÕt Electron. §Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch

1.13 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. H¹t ªlectron lµ h¹t cã mang ®iÖn tÝch ©m, cã ®é lín 1,6.10-19 (C).

B. H¹t ªlectron lµ h¹t cã khèi l­îng m = 9,1.10-31 (kg).

GV sưu tầm và biên soạn: Trần Minh Giang Trang 1


Trường THPT Nguyễn Khuyến                                                        C©u hái tr¾c nghiÖm VËt lý líp 11

C. Nguyªn tö cã thÓ mÊt hoÆc nhËn thªm ªlectron ®Ó trë thµnh ion.

D. ªlectron kh«ng thÓ chuyÓn ®éng tõ vËt nµy sang vËt kh¸c.

1.14 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng lµ vËt thiÕu ªlectron.

B. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m lµ vËt thõa ªlectron.

C. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng lµ vËt ®· nhËn thªm c¸c ion d­¬ng.

D. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m lµ vËt ®· nhËn thªm ªlectron.

1.15 Ph¸t biÕt nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa nhiÒu ®iÖn tÝch tù do.    B. VËt c¸ch ®iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.

C. VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.     D. ChÊt ®iÖn m«i lµ chÊt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.

1.16 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Trong qu¸ tr×nh nhiÔm ®iÖn do cä s¸t, ªlectron ®· chuyÓn tõ vËt nµy sang vËt kia.

B. Trong qu¸ tr×nh nhiÔm ®iÖn do h­ëng øng, vËt bÞ nhiÔm ®iÖn vÉn trung hoµ ®iÖn.

C. Khi cho mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng tiÕp xóc víi mét vËt ch­a nhiÔm ®iÖn, th× ªlectron chuyÓn tõ vËt ch­a nhiÔm ®iÖn sang vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng.

D. Khi cho mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng tiÕp xóc víi mét vËt ch­a nhiÔm ®iÖn, th× ®iÖn tÝch d­¬ng chuyÓn tõ vËt vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng sang ch­a nhiÔm ®iÖn.

1.17 Khi ®­a mét qu¶ cÇu kim lo¹i kh«ng nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn mét qu¶ cÇu kh¸c nhiÔm ®iÖn th×

A. hai qu¶ cÇu ®Èy nhau.    B. hai qu¶ cÇu hót nhau.

C. kh«ng hót mµ còng kh«ng ®Èy nhau.   D. hai qu¶ cÇu trao ®æi ®iÖn tÝch cho nhau.

1.18 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Trong vËt dÉn ®iÖn cã rÊt nhiÒu ®iÖn tÝch tù do.  B. Trong ®iÖn m«i cã rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.

C. XÐt vÒ toµn bé th×  mét vËt nhiÔm ®iÖn do h­ëng øng vÉn lµ mét vËt trung hoµ ®iÖn.

D. XÐt vÒ toµn bé th×  mét vËt nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc vÉn lµ mét vËt trung hoµ ®iÖn.

 

3. §iÖn tr­êng

1.19 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. §iÖn tr­êng tÜnh lµ do c¸c h¹t mang ®iÖn ®øng yªn sinh ra.

B. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®iÖn tr­êng lµ nã t¸c dông lùc ®iÖn lªn ®iÖn tÝch ®Æt trong nã.

C. VÐct¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i mét ®iÓm lu«n cïng ph­¬ng, cïng chiÒu víi vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn tr­êng.

D. VÐct¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i mét ®iÓm lu«n cïng ph­¬ng, cïng chiÒu víi vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch d­¬ng ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn tr­êng.

1.20 §Æt mét ®iÖn tÝch d­¬ng, khèi l­îng nhá vµo mét ®iÖn tr­êng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng:

A. däc theo chiÒu cña ®­êng søc ®iÖn tr­êng.  B. ng­îc chiÒu ®­êng søc ®iÖn tr­êng.

C. vu«ng gãc víi ®­êng søc ®iÖn tr­êng.    D. theo mét quü ®¹o bÊt kú.

1.21 §Æt mét ®iÖn tÝch ©m, khèi l­îng nhá vµo mét ®iÖn tr­êng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng:

A. däc theo chiÒu cña ®­êng søc ®iÖn tr­êng.  B. ng­îc chiÒu ®­êng søc ®iÖn tr­êng.

C. vu«ng gãc víi ®­êng søc ®iÖn tr­êng.   D. theo mét quü ®¹o bÊt kú.

1.22 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ tÝnh chÊt cña c¸c ®­êng søc ®iÖn lµ kh«ng ®óng?

A. T¹i mét ®iÓm trong ®iÖn t­êng ta cã thÓ vÏ ®­îc mét ®­êng søc ®i qua.

B. C¸c ®­êng søc lµ c¸c ®­êng cong kh«ng kÝn.   C. C¸c ®­êng søc kh«ng bao giê c¾t nhau.

D. C¸c ®­êng søc ®iÖn lu«n xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d­¬ng vµ kÕt thóc ë ®iÖn tÝch ©m.

1.23 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. §iÖn phæ cho ta biÕt sù ph©n bè c¸c ®­êng søc trong ®iÖn tr­êng.

B. TÊt c¶ c¸c ®­êng søc ®Òu xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d­¬ng vµ kÕt thóc ë ®iÖn tÝch ©m.

C. Còng cã khi ®­êng søc ®iÖn kh«ng xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d­¬ng mµ xuÊt ph¸t tõ v« cïng.

D. C¸c ®­êng søc cña ®iÖn tr­êng ®Òu lµ c¸c ®­êng th¼ng song song vµ c¸ch ®Òu nhau.

1.24 C«ng thøc x¸c ®Þnh c­êng ®é ®iÖn tr­êng g©y ra bëi ®iÖn tÝch Q < 0, t¹i mét ®iÓm trong ch©n kh«ng, c¸ch ®iÖn tÝch Q mét kho¶ng r lµ:

GV sưu tầm và biên soạn: Trần Minh Giang Trang 1


Trường THPT Nguyễn Khuyến                                                        C©u hái tr¾c nghiÖm VËt lý líp 11

A.   B.   C.  D.

1.25 Mét ®iÖn tÝch ®Æt t¹i ®iÓm cã c­êng ®é ®iÖn tr­êng 0,16 (V/m). Lùc t¸c dông lªn ®iÖn tÝch ®ã b»ng 2.10-4 (N). §é lín ®iÖn tÝch ®ã lµ:

A. q = 8.10-6 (μC). B. q = 12,5.10-6 (μC).  C. q = 8 (μC).  D. q = 12,5 (μC).

1.26 C­êng ®é ®iÖn tr­êng g©y ra bëi ®iÖn tÝch Q = 5.10-9 (C), t¹i mét ®iÓm trong ch©n kh«ng c¸ch ®iÖn tÝch mét kho¶ng 10 (cm) cã ®é lín lµ:

A. E = 0,450 (V/m). B. E = 0,225 (V/m).  C. E = 4500 (V/m). D. E = 2250 (V/m).

1.27 Ba ®iÖn tÝch q gièng hÖt nhau ®­îc ®Æt cè ®Þnh t¹i ba ®Ønh cña mét tam gi¸c ®Òu cã c¹nh a. §é lín c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i t©m cña tam gi¸c ®ã lµ:

A.  B.    C.   D. E = 0.

1.28 Hai ®iÖn tÝch q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) ®Æt t¹i hai ®iÓm c¸ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng. §é lín c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i ®iÓm n»m trªn ®­êng th¼ng ®i qua hai ®iÖn tÝch vµ c¸ch ®Òu hai ®iÖn tÝch lµ:

A. E = 18000 (V/m).  B. E = 36000 (V/m). C. E = 1,800 (V/m).  D. E = 0 (V/m).

1.29 Hai ®iÖn tÝch q1 = q2 = 5.10-16 (C), ®Æt t¹i hai ®Ønh B vµ C cña mét tam gi¸c ®Òu ABC c¹nh b»ng 8 (cm) trong kh«ng khÝ. C­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i ®Ønh A cña tam gi¸c ABC cã ®é lín lµ:

A. E = 1,2178.10-3 (V/m).    B. E = 0,6089.10-3 (V/m). 

C. E = 0,3515.10-3 (V/m).   D. E = 0,7031.10-3 (V/m).

1.30 Hai ®iÖn tÝch q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) ®Æt t¹i hai ®iÓm c¸ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng. §é lín c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i ®iÓm n»m trªn ®­êng th¼ng ®i qua hai ®iÖn tÝch vµ c¸ch q1 5 (cm), c¸ch q2 15 (cm) lµ:

A. E = 16000 (V/m).  B. E = 20000 (V/m).  C. E = 1,600 (V/m).      D. E = 2,000 (V/m).

1.31 Hai ®iÖn tÝch q1 = 5.10-16 (C), q2 = - 5.10-16 (C), ®Æt t¹i hai ®Ønh B vµ C cña mét tam gi¸c ®Òu ABC c¹nh b»ng 8 (cm) trong kh«ng khÝ. C­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i ®Ønh A cña tam gi¸c ABC cã ®é lín lµ:

A. E = 1,2178.10-3 (V/m).   B. E = 0,6089.10-3 (V/m).

C. E = 0,3515.10-3 (V/m).   D. E = 0,7031.10-3 (V/m).

 

4. C«ng cña lùc ®iÖn. HiÖu ®iÖn thÕ

1.32 C«ng thøc x¸c ®Þnh c«ng cña lùc ®iÖn tr­êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q trong ®iÖn tr­êng ®Òu E lµ A = qEd, trong ®ã d lµ:

A. kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi.

B. kho¶ng c¸ch gi÷a h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu vµ h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®­êng søc.

C. ®é dµi ®¹i sè cña ®o¹n tõ h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu ®Õn h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®­êng søc, tÝnh theo chiÒu ®­êng søc ®iÖn.

D. ®é dµi ®¹i sè cña ®o¹n tõ h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu ®Õn h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®­êng søc.

1.33 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. C«ng cña lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch kh«ng phô thuéc vµo d¹ng ®­êng ®i cña ®iÖn tÝch mµ chØ phô thuéc vµo vÞ trÝ ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña ®o¹n ®­êng ®i trong ®iÖn tr­êng.

B. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm trong ®iÖn tr­êng lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña ®iÖn tr­êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch gi÷a hai ®iÓm ®ã.

C. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm trong ®iÖn tr­êng lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho ®iÖn tr­êng t¸c dông lùc m¹nh hay yÕu khi ®Æt ®iÖn tÝch thö t¹i hai ®iÓm ®ã.

D. §iÖn tr­êng tÜnh lµ mét tr­êng thÕ.

1.34 Mèi liªn hÖ gi­a hiÖu ®iÖn thÕ UMN vµ hiÖu ®iÖn thÕ UNM lµ:

A. UMN = UNM.   B. UMN = - UNM.  C. UMN =.  D. UMN = .

1.35 Hai ®iÓm M vµ N n»m trªn cïng mét ®­êng søc cña mét ®iÖn tr­êng ®Òu cã c­êng ®é E, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a M vµ N lµ UMN, kho¶ng c¸ch MN = d. C«ng thøc nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. UMN = VM – VN.  B. UMN = E.d  C. AMN = q.UMN  D. E = UMN.d

1.36 Mét ®iÖn tÝch q chuyÓn ®éng trong ®iÖn tr­êng kh«ng ®Òu theo mét ®­êng cong kÝn. Gäi c«ng cña lùc ®iÖn trong chuyÓn ®éng ®ã lµ A th×

A. A > 0 nÕu q > 0.  B. A > 0 nÕu q < 0.  C. A = 0 trong mäi tr­êng hîp.

GV sưu tầm và biên soạn: Trần Minh Giang Trang 1


Trường THPT Nguyễn Khuyến                                                        C©u hái tr¾c nghiÖm VËt lý líp 11

D. A 0 cßn dÊu cña A ch­a x¸c ®Þnh v× ch­a biÕt chiÒu chuyÓn ®éng cña q.  

1.37 Hai tÊm kim lo¹i song song, c¸ch nhau 2 (cm) vµ ®­îc nhiÔm ®iÖn tr¸i dÊu nhau. Muèn lµm cho ®iÖn tÝch q = 5.10-10 (C) di chuyÓn tõ tÊm nµy ®Õn tÊm kia cÇn tèn mét c«ng A = 2.10-9 (J). Coi ®iÖn tr­êng bªn trong kho¶ng gi÷a hai tÊm kim lo¹i lµ ®iÖn tr­êng ®Òu vµ cã c¸c ®­êng søc ®iÖn vu«ng gãc víi c¸c tÊm. C­êng ®é ®iÖn tr­êng bªn trong tÊm kim lo¹i ®ã lµ:

A. E = 2 (V/m).   B. E = 40 (V/m).  C. E = 200 (V/m). D. E = 400 (V/m).

1.38 Mét ªlectron chuyÓn ®éng däc theo ®­êng søc cña mét ®iÖn tr­êng ®Òu. C­êng ®é ®iÖn tr­êng E = 100 (V/m). VËn tèc ban ®Çu cña ªlectron b»ng 300 (km/s). Khèi l­îng cña ªlectron lµ m = 9,1.10-31 (kg). Tõ lóc b¾t ®Çu chuyÓn ®éng ®Õn lóc vËn tèc cña ªlectron b»ng kh«ng th× ªlectron chuyÓn ®éng ®­îc qu·ng ®­êng lµ:

A. S = 5,12 (mm).  B. S = 2,56 (mm).  C. S = 5,12.10-3 (mm).          D. S = 2,56.10-3 (mm).

1.39 HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm M vµ N lµ UMN = 1 (V). C«ng cña ®iÖn tr­êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q = - 1 (μC) tõ M ®Õn N lµ:

A. A = - 1 (μJ).   B. A = + 1 (μJ).   C. A = - 1 (J).  D. A = + 1 (J).

1.40 Mét qu¶ cÇu nhá khèi l­îng 3,06.10-15 (kg), mang ®iÖn tÝch 4,8.10-18 (C), n»m l¬ löng gi÷a hai tÊm kim lo¹i song song n»m ngang nhiÔm ®iÖn tr¸i dÊu, c¸ch nhau mét kho¶ng 2 (cm). LÊy g = 10 (m/s2). HiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai tÊm kim lo¹i ®ã lµ:

A. U = 255,0 (V).  B. U = 127,5 (V).  C. U = 63,75 (V). D. U = 734,4 (V).

1.41 C«ng cña lùc ®iÖn tr­êng lµm di chuyÓn mét ®iÖn tÝch gi÷a hai ®iÓm cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 2000 (V) lµ A = 1 (J). §é lín cña ®iÖn tÝch ®ã lµ

A. q = 2.10-4 (C).  B. q = 2.10-4 (μC).  C. q = 5.10-4 (C). D. q = 5.10-4 (μC).

1.42 Mét ®iÖn tÝch q = 1 (μC) di chuyÓn tõ ®iÓm A ®Õn ®iÓm B trong ®iÖn tr­êng, nã thu ®­îc mét n¨ng l­îng W = 0,2 (mJ). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm A, B lµ:

A. U = 0,20 (V).  B. U = 0,20 (mV).  C. U = 200 (kV). D. U = 200 (V).

 

5. Bµi tËp vÒ lùc Cu l«ng vµ ®iÖn tr­êng

1.43 Cho hai ®iÖn tÝch d­¬ng q1 = 2 (nC) vµ q2 = 0,018 (μC) ®Æt cè ®Þnh vµ c¸ch nhau 10 (cm). §Æt thªm ®iÖn tÝch thø ba q0 t¹i mét ®iÓm trªn ®­êng nèi hai ®iÖn tÝch q1, q2 sao cho q0 n»m c©n b»ng. VÞ trÝ cña q0

A. c¸ch q1 2,5 (cm) vµ c¸ch q2 7,5 (cm).  B. c¸ch q1 7,5 (cm) vµ c¸ch q2 2,5 (cm).

C. c¸ch q1 2,5 (cm) vµ c¸ch q2 12,5 (cm).  D. c¸ch q1 12,5 (cm) vµ c¸ch q2 2,5 (cm).

1.44 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 2.10-2 (μC) vµ q2 = - 2.10-2 (μC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau mét ®o¹n a = 30 (cm) trong kh«ng khÝ. Lùc ®iÖn t¸c dông lªn ®iÖn tÝch q0 = 2.10-9 (C) ®Æt t¹i ®iÓm M c¸ch ®Òu A vµ B mét kho¶ng b»ng a cã ®é lín lµ:

A. F = 4.10-10 (N). B. F = 3,464.10-6 (N).  C. F = 4.10-6 (N).  D. F = 6,928.10-6 (N).

1.45 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 0,5 (nC) vµ q2 = - 0,5 (nC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B c¸ch nhau 6 (cm) trong kh«ng khÝ. C­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i trung ®iÓm cña AB cã ®é lín lµ:

A. E = 0 (V/m).  B. E = 5000 (V/m).  C. E = 10000 (V/m).  D. E = 20000 (V/m).

1.46 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 0,5 (nC) vµ q2 = - 0,5 (nC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B c¸ch nhau 6 (cm) trong kh«ng khÝ. C­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i ®iÓm M n»m trªn trung trùc cña AB, c¸ch trung ®iÓm cña AB mét kho¶ng l = 4 (cm) cã ®é lín lµ:

A. E = 0 (V/m).  B. E = 1080 (V/m).  C. E = 1800 (V/m).  D. E = 2160 (V/m).

1.47 Cho hai b¶n kim lo¹i ph¼ng ®Æt song song tÝch ®iÖn tr¸i dÊu, mét ªlectron bay vµo ®iÖn tr­êng gi÷ hai b¶n kim lo¹i nãi trªn, víi vËn tèc ban ®Çu v0 vu«ng gãc víi c¸c ®­êng søc ®iÖn. Bá qua t¸c dông cña trong tr­êng. Quü ®¹o cña ªlectron lµ:

A. ®­êng th¼ng song song víi c¸c ®­êng søc ®iÖn. B. ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi c¸c ®­êng søc ®iÖn.

C. mét phÇn cña ®­êng hypebol.    D. mét phÇn cña ®­êng parabol.

1.48 Cho hai b¶n kim lo¹i ph¼ng ®Æt song song tÝch ®iÖn tr¸i dÊu, th¶ mét ªlectron kh«ng vËn tèc ban ®Çu vµo ®iÖn tr­êng gi÷ hai b¶n kim lo¹i trªn. Bá qua t¸c dông cña träng tr­êng. Quü ®¹o cña ªlectron lµ:

A. ®­êng th¼ng song song víi c¸c ®­êng søc ®iÖn. B. ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi c¸c ®­êng søc ®iÖn.

C. mét phÇn cña ®­êng hypebol.    D. mét phÇn cña ®­êng parabol.

1.49 Mét ®iÖn tÝch q = 10-7 (C) ®Æt t¹i ®iÓm M trong ®iÖn tr­êng cña mét ®iÖn tÝch ®iÓm Q, chÞu t¸c dông cña lùc F = 3.10-3 (N). C­êng ®é ®iÖn tr­êng do ®iÖn tÝch ®iÓm Q g©y ra t¹i ®iÓm M cã ®é lín lµ:

A. EM = 3.105 (V/m).  B. EM = 3.104 (V/m).  C. EM = 3.103 (V/m). D. EM = 3.102 (V/m).

1.50 Mét ®iÖn tÝch ®iÓm d­¬ng Q trong ch©n kh«ng g©y ra t¹i ®iÓm M c¸ch ®iÖn tÝch mét kho¶ng r = 30 (cm), mét ®iÖn tr­êng cã c­êng ®é E = 30000 (V/m). §é lín ®iÖn tÝch Q lµ:

GV sưu tầm và biên soạn: Trần Minh Giang Trang 1


Trường THPT Nguyễn Khuyến                                                        C©u hái tr¾c nghiÖm VËt lý líp 11

A. Q = 3.10-5 (C).  B. Q = 3.10-6 (C).  C. Q = 3.10-7 (C). D. Q = 3.10-8 (C).

1.51 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 2.10-2 (μC) vµ q2 = - 2.10-2 (μC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau mét ®o¹n a = 30 (cm) trong kh«ng khÝ. C­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i ®iÓm M c¸ch ®Òu A vµ B mét kho¶ng b»ng a cã ®é lín lµ:

A. EM = 0,2 (V/m).  B. EM = 1732 (V/m).  C. EM = 3464 (V/m). D. EM = 2000 (V/m).

 

6. VËt dÉn vµ ®iÖn m«i trong ®iÖn tr­êng

1.52 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®èi víi vËt dÉn c©n b»ng ®iÖn lµ kh«ng ®óng?

A. C­êng ®é ®iÖn tr­êng trong vËt dÉn b»ng kh«ng. 

B. Vect¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng ë bÒ mÆt vËt dÉn lu«n vu«ng gãc víi bÒ mÆt vËt dÉn.

C. §iÖn tÝch cña vËt dÉn chØ ph©n bè trªn bÒ mÆt vËt dÉn.

D. §iÖn tÝch cña vËt dÉn lu«n ph©n bè ®Òu trªn bÒ mÆt vËt dÉn.

1.53 Gi¶ sö ng­êi ta lµm cho mét sè ªlectron tù do tõ mét miÕng s¾t vÉn trung hoµ ®iÖn di chuyÓn sang vËt kh¸c. Khi ®ã

A. bÒ mÆt miÕng s¾t vÉn trung hoµ ®iÖn.   B. bÒ mÆt miÕng s¾t nhiÔm ®iÖn d­¬ng.

C. bÒ mÆt miÕng s¾t nhiÔm ®iÖn ©m.   D. trong lßng miÕng s¾t nhiÔm ®iÖn d­¬ng.

1.54 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Khi ®­a mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ hót vÒ phÝa vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng.

B. Khi ®­a mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ hót vÒ phÝa vËt nhiÔm ®iÖn ©m.

C. Khi ®­a mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ ®Èy ra xa vËt nhiÔm ®iÖn ©m.

D. Khi ®­a mét vËt nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ hót vÒ phÝa vËt nhiÔm ®iÖn.

1.55 Mét qu¶ cÇu nh«m rçng ®­îc nhiÔm ®iÖn th× ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu

A. chØ ph©n bè ë mÆt trong cña qu¶ cÇu.    B. chØ ph©n bè ë mÆt ngoµi cña qu¶ cÇu.

C. ph©n bè c¶ ë mÆt trong vµ mÆt ngoµi cña qu¶ cÇu.

D. ph©n bè ë mÆt trong nÕu qu¶ cÇu nhiÔm ®iÖn d­¬ng, ë mÆt ngoµi nÕu qu¶ cÇu nhiÔm ®iÖn ©m.

1.56 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Mét vËt dÉn nhiÔm ®iÖn d­¬ng th× ®iÖn tÝch lu«n lu«n ®­îc ph©n bè ®Òu trªn bÒ mÆt vËt dÉn.

B. Mét qu¶ cÇu b»ng ®ång nhiÔm ®iÖn ©m th× vect¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i ®iÓm bÊt k× bªn trong qu¶ cÇu cã h­íng vÒ t©m qu¶ cÇu.

C. Vect¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i mét ®iÓm bªn ngoµi vËt nhiÔm ®iÖn lu«n cã ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt vËt ®ã.

D. §iÖn tÝch ë mÆt ngoµi cña mét qu¶ cÇu kim lo¹i nhiÔm ®iÖn ®­îc ph©n bè nh­ nhau ë mäi ®iÓm.

1.57 Hai qu¶ cÇu b»ng kim lo¹i cã b¸n kÝnh nh­ nhau, mang ®iÖn tÝch cïng dÊu. Mét qu¶ cÇu ®Æc, mét qu¶ cÇu rçng. Ta cho hai qu¶ cÇu tiÕp xóc víi nhau th×

A. ®iÖn tÝch cña hai qu¶ cÇu b»ng nhau.  B. ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu ®Æc lín h¬n ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu rçng.

C. ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu rçng lín h¬n ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu ®Æc.        D. hai qu¶ cÇu ®Òu trë thµnh trung hoµ ®iÖn.

1.58 §­a mét c¸i ®òa nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn nh÷ng mÈu giÊy nhá, ta thÊy mÈu giÊy bÞ hót vÒ phÝa ®òa. Sau khi ch¹m vµo ®òa th×

A. mÈu giÊy cµng bÞ hót chÆt vµo ®òa.   B. mÈu giÊy bÞ nhiÔm ®iÖn tÝch tr¸i dÊu víi ®òa.

C. mÈu giÊy bÞ trë lªn trung hoµ ®iÖn nªn bÞ ®òa ®Èy ra.     D. mÈu giÊy l¹i bÞ ®Èy ra khái ®òa do nhiÔm ®iÖn cïng dÊu víi ®òa.

 

7. Tô ®iÖn

1.59 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Tô ®iÖn lµ mét hÖ hai vËt dÉn ®Æt gÇn nhau nh­ng kh«ng tiÕp xóc víi nhau. Mçi vËt ®ã gäi lµ mét b¶n tô.

B. Tô ®iÖn ph¼ng lµ tô ®iÖn cã hai b¶n tô lµ hai tÊm kim lo¹i cã kÝch th­íc lín ®Æt ®èi diÖn víi nhau.

C. §iÖn dung cña tô ®iÖn lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng tÝch ®iÖn cña tô ®iÖn vµ ®­îc ®o b»ng th­¬ng sè gi÷a ®iÖn tÝch cña tô vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô.

D. HiÖu ®iÖn thÕ giíi h¹n lµ hiÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt ®Æt vµo hai b¶n tô ®iÖn mµ líp ®iÖn m«i cña tô ®iÖn ®· bÞ ®¸nh thñng.

1.60 §iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng phô thuéc vµo:

A. H×nh d¹ng, kÝch th­íc cña hai b¶n tô.   B. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô.

C. B¶n chÊt cña hai b¶n tô.    D. ChÊt ®iÖn m«i gi÷a hai b¶n tô.

1.61 Mét tô ®iÖn ph¼ng gåm hai b¶n tô cã diÖn tÝch phÇn ®èi diÖn lµ S, kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô lµ d, líp ®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i ε, ®iÖn dung ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:

GV sưu tầm và biên soạn: Trần Minh Giang Trang 1


Trường THPT Nguyễn Khuyến                                                        C©u hái tr¾c nghiÖm VËt lý líp 11

A.  B.   C.   D.

1.62 Mét tô ®iÖn ph¼ng, gi÷ nguyªn diÖn tÝch ®èi diÖn gi÷a hai b¶n tô, t¨ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô lªn hai lÇn th×

A. §iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æi.  B. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn.

C. §iÖn dung cña tô ®iÖn gi¶m ®i hai lÇn.  D. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn bèn lÇn.

1.63 Bèn tô ®iÖn gièng nhau cã ®iÖn dung C ®­îc ghÐp nèi tiÕp víi nhau thµnh mét bé tô ®iÖn. §iÖn dung cña bé tô ®iÖn ®ã lµ:

A. Cb = 4C.  B. Cb = C/4.   C. Cb = 2C.  D. Cb = C/2.

1.64 Bèn tô ®iÖn gièng nhau cã ®iÖn dung C ®­îc ghÐp song song víi nhau thµnh mét bé tô ®iÖn. §iÖn dung cña bé tô ®iÖn ®ã lµ:

A. Cb = 4C.  B. Cb = C/4.   C. Cb = 2C.  D. Cb = C/2.

1.65 Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 500 (pF) ®­îc m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ 100 (V). §iÖn tÝch cña tô ®iÖn lµ:

A. q = 5.104 (μC). B. q = 5.104 (nC).  C. q = 5.10-2 (μC). D. q = 5.10-4 (C).

1.66 Mét tô ®iÖn ph¼ng gåm hai b¶n cã d¹ng h×nh trßn b¸n kÝnh 3 (cm), ®Æt c¸ch nhau 2 (cm) trong kh«ng khÝ. §iÖn dung cña tô ®iÖn ®ã lµ:

A. C = 1,25 (pF). B. C = 1,25 (nF).  C. C = 1,25 (μF). D. C = 1,25 (F).

1.67 Mét tô ®iÖn ph¼ng gåm hai b¶n cã d¹ng h×nh trßn b¸n kÝnh 5 (cm), ®Æt c¸ch nhau 2 (cm) trong kh«ng khÝ. §iÖn tr­êng ®¸nh thñng ®èi víi kh«ng khÝ lµ 3.105(V/m). HÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt cã thÓ ®Æt vµo hai b¶n cùc cña tô ®iÖn lµ:

A. Umax = 3000 (V). B. Umax = 6000 (V).  C. Umax = 15.103 (V). D. Umax = 6.105 (V).

1.68 Mét tô ®iÖn ph¼ng ®­îc m¾c vµo hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ 50 (V). Ng¾t tô ®iÖn ra khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô t¨ng gÊp hai lÇn th×

A. §iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æi.  B. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn.

C. §iÖn dung cña tô ®iÖn gi¶m ®i hai lÇn.  D. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn bèn lÇn.

1.69 Mét tô ®iÖn ph¼ng ®­îc m¾c vµo hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ 50 (V). Ng¾t tô ®iÖn ra khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô t¨ng gÊp hai lÇn th×

A. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æi.   B. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn.

C. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn gi¶m ®i hai lÇn.   D. §iÖn tÝch cña tô ®iÖn t¨ng lªn bèn lÇn.

1.70 Mét tô ®iÖn ph¼ng ®­îc m¾c vµo hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ 50 (V). Ng¾t tô ®iÖn ra khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô t¨ng gÊp hai lÇn th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô cã gi¸ trÞ lµ:

A. U = 50 (V).  B. U = 100 (V).   C. U = 150 (V).  D. U = 200 (V).

1.71 Hai tô ®iÖn cã ®iÖn dung C1 = 0,4 (μF), C2 = 0,6 (μF) ghÐp song song víi nhau. M¾c bé tô ®iÖn ®ã vµo nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U < 60 (V) th× mét trong hai tô ®iÖn ®ã cã ®iÖn tÝch b»ng 3.10-5 (C). HiÖu ®iÖn thÕ cña nguån ®iÖn lµ:

A. U = 75 (V).  B. U = 50 (V).   C. U = 7,5.10-5 (V). D. U = 5.10-4 (V).

1.72 Bé tô ®iÖn gåm ba tô ®iÖn: C1 = 10 (μF), C2 = 15 (μF), C3 = 30 (μF) m¾c nèi tiÕp víi nhau. §iÖn dung cña bé tô ®iÖn lµ:

A. Cb = 5 (μF).  B. Cb = 10 (μF).   C. Cb = 15 (μF).  D. Cb = 55 (μF).

1.73 Bé tô ®iÖn gåm ba tô ®iÖn: C1 = 10 (μF), C2 = 15 (μF), C3 = 30 (μF) m¾c song song víi nhau. §iÖn dung cña bé tô ®iÖn lµ:

A. Cb = 5 (μF).  B. Cb = 10 (μF).   C. Cb = 15 (μF).  D. Cb = 55 (μF).

1.74 Bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn: C1 = 20 (μF), C2 = 30 (μF) m¾c nèi tiÕp víi nhau, råi m¾c vµo hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 60 (V).  §iÖn tÝch cña bé tô ®iÖn lµ:

A. Qb = 3.10-3 (C). B. Qb = 1,2.10-3 (C).  C. Qb = 1,8.10-3 (C). D. Qb = 7,2.10-4 (C).

1.75 Bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn: C1 = 20 (μF), C2 = 30 (μF) m¾c nèi tiÕp víi nhau, råi m¾c vµo hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 60 (V).  §iÖn tÝch cña mçi tô ®iÖn lµ:

A. Q1 = 3.10-3 (C) vµ Q2 = 3.10-3 (C).   B. Q1 = 1,2.10-3 (C) vµ Q2 = 1,8.10-3 (C).

C. Q1 = 1,8.10-3 (C) vµ Q2 = 1,2.10-3 (C)   D. Q1 = 7,2.10-4 (C) vµ Q2 = 7,2.10-4 (C).

1.76 Bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn: C1 = 20 (μF), C2 = 30 (μF) m¾c nèi tiÕp víi nhau, råi m¾c vµo hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 60 (V).  HiÖu ®iÖn thÕ trªn mçi tô ®iÖn lµ:

A. U1 = 60 (V) vµ U2 = 60 (V).    B. U1 = 15 (V) vµ U2 = 45 (V).

C. U1 = 36 (V) vµ U2 = 24 (V).    D. U1 = 30 (V) vµ U2 = 30 (V).

1.77 Bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn: C1 = 20 (μF), C2 = 30 (μF) m¾c song song víi nhau, råi m¾c vµo hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 60 (V).  HiÖu ®iÖn thÕ trªn mçi tô ®iÖn lµ:

GV sưu tầm và biên soạn: Trần Minh Giang Trang 1


Trường THPT Nguyễn Khuyến                                                        C©u hái tr¾c nghiÖm VËt lý líp 11

A. U1 = 60 (V) vµ U2 = 60 (V).    B. U1 = 15 (V) vµ U2 = 45 (V).

C. U1 = 45 (V) vµ U2 = 15 (V).    D. U1 = 30 (V) vµ U2 = 30 (V).

1.78 Bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn: C1 = 20 (μF), C2 = 30 (μF) m¾c song song víi nhau, råi m¾c vµo hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 60 (V).  §iÖn tÝch cña mçi tô ®iÖn lµ:

A. Q1 = 3.10-3 (C) vµ Q2 = 3.10-3 (C).   B. Q1 = 1,2.10-3 (C) vµ Q2 = 1,8.10-3 (C).

C. Q1 = 1,8.10-3 (C) vµ Q2 = 1,2.10-3 (C)   D. Q1 = 7,2.10-4 (C) vµ Q2 = 7,2.10-4 (C).

 

8. N¨ng l­îng ®iÖn tr­êng

1.79 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng l­îng, n¨ng l­îng ®ã tån t¹i d­íi d¹ng ho¸ n¨ng.

B. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng l­îng, n¨ng l­îng ®ã tån t¹i d­íi d¹ng c¬ n¨ng.

C. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng l­îng, n¨ng l­îng ®ã tån t¹i d­íi d¹ng nhiÖt n¨ng.

D. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng l­îng, n¨ng l­îng ®ã lµ n¨ng l­îng cña ®iÖn tr­êng trong tô ®iÖn.

1.80 Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C, ®­îc n¹p ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U, ®iÖn tÝch cña tô lµ Q. C«ng thøc nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ c«ng thøc x¸c ®Þnh n¨ng l­îng cña tô ®iÖn?

A. W =   B. W =    C. W =   D. W =

1.81 Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C, ®­îc n¹p ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U, ®iÖn tÝch cña tô lµ Q. C«ng thøc x¸c ®Þnh mËt ®é n¨ng l­îng ®iÖn tr­êng trong tô ®iÖn lµ:

A. w =   B. w =    C. w =   D. w =

1.82 Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 6 (μF) ®­îc m¾c vµo nguån ®iÖn 100 (V). Sau khi ng¾t tô ®iÖn khái nguån, do cã qu¸ tr×nh phãng ®iÖn qua líp ®iÖn m«i nªn tô ®iÖn mÊt dÇn ®iÖn tÝch. NhiÖt l­îng to¶ ra trong líp ®iÖn m«i kÓ tõ khi b¾t ®Çu ng¾t tô ®iÖn khái nguån ®iÖn ®Õn khi tô phãng hÕt ®iÖn lµ:

A. 0,3 (mJ).  B. 30 (kJ).   C. 30 (mJ).  D. 3.104 (J).

1.83 Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 5 (μF) ®­îc tÝch ®iÖn, ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn b»ng 10-3 (C). Nèi tô ®iÖn ®ã vµo bé acquy suÊt ®iÖn ®éng 80 (V), b¶n ®iÖn tÝch d­¬ng nèi víi cùc d­¬ng, b¶n ®iÖn tÝch ©m nèi víi cùc ©m cña bé acquy. Sau khi ®· c©n b»ng ®iÖn th×

A. n¨ng l­îng cña bé acquy t¨ng lªn mét l­îng 84 (mJ).      B. n¨ng l­îng cña bé acquy gi¶m ®i mét l­îng 84 (mJ).

C. n¨ng l­îng cña bé acquy t¨ng lªn mét l­îng 84 (kJ).        D. n¨ng l­îng cña bé acquy gi¶m ®i mét l­îng 84 (kJ).

1.84 Mét tô ®iÖn kh«ng khÝ ph¼ng m¾c vµo nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 200 (V). Hai b¶n tô c¸ch nhau 4 (mm). MËt ®é n¨ng l­îng ®iÖn tr­êng trong tô ®iÖn lµ:

A. w = 1,105.10-8 (J/m3). B. w = 11,05 (mJ/m3).    C. w = 8,842.10-8 (J/m3). D. w = 88,42 (mJ/m3).

 

9. Bµi tËp vÒ tô ®iÖn

1.85 Hai b¶n cña mét tô ®iÖn ph¼ng lµ h×nh trßn, tô ®iÖn ®­îc tÝch ®iÖn sao cho ®iÖn tr­êng trong tô ®iÖn b»ng E = 3.105 (V/m). Khi ®ã ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn lµ Q = 100 (nC). Líp ®iÖn m«i bªn trong tô ®iÖn lµ kh«ng khÝ. B¸n kÝnh cña c¸c b¶n tô lµ:

A. R = 11 (cm).   B. R = 22 (cm).   C. R = 11 (m).  D. R = 22 (m).

1.86 Cã hai tô ®iÖn: tô ®iÖn 1 cã ®iÖn dung C1 = 3 (μF) tÝch ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U1 = 300 (V), tô ®iÖn 2 cã ®iÖn dung C2 = 2 (μF) tÝch ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U2 = 200 (V). Nèi hai b¶n mang ®iÖn tÝch cïng tªn cña hai tô ®iÖn ®ã víi nhau. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a c¸c b¶n tô ®iÖn lµ:

A. U = 200 (V).   B. U = 260 (V).   C. U = 300 (V).  D. U = 500 (V).

1.87 Cã hai tô ®iÖn: tô ®iÖn 1 cã ®iÖn dung C1 = 3 (μF) tÝch ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U1 = 300 (V), tô ®iÖn 2 cã ®iÖn dung C2 = 2 (μF) tÝch ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U2 = 200 (V). Nèi hai b¶n mang ®iÖn tÝch cïng tªn cña hai tô ®iÖn ®ã víi nhau. NhiÖt l­îng to¶ ra sau khi nèi lµ:

A. 175 (mJ).   B. 169.10-3 (J).   C. 6 (mJ).  D. 6 (J).

1.88 Mét bé tô ®iÖn gåm 10 tô ®iÖn gièng nhau (C = 8 μF) ghÐp nèi tiÕp víi nhau. Bé tô ®iÖn ®­îc nèi víi hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi U = 150 (V). §é biÕn thiªn n¨ng l­îng cña bé tô ®iÖn sau khi cã mét tô ®iÖn bÞ ®¸nh thñng lµ:

A. ΔW = 9 (mJ).  B. ΔW = 10 (mJ).  C. ΔW = 19 (mJ). D. ΔW = 1 (mJ).

1.89 Mét tô ®iÖn ph¼ng cã ®iÖn dung C, ®­îc m¾c vµo mét nguån ®iÖn, sau ®ã ng¾t khái nguån ®iÖn. Ng­êi ta nhóng hoµn toµn tô ®iÖn vµo chÊt ®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i ε. Khi ®ã ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn

GV sưu tầm và biên soạn: Trần Minh Giang Trang 1


Trường THPT Nguyễn Khuyến                                                        C©u hái tr¾c nghiÖm VËt lý líp 11

A. Kh«ng thay ®æi.  B. T¨ng lªn ε lÇn.  C. Gi¶m ®i ε lÇn. D. Thay ®æi ε lÇn.

1.90 Mét tô ®iÖn ph¼ng cã ®iÖn dung C, ®­îc m¾c vµo mét nguån ®iÖn, sau ®ã ng¾t khái nguån ®iÖn. Ng­êi ta nhóng hoµn toµn tô ®iÖn vµo chÊt ®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i ε. Khi ®ã ®iÖn dung cña tô ®iÖn

A. Kh«ng thay ®æi.  B. T¨ng lªn ε lÇn.  C. Gi¶m ®i ε lÇn. 

D. T¨ng lªn hoÆc gi¶m ®i tuú thuéc vµo líp ®iÖn m«i.

1.91 Mét tô ®iÖn ph¼ng cã ®iÖn dung C, ®­îc m¾c vµo mét nguån ®iÖn, sau ®ã ng¾t khái nguån ®iÖn. Ng­êi ta nhóng hoµn toµn tô ®iÖn vµo chÊt ®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i ε. Khi ®ã hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô ®iÖn

A. Kh«ng thay ®æi.  B. T¨ng lªn ε lÇn.  C. Gi¶m ®i ε lÇn.

D. T¨ng lªn hoÆc gi¶m ®i tuú thuéc vµo líp ®iÖn m«i.


 

Ch­¬ng II. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi

I. HÖ thèng kiÕn thøc trong ch­¬ng

1. Dßng ®iÖn

- Dßng ®iÖn lµ dßng dÞch chuyÓn cã h­íng cña c¸c h¹t t¶i ®iÖn, cã chiÒu quy ­íc lµ chiÒu chuyÓn ®éng cña c¸c h¹t ®iÖn tÝch d­¬ng. T¸c dông ®Æc tr­ng cña dßng ®iÖn lµ t¸c dông tõ. Ngoµi ra dßng ®iÖn cßn cã thÓ cã c¸c t¸c dông nhiÖt, ho¸ vµ mét sè t¸c dông kh¸c.

- C­êng ®é dßng ®iÖn lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng ®Þnh l­îng cho t¸c dông cña dßng ®iÖn. §èi víi dßng ®iÖn kh«ng ®æi th×

2. Nguån ®iÖn

Nguån ®iÖn lµ thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra vµ duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ nh»m duy tr× dßng ®iÖn. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn ®­îc x¸c ®Þnh b»ng th­¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ lµm dÞch chuyÓn ®iÖ tÝch d­¬ng q bªn trong nguån ®iÖn vµ ®é lín cña ®iÖn tÝch q ®ã.

E =

M¸y thu ®iÖn chuyÓn ho¸ mét phÇn ®iÖn n¨ng tiªu thô thµnh c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c cã Ých, ngoµi nhiÖt. Khi nguån ®iÖn ®ang n¹p ®iÖn, nã lµ m¸y thu ®iÖn víi suÊt ph¶n ®iÖn cã trÞ sè b»ng suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn.

3. §Þnh luËt ¤m

- §Þnh luËt ¤m víi mét ®iÖn trë thuÇn:

hay UAB = VA – VB = IR

TÝch ir gäi lµ ®é gi¶m ®iÖn thÕ trªn ®iÖn trë R. §Æc tr­ng v«n – ampe cña ®iÖn trë thuÇn cã ®å thÞ lµ ®o¹n th¼ng qua gèc to¹ ®é.

- §Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch

E = I(R + r) hay

- §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch chøa nguån ®iÖn:

UAB = VA – VB = E + Ir, hay

(dßng ®iÖn ch¹y tõ A ®Õn B, qua nguån tõ cùc ©m sang cùc d­¬ng)

- §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch chøa m¸y thu

UAB = VA – VB = Ir’ + Ep, hay

(dßng ®iÖn ch¹y tõ A ®Õn B, qua m¸y thu tõ cùc d­¬ng sang cùc ©m)

4. M¾c nguån ®iÖn thµnh bé

- M¾c nèi tiÕp:

Eb = E1 + E2 + ...+ En

rb = r1 + r2 + ... + rn

GV sưu tầm và biên soạn: Trần Minh Giang Trang 1


Trường THPT Nguyễn Khuyến                                                        C©u hái tr¾c nghiÖm VËt lý líp 11

Trong tr­êng hîp m¾c xung ®èi: NÕu E1 > E2 th×

Eb = E1 - E2

rb = r1 + r2

vµ dßng ®iÖn ®i ra tõ cùc d­¬ng cña E1.

- M¾c song song: (n nguån gièng nhau)

Eb = E  vµ rb =

4. §iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt ®iÖn. §Þnh luËt Jun  Lenx¬

- C«ng vµ c«ng suÊt cña dßng ®iÖn ë ®o¹n m¹ch (®iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt ®iÖn ë ®o¹n m¹ch)

A = UIt; P = UI

- §Þnh luËt Jun – Lenx¬:

Q = RI2t

- C«ng vµ c«ng suÊt cña nguån ®iÖn:

A = EIt; P = EI

- C«ng suÊt cña dông cô tiªu thô ®iÖn:

Víi dông cô to¶ nhiÖt: P = UI = RI2 =

Víi m¸y thu ®iÖn: P = EI + rI2

(P /= EI lµ phÇn c«ng suÊt mµ m¸y thu ®iÖn chuyÓn ho¸ thµnh d¹ng n¨ng l­îng cã Ých, kh«ng ph¶i lµ nhiÖt)

- §¬n vÞ c«ng (®iÖn n¨ng) vµ nhiÖt l­îng lµ jun (J), ®¬n vÞ cña c«ng suÊt lµ o¸t (W).

 

II. C©u hái vµ bµi tËp

10. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn

2.1 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Dßng ®iÖn lµ dßng c¸c ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn cã h­íng.

B. C­êng ®é dßng ®iÖn lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho t¸c dông m¹nh, yÕu cña dßng ®iÖn vµ ®­îc ®o b»ng ®iÖn l­îng chuyÓn qua tiÕt diÖn th¼ng cña vËt dÉn trong mét ®¬n vÞ thêi gian.

C. ChiÒu cña dßng ®iÖn ®­îc quy ­íc lµ chiÒu chuyÓn dÞch cña c¸c ®iÖn tÝch d­¬ng.

D. ChiÒu cña dßng ®iÖn ®­îc quy ­íc lµ chiÒu chuyÓn dÞch cña c¸c ®iÖn tÝch ©m.

2.2 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Dßng ®iÖn cã t¸c dông tõ. VÝ dô: nam ch©m ®iÖn.

B. Dßng ®iÖn cã t¸c dông nhiÖt. VÝ dô:  bµn lµ ®iÖn.

C. Dßng ®iÖn cã t¸c dông ho¸ häc. VÝ dô: acquy nãng lªn khi n¹p ®iÖn.

D. Dßng ®iÖn cã t¸c dông sinh lý. VÝ dô: hiÖn t­îng ®iÖn giËt.

2.3 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Nguån ®iÖn lµ thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra vµ duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ nh»m duy tr× dßng ®iÖn trong m¹ch. Trong nguån ®iÖn d­íi t¸c dông cña lùc l¹ c¸c ®iÖn tÝch d­¬ng dÞch chuyÓn tõ cùc d­¬ng sang cùc ©m.

B. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn vµ ®­îc ®o b»ng th­¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch d­¬ng q bªn trong nguån ®iÖn tõ cùc ©m ®Õn cùc d­¬ng vµ ®é lín cña ®iÖn tÝch q ®ã.

C. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn vµ ®­îc ®o b»ng th­¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch ©m q bªn trong nguån ®iÖn tõ cùc ©m ®Õn cùc d­¬ng vµ ®é lín cña ®iÖn tÝch q ®ã.

D. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña nguån ®iÖn vµ ®­îc ®o b»ng th­¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ thùc hiÖn khi lµm dÞch chuyÓn mét ®iÖn tÝch d­¬ng q bªn trong nguån ®iÖn tõ cùc d­¬ng ®Õn cùc ©m vµ ®é lín cña ®iÖn tÝch q ®ã.

2.4 §iÖn tÝch cña ªlectron lµ - 1,6.10-19 (C), ®iÖn l­îng chuyÓn qua tiÕt diÖn th¼ng cña d©y dÉn trong 30 (s) lµ 15 (C). Sè ªlectron chuyÓn qua tiÕt diÖn th¼ng cña d©y dÉn trong thêi gian mét gi©y lµ

A. 3,125.1018.   B. 9,375.1019.  C. 7,895.1019.  D. 2,632.1018.

GV sưu tầm và biên soạn: Trần Minh Giang Trang 1


Trường THPT Nguyễn Khuyến                                                        C©u hái tr¾c nghiÖm VËt lý líp 11

2.5 §å thÞ m« t¶ ®Þnh luËt ¤m lµ:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn ®Æc tr­ng cho

A. kh¶ n¨ng tÝch ®iÖn cho hai cùc cña nã.

B. kh¶ n¨ng dù tr÷ ®iÖn tÝch cña nguån ®iÖn.

C. kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng cña lùc l¹ bªn trong nguån ®iÖn.

D. kh¶ n¨ng t¸c dông lùc ®iÖn cña nguån ®iÖn.

2.7 §o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R2 = 300 (Ω), ®iÖn trë toµn m¹ch lµ:

A. RTM = 200 (Ω).  B. RTM = 300 (Ω). C. RTM = 400 (Ω). D. RTM = 500 (Ω).

2.8 Cho ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (Ω), m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R2 = 200 (Ω), hiÖu ®iªn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 12 (V). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R1

A. U1 = 1 (V).   B. U1 = 4 (V).  C. U1 = 6 (V).  D. U1 = 8 (V).

2.9 §o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (Ω) m¾c song song víi ®iÖn trë R2 = 300 (Ω), ®iÖn trë toµn m¹ch lµ:

A. RTM = 75 (Ω).  B. RTM = 100 (Ω). C. RTM = 150 (Ω). D. RTM = 400 (Ω).

2.10 Cho ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 100 (Ω), m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R2 = 200 (Ω). ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ U khi ®ã hiÖu ®iªn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R1 lµ 6 (V). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ:

A. U = 12 (V).   B. U = 6 (V).  C. U = 18 (V).  D. U = 24 (V).

11. Pin vµ ¸cquy

2.11 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Trong nguån ®iÖn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ néi n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.

B. Trong nguån ®iÖn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ c¬ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.

C. Trong nguån ®iÖn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ ho¸ n¨ng thµnh ®iªn n¨ng.

D. Trong nguån ®iÖn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chuyÓn ho¸ tõ quang n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.

2.12 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?

A. Nguån ®iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã mét ®iªn cùc lµ vËt dÉn ®iÖn, ®iÖn cùc cßn l¹i lµ vËt c¸ch ®iÖn.

B. Nguån ®iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã hai ®iÖn cùc ®Òu lµ vËt c¸ch ®iÖn.

C. Nguån ®iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã hai ®iÖn cùc ®Òu lµ hai vËt dÉn ®iÖn cïng chÊt.

D. Nguån ®iÖn ho¸ häc cã cÊu t¹o gåm hai ®iÖn cùc nhóng vµo dung dÞch ®iÖn ph©n, trong ®ã hai ®iÖn cùc ®Òu lµ hai vËt dÉn ®iÖn kh¸c chÊt.

2.13 Trong nguån ®iÖn lùc l¹ cã t¸c dông

A. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d­¬ng tõ cùc d­¬ng cña nguån ®iÖn sang cùc ©m cña nguån ®iÖn.

B. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d­¬ng tõ cùc ©m cña nguån ®iÖn sang cùc d­¬ng cña nguån ®iÖn.

C. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch d­¬ng theo chiÒu ®iÖn tr­êng trong nguån ®iÖn.

D. lµm dÞch chuyÓn c¸c ®iÖn tÝch ©m ng­îc chiÒu ®iÖn tr­êng trong nguån ®iÖn.

2.14 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. Khi pin phãng ®iÖn, trong pin cã qu¸ tr×nh biÕn ®æi hãa n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.

B. Khi acquy phãng ®iÖn, trong acquy cã sù biÕn ®æi ho¸ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng.

C. Khi n¹p ®iÖn cho acquy, trong acquy chØ cã sù biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh ho¸ n¨ng.

D. Khi n¹p ®iÖn cho acquy, trong acquy cã sù biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh ho¸ n¨ng vµ nhiÖt n¨ng.

12. §iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt ®iÖn. §Þnh luËt Jun – Lenx¬

2.15 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?

GV sưu tầm và biên soạn: Trần Minh Giang Trang 1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Tài liệu 11 trọn bộ, Vật lý 11. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến các bạn đề thi Tài liệu 11 trọn bộ .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu Tài liệu 11 trọn bộ trong danh mục Vật lý 11 được giới thiệu bởi thành viên Khuyến Trường Thpt Nguyễn đến thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được đưa vào mục Vật lý 11 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tài liệu chuyên môn-học tập Vật lý Vật lý 11 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập  Phần một: Điện - Điện từ học Chương I: Điện tích - Điện trường, nói thêm là I, bên cạnh đó Hệ thống kiến thức trong chương 1, nói thêm là Định luật Cu lông, cho biết thêm Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng im trong chân không: Trong ấy k = 9, bên cạnh đó 109SI, tiếp theo là Các điện tích đặt trong điện môi vô biên thì lực tương tác giữa chúng giảm đi ε lần, bên cạnh đó 2, ngoài ra Điện trường, tiếp theo là - Véctơ cường độ điện trường là đại https://nslide.com/de-thi/tai-lieu-11-tron-bo.x7ugvq.html