Đề Thi Tài Liệu Ôn Đại Học 2:Tai Lieu On Tap Sinh Hoc 12 Ly Thuyet

đề thi Sinh học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ba5w0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-20 20:46:31
Loại file
doc
Dung lượng
0.91 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

CHUYÊN ĐỀ I: DI TRUYỀN & BIẾN DỊ VẤN ĐỀ 1. CẤU TRÚC - CƠ CHẾ DT & BIẾN DỊ Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Cấu trúc ở cấp độ phân tử 1.1. Cấu trúc của & chức năng của ADN * Cấu trúc ADN: - ADN có

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

CHUYÊN ĐỀ I: DI TRUYỀN & BIẾN DỊ
VẤN ĐỀ 1. CẤU TRÚC - CƠ CHẾ DT & BIẾN DỊ Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ
TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Cấu trúc ở cấp độ phân tử
1.1. Cấu trúc của & chức năng của ADN
* Cấu trúc ADN:
-       ADN có cấu trúc đa phân, mà đơn phân là các Nu ( A, T, G, X ), các Nu liên kết với nhau bằng liên kết photphodi este ( liên kết cộng hóa trị ) để tạo thành chuỗi pôli Nu ( mạch đơn )
-       Gồm 2 mạch đơn(chuỗi poli Nuclêôtit) xoắn song song ngược chiều và xoắn theo chu kì. Mỗi chu kì xoắn gồm 10 cặp Nu, có chiều dài 34( mỗi nu có chiều dài 3,4 và KLPT là 300 đ.v.C ).
3’
A1
 
T1
 
G1
 
X1
5’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’
T2
 
A2
 
X2
 
G2
3’
-       Giữa 2 mạch đơn : các Nu trên mạch đơn này liên kết bổ sung với các Nu trên mạch đơn kia theo nguyên tắc bổ sung( NTBS ) :
“ A của mạch này liên kết với T của mạch kia bằng 2 liên kết hiđrô và ngược lại,
 G của mạch này liên kết với X của mạch kia bằng 3 liên kết hiđrô và ngược lại ”
* Cấu trúc Gen
- Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định (sản phẩm đó có thể là chuỗi pôlipeptit hay ARN )
-       Cấu trúc chung của gen cấu trúc:
+     Các gen ở sinh vật nhân sơ có vùng mã hóa liên tục được gọi là gen không phân mảnh. Phần lớn gen của SV nhân thực là gen phân mảnh: xen kẽ các đoạn mã hóa aa (êxôn) là các đoạn không mã hóa aa (intrôn).
+     Gen mã hóa prôtêin gồm 3 vùng trình tự Nu:
Vùng điều hòa : nằm ở đầu 3’ mạch mã gốc, có trình tự Nu đặc biệt giúp ARN – pôlimeraza bám vào để khởi động, đồng thời điều hòa quá  trình phiên mã.
Vùng mã hóa : mang thông tin mã hóa các aa.
Vùng kết thúc: nằm ở đầu 5’ mang tín hiệu kết thúc phiên mã.
-       Mã di truyền : là trình tự các nuclêôtit trong gen (mạch mã gốc) quy định trình tự các axit amin trong phân tử prôtêin.
-       Đặc điểm của mã di truyền:
+     MDT được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba không gối chồng lên nhau.
+     MDT có tính phổ biến.
+     MDT có tính đặc hiệu.
+     MDT mang tính thoái hóa.
* Chức năng của gen: Mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền
* Phân loại gen: Gen có nhiều loại, như gen cấu trúc và gen điều hòa
- Gen cấu trúc: mang thông tin mã hóa cho các sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức năng của tế bào
- Gen điều hòa: tạo sản phẩm kiểm soát hoạt động các gen khác
1.2. Cấu trúc các loại ARN
* Cấu trúc: 
-       ARN được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các Nu ( A, U, G, X ).
ARN chỉ gồm 1 chuỗi pôli Nuclêôtit do các Nu liên kết với nhau bằng liên kết hóa trị. Các bộ ba Nu trên mARN gọi là codon (bộ ba mã sao), bộ ba Nu trên tARN gọi là anticodon (bộ ba đối mã).
-       Trong 64 bộ ba có:
+     1 bộ ba vừa làm tín khởi đầu dịch mã, vừa mã hóa aa Met ở sinh vật nhân thực ( hoặc foocmin Met ở sinh vật nhân sơ) đgl bộ ba mở đầu: AUG.
Có ba bộ ba không mã hóa aa và làm tín hiệu kết thúc dịch mã (bộ ba kết thúc) : UAA, UAG và UGA.
* Chức năng :
+        mARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền từ gen → Ri để tổng hợp prôtêin.
+        tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tổng hợp nên prôtêin.
+        rARN là thành phần cấu tạo nên ribôxôm.
1

GV Hà Kim Chung – THPT Liễn Sơn


1.3. Cấu trúc của prôtêin
-       Prôtêin là đại phân tử hữu cơ cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các axit amin
-       Các aa liên kết với nhau bằng liên kết peptit → chuỗi pôlipeptit
 
2. Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử
2.1. Cơ chế nhân đôi ADN
2.1.1. Cơ chế nhân đôi ở sinh vật nhân sơ
* Cơ chế:
-       Vị trí  : diễn ra trong nhân tế bào.
-       Thời điểm : diễn ra tại kì trung gian.
-       Diễn biến :
+     Bước 1: Tháo xoắn phân tử ADN:
Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của phân tử ADN tách dần tạo nên chạc nhân đôi (hình chữ Y) và để lộ ra 2 mạch khuôn.
+     Bước 2: Tổng hợp các mạch ADN mới:
ADN – pôlimeraza xúc tác hình thành mạch đơn mới theo chiều 5’ – 3’. Các Nu trên mạch khuôn liên kết với các Nu môi trường nội bào theo NTBS:              
             “ Amạch khuôn liên kết với Tmôi trường bằng 2 liên kết hiđrô
          Tmạch khuôn  liên kết với Amôi trường bằng 2 liên kết hiđrô
          Gmạch khuôn  liên kết với Xmôi trường bằng 3 liên kết hiđrô
          Xmạch khuôn  liên kết với Gmôi trường bằng 3 liên kết hiđrô ”
Trên mạch khuôn(3’-5’) mạch mới được tổng hợp liên tục. Trên mạch khuôn(5’-3’) mạch mới được tổng hợp gián đoạn tạo nên các đoạn Okazaki sau đó các đoạn Okazaki được nối lại với nhau nhờ enzim nối(ligazA. .
+     Bước 3: Hai phân tử ADN được tạo thành:
Các mạch mới được tổng hợp đến đâu thì 2 mạch đơn xoắn đến đó tạo thành phân tử AND con, trong đó một mạch mới được tổng hợp còn mạch kia là của ADN ban đầu(NT
t).
* Ý nghĩa của nhân đôi ADN: đảm bảo Tính trạngDT được truyền đạt một cách chính xác qua các thế hệ tế bào và cơ thể
2.1.2. Cơ chế nhân đôi ở sinh vật nhân thực
-       Cơ bản giống với sinh vật nhân sơ.
-       Điểm khác: TB nhân thực có nhiều phân tử ADN có kích thước lớn, có nhiều đơn vị nhân đôi (nhiều chạc sao chép) → quá trình nhân đôi diễn ra nhiều điểm trên phân tử ADN.
2.2. Cơ chế phiên mã
* Cơ chế:
-       Vị trí  : diễn ra trong nhân tế bào.
-       Thời điểm : khi tế bào cần tổng hợp một loại prôtêin nào đó
-       Diễn biến :
+     Bước 1: Tháo xoắn phân tử ADN:
Enzim ARN–pôlimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ mạch mã gốc(3’-5’) khởi đầu phiên mã.
+     Bước 2: Tổng hợp phân tử ARN
ARN–pôlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3’-5’ để tổng hợp nên mARN theo nguyên tắc bổ sung:     
             “ Amạch gốc liên kết với Um bằng 2 liên kết hiđrô
          Tmạch gốc liên kết với Am bằng 2 liên kết hiđrô
          Gmạch gốc liên kết với Xm bằng 3 liên kết hiđrô
          Xmạch gốc liên kết với Gm bằng 3 liên kết hiđrô ”
+     Bước 3: Kết thúc phiên mã
Khi ARN–pôlimeraza gặp tín hiệu kết thúc thì phiên mã kết thúc. mARN được giải phóng
1

GV Hà Kim Chung – THPT Liễn Sơn


Ở SV nhân sơ, mARN sau phiên mã được sử dụng ngay làm khuôn để tổng hợp prôtêin, ở SV nhân thực mARN sau phiên mã được loại bỏ các đoạn intron, nối các đoạn exon tạo ra mARN trưởng thành.
* Ý nghĩa của phiên mã:
2.3. Cơ chế dịch mã
* Cơ chế:
-       Vị trí  : diễn ra ở tế bào chất.
-       Thời điểm : Khi tế bào và cơ thể có nhu cầu.
-       Diễn biến : trải qua 2 giai đoạn
   Giai đoạn hoạt hóa aa:
Trong tế bào chất (môi trường nội bào) (phức hệ)
   Giai đoạn tổng hợp chuỗi pôlipeptit:
+     Bước 1: Khởi đầu dịch mã:
Tiểu đơn vị bé của Ri gắn với mARN tại vị trí nhận biết đặc hiệu và di chuyển đến
mở đầu (AUG).
aamđ - tARN tiến vào
mở đầu (đối mã của nó khớp với mã mở đầu trên mARN theo NTBS), sau đó tiểu phần lớn gắn vào tạo thành Ri hoàn chỉnh. 
+     Bước 2: Kéo dài chuỗi pôlipeptit
aa1- tARN tiến vào ribôxôm (đối mã của nó khớp với mã thứ nhất trên mARN theo NTBS) liên kết peptit được hình thành giữa aamđ với aa1.
Ribôxôm chuyển dịch sang
thứ 2, tARN vận chuyển aamđ được giải phóng. Tiếp theo, aa2 - tARN tiến vào ribôxôm (đối mã của nó khớp với
thứ hai trên mARN theo NTBS), hình thành liên kết peptit giữa aa2 và axit aa1.
Ribôxôm chuyển dịch đến
thứ ba, tARN vận chuyển axit aa1 được giải phóng. Quá trình cứ tiếp tục như vậy đến
tiếp giáp với
kết thúc của phân tử mARN.
+     Bước 3: Kết thúc: Khi Ri dịch chuyển sang
kết thúc, quá trình dịch mã dừng lại, 2 tiểu phần Ri tách nhau ra, enzim đặc hiệu loại bỏ aamđ và chuỗi pôlipeptit được giải phóng.
* Ý nghĩa của dịch mã:
2.4. Cơ chế điều hòa hoạt động của gen
2.4.1. Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ(ĐHHĐ của Operon LaC.
-       Cấu trúc của operon Lac:
+     Vùng khởi động(P): có trình tự Nu đặc thù, giúp ARN- poolimeraza bám vào để khởi đầu phiên mã.
+     Vùng vận hành(O): Có trình tự Nu đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết ngăn cản phiên mã.
+     Nhóm gen cấu trúc(Z, Y, A. : quy định tổng hợp các enzim phân giải Lactôzơ
+     Gen điều hòa(R): không nằm trong thành phần của operon, có k/n tổng hợp prôtêin ức chế có thể liên kết với vùng vận hành, ngăn cản phiên mã.
+     Cấu trúc của operon Lac:
-       Cơ chế ĐHHĐ của Operon Lac:
+     Giai đoạn ức chế:
Khi môi trường không có Lactôzơ, R tổng hợp prôtêin ức chế → liên kết với vùng O ngăn cản phiên mã của nhóm gen cấu trúc.
+     Giai đoạn cảm ứng:
Khi môi trường có Lactôzơ, một số phân tử liên kết và làm biến đổi cấu hình không gian   của prôtêin ức chế → liên kết với vùng O ARN – poolimeraza liên kết với vùng khởi động để tiến hành phiên mã .
Khi Lactôzơ bị phân giải hết, prôtêin ức chế  liên kết với vùng O và quá trình phiên mã dừng lại
  ĐHHĐ gen ở sinh vật nhân xảy ra ở mức độ phiên mã.
2.4.2. Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực
-       Cơ chế ĐH phức tạp hơn SV nhân sơ, do cấu trúc phức tạp của ADN trong NST.
-       ADN có số cặp Nu lớn, chỉ một bộ phận mã hóa tính trạng DT, còn lại đóng vai trò ĐH hoặc ko HĐ.
-       ADN nằm trong NST có cấu trúc bện xoắn phức tạp nên trước khi phiên mã phải tháo xoắn.
1

GV Hà Kim Chung – THPT Liễn Sơn


-       Sự ĐHHĐ của gen diễn ra nhiều mức, qua nhiều giai đoạn: NST tháo xoắn, phiên mã, biến đổi sau phiên mã, dịch mã và biến đổi sau dịch mã.
 
 
 
Tóm tắt cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử

3. Cơ chế biến dị ở cấp độ phân tử (đột biến gen)
3.1. Khái niệm và các dạng:
-       Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, thường liên quan tới một cặp Nu xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử ADN(ĐB điểm).
Thể đột biến: là những cá thể mang đột biến đã biểu hiện thành kiểu hình.
-       ĐBG(đột biến điểm) bao gồm: Mất, thêm, thay thế một hoặc một số cặp Nu.
3.2. Nguyên nhân:
Do tácđộng của các tác nhân hóa học(5-BU, EMS, các hóa chất độc hại,...), tác nhân vật lí (tia tử ngoại, tia phóng xạ,...), tác nhân sinh học(virut) hoặc những rối loạn sinh lí, hóa sinh trong tế bào.
3.3. Cơ chế phát sinh:
-       Cơ chế chung: Tác nhân gây đột biến gây ra những sai sót trong quá trình nhân đôi ADN.
-       Đột biến điểm thường xảy ra trên một mạch của gen dưới dạng tiền đột biến. Dưới tác dụng của enzim sửa sai, nó có thể trở về trạng thái ban đầu hoặc tạo thành đột biến qua các lần nhân đôi tiếp theo.
- Ví dụ:
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Hậu quả và ý nghĩa của ĐBG:
-       Hậu quả:
1

GV Hà Kim Chung – THPT Liễn Sơn


Đột biến gen có thể có hại, có lợi nhưng phần lớn là vô hại. Mức độ có hại, có lợi của đột biến phụ thuộc vào tùy tổ hợp gen và điều kiện môi trường.
-       Ý nghĩa: ĐBG tạo ra nhiều alen mới là nguồn nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống
 
 
 
 
CHUYÊN ĐỀ I: DI TRUYỀN & BIẾN DỊ
VẤN ĐỀ 2. CẤU TRÚC - CƠ CHẾ DT & BD Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO, CƠ THỂ
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Cấu trúc của NST
1.1. Ở sinh vật nhân sơ :
NST là phân tử ADN kép dạng vòng không liên kết với prôtêin histôn.
1.2. Ở sinh vật nhân thực
-       Cấu trúc hiển vi :
+     Mỗi NST gồm 2 crômatit dính nhau qua tâm động (eo thứ nhất), một số NST còn có eo thứ hai (nơi tổng hợp rARN). NST có các dạng hình que, hình hạt, hình chữ V...đường kính 0,2 – 2 m, dài 0,2 – 50 m.
+     Mỗi loài có một bộ NST đặc trưng (về số lượng, hình thái, cấu trúC. . Ví dụ ở người 2n = 46, RG 2n = 8
-       Cấu trúc siêu hiển vi :
NST được cấu tạo từ ADN và prôtêin (histôn và phi histôn). (ADN + prôtêin)  Nuclêôxôm (8 phân tử prôtêin histôn được quấn quanh bởi một đoạn phân tử ADN dài khoảng 146 cặp nuclêôtit, quấn vòng)  Sợi cơ bản (khoảng 11 nm)  Sợi nhiễm sắc (25–30 nm)  Ống siêu xoắn (300 nm)  Crômatit (700 nm)  NST.
2. Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào
2.1. Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào
2.1.1. Nguyên phân
2.1.2. Giảm phân 
* Đặc điểm của giảm phân:
-       Là hình thức phân bào của tế bào sinh dục ở vùng chín.
-       Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp.
-       Nhiễm sắc thể chỉ nhân đôi 1 lần ở kì trung gian.
-       Ở kì đầu của giảm phân I, có sự tiếp hợp và có thể xảy ra trao đổi chéo giữa 2 trong 4 cromatit không chị em
* Diễn biến của giảm phân.
-       Giảm phân I
+     Kì đầu:
NST co xoắn dần
Có sự tiếp hợp của các NST kép theo từng cặp tương đồng có thể dẫn đến TĐC giữa các Crômatic không chị em.
Thoi vô sắc hình thành
Màng nhân và nhân con dần tiêu biến
+     Kì giữa:
NST kép co xoắn cực đại
Các NST tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
+     Kì sau:
Mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng di chuyển theo thoi vô sắc đi về 2 cực của tế bào.
+     Kì cuối:
Các NST kép đi về 2 cực của tế bào và duỗi xoắn dần.
Màng nhân và nhân con dần xuất hiện
Thoi phân bào tiêu biến
Tế bào chất phân chia tạo thành 2 tế bào con có số lượng NST kép giảm đi một nửa
1

GV Hà Kim Chung – THPT Liễn Sơn


-         Giảm phân II
Kì trung gian diễn ra rất nhanh không có sự nhân đôi của NST
+     Kì đầu:  NST kép co ngắn
+     Kì giữa: Các NST kép tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo
+     Kì sau: NST kép tách nhau ra, mỗi NST đơn đi về 2 cực của tế bào
+     Kì cuối:
NST dãn xoắn
Màng nhân và nhân con dần xuất hiện
Thoi phân bào tiêu biến
Tế bào chất phân chia tạo thành 2 tế bào con có số lượng NST đơn giảm đi một nửa
Kết quả: Từ 1tế bào mẹ (2n) qua 2 lần phân bào liên tiếp tạo 4 tế bào con có bộ NST bằng một nửa tế bào mẹ.
2.2. Biến dị ở cấp độ tế bào (đột biến NST)
2.2.1. Đột biến cấu trúc NST:
 Là những biến đổi trong cấu trúc NST bao gồm mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn
Cơ chế chung
Các dạng
Khái niệm
Hậu quả và vai trò
Các tác nhân gây ĐB ảnh hưởng đến quá trình tiếp hợp, trao đổi chéo… hoặc trực tiếp làm đứt gãy NST => phá vỡ cấu trúc NST. Các ĐBCTNST dẫn đến sự thay đổi trình tự và số lượng các gen, làm thay đổi hình dạng NST.
Mất đoạn
NST Mất đi 1 đoạn (đoạn đứt không chứa tâm động).
- Giảm số lượng gen, làm mất cân bằng hệ gen trên NST=> thường gây chết hoặc giảm sức sống
Ví dụ:
- Xác định vị trí của gen trên NST, loại bỏ những gen có hại.
Lặp đoạn
Một đoạn nào đó của NST có thể lặp lại một hay nhiều lần.
Gia tăng số lượng gen=>mất cân bằng hệ gen =>Tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng(VD. .
Đảo đoạn
Một đoạn NST bị đứt, quay 1800 rồi gắn vào NST.
- Làm thay đổi vị trí gen trên NST => có thể gây hại, giảm khả năng sinh sản.
- Góp phần tạo NL cho tiến hóa
1

GV Hà Kim Chung – THPT Liễn Sơn


Cơ chế chung
Các dạng
Khái niệm
Hậu quả và vai trò
 
Chuyển đoạn
Là dạng ĐB dẫn đến Trao đổi đoạn trong cùng một NST hoặc giữa các NST không tương đồng.
- Chuyển đoạn lớn thường gây chết, mất khả năng sinh sản.
- Chuyển đoạn nhỏ được ứng dụng để chuyển gen tạo giống mới.
2.2.2. Đột biến số lượng NST: Là những biến đổi làm thay đổi số lượng NST trong TB gồm lệch bội và đa bội.
Các dạng
Cơ chế
Hậu quả và vai trò
Thể lệch bội
 
2n - 1
- Các tác nhân gây đột biến gây ra sự không phân li của một hay một số cặp NST => các giao tử không bình thường.
- Sự kết hợp của giao tử không bình thường với các giao bình thường hoặc giaop tử không bình thường với nhau => các thể lệch bội
- Hậu quả: Đột biến lệch bội thường làm tăng hoặc giảm một hay một số NST => mất cân bằng hệ gen, thường gây chết hay giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản tùy loài.
- Vai trò: Cung cấp nguồn nguyên liệu cho Chọn lọc và tiến hóa. Trong chọn giống có thể sử dụng đột biến lệch bội để xác định vị trí của các gen trên NST.
2n + 1
2n + 2
2n – 2 ...
Thể đa bội
 
Tự đa bội
(Đa bội chẵn và đa bội lẻ)
 
- Các tác nhân gây đột biến gây ra sự không phân li của toàn bộ các cặp NST tạo ra các giao tử mang 2n NST.
- Sự kết hợp của giao tử 2n với giao tử n hoặc 2n khác tạo ra các đột biến đa bội.
- Hậu quả: Cá thể đa bội lẻ không có khả năng sinh giao tử bình thường.
- Vai trò:
Do số lượng NST trong TB tăng lên => lượng ADN tăng gấp bội nên quá trình tổng hợp các chất hữu cơ xảy ra mạnh mẽ.
Cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. Góp phần hình thành nên loài mới trong tiến hóa.
Dị đa bội
Xảy ra đột biến đa bội ở tế bào của cơ thể lai xa, dẫn đến làm gia tăng bộ NST đơn bội của 2 loài khác nhau trong tế bào.
3. Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ cơ thể:
3.1. Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Một số phép lai được sử dụng trong nghiên cứu di truyền:
* Phép lai phân tích:
-     Khái niệm: là phép lai giữa cơ thể có kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể có kiểu hình lặn
+    Nếu Fa đồng tính Pa đem lai phân tích thuần chủng
+    Nếu Fa phân tính Pa đem lai phân tích không thuần chủng và có kiểu gen dị hợp.
-     Ví dụ:
3.1.1. Quy luật phân li
* Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen
Bước 1:  Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng: cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ
Bước 2:  Lai các dòng thuần chủng khác nhau về một hay nhiều tính trạngrồi phân tích kết quả lai ở đời sau: F1; F2; F3.
Bước 3:  Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, sau đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả.
Bước 4:  Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết của thân  .
*Thí nghiệm của Menđen(lai một cặp tính trạngtương phản):
Pt/c :  ♀(♂) Cây hoa đỏ   x   ♂(♀) Cây hoa trắng (lai thuận nghịch cho kết quả giống nhau)
F1 : 100%  Cây hoa đỏ .  Cho các cây F1 tự thụ
F2 : 705  cây hoa đỏ :  224 cây hoa trắng
Tiếp tục cho các cây F2 tự thụ phấn thu được kết quả:
 
 
1

GV Hà Kim Chung – THPT Liễn Sơn


 
 
 
- Giải thích thí nghiệm của Men Đen:
+ Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2: hoa đỏ : hoa trắng = 705 : 2243 : 1.
+ Từ TLPLKH ở F3cho thấy tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng ở F2 thực chất là tỉ lệ 1 : 2 : 1(1đỏ t/c: 2đỏ không t/c: 1trắng t/c) Hoa đỏ F1 không thuần chủng .
+ P t/c khác nhau về 1 cặp tính trạngtương phản, F1: 100%  Cây hoa đỏ(đồng tính)Hoa đỏ là trội hoàn toàn so với tính trạnghoa trắng.
Quy ước : A là nhân tố di truyền(gen)quy đinh màu hoa đỏ a: quy định màu hoa trắng.
+ F1: Hoa đỏ mang cặp nhân tố di truyền Aaxác suất mỗi loại giao tử mang A hoặc a  của F1 bằng nhau và bằng 0.5.
+ Sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử của bố và mẹ trong thụ tinh tạo nên sự PLKH ở đời sau.
Sơ đồ lai minh họa:
Pt/c:           ♀(♂) AA (hoa đỏ)   x           ♂(♀)aa (hoa trắng )
GP :                                   A                     ;                     a
F1:                                   Aa  100 % hoa đỏ                                  
F1 x F1 :         Aa (hoa đỏ)   x           Aa(hoa đỏ )
 GF1:        A : a          ;       A : a
F2 :  TLPLKG:            
                   TLPLKH:             Hoa đỏ        :Hoa trắng
*Nội dung quy luật phân li:
- Mỗi tính trạngdo một cặp alen quy định, một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.
- Các alen của bố mẹ tồn tại trong tế bào của cơ thể con một cách riêng rẽ, không hòa trộn vào nhau.
- Khi hình thành giao tử, các alen phân li đồng đều về các giao tử, nên 50% số giao tử mang alen
này còn 50% giao tử chứa alen kia.
*Cơ sở tế bào học
- Trong tế bào sinh dưỡng, các NST luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng và chứa các cặp alen tương ứng.
- Khi giảm phân tạo giao tử, mỗi NST trong từng cặp tương đồng phân li đồng đều về các giao tử dẫn đến sự phân li của các alen tương ứng và sự tổ hợp của chúng qua thụ tinh dẫn đến sự phân li và tổ hợp của cặp alen tương ứng
* Ý nghĩa của quy luật phân li
- Giải thích tại sao tương quan trội lặn là phổ biến trong tự nhiên, hiện tượng trội cho thấy mục tiêu của chọn giống là tập trung nhiều tính trội có giá trị cao.
- Không dùng con lai F1 làm giống vì thế hệ sau sẽ phân li do F1  có kiểu gen dị hợp.
3.1.2. Quy luật phân li độc lập
* Thí nghiệm của Menđen về lai hai cặp tính trạn tương phản
- Thí nghiệm: Ở đậu HàLan
P t/c :  ♀(♂) Hạt vàng, vỏ trơn     x               ♂(♀) Hạt xanh, vỏ nhăn 
F1   :   100%  cây cho hạt vàng, vỏ trơn. Cho F1 tự thụ phấn
F2 :  315 hạt vàng, trơn :  108 hạt vàng, nhăn :
     101 hạt xanh, trơn :    32 hạt xanh, nhăn
     9 hạt vàng, trơn: 3hạt vàng, nhăn : 3hạt xanh, trơn : 1hạt xanh, nhăn
 - Giải thích thí nghiệm của Menđen:
+ Mỗi tính trạngdo một cặp nhân tố di truyền quy định. Tính trạngđược biểu hiện ở F1 là tính trạngtrội, ngược lại là tính trạnglặn.
+ Pt/cF1 100% hạt vàng, trơn hạt vàng, trơn là các tính trạngtrội so với hạt xanh, nhăn
Quy ước: A: hạt vàng a: hạt xanh ; B: trơn b: nhăn
+ Xét riêng từng cặp tính trạngở F2
Màu sắc hạt:   di truyền theo QLPL F1có KG  : Aa
1

GV Hà Kim Chung – THPT Liễn Sơn


Hình dạng vỏ hạt: di truyền theo QLPL F1có KG : Bb
+ Xét chung 2 cặp tính trạngở F2 :
( 3 vàng : 1 xanh ) ( 3 trơn : 1 nhăn ) = 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn :1 xanh, nhăn đúng bằng tỉ lệ PLKH ở F2F1 có KG: AaBb(dị hợp 2 cặp).
Như vậy xác suất xuất hiện mỗi loại kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành các cặp nhân tố di truyền quy định các tính trạngmàu sắc hạt và hình dạng vỏ phân li độc lập nhau trong quá trình hình thành giao tử.
+ Sơ đồ lai ( từ PF2)
P t/c :  ♀(♂) AABB                 x               ♂(♀)  aa

     Hạt vàng, trơn                                     Hạt xanh, nhăn 
GP :              AB                          ;                            ab
F1  :                  AaBb 100%  hạt vàng, trơn.
F1xF1 :   AaBb                         x  AaBb
GF1 :    ; 
F2 :
 
* Nội dung quy luật PLĐL:
Các cặp nhân tố di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân li độc lập nhau trong quá trình hình thành giao tử.
* Cơ sở tế bào học
-   Các cặp alen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.
-   Sự phân li độc lập và tổ hợp ngẫu nhiên của các cặp NST tương đồng trong giảm phân hình thành giao tử dẫn đến sự phân li độc lập và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các cặp alen tương ứng.
* Ý nghĩa của các QL Menđen
-   Tạo nguồn biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống; Giải thích được sự đa dạng, phong phú của sinh giới.
-   Dự đoán được kết quả phân li kiểu hình ở đời sau
3.1.3. Quy luật tương tác gen
-   Là sự tác động qua lại giữa các gen trong quá trình hình thành kiểu hình
-   Thực chất là sự tương tác giữa các sản phẩm của chúng ( prôtêin) để tạo KH.
-   Ý nghĩa: Tạo biến dị tổ hợp
  Tương tác bổ sung
* Thí nghiệm: Ở loài Đậu thơm(Lathyrus odoratus)
P t/c :  ♀(♂) Hoa đỏ                x               ♂(♀) Hoa trắng 
F1  :   100%  Hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn
F2 :    hoa đỏ :  hoa trắng
* Giải thích
-   F2 gồm 16 kiểu tổ hợp F1 khi GF cho 4 loại giao tử và chứa 2 cặp gen(Aa,BB. cùng quy định 1 tính trạng có hiện tượng tương tác gen.
-   Sự phân li KH ở F2 không theo tỉ lệ 9:3:3:1 mà là 9:7 chứng tỏ hai cặp gen không alen Aa và Bb phân ly độc lập và tương tác bổ sung với nhau để xác định màu hoa.
1

GV Hà Kim Chung – THPT Liễn Sơn


-   Quy ước gen, viết sơ đồ lai:
+         Các kiểu gen dạng : A-B-  quy định hoa đỏ.
+         Các kiểu gen :          A-
, aaB- và aa
quy định hoa trắng.
+         Sơ đồ lai:
Pt/c : ♀(♂) aa
(Hoa trắng) x ♂(♀) AABB (Hoa đỏ)
GP :  ab   ;     AB
F1 :       AaBb 100% Hoa đỏ
F1 x F1 : ♀(♂) AaBb (Hoa đỏ)  x ♂(♀) AaBb (Hoa đỏ)
GF1 :       1AB: 1Ab: 1aB: 1ab  ;    1AB: 1Ab: 1aB: 1ab
F2 :     Hoa đỏ
       Hoa trắng
* Quy luật tương tác bổ sung:
-   Tương tác bổ sung là trường hợp hai hoặc nhiều gen không alen cùng tác động qua lại với nhau làm xuất hiện một kiểu hình mới.
-   Tác động bổ sung thường là trường hợp tác động giữa các gen trội với nhau cho tỉ lệ kiểu hình đặc trưng ở đời sau: 9 : 3 : 3 : 1 hoặc 9 : 6 : 1 hoặc 9 : 7.
* Cơ sở tế bào học của quy luật tương tác bổ sung:
-   Các gen không tác động riêng rẽ.
-   Các cặp gen không alen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau, phân li độc lập và tổ hợp ngẫu nhiên trong giảm phân hình thành giao tử.
  Tương tác cộng gộp
* Thí nghiệm
Khi lai hai thứ lúa mì thuần chủng hạt đỏ đậm và hạt trắng với nhau thu được ở F1 toàn hạt đỏ hồng và cho F1 tự thụ phấn thì thu được F2 có tỉ lệ 15/16 Hạt đỏ(từ đỏ đậm đến hồng) và 1/16 hạt màu trắng.
* Giải thích
-   F2 gồm 16 kiểu tổ hợp F1 khi giảm phân phải cho 4 loại giao tử F1 dị hợp 2 cặp gen(Aa,BB. .
-   Sự phân li KH ở F2 : 15:1 là một biến dạng của tỉ lệ 9:3:3:1 chứng tỏ hai cặp gen không alen Aa và Bb đã phân ly độc lập và tương tác theo kiểu cộng gộp với nhau để cùng xác định tính trạngmàu sắc hạt.
-   Màu đỏ ở F2 đậm, nhạt khác nhau tùy thuộc vào số lượng gen trội trong kiểu gen, khi số lượng gen trội trong kiểu gen càng nhiều thì màu đỏ càng đậm, ngược lại càng ít gen trội thì màu đỏ nhạt dần(hồng).
-   Quy ước gen, viết sơ đồ lai:
+         Chỉ cần sự có mặt gen trội trong kiểu gen sẽ quy định  Hạt màu đỏ.
+         Toàn gen lặn aa
: sẽ quy định   Hạt màu trắng.
+         Sơ đồ lai:
Pt/c : ♀(♂) aa
(Hạt trắng) x ♂(♀) AABB (Hạt đỏ đậm)
GP :  ab   ;     AB
F1 :     AaBb 100% Hạt đỏ hồng       
F1 x F1 : ♀(♂) AaBb (Hoa đỏ)  x ♂(♀) AaBb (Hoa đỏ)
GF1 : 1AB: 1Ab: 1aB: 1ab  ;          1AB: 1Ab: 1aB: 1ab
F2 :   Hạt đỏ (nhạt dần)
    1aa
:       1 Hạt trắng
* Quy luật tương tác  cộng gộp:
-   Là kiểu tác động của nhiều gen không alen trong đó mỗi gen có vai trò như nhau trong sự hình thành tính trạng.
1

GV Hà Kim Chung – THPT Liễn Sơn


-   Một số tính trạngcó liên quan tới năng suất của nhiều vật nuôi, cây trồng(tính trạngsố lượng) thường bị chi phối bởi sự tác động cộng gộp của nhiều gen không alen.
* Cơ sở tế bào học của quy luật tương tác cộng gộp: giống QL tương tác bổ sung
  Tương tác át chế:
* Thí nghiệm:
Cho lai 2 nòi ngựa có tính di truyền ổn địng một nòi lông xám và một nòi lông đen được F1: 100% ngựa lông xám. Cho các con ngựa lông xám lai với nhau thì  F2 xuất hiện 3 kiểu hình với tỉ lệ 12 ngựa lông xám : 3 ngựa lông đen : 1 ngựa lông nâu.
* Giải thích:
-   F2 gồm 16 kiểu tổ hợp F1 khi giảm phân phải cho 4 loại giao tử F1 dị hợp 2 cặp gen(Aa,BB).
-   Sự phân li KH ở F2 : 12:3:1 là một biến dạng của tỉ lệ 9:3:3:1, chứng tỏ hai cặp gen không alen Aa và Bb phân ly độc lập và có hiện tượng tương tác giữa các gen  theo kiểu át chế để xác định tính trạngmàu lông ở ngựa.
-   Quy ước gen, viết sơ đồ lai:
+         A: quy định lông xám đồng thời át chế sự biểu hiện kiểu hình của gen B, a không có khả át B
+         B: quy định lông đen
+         Kiểu gen đồng hợp lặn aa
: quy định màu lông nâu.
+         Sơ đồ lai:
Pt/c : ♀(♂) AA
(Lông xám)  x ♂(♀) aaBB (Lông đen)
GP :  Ab   ;                    aB
F1 :                AaBb  100% Lông xám
F1 x F1 : ♀(♂) AaBb (Lông xám)  x ♂(♀) AaBb (Lông xám)
GF1 :  1AB: 1Ab: 1aB: 1ab  ;  1AB: 1Ab: 1aB: 1ab
F2 :  Lông xám
          : 3   Lông đen
                      : 1   Lông nâu
* Quy luật tương tác át chế:
-   Tương tác át chế là kiểu tương tác mà sự có mặt của gen này sẽ kìm hãm sự biểu hiện của gen khác khi chúng cùng đứng trong một kiểu gen.
-   Thường là tương tác át chế do gen trội(có TLKH đặc trưng 12:3:1; 13:3) có trường hợp át chế bởi gen trội và 1 cặp gen lặn (có TLKH đặc trưng 9:4:3).
HỆ THỐNG HÓA VỀ TƯƠNG TÁC GEN:
F1  x F1 : AaBb x AaBb thì F2 có thể nhân được các tỉ lệ kiểu hình như sau:
TT
Kiểu tương tác
Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2
A-B-
A-

aaB-
aa

1
Bổ sung(bổ trợ)
9
3
3
1
9
6
1
9
7
2
Át chế
12
3
1
13
3
 
3
Cộng gộp
15
1
F1  x Aa
(hay aaBb) thì F2 có thể gặp các loại tỉ lệ kiểu hình như sau:
TT
Loại tương tác
Tỉ lệ KH đặc trưng
Tỉ lệ kiểu hình ở F2
1
Bổ sung(bổ trợ)
9 : 3 : 3 : 1
3 : 3 : 1 : 1
9 : 7
3 : 5
9 : 6 : 1
3 : 4 : 1
2
Át chế
12: 3 : 1
4 : 3 : 1 hay 6 : 1 : 1
 
1

GV Hà Kim Chung – THPT Liễn Sơn


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Tai lieu on tap sinh hoc 12 Ly thuyet
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTai_lieu_on_tap_sinh_hoc_12_Ly_thuyet.doc[0.91 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự