TL mới, word đẹp, font time news roman đảm bảo ko lỗi. Tất cả đc giải chi tiết rõ ràng. Có bộ này đảm bảo cả năm thầy cô không cần chuẩn bị thêm gì.
@Đầy đủ bộ dạy thêm cả năm
@Đầy đủ chuyên đề và đề hsg
@Đầy đủ bộ kiểm tra 15 phút, 45 phút, học kì I,II
@Giáo án PTNL, powerpoint trình chiếu
$$$Chia sẻ phí cực rẻ với thầy cô hôm nay Liên hệ qua Zalo sdtO937-351-107
/

TLmới,wordđẹp,fonttimenewsromanđảmbảokolỗi.Tấtcảđcgiảichitiếtrõràng.Cóbộnàyđảmbảocảnămthầycôkhôngcầnchuẩnbịthêmgì.
@Đầyđủbộdạythêmcảnăm
@Đầyđủchuyênđềvàđềhsg
@Đầyđủbộkiểmtra15phút,45phút,họckìI,II
@GiáoánPTNL,powerpointtrìnhchiếu
$$$ChiasẻphícựcrẻvớithầycôhômnayLiênhệquaZalosdtO937-351-107/
nguon VI OLET