Đề thi lại năm học 2016 - 2017 đề thi Tiếng Anh 6

  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
an9w0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/24/2017 6:25:19 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
0
Lần tải
6

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH Ngày………….. tháng 6. năm 2017
Họ và tên:………………………… THI LẠI – NĂM HỌC : 2016-2017
Lớp……. MÔN: ANH VĂN- LỚP 6- Thời gian : 45 phút

Số báo danh
Chữ kí giám thị 1
Chữ kí giám thị 2
Số thứ tự
Số mật mã

…………………………………………………………………………………………………………………….
Lời phê
Giám khảo 1
Giám khảo 2
Điểm
Số thứ tự
Số mật mã

ĐỀ BÀI :
I. Odd one out ( 1m)
1. cabbage potato water tomato ……………
2. lemonade beef chicken meat ……………
3. packet egg lettuce lemon ……………
4. hand fat orange black …………...
II. Choose the best answer ( 2ms)
1. I’ d like a………………..of cooking oil, please. ( tube, bowl, box, bottle )
2. What would you like…………………breakfast? ( of, in, for, to)
3. She puts her……………….. over her ears ( nose, chest, hand, leg )
4. What is your favorite ……………, Mai? I like orange juice. ( vegetables, drinks, noodles, food)
5. How…………….milk does she want ? ( much, old, year, many)
6. Can I……………. you? ( help, to help, helping, help to)
7. …………….. is a sandwich ? it is two thousand dong
( How many, How old, How far, How many )
8……………the matter, Lan? I’m thirsty. ( What, What’s, How, How’s)
III. Supply the correct tense of verbs. (1m)
1. There …………………….. (be) some bananas on the table.
2. We …………………………… (eat) a lot of fruit every day.
IV. Complete the sentences, using “ a, an, some, any “ (1m)
1. She needs…………..apple every morning.
2. I don’t like ………………eggs.
3. Would you like …………… coffee?
4. She would like ………….chicken and……………rice for dinner.
V. Match a question in column A with an answers in column B. (1m).
A
B

1.What would you like?
2. What is the weather like in the summer?
3. Do you like reading book?
4. How often do you watch TV?.

a. Yes, I do
b. I’d like some orange juice
c. It is hot
d. Chicken and fish
e. Twice a week

1…………….., 2………………….., 3…………………, 4………………………
VI. Read the following passage and choose the best answers. (1m)
Hello. I’m Nam Nguyen. I (1)……….. two younger sisters, Lan and Thu. My mother, my father are storekeepers. My sisters and I don’t work. We are at school. My sisters like listening (2) ……...…… music, but I don’t. In the evenings, we all (3) …….….… television and talk together. My sisters go (4) ……………. on Saturdays. I often go out with my friends on the weekend.
1. A. have B. has C. am D. want 2. A. for B. at C. to D. in 3. A. watch B. listen C. play D. read 4. A. swim B. swimming C. volleyball D. tennis

VII. Read the passage then answer the questions.
Mai is a student at Le Loi school. She is short and thin. She has an oval face with long black hair. She goes to school in the afternoon , so she has lunch at a quarter to eleven. She has some meat and some rice. After school, she would like some chicken , some rice and some vegetables for her dinner. Her favorite drink is soda.
True ( T) or False ( F ) ?(1pt)
1. Mai isn’t a student at Le Loi school . ……………
2. She has lunch at 10.45. ……………….

Answer questions (1m)
1. What would she like for dinner?
………………………………………………………………………………………
2. Is she tall and thin?
………………………………………………………………………………………
VIII. Complete the sentence with some cues. ( 1m)
1. He / a round face
………………………………………………………………………………………….
2. They’ d / chicken / rice / for dinner.
………………………………………………………………………………………….
 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-la-i-nam-ho-c-2016-2017.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)