THPT Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc (Khảo sát chuyên đề L1)
Câu 1:Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, ngược pha có biên độ là A1 vàA2 với A1 = 2A2thì dao động tổng hợp có biên độ A là
A.A2. B.2A1 C.2A2. D.3A1.
Câu 2:Chọn phát biểu sai:
A.Hiện tượng cộng hưởng có thể có lợi hoặc có hại trong đời sống và trong kỹ thuật.
B.Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi ngoại lực cưỡng bức lớn hơn lực ma sát gây tắt dần.
C.Hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại khi ngoại lực tuần hoàn có tần số f bằng tần số riêng của hệ f0 gọi là sự cộng hưởng.
D.Biên độ của dao động cộng hưởng càng lớn khi ma sát càng nhỏ.
Câu 3:Khi một chất điểm dao động điều hoà thì đại lượng nào sau đây không đổi theo thời gian?
A.gia tốc. B.Li độ. C.Vận tốc. D.Biên độ.
Câu 4:Hai dao động điều hoà cùng pha khi độ lệch pha giữa chúng là
A= 2n( (với n(Z). B= (2n + 1) 4 (với n(Z).
C= (2n + 1(với n(Z). D= (2n + 1) 2 (với n(Z).
Câu 5:Thế năng của con lắc đơn dao động điều hoà
A.Đạt giá trị cực đại khi vật ở vị trí biên độ
B.Không phụ thuộc góc lệch của dây treo con lắc
C.Cực đại khi vật qua vị trí cân bằng
D.Luôn luôn không đổi vì quỹ đạo của con lắc đựơc coi là thẳng
Câu 6:Con lắc đơn dao động điều hoà, khi tăng chiều dài của con lắc lên 4 lần thì tần số dao động của con lắc
A.giảm đi 2 lần. B.giảm đi 4 lần. C.tăng lên 2 lần. D.tăng lên 4 lần
Câu 7:Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua
A.vị trí cân bằng B.vị trí mà lò xo không bị biến dạng.
C.vị trí vật có li độ cực đại. D.vị trí mà lực đàn hồi của lò xo bằng không.
Câu 8:Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k và một hòn bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì dao động của con lắc là
A.𝐓
𝟏
𝟐𝛑
𝐤
𝐤
B.𝐓=𝟐𝛑
𝐦
𝐤
C.𝐓=𝟐𝛑
𝐤
𝐦
D.𝐓
𝟏
𝟐𝛑
𝐦
𝐤

Câu 9:Pha ban đầu ( cho phép xác định
A.li độ của dao động ở thời điểm t bất kì B.trạng thái của dao động ở thời điểm ban đầu.
C.gia tốc của dao động ở thời điểm t bất kì. D.vận tốc của dao động ở thời điểm t bất kì.
Câu 10:Chọn kết luận đúng khi nói về dao động điều hòa:
A.Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian. B.Quỹ đạo là một đường thẳng.
C.Quỹ đạo là một hình sin. D.Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian.
Câu 11:Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
A.với tần số bằng tần số dao động riêng B.với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng
C.với tần số lớn hơn tần số dao động riêng D.mà không chịu ngoại lực tác dụng
Câu 12:Chọn phát biểu đúng:
A.Dao động của hệ chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn là dao động tự do.
B.Chu kì của hệ dao động tự do không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.
C.Chu kì của hệ dao động tự do không phụ thuộc vào biên độ dao động.
D.Tần số của hệ dao động tự do phụthuộc vào lực ma sát.
Câu 13:Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là khôngđúng?
A.Lực kéo về phụ thuộc vào độ cứng của lò xo.
B.Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.
nguon VI OLET