Thời khóa biểu HKI - Đợt 1 NH: 2017 -2018

Đăng ngày 8/13/2017 6:07:08 PM | Thể loại: GD hướng nghiệp 6 | Chia sẽ bởi: Sơn Nguyễn Hoàng | Lần tải: 7 | Lần xem: 1 | Page: 4 | Kích thước: 0.11 M | Loại file: pdf
THỜI KHÓA BIỂU TKB áp dụng 14-08-2018 NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 14/8/2017  
Thứ Buổi Tiết  
6/1  
6/2  
6/3  
6/4  
6/5  
6/6  
6/7  
7/1  
7/2  
1
2
Chào cờ-Nga Chào cờ-Hợi Chào cờ-Đậm Chào cờ-Lan Chào cờ-Phước Chào cờ-K.Diễm Chào cờ-Trang Chào cờ-Quy Chào cờ-Thơm  
SHL-Nga  
SHL-Hợi  
SHL-Đậm  
SHL-Lan  
Lý-Trang  
SHL-Phước SHL-K.Diễm SHL-Trang  
T. Anh-Nga TOÁN-Hương T. Anh-Phương A T. Anh-Quy  
MT-Vân T. Anh-Nga Địa -K.Diễm Lý-Huy  
SHL-Quy  
SHL-Thơm  
Lý-Huy  
S
C
S
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
GDCD-Thơm CD Tin học-Đậm Toán-Thơm  
Toán-Thanh T Toán-Hương Toán-Thơm GDCD-Thơm CD  
Văn-Phượng  
2
3
4
5
6
7
C. nghệ-Phước  
TATC-Nga C. nghệ-Phước Toán TC-Thơm Toán-T. Thủy Sinh -Năng Toán-Hương Sử-Tuấn  
NGLL-Nga NGLL-Hợi NGLL-Đậm NGLL-Lan NGLL-Phước NGLL-K.Diễm NGLL-Trang NGLL-Quy NGLL-Thơm  
Văn-Hợi  
Địa -K.Diễm T. Anh-Diễm A TOÁN-T. Thủy Toán-Hương VănTC-Thảo TATC-Quy Toán-Thơm  
Văn-Phượng Địa -K.Diễm  
T. Anh-Nga Nhạc-Hoàng Sinh -Năng  
Văn-Lan  
Văn-TThảo Thể dục-A. Đức T.Anh TC-Phương A Thể dục-L. Đức Sinh -Bảo  
Văn-TThảo Sinh -Năng T. Anh-Phương A Thể dục-L. Đức T. Anh-H. Anh  
T. Anh-Nga Lý-Trang TATC-Diễm A Văn-Lan  
Văn-Hợi  
Văn-Hợi  
MT-Vân  
Thể dục-A. Đức T.ANH-Diễm A GDCD-Thơm CD Văn-TThảo Văn-Thảo Nhạc-Hoàng Văn-Phượng  
Sinh -Năng Nhạc-Hoàng T. Anh-Diễm A T. Anh-Nga  
GDCD-Thơm CD Sinh -Bảo Văn-Phượng  
TABN-Gela1 VănTC-Hợi  
Văn-Lan  
TABN-Gela2 T.Anh TC-Nga Nhạc-Hoàng Thể dục-A. Đức TATC-Quy TATC-H. Anh  
TABN-Gela1 Thể dục-A. Đức T. Anh-Diễm A Sinh -Năng Nhạc-Hoàng T. Anh-Nga VănTC-Thảo Văn-Phượng  
MT-Vân  
C
S
TATC-Nga Văn-Hợi MT-Vân  
T. Anh-Diễm A  
Thể dục-A. Đức VănTC-TThảo Sinh -Năng T. Anh-Quy C. nghệ-N.Diễm  
T. Anh-Nga T. Anh-Phương A C. nghệ-Phước Sinh -Năng Thể dục-A. Đức TOÁN-Hương Toán-Thơm Toán-Nhã T. Anh-H. Anh  
TATC-Nga Toán-Hương Thể dục-A. Đức Tin học-Đậm C. nghệ-Phước  
MT-Vân  
Toán-Thơm Sinh -Bảo TATC-H. Anh  
Toán-Thanh T TATC-Phương A Sinh -Năng Nhạc-Hoàng Tin học-Đậm T.Anh TC-Nga C. nghệ-Phước Địa -Trung C. nghệ-N.Diễm  
Toán-Thanh T Sử-Tuấn  
Toán-Thơm Thể dục-A. Đức Sinh -Năng C. nghệ-Phước T. Anh-Phương A MT-Vân  
Nhạc-Hoàng  
Thể dục-A. Đức GDCD-Thơm CD Tin học-Đậm Địa -K.Diễm Toán-T. Thủy Văn-TThảo Sinh -Năng TABN-Gela1 Toán-Thơm  
Sinh -Năng TABN-Gela1 TATC-Diễm A C. nghệ-Phước Toán-T. Thủy Toán-Hương TOÁN-Thơm C. nghệ-N.Diễm Thể dục-L. Đức  
C
S
C. nghệ-Phước Sinh -Năng TABN-Gela1 TOÁN-T. Thủy  
GDCD-Thơm CD  
Sử-Tuấn  
Thể dục-L. Đức  
Lý-Trang Địa -K.Diễm  
Sử-Tuấn  
T. Anh-Diễm A Tin học-Đậm T. Anh-Nga Thể dục-A. Đức Toán-Nhã T. Anh-H. Anh  
Sử-Tuấn  
Toán-T. Thủy T.Anh TC-Nga TOÁN-Thơm Toán-Nhã TATC-H. Anh  
Thể dục-A. Đức Toán-T. Thủy Toán-Hương Văn-Thảo Tin học-Hoàn Sinh -Bảo  
Địa -K.Diễm T. Anh-Phương A Văn-Lan Tin học-Đậm T.Anh TC-Nga Thể dục-A. Đức Lý-Trang  
T. Anh-Quy Sử-Tuấn  
Tin học-Đậm TATC-Phương A T. Anh-Diễm A  
T. Anh-Phương A Văn-Lan  
Sử-Tuấn  
Sinh -Năng Toán-Hương TATC-Diễm A Toán-T. Thủy VănTC-TThảo Tin học-Đậm Nhạc-Hoàng Văn-Phượng Tin học-Hoàn  
Nhạc-Hoàng Toán-Hương VănTC-Lan Toán-T. Thủy T. Anh-Nga VănTC-TThảo Tin học-Đậm Văn-Phượng TABN-Gela1  
Toán TC-Thanh T Toán TC-Hương Tin học-Đậm Văn-Lan Địa -K.Diễm Sinh -Năng T.Anh TC-Phương A TATC-Quy TABN-Gela1  
C
S
Văn-Hợi  
Văn-Hợi  
MT-Vân  
TATC-Phương A C. nghệ-Phước  
Văn-Lan  
TOÁN-T. Thủy Văn-TThảo Văn-Thảo  
Địa -Trung Địa -K.Diễm  
C. nghệ-Phước  
Văn-Hợi  
Văn-Lan Toán-T. Thủy Sử-Tuấn  
Văn-TThảo Văn-Thảo Tin học-Hoàn GDCD-Thơm CD  
Lý-Trang C. nghệ-Phước Văn-TThảo Địa -K.Diễm Tin học-Đậm GDCD-Thơm CD Toán-Thơm  
GDCD-Thơm CD Kỹ năng sống- Văn-TThảo C. nghệ-Phước  
MT-Vân Sử-Tuấn Toán-Thơm  
Tin học-Đậm Văn-Hợi  
Toán-Thanh T Thể dục-A. Đức TABN-Gela1 TOÁN-T. Thủy C. nghệ-Phước  
Toán-Thơm Toán-Nhã Tin học-Hoàn  
Thể dục-A. Đức TABN-Gela1 MT-Vân Lý-Trang Tin học-Đậm Toán-Thơm C. nghệ-N.Diễm Văn-Phượng  
VănTC-Hợi Tin học-Đậm Toán-Thơm TABN-Gela2 VănTC-TThảo Lý-Trang C. nghệ-Phước TABN-Gela1  
Sử-Tuấn  
Sử-Tuấn  
VĂN-Lan  
C
S
C
,
ngày 13 tháng 8 năm 2017  
HIỆU TRƯỞNG  
©Prosoft.com.vn  
Trang 1  
Thứ Buổi Tiết  
7/3  
7/4  
7/5  
7/6  
7/7  
8/1  
8/2  
8/3  
8/4  
1
2
Chào cờ-Thơm CD Chào cờ-Tuấn Chào cờ-N.Diễm Chào cờ-Dương Chào cờ-Thủy L Chào cờ-Diễm A Chào cờ-Thanh T Chào cờ-Sơn Chào cờ-Hằng  
SHL-Thơm CD SHL-Tuấn SHL-N.Diễm SHL-Dương SHL-Thủy L SHL-Diễm A SHL-Thanh T SHL-Sơn  
SHL-Hằng  
S
C
S
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Thể dục-L. Đức Toán-Nam Sử-Tuấn Địa -K.Diễm Toán-Nhã T. Anh-Diễm A Văn-Phương V Văn-Dương Toán-Thanh T  
Sử-Tuấn  
Toán-Nam C. nghệ-N.Diễm Thể dục-L. Đức  
Văn-Hợi  
T. Anh-Diễm A Văn-Phương V T. Anh-Phương A Tin học-Đậm  
2
3
4
5
6
7
Văn-Dương  
Lý-Huy  
GDCD-Thơm CD  
Sử-Tuấn  
Sinh -Năng  
Toán-Hóa TOÁN-Thanh T Hóa -Hương Sinh -Hằng  
Toán-Hóa T.ANH-Quy Sinh -Sơn TOÁN-Thanh T  
VĂN-Dương T.ANH-Tín Lý TC-Huy C. nghệ-N.Diễm VĂN-Hợi  
NGLL-Thơm CD NGLL-Tuấn NGLL-N.Diễm NGLL-Dương NGLL-Thủy L NGLL-Diễm A NGLL-Thanh T NGLL-Sơn NGLL-Hằng  
GDCD-Thơm CD Tin học-Hoàn  
Văn-Hợi  
Văn-Hợi  
MT-Vân  
Địa -MInh TATC-Diễm A C. nghệ-Liễu Văn-Dương  
Văn-Dương GDCD-Thơm CD Hóa -Hương Thể dục-Vũ C. nghệ-Liễu GDCD-Kieu  
Lý-Trang  
Nhạc-Hoàng Sinh -Bảo  
T. Anh-H. Anh Thể dục-L. Đức Sinh -Bảo Văn-Dương Sinh -Năng C. nghệ-Liễu Văn-Phương V Lý-Trang Hóa -Hương  
Văn-Dương Thể dục-L. Đức T. Anh-Tín Tin học-Hoàn Lý-Thủy L Văn-Phương V GDCD-Kieu T. Anh-Phương A Sinh -Hằng  
Tin học-Hoàn Văn-TThảo T.ANH-Tín VĂN-Dương T.ANH-Hân T. Anh-Diễm A Tin học-Đậm Thể dục-Vũ T.ANH-Phương A  
C. nghệ-N.Diễm Văn-TThảo VĂN-Hợi Toán TC-Nam T. Anh-Hân Tin học-Đậm Sử-K.Thanh T.ANH-Phương A C. nghệ-Hoàn  
C
S
TABN-Gela2 Toán-Nam Tin học-Hoàn  
Nhạc-Hoàng GDCD-Kieu Hóa -Hương Tin học-Đậm Văn-Dương  
TABN-Gela2  
Sinh -Bảo Nhạc-Hoàng T. Anh-Tín  
Sử-Tuấn C. nghệ-N.Diễm C. nghệ-Liễu Toán-Thanh T Sử-K.Thanh Địa -Liễu  
Sử-Tuấn  
T. Anh-H. Anh T. Anh-Tín Toán-Thơm Toán-Nam  
Kỹ năng sống- T. Anh-Tín  
Sinh -Bảo  
Toán-Nam Thể dục-L. Đức Sử-K.Thanh Kỹ năng sống- C. nghệ-Liễu C. nghệ-Hoàn  
C. nghệ-N.Diễm Nhạc-Hoàng Sinh -Năng Tin học-Hoàn Thể dục-Vũ Toán-Thanh T Sinh -Sơn T. Anh-Phương A  
Sử-Tuấn Sinh -Hằng C. nghệ-Liễu GDCD-Kieu Thể dục-Vũ  
Toán-Nam  
Sử-Tuấn  
Thể dục-L. Đức C. nghệ-N.Diễm  
MT-Vân TATC-Diễm A Sinh -Hằng Nhạc-Như Sử-K.Thanh  
MT-Vân Nhạc-Như Thể dục-Vũ Tin học-Đậm  
Toán-Nam Văn-TThảo Địa -K.Diễm GDCD-Thơm CD T. Anh-Hân  
C
S
Địa -K.Diễm  
Lý-Huy  
Toán TC-Thơm Tin học-Hoàn T. Anh-Hân Tin học-Đậm T. Anh-Diễm A Địa -Liễu  
TABN-Gela1 Tin học-Đậm  
MT-Vân  
Sinh -Bảo Toán-Thơm Nhạc-Hoàng  
Văn-Hợi  
Văn-Hợi  
Sử-K.Thanh Thể dục-Vũ Toán-Thanh T Văn-Dương  
Lý-Trang  
Sinh -Hằng Toán-Thanh T Thể dục-Vũ  
Địa -Liễu  
Văn-Dương Toán-Thanh T  
Địa -K.Diễm Tin học-Hoàn  
Thể dục-L. Đức T. Anh-Tín Địa -K.Diễm  
Sinh -Bảo MT-Vân  
Lý-Huy  
Toán-Nam  
Lý-Huy  
Toán-Nhã Sinh -Hằng  
Văn-Hợi Thể dục-L. Đức Toán-Nhã TATC-Diễm A Sử-K.Thanh Văn-Dương Toán-Thanh T  
T. Anh-H. Anh Toán-Nam T. Anh-Tín Lý TC-Huy Địa -MInh Thể dục-Vũ Toán-Thanh T Hóa -Hương Lý TC-Trang  
LÝ-Huy  
Địa -K.Diễm Tin học-Hoàn Sinh -Năng Thể dục-L. Đức Toán-Hóa T. Anh-Diễm A MT-Vân  
T. Anh-Phương A  
Văn-Phương V T. Anh-Diễm A  TC-Trang Sử-K.Thanh  
TABN-Gela1 LÝ-Trang  
C
S
Toán-Nam Lý TC-Huy Thể dục-L. Đức T. Anh-Hân  
MT-Vân  
GDCD-Thơm CD Toán-Thơm Văn-Dương  
Sử-Tuấn  
Hóa -Hương Toán-Thanh T Tin học-Đậm Nhạc-Như  
Toán-Nam Địa -K.Diễm Toán-Thơm Văn-Dương C. nghệ-N.Diễm Nhạc-Như  
Văn-Dương Sử-Tuấn  
C. nghệ-N.Diễm Toán-Nam Tin học-Hoàn Toán-Hóa Hóa -Hương Toán-Thanh T T. Anh-Phương A  
Địa -K.Diễm Toán-Nhã  
Địa -Liễu Văn-Phương V Toán-Thanh T Hóa -Hương  
Lý-Trang T. Anh-Phương A Toán-Thanh T  
Văn-Dương C. nghệ-N.Diễm  
C. nghệ-N.Diễm Văn-TThảo  
Toán TC-Nam VĂN-TThảo  
Văn-Hợi  
Sử-Tuấn  
T. Anh-Hân  TC-Thủy L Văn-Phương V MT-Vân  
T. Anh-Hân  
Văn-Hợi Văn-Phương V TABN-Gela2 TOÁN-Thanh T Văn-Dương  
T.ANH-Hân Toán TC-Nhã  
Sử-K.Thanh Văn-Dương  
C
S
Tin học-Hoàn Toán TC-Nam MT-Vân  
TABN-Gela2  
Nghề-  
Nghề-  
Nghề-  
Nghề-  
Nghề-  
Nghề-  
Nghề-  
Nghề -  
C
©Prosoft.com.vn  
Trang 2  
Thứ Buổi Tiết  
8/5  
8/6  
8/7  
9/1  
9/2  
9/3  
9/4  
9/5  
9/6  
1
2
Chào cờ-Hương Chào cờ-Nhung Chào cờ-Liễu Chào cờ-Tín Chào cờ-Thảo Chào cờ-Nhã Chào cờ-T. Thủy Chào cờ-Phương V Chào cờ-H. Anh  
SHL-Hương SHL-Nhung SHL-Liễu  
Sinh -Hằng Hóa -Nhung Sinh -Sơn  
SHL-Tín  
MT-Vân  
SHL-Thảo  
SHL-Nhã SHL-T. Thủy SHL-Phương V SHL-H. Anh  
Văn-Thảo C. nghệ-Hoàn Văn-Lan  
S
C
S
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Toán-Hóa Văn-Phượng  
Toán-Hóa T. Anh-H. Anh  
Hóa -Nhung Địa -Liễu C. nghệ-Hoàn TATC-Tín Toán-T. Thủy Toán-Nhã  
Văn-Lan  
2
3
4
5
6
7
Tin học-Đậm Lý TC-Trang Hóa -Nhung  
Lý TC-Trang Tin học-Đậm GDCD-Kieu  
Văn-Lan  
Văn-Lan  
T.ANH-Nga GDCD-Kieu  
MT-Vân  
VănTC-Phương V Toán-Nhã  
Địa -Liễu VănTC-Thảo Hóa TC-Nhung Hóa TC-Hương TOÁN-Nhã  
NGLL-Hương NGLL-Nhung NGLL-Liễu NGLL-Tín NGLL-Thảo NGLL-Nhã NGLL-T. Thủy NGLL-Phương V NGLL-H. Anh  
Sinh -Hằng Thể dục-Vũ Văn-Phương V TATC-Tín  
Sinh -Sơn GDCD-Kieu Hóa -Hương Văn-Phượng  
C. nghệ-Hoàn MT-Vân  
Văn-Phương V Sinh -Sơn  
T. Anh-Phương A C. nghệ-Hoàn Sinh -Sơn  
T. Anh-Tín T. Anh-Nga Lý-Thủy L  
Lý-Trang Thể dục-A. Đức Kỹ năng sống- Văn-Thảo  
Văn-Thảo  
Văn-Thảo Thể dục-A. Đức T. Anh-Tín Lý-Thủy L Văn-Phượng  
Văn-Lan  
Văn-Lan  
Thể dục-Vũ Địa -MInh  
Địa -MInh Thể dục-Vũ  
MT-Vân  
Sinh -Sơn  
GDCD-Kieu Sử-K.Thanh  
Thể dục-Vũ Hóa -Nhung T. Anh-Quy  
T.ANH-Phương A T. Anh-Hân Thể dục-Vũ TABN-Gela1 Lý-Thủy L Hóa TC-Chuyên Hóa -Nhung T.ANH-Tín T.ANH-H. Anh  
MT-Vân  
Hóa -Nhung Hóa -Chuyên VănTC-Thảo LÝ-Thủy L Văn-Phương V VănTC-Phượng  
Văn-Lan  
TABN-Gela2 Hóa -Chuyên T.ANH-Tín Văn-Phương V Địa -MInh  
C
S
Văn-Mai  
Văn-Mai  
Toán-Hóa Tin học-Đậm Toán-Nam Toán-T. Thủy MT-Vân  
Toán-Hóa Sử-K.Thanh Toán-Nam Toán-T. Thủy Toán-Nhã  
Sinh -Sơn C. nghệ-Hoàn Thể dục-Vũ  
Địa -Liễu T. Anh-Tín GDCD-Kieu  
Toán-Nhã  
C. nghệ-Hoàn Văn-Mai Toán-Hương Sử-K.Thanh Sinh -Sơn Thể dục-A. Đức Toán-T. Thủy Toán-Hóa  
Tin học-Đậm Văn-Mai Toán-Hương Sinh -Sơn T. Anh-Nga Địa -Liễu Toán-T. Thủy Thể dục-Vũ Toán-Nhã  
Toán-Hương T. Anh-Hân C. nghệ-Hoàn Địa -Liễu Hóa -Chuyên T.ANH-Nga Thể dục-Vũ T.ANH-Tín LÝ-Thủy L  
Sử-K.Thanh  
Văn-Mai  
Văn-Mai  
Địa -Liễu  
T. Anh-Tín Thể dục-A. Đức Hóa -Chuyên Lý-Thủy L Sinh -Hằng T. Anh-H. Anh  
TOÁN-Hóa Thể dục-Vũ Thể dục-A. Đức HÓA-Chuyên T. Anh-Nga Sử-K.Thanh LÝ-Thủy L Sinh -Hằng  
C
S
Hóa -Nhung C. nghệ-Hoàn T. Anh-Quy  
Nhạc-Hoàng Sinh -Sơn T. Anh-Quy Lý-Thủy L  
Lý-Trang  
Toán-Hương Nhạc-Hoàng Hóa -Nhung TATC-Tín LÝ-Thủy L  
Văn-Lan  
Sinh -Sơn  
Văn-Thảo Toán-T. Thủy Hóa -Hương Sinh -Hằng  
Văn-Thảo Hóa -Nhung T. Anh-Tín Sử-K.Thanh  
Địa -Liễu  
Thể dục-Vũ Tin học-Đậm Hóa -Nhung Lý-Thủy L Sử-K.Thanh Sinh -Sơn Văn-Phượng  
MT-Vân  
Sinh -Sơn Thể dục-Vũ Sinh -Hằng Hóa -Hương  
T. Anh-Phương A T. Anh-Hân Sử-K.Thanh TABN-Gela1 VĂN-Thảo T. Anh-Nga VănTC-Lan Văn-Phương V MT-Vân  
Sử-K.Thanh T.ANH-Hân T.ANH-Quy Toán-Nam Văn-Thảo  
Lý-Thủy L T.ANH-Tín Văn-Phương V T.ANH-H. Anh  
Thể dục-Vũ Toán-Hóa Nhạc-Hoàng C. nghệ-Hoàn Văn-Thảo T.ANH-Nga T. Anh-Tín Địa -MInh  
Lý-Thủy L  
C
S
Toán-Hương Lý-Trang Văn-Phương V Toán-Nam C. nghệ-Hoàn Toán-Nhã  
Lý-Thủy L GDCD-Kieu Văn-Phượng  
Địa -Liễu Sử-K.Thanh Lý-Thủy L  
Toán-Hương Tin học-Đậm Văn-Phương V GDCD-Kieu  
Địa -Liễu GDCD-Kieu Toán-Hương Văn-Lan  
T. Anh-Phương A Sử-K.Thanh Toán-Hương Lý-Thủy L GDCD-Kieu Văn-Thảo  
MT-Vân  
Toán-Nhã  
Sử-K.Thanh Văn-Thảo Toán-T. Thủy Văn-Phương V Toán-Nhã  
Văn-Lan  
Toán-Hóa C. nghệ-Hoàn  
TOÁN-Hương  
Văn-Mai  
Nghề-  
Văn-Mai Lý TC-Trang TOÁN-Nam TABN-Gela2 Địa -Liễu VănTC-Lan TOÁN-Hóa Hóa -Hương  
Toán-Hóa TOÁN-Hương Địa -Liễu Toán-T. Thủy TOÁN-Nhã C. nghệ-Hoàn Lý-Thủy L Hóa TC-Hương  
C
S
Nghề-  
Nghề-  
Nghề-  
Nghề-  
VănTC-Lan Thể dục-A. Đức LÝ-Thủy L TOÁN-T. Thủy VănTC-Phương V VănTC-Phượng  
TOÁN-T. Thủy  
Nghề-  
C
©Prosoft.com.vn  
Trang 3  
Thứ Buổi Tiết  
9/7  
Chào cờ-Hóa Chào cờ-Kieu  
SHL-Hóa SHL-Kieu  
T. Anh-H. Anh Văn-Linh  
Lý-Thủy L Văn-Linh  
9/8  
1
2
S
C
S
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
7
Văn-Phượng T.ANH-H. Anh  
LÝ-Thủy L MT-Vân  
NGLL-Hóa NGLL-Kieu  
Lý-Thủy L T. Anh-H. Anh  
Sinh -Hằng Địa -MInh  
GDCD-Kieu Sinh -Hằng  
T. Anh-H. Anh Hóa -Hương  
Địa -MInh TOÁN-Nam  
Hóa -Hương LÝ-Thủy L  
VănTC-Phượng Địa -MInh  
C
S
Thể dục-L. Đức GDCD-Kieu  
Thể dục-L. Đức Sinh -Hằng  
MT-Vân  
Thể dục-L. Đức  
Sinh -Hằng T. Anh-H. Anh  
Toán-Hóa T.ANH-H. Anh  
Toán-Hóa C. nghệ-Hoàn  
T.ANH-H. Anh Toán-Nam  
C
S
Văn-Phượng Lý-Thủy L  
Văn-Phượng Thể dục-L. Đức  
Hóa -Hương Toán-Nam  
C. nghệ-Hoàn Toán-Nam  
TOÁN-Hóa VănTC-Linh  
Địa -MInh Hóa TC-Hương  
T.ANH-H. Anh Văn-Linh  
C
S
Toán-Hóa Sử-K.Thanh  
Toán-Hóa Hóa -Hương  
Văn-Phượng Lý-Thủy L  
Văn-Phượng Toán-Nam  
VănTC-Phượng  
Văn-Linh  
Sử-K.Thanh Văn-Linh  
Hóa TC-Hương VănTC-Linh  
C
S
C
©Prosoft.com.vn  
Trang 4  
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf

đề thi Thời khóa biểu HKI - Đợt 1 NH: 2017 -2018, GD hướng nghiệp 6. . nslide giới thiệu tới cộng đồng thư viện Thời khóa biểu HKI - Đợt 1 NH: 2017 -2018 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Thời khóa biểu HKI - Đợt 1 NH: 2017 -2018 thuộc danh mục GD hướng nghiệp 6 được chia sẽ bởi thành viên Sơn Nguyễn Hoàng tới mọi người nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại GD hướng nghiệp 6 , có 4 trang, thuộc file .pdf, cùng chuyên mục còn có Đề thi Giáo dục Hướng nghiệp GD hướng nghiệp 6 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem https://nslide.com/de-thi/thoi-khoa-bieu-hki-dot-1-nh-2017-2018.fq3u0q.html