tn hàm số 10 đề thi Đại số

Đăng ngày 10/26/2016 2:43:30 PM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 206 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2}b/ (-(; 1/2 ]c/ [1/2; + () { 2 }d/ (-(; 1/2 ] { -2 } Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2}b/ Rc/ (-2; 2 )d/ R (-2; 2) Hàm số chẵn trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ Hàm số lẻ trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ Hàm số..

Bình luận

Nội dung

Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2} b/ (-(; 1/2 ] c/ [1/2; + () { 2 } d/ (-(; 1/2 ] { -2 }
Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2} b/ R c/ (-2; 2 ) d/ R (-2; 2)
Hàm số chẵn trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ 
Hàm số lẻ trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ 
Hàm số dưới đây đồng biến trên khoảng (0;1) là: a/ y = -2x + 3 b/ y = 1/(x + 2) c/ y = 3x - 1 d/ 
Đồ thị hàm số dưới đây có phương trình trục đối xứng x = -1 là hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Cho hàm số . Khi đó: a/ hàm số đồng biến trên ( 5/2; + () b/ hàm số đồng biến trên ( 0; 5) c/ hàm số nghịch biến trên ( 5/2; + () d/ hàm số nghịch biến trên ( - (; 5)
Đồ thị hàm số dưới đây có toạ độ đỉnh (-2; 1) là hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Đồ thị hàm số có toạ độ đỉnh là: a/ (-1/3; 2/3 ) b/ (-1/3; -2/3 ) c/ (1/3; -2/3 ) d/ (1/3; 2/3 )
Hàm số dưới đây có giá trị nhỏ nhất khi x = 3/4 là hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Hàm số dưới đây có giá trị lớn nhất bằng 9/16 là hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Đồ thị hàm số dưới đây đi qua A (1; -2) với mọi m là hàm số: a/ y = mx -m - 2 b/ y = mx +m - 2 c/ y = mx +m + 2 d/ y = mx -m + 2
Cho các hàm số y = - 2x + 3, , y = (x - 1)/ ( x + 1). Số đồ thị đi qua M(1; 0) là: a/ 0 b/ 1 c/ 2 d/ 3
Hàm số có đồ thị bên dưới. Khi đó các hệ số a, b , c thoả mãn: a/ a > 0, b < 0, c > 0 b/ a < 0, b < 0, c > 0 c/ a > 0, b > 0, c > 0 d/ a < 0, b < 0, c < 0

Cho (P): . Tịnh tiến (P) sang phải 2 đơn vị rồi tịnh tiến lên 1 đơn vị ta được đồ thị hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Cho (P): và (P`): . (P) biến đổi sang (P`) bằng cách: a/ Tịnh tiến (P) sang trái 1 đơn vị rồi tịnh tiến lên 3 đơn vị b/ Tịnh tiến (P) sang trái 1 đơn vị rồi tịnh tiến xuống 3 đơn vị c/ Tịnh tiến (P) sang phải 3 đơn vị rồi tịnh tiến lên 1 đơn vị d/Tịnh tiến (P) sang phải 3 đơn vị rồi tịnh tiến xuống 1 đơn vị
Đáp án: 1d, 2b, 3a ,4b, 5c, 6d, 7c, 8c, 9d, 10d, 11b, 15b, 16a, 12a, 13c, 14b

Sponsor Documents