tn ham so 12 phần 1 đề thi Đại số

Đăng ngày 10/26/2016 4:47:35 PM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 83 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

Đạo hàm của hàm số y = tại x = - 4 bằng: A. -2/3B. -1/3C. -1/9D. -1/6 Đạo hàm của hàm số y = tại x = - 2 bằng: A. 1/4B. -1/4C. -1/2D. 1/2 Đạo hàm của hàm số y = tại x =1 bằng: A. - 2B. - 3C. - 4D. 0 Đạo hàm của hàm số y = tại x = 2 bằng: A. -3B. - 2C. 2/9D. 2 Cho hàm số y =. Khi xét đạo..

Bình luận

Nội dung

Đạo hàm của hàm số y = tại x = - 4 bằng: A. -2/3 B. -1/3 C. -1/9 D. -1/6
Đạo hàm của hàm số y = tại x = - 2 bằng: A. 1/4 B. -1/4 C. -1/2 D. 1/2
Đạo hàm của hàm số y = tại x =1 bằng: A. - 2 B. - 3 C. - 4 D. 0
Đạo hàm của hàm số y = tại x = 2 bằng: A. -3 B. - 2 C. 2/9 D. 2
Cho hàm số y =. Khi xét đạo hàm tại x = -1 ta có: A. hàm số không có đạo hàm tại x = -1 B. f `(-1) = -1 C. f `(-1) = 1 D. f `(-1) = 2
Cho hàm số y = . Khi xét đạo hàm tại x = -1 ta có: A. f `(-1) = -2 B. f `(-1) = -1 C. f `(-1) = 0 D. hàm số không có đạo hàm tại x = -1
Cho hàm số f(x) = x.cosx . Đặt L = ta có L bằng : A. -2 B. 1 C. -1 D. 2
Đạo hàm của hàm số y = bằng: A. B. C. D. 
Đạo hàm của hàm số y = bằng: A. B. C. D. 
Đạo hàm của hàm số y = bằng: A. B. C. D. 
Đạo hàm của hàm số y = bằng: A. B. tgx C. D. 
Cho hàm số y = . Khi đó phương trình y` = 0 có: A. đúng 1 nghiệm B. 3 nghiệm phân biệt C. vô nghiệm D. 3 nghiệm phân biệt
Tập hợp các giá trị của m để hàm số y = nghịch biến trên các khoảng xác định là: A. [-3; 1] B. ( - 3; 1) C. ( - (; -3] ( [1; + () D.( - (; -3) ( (1; + ()
Hàm số y = nghịch biến trên khoảng: A. ( -2; 0) B. ( - (; -2) C. ( 0; 2) D. (2; + ()
Hàm số y = đồng biến trên khoảng: A. ( 0; 1) B. ( - (; -1) C. ( -1; 0) D. (1; + ()
Hàm số y = A. đồng biến trên các khoảng xác định B. nghịch biến trên (- (; -1) C. đồng biến trên (-1; 1) D. nghịch biến trên (1; + ()
Hàm số y = có cực đại x bằng: A. 3 B. -1 C. 1 D. -3
Số các điểm cực trị của hàm số y = là: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Hàm số y = có cực đại x bằng: A. -12/5 B. 0 C. 12/5 D. 6/5
Cho hàm số y = . Giá trị của m để hàm số có cực đại x = 3 là: A. -4 B. 4 C. 2 D. - 2
Hàm số y = trên đoạn [0; 2] có giá trị lớn nhất bằng: A. -8/3 B. 8/3 C. 1 D. 2
Hàm số y = có giá trị nhỏ nhất bằng: A. 2 B. -3 C. 5 D. 0
Hàm số y = trên đoạn [-1; 3] có : A. giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Sponsor Documents