tn hàm số 12 phần 2 đề thi Đại số

Đăng ngày 10/26/2016 9:05:20 PM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 145 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

Đáp án A Đồ thị hàm số y = có: A. tiệm cận đứng x = -1/2và tiệm cận xiên y = 2x + 1 B. tiệm cận đứng x = -1/2và tiệm cận ngang y = 2 C. tiệm cận đứng x = 1/2và tiệm cận xiên y = 2x + 1 D. tiệm cận đứng x = 1/2và tiệm cận ngang y = 2 Số tiệm cận của đồ thị hàm số y = là: A. 1B. 0C. 3D. 2 Số tiệm..

Bình luận

Nội dung

Đáp án A
Đồ thị hàm số y = có: A. tiệm cận đứng x = -1/2 và tiệm cận xiên y = 2x + 1 B. tiệm cận đứng x = -1/2 và tiệm cận ngang y = 2 C. tiệm cận đứng x = 1/2 và tiệm cận xiên y = 2x + 1 D. tiệm cận đứng x = 1/2 và tiệm cận ngang y = 2
Số tiệm cận của đồ thị hàm số y = là: A. 1 B. 0 C. 3 D. 2
Số tiệm cận của đồ thị hàm số y = là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
Đồ thị hàm số y = A. có tiệm cận xiên y = 2x + 3 B. có tiệm cận xiên y = x + 4 C. có tiệm cận xiên y = 2x + 4 D. không có tiệm cận xiên
Giá trị của m để đồ thị hàm số y = có tiệm cận xiên đi qua M( 2; 2) là: A. -2 B. 2 C. 0 D. 1/2
Giá trị của m để đồ thị hàm số y = có 2 đường tiệm cận là: A. 1/8 B. 8 C. 0 D. -1
Tập các giá trị của m để phương trình : có 3 nghiệm phân biệt là: A. ( -1; 3) B. [ - 1; 3] C. ( -3; -1) D. [-3; -1]
Tập các giá trị của m để phương trình : có 3 nghiệm phân biệt là: A. ( -6; 6) B. ( 0; 36) C. ( -6; 0) D. ( - (; 0) ( (36; + ()
Tập các giá trị của m để phương trình : có nghiệm duy nhất x và -1 < x < 1 là: A. ( -6; 4) B. (- 6; 2) C. ( -6; -4) D. (-1; 1)
Giá trị của m để đồ thị hàm số : y = tiếp xúc đường thẳng (d): y = 2x - 2 tại điểm có hoành độ x = 1 là: A. -1 B. 0 C. D. 1
Tập các giá trị của m để đồ thị hàm số : y = có điểm uốn ở trên đường thẳng (d): y = -5/4 là: A. {-1/2} B. {-2, 2} C. {-1/2, 1/2} D. (
Tập hợp các giá trị của m để đồ thị hàm số y = có tâm đối xứng ở góc phần tư thứ 2 của mặt phẳng toạ độ Oxy là: A. ( - (; -1) B. (-1; 1) C. ( - (; 0) ( (1; + () D.( - (; -1) ( (1; + ()
Tập các giá trị của m để phương trình : có nghiệm x sao cho - 2 < x < 2 là: A. [ -2; 2] B. (- 2; 2) C. ( -1; 1) D. [-1; 1]
Tập các giá trị của m để bất phương trình : nghiệm đúng với mọi x sao cho 0 ( x ( 2 là: A. ( - (; -1) B. ( - (; -1] C. ( - (; 1) D. ( - (; 1]
Đồ thị hàm số y = A. lồi trên khoảng (- (; 2) B. lồi trên khoảng (2; + () C. lõm trên khoảng (- (; 2) D. lõm trên khoảng (-2; + ()
Tập các giá trị của m để phương trình : có nghiệm là: A. [ 2; ] B. [ 2; + () C. ( -(; 2] D. [1; 5]
Tập các giá trị của m để phương trình : có 3 nghiệm phân biệt là: A. ( - (; -27/4) B. ( - (; 27/4) C. (-27/4

Sponsor Documents