Toán 9 mạng vong 15 đề thi Đại số

Đăng ngày 2/24/2017 9:26:27 AM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 91 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

Vòng 15 Bài thi số 1thi số 1 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Đường thẳng (d) đi qua điểm A(1; 3) và song song với đường thẳng có phương trình là: A. B. C. D. Câu 2: Cho đường tròn (O) nội tiếp tam giác ABC. Biết . Gọi I, J theo thứ tự là giao điểm của OA, OB với đường tròn (O). Số đo cung nhỏ IJ..

Bình luận

Nội dung

Vòng 15 Bài thi số 1thi số 1 Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Đường thẳng (d) đi qua điểm A(1; 3) và song song với đường thẳng có phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 2: Cho đường tròn (O) nội tiếp tam giác ABC. Biết . Gọi I, J theo thứ tự là giao điểm của OA, OB với đường tròn (O). Số đo cung nhỏ IJ là:
A. 1250 B. 1050 C. 1450 D 1300.
Câu 3:Công thức tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng là:
A. B. C. D.Cả ba phương án trên đều đúng
Câu 4: Công thức nghiệm tổng quát của phương trình là:
A. với B. với C. với D. với 
Câu 5: Để hai hệ phương trình và tương đương thì m bằng:
A.2 B. -2 C . 5 D. -5
Câu 6: Cho hệ phương trình có nghiệm là (x; y) . Khi đó gần nhất với số nào dưới đây ?
A.1 B.1,2 C.1,4 D.1,5
Câu 7: Đẳng thức đúng
A. với mọi x B. với mọi C. với mọi D. với mọi 
Câu 8: Biết đồ thị hàm số song song với đồ thị hàm số và đi qua điểm M(1; 1). Khi đó các giá trị a, b có thể là kết quả nào trong các kết quả sau ?
A. a = 1; b = -2 B. a = -2 ; b = 1 C. a = -2; b = 3 D.a = 1; b = 3
Câu 9: Một người khởi hành từ A đi đến B lúc 7h sáng với vận tốc là 12km/h. Biết quãng đường AB dài 40km. Khoảng cách k (km) từ người đó đến B lúc t giờ ( t > 7) là:
A. k = 12k – 44 B. k = -12t + 40 C. k = -12k – 44 D.k = -12k + 124
Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, trung tuyến AM. Biết AB = 3a và AH là phân giác của góc BAM, thì AH bằng:
 B. C. D. Một đáp án khác
Câu 11: Gọi   là góc tạo bởi hai đường thẳng   và . Khi đó:
 C. D. 

Bài thi số 2 Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Số nghiệm của hệ phương trình là ..........
Câu 2:Đồ thị hàm số là đường thẳng vuông góc với đường thẳng . Khi đó a = ........... (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 3: Đường thẳng (d): song song với trục tung khi m =............
Câu 4: Tập nghiệm của phương trình là S = {............}
Câu 5: Một điểm P ở ngoài đường tròn (O) sao cho PO = 13cm. Một đường thẳng qua P cắt (O) tại Q và R
(PQ < PR) sao cho PQ = 9cm và QR = 7cm. Bán kính đường tròn là ..........cm.
Câu 6: Để ba đường thẳng; và đồng quy thì m = ....
Câu 7: Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I), tiếp xúc với AB, BC, CA lần lượt tại M, N, P. Nếu góc B bằng 70 độ thì số đo cung MN của đường tròn (I) bằng .............độ.
Câu 8:Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(– 2; 4), B(– 3; 1), C(1; 5). Diện tích tam giác ABC bằng
......................(đvdt).
Câu 9: Biết hệ có nghiệm (1; 2). Khi đó = ...............
Câu 10: Số nghiệm nguyên (x;y) của phương trình mà x và y đều dương là .............
Câu 11: Để hệ phương trìnhcó nghiệm duy nhất (x;y) thỏa mãn  thì m = ....
Câu 12: Giá trị lớn nhất của biểu thức  là ..........
Câu 13. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là........ ( Nhập KQ dưới dạng phân số tối giản)
Câu 14: Cho tam giác ABC có . Đường tròn (I) nội tiếp tam giác tiếp xúc với AB, AC lần lượt tại D và E. Số đo cung nhỏ DE là ............ ( Đ/an: 1100)
Câu 15 : Biết hàm số đạt GTNN là -13. Vậy a = ...... (Đ/a : 2)
Câu 16:

Sponsor Documents