Toán 9

đề thi Hình học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 31       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
vbnw0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/3/2017 3:51:24 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
31
File đã kiểm duyệt an toàn

Một số đề Luyện tập 9 Năm học 2007 – 2008 Thời gian ôn tập: 02 tuần Họ và tên học sinh: ..........................................................Lớp 9...... (Yêu cầu: học sinh làm thật cẩn thận vào c,xem chi tiết và tải về Đề thi Toán 9, Đề Thi Hình Học 9 , Đề thi Toán 9, doc, 1 trang, 0.05 M, Hình học 9 chia sẽ bởi Anh Huỳnh Thị Hồng đã có 31 download

 
LINK DOWNLOAD

Toan-9.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Một số đề Luyện tập 9
Năm học 2007 – 2008
Thời gian ôn tập: 02 tuần
Họ và tên học sinh: ..........................................................Lớp 9......
(Yêu cầu: học sinh làm thật cẩn thận vào cuốn vở đề cương)
Đề số I
Bài 1. Cho biểu thức
a. Rút gọn P
. Tính giá trị của P khi
c. Tìm x để P=1
Bài 2. Một công nhân được giao làm một số sản phẩm trong một thời gian nhất định. Khi còn làm nốt 30 sản phẩm cuối cùng người đó nhận thấy cứ giữ nguyên năng suất cũ thì sẽ chậm 30 phút, nếu tăng năng suất thêm 5 sản phẩm một giờ thì sẽ xong sớm so với dự định 30 phút. Tính năng suất của người công nhân lúc đầu.
Bài 3. Cho đoạn thẳng AB và C là một điểm nằm giữa A và B. Người ta kẻ trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB hai tia Ax và By vuông góc với AB. Trên tia Ax lấy một điểm I. Tia Cz vuông góc với tia CI tại C và cắt By tại K. Đường tròn đường kính IC cắt IK tại P. Chứng minh:
a. Tứ giác CPKB nội tiếp.
. AI.BK=AC.CB.
c. ( APB vuông.
d. Giả sử A, B, I cố định. Hãy xác định vị trí điểm C sao cho diện tích hình thang vuông ABKI lớn nhất.
Đề số iI
Bài 1. Cho
a. Rút gọn P. b. Tìm các giá trị của x để P<1. c. Tìm để
Bài 2. Một phân xưởng đặt kế hoạch sản xuất 200 sản phẩm. Trong 5 ngày đầu do còn phải làm việc khác nên mỗi ngày phân xưởng sản xuất ít hơn mức đặt ra là 4 sản phẩm. Những ngày còn lại, phân xưởng sản xuất vượt mức 10 sản phẩm mỗi ngày nên hoàn thành kế hoạch sớm hơn 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm.
Bài 3. Cho (O) và một điểm A nằm ngoài (O). Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AMN với (O). (B, C, M, N cùng thuộc (O); AMChứng minh bốn điểm A, O, E, C cùng nằm trên một đường tròn.
Chứng minh góc AOC=góc BIC
Chứng minh BI//MN.
Xác định ví trí cát tuyến AMN để diện tích tam giác AIN lớn nhất.
Đề số III
Bài 1. Cho
a. Rút gọn P. b. Tính giá trị của P khi
c. So sánh P với 3.
Bài 2. Một ôtô dự định đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 50km/h. Sau khi đi được quãng đường với vận tốc đó, vì đường khó đi nên người lái xe phải giảm vận tốc mỗi giờ 10km trên quãng đường còn lại do đó ôtô đến B chậm 30 phút so với dự định. Tính quãng đường AB.
Bài 3. Cho tam giác ABC vuông ở A (ABa. Chứng minh tứ giác AHCE nội tiếp.
. Chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AHCE.
c. Chứng minh CH là tia phân giác của góc ACE.
d. Tính diện tích hình giới h

 


HÖ thèng c¸c bµi tËp «n tËp To¸n THCS Tr­êng THCS Th¸i ThÞnh - §èng §a Hµ Néi

Mét sè ®Ò LuyÖn tËp 9

N¨m häc 2007 – 2008

Thêi gian «n tËp: 02 tuÇn

Hä vµ tªn häc sinh: ..........................................................Líp 9......

(Yªu cÇu: häc sinh lµm thËt cÈn thËn vµo cuèn vë ®Ò c­¬ng)

 

§Ò I

Bµi 1. Cho biÓu thøc

a. Rót gän P         

b. TÝnh gi¸ trÞ cña P khi                 

c. T×m x ®Ó P=1

 

Bµi 2. Mét c«ng nh©n ®­îc giao lµm mét sè s¶n phÈm trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Khi cßn lµm nèt 30 s¶n phÈm cuèi cïng ng­êi ®ã nhËn thÊy cø gi÷ nguyªn n¨ng suÊt cò th× sÏ chËm 30 phót, nÕu t¨ng n¨ng suÊt thªm 5 s¶n phÈm mét giê th× sÏ xong sím so víi dù ®Þnh 30 phót. TÝnh n¨ng suÊt cña ng­êi c«ng nh©n lóc ®Çu.

 

Bµi 3. Cho ®o¹n th¼ng AB vµ C lµ mét ®iÓm n»m gi÷a A vµ B. Ng­êi ta kÎ trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê AB hai tia Ax vµ By vu«ng gãc víi AB. Trªn tia Ax lÊy mét ®iÓm I. Tia Cz vu«ng gãc víi tia CI t¹i C vµ c¾t By t¹i K. §­êng trßn ®­êng kÝnh IC c¾t IK t¹i P. Chøng minh:

a. Tø gi¸c CPKB néi tiÕp.                 

b. AI.BK=AC.CB.            

c. APB vu«ng.

d. Gi¶ sö A, B, I cè ®Þnh. H·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®iÓm C sao cho diÖn tÝch h×nh thang vu«ng ABKI lín nhÊt.

 

§Ò sè iI

Bµi 1. Cho

a. Rót gän P.                  b. T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó P<1.     c. T×m ®Ó .

 

Bµi 2. Mét ph©n x­ëng ®Æt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt 200 s¶n phÈm. Trong 5 ngµy ®Çu do cßn ph¶i lµm viÖc kh¸c nªn mçi ngµy ph©n x­ëng s¶n xuÊt Ýt h¬n møc ®Æt ra lµ 4 s¶n phÈm. Nh÷ng ngµy cßn l¹i, ph©n x­ëng s¶n xuÊt v­ît møc 10 s¶n phÈm mçi ngµy nªn hoµn thµnh kÕ ho¹ch sím h¬n 1 ngµy. Hái theo kÕ ho¹ch, mçi ngµy ph©n x­ëng cÇn s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n phÈm.

 

Bµi 3. Cho (O) vµ mét ®iÓm A n»m ngoµi (O). Tõ A kÎ hai tiÕp tuyÕn AB, AC vµ c¸t tuyÕn AMN víi (O). (B, C, M, N cïng thuéc (O); AM<AN). Gäi E lµ trung ®iÓm cña d©y MN, I lµ giao ®iÓm thø hai cña ®­êng th¼ng CE víi (O).

  1. Chøng minh bèn ®iÓm A, O, E, C cïng n»m trªn mét ®­êng trßn.
  2. Chøng minh gãc AOC=gãc BIC
  3. Chøng minh BI//MN.
  4. X¸c ®Þnh vÝ trÝ c¸t tuyÕn AMN ®Ó diÖn tÝch tam gi¸c AIN lín nhÊt.

1

- Biªn so¹n néi dung: ThÇy NguyÔn Cao C­êng - 0904.15.16.50


HÖ thèng c¸c bµi tËp «n tËp To¸n THCS Tr­êng THCS Th¸i ThÞnh - §èng §a Hµ Néi

§Ò sè III

Bµi 1. Cho

a. Rót gän P.                          b. TÝnh gi¸ trÞ cña P khi    

c. So s¸nh P víi 3.

 

Bµi 2. Mét «t« dù ®Þnh ®i tõ tØnh A ®Õn tØnh B víi vËn tèc 50km/h. Sau khi ®i ®­îc qu·ng ®­êng víi vËn tèc ®ã, v× ®­êng khã ®i nªn ng­êi l¸i xe ph¶i gi¶m vËn tèc mçi giê 10km trªn qu·ng ®­êng cßn l¹i do ®ã «t« ®Õn B chËm 30 phót so víi dù ®Þnh. TÝnh qu·ng ®­êng AB.

 

Bµi 3. Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A (AB<AC), ®­êng cao AH. Trªn ®o¹n th¼ng HC lÊy D sao cho HD=HB. VÏ CE vu«ng gãc víi AD (EAD).

a. Chøng minh tø gi¸c AHCE néi tiÕp.         

b. Chøng minh AB lµ tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tø gi¸c AHCE.

c. Chøng minh CH lµ tia ph©n gi¸c cña gãc ACE.

d. TÝnh diÖn tÝch h×nh giíi h¹n bëi c¸c ®o¹n th¼ng CA, CH vµ cung nhá AH cña ®­êng trßn nãi trªn biÕt AC=6cm; gãc ACB = 30o.

 

 

§Ò sè IV

Bµi 1. Cho

a. Rót gän P.                              b. TÝnh P khi

c. Víi gi¸ trÞ nµo cña x th× P ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt. H·y t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt ®ã?

 

Bµi 2. Cho ph­¬ng tr×nh

a. T×m m ®Ó ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm.            

b. T×m m sao cho ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm tho¶ m·n ®iÒu kiÖn .

 

Bµi 3. Cho (O) cã ®­êng kÝnh BC. Gäi A lµ mét ®iÓm thuéc cung BC (cung AB < cung AC). D lµ ®iÓm thuéc b¸n kÝnh OC. §­êng vu«ng gãc víi BC t¹i D c¾t AC ë E, c¾t tia BA ë F.

a. Chøng minh tø gi¸c ADCF néi tiÕp.

b. Gäi M lµ trung ®iÓm cña EF. Chøng minh: gãc AME=2 gãc ACB.

c. Chøng minh AM lµ tiÕp tuyÕn cña (O).

d. TÝnh diÖn tÝch h×nh giíi h¹n bëi c¸c ®o¹n th¼ng BC, BA vµ cung nhá AC cña (O) biÕt BC=8cm; gãc ABC = 60o.

 

 

Chóc c¸c em «n tËp tèt!

1

- Biªn so¹n néi dung: ThÇy NguyÔn Cao C­êng - 0904.15.16.50

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Toán 9
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU