toan hoc 5

đề thi Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-04-02 20:49:43 Tác giả Dương Nguyễn Ánh loại .doc kích thước 0.64 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

LUYEÄN TAÄP ( 1)TOÁN-LỚP 5 Hoï vaø teân :……………………………………………………… PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 1.Giá trị của chữ số 9 trong số : 28,953 là: A. B. C. D. 9 đơn vị 2. 1

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

LUYEÄN TAÄP ( 1)TOÁN-LỚP 5
 
         Hoï vaø teân :………………………………………………………
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM    Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
1.Giá trị của chữ số 9 trong số : 28,953 là:
A.        B.    C.          D. 9 đơn vị
2.    1giờ  = ……phút
A. 62 phút        B. 90 phút         C. 100 phút             D. 120 phút
3. 8 tấn 77 kg = …… tấn
A. 8,077 tấn                 B. 8,77 tấn         C. 87,7 tấn     D. 8,770 tấn
4. 21 giờ 10 phút còn gọi là mấy giờ?
A. 7 giờ 10 phút           B. 8 giờ 10 phút tối     C. 9 giờ 10 phút tối          D. 10 giờ 10 phút tối
5. 5% của 120 là:
A. 0,06        B. 0,6         C. 6          D. 60
6. Một hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộngm, chiều cao m. Diện tích xung quanh của hình hộp đó là:
A. m2
B. m2
C. m2
D. m2

 
PHẦN II: TỰ LUẬN
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
        702,84 + 85,69            868,32 – 205,09              25,56 x 3,7              91,08 : 3,6
 ................ ............... ................ .................
 ................ ............... ................ .................
 ................ ............... ................ .................                                                                                                                                                                                                                  
 
Bài 2:  Tìm X. 
                                  12,5  -  X   =  4,27                                          18,2   :  X   =   5,6
 ............................ ............................ 
 ............................ ............................                                                                                                                 

3.§óng ghi §, sai ghi S vµo « trèng:a) 135phót =13,5 giê
b)2dm3 35cm3 = 2,035 dm3
c)3ngµy 15 giê + 2 ngµy 12 giê = 6 ngµy 3 giê.
 
Bài 3: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/ giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/ giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi thì sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp ?
Bài giải:
 ..............................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Bài 4.. TØnh A vµ tØnh B c¸ch nhau 180 km . Cïng mét lóc cã hai « t« xuÊt ph¸t tõ hai tØnh vµ ®i ng­îc chiÒu nhau, sau 2 giê chóng gÆp nhau.
a) Hái sau mét giê c¶ hai « t« ®i ®­îc bao nhiªu ki-l«-mÐt?
b) TÝnh vËn tèc cña mçi « t«, biÕt  vËn tèc « t« ®i tõ A b»ng 2 vËn tèc « t« ®i tõ B
                                                                                                3
                                                   Bµi gi¶i
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
 
 
LUYEÄN TAÄP TOÁN-LỚP 5
 
         Hoï vaø teân :………………………………………………………
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Một hình thang có diện tích 150cm2 , đáy lớn 8cm, đáy bé 7cm thì chiều               cao là :                                                                                      
a.  5m                             b.  10m                   c.  20m                                  
 
Câu 2: Lớp 5A có 25 học sinh , trong đó có 15 học sinh nữ .Tỉ số phần trăm của học sinh nữ và số học sinh cả lớp là.
A    0,6 %         B      10 %         C    60%
 
Câu 3:   2 giờ = ........ phút
a. 165   b. 170    c. 180                              
 
Câu 4: Keát quaû cuûa pheùp tính nhaân   3,47   0,6 laø
A 20,82    B  18,82    C 2,082
 
Câu 5:  25 % của 36 là :
               a. 4 b. 9 c. 18
 
 
Câu 6: Số cần điền vào chỗ chấm của   6m3 17 dm3 = .......m3  là :
a.  6,17  b.  6,017    c.  6,170                                   
 
II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính :
 
a)23 phút 15 giây - 8 phút 40 giây                          b)13 giờ 28 phút + 15 giờ 36 phút
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  
c)29 phút 37 giây 5     d)65 giờ 52 phút : 4
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2: Tìm x
a)108,19 : x = 84,4 - 68,9                                                b) 35,5 x 3 + 35,5 x 7
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Bài 3: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 6 m và chiều cao
5 m. Người ta quét vôi các bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó (chỉ quét phía trong).
Tính diện tích cần quét vôi, biết biết rằng phòng có 4 cửa sổ và 2 cửa ra vào cửa sổ hình  vuông mỗi cạnh 1,5 m cửa ra vào hình chữ nhật rộng 1,6 m cao 2,2m.
Bài giải
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Bài 4:. Một ô tô đi từ thaønh phoá A lúc 9 giờ và đến thaønh phoá B lúc 12 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính độ dài quãng đường từ thaønh phoá A đến thaønh phoá B.
Bài giải     ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
LUYEÄN TAÄP TOÁN-LỚP 5
 
         Hoï vaø teân :………………………………………………………
 
 
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
             a) Chữ số 5 trong số   76,258 thuộc hàng nào ?
   A. Hàng đơn vị         B. Hàng trăm         C. Hàng phần trăm         D. Hàng phần nghìn
 
b) 0,05% = ?
A.                      B.                       C.                     D.
 
b) 10% của 8dm là :
A. 10cm           B. 70cm             C. 8cm                D. 0,8
c) Cho nửa hình tròn A như hình bên.
    Chu vi hình A là :
A. 6,28cm                B. 10,28cm
C. 12,56cm              D. 16,56cm
    d)  Hỗn số viết dưới dạng phân số là : A.            B.              C.                   D.
b) 2% cuûa 3000 m = . . . . . .  m
A-  40                   B- 50          C-   60            D- 70 
8. Đặt tính rồi tính :
  a)    419,74 + 372,48               b) 965,7 – 98,34               c)    691,7 x 1,5                      d) 59, 2 : 0,16
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
8 phuùt 23 giaây + 8 phuùt 52 giaây                                             2 giôø 18 phuùt 6
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7 naêm 9 thaùng – 4 naêm 5 thaùng                                              17 phuùt 55 giaây : 5
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
9.    Tính dieän tích phaàn coù tô màu trong hình beân .
    Baøi giaûi
26 cm      ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Tìm X :
      X x 10 = 1,643 + 7,357  410 - X = 91,08 : 3,6 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
11. Tỉnh A và tỉnh B cách nhau 280km. Cùng một lúc hai ô tô xuất phát từ hai  tỉnh và đi ngược chiều nhau, sau 3 giờ chúng gặp nhau.
   a) Hỏi một giờ cả hai ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

   b) Tính vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng vận tốc ô tô đi  từ B.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
LUYEÄN TAÄP TOÁN-LỚP 5
 
         Hoï vaø teân :………………………………………………………
 
I . PhÇn tr¾c nghiÖm:    Khoanh chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng , ®¸p ¸n ®óng.
Bài 1:
a. Ch÷ sè 7 trong sè 86,702 cã gi¸ trÞ lµ:
                 A. 70            B. 7                                 C.                                     D.
b. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸cABC lµ:                                                
A.   9,5 cm                                               
B.   22cm2
C.   11cm
D.   11cm2                                                              
                                                                                              
 
c. Sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm ®Ó 820 kg = ....tÊn lµ:
           A. 8,2                     B. 0,82            C. 0,082                         D. 0,0082
 
 
d. Ph©n sè thËp ph©n thÝch hîp ®iÒn vµo chç chÊm ®Ó 0,7% = .....lµ:
         A.                     B.                       C.                                 D.
 
2.

a. ViÕt tiÕp vµo chç chÊm cho thÝch hîp: Mét bôc gç ®­îc ghÐp bëi 4 h×nh lËp ph­¬ng b»ng nhau c¹nh dµi 5dm nh­ h×nh bªn. ThÓ tÝch cña bôc gç ®ã lµ:.......dm3 

b. Chu vi cña h×nh trßn cã ®­êng kÝnh 3,5 dm lµ:........
 
II . PhÇn tù luËn:
Bµi 1. §iÒn dÊu thÝch hîp , =) vµo « trèng:
                     a) 4,99    5,01                                       26,01         26,009                                             
                     b) 43,4    32,399                                     0,82        0,820
 
Bµi 2.   §Æt tÝnh råi tÝnh
    a)  305,71 + 78,56    ;    b)  21,19 - 7,2            ;    c)  31,3 x 2,7         ;      d)    27,9 : 6                                                             
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Bµi 3. T×m x biÕt: a) x x =                                       b) 3,75 + x  = 3,4 x 1,6
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Caâu 1 :   Ñaët tính roài tính :
  a) 425, 62 + 15, 25         b) 576, 45 – 32, 24         c) 625, 24 x 5,4                  d) 278,72 : 5,2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Caâu 2 :   Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám :
          8km362m   = ………………… km                        1 phuùt 30 giaây  = ………………… phuùt
          15kg262g   =  ………………… g                            32cm2 5mm2    = ………………… cm2
Caâu 3 :   Tính giaù trò bieåu thöùc :
     a)35, 16 + 44, 84 : 4 – 15,6                           b) 45,65 x 73 + 22 x 45,65 + 45,65 x 5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Caâu 4 : Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 6 giôø ñeán tænh B luùc 10 giôø 45 phuùt . OÂ toâ ñi
              vôùi vaän toác 48 km / giôø vaø nghæ doïc ñöôøng maát 15 phuùt . Tính quaõng ñöôøng töø

              tænh A ñeán tænh B ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Caâu 5 : Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Quãng đường AB dài 165km. Sau 1 giờ 30 phút chúng gặp nhau.
Tính vận tốc cuả mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng vận tốc của ô tô đi từ B.
Điểm gặp nhau cách B bao nhiêu kilômét?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
LUYEÄN TAÄP TOÁN-LỚP 5
 
         Hoï vaø teân :………………………………………………………
Caâu 1 : ( 2 ñieåm)  Ñaët tính roài tính :
a) 425, 62 + 15, 25          b) 576, 45 – 32, 24         c) 625, 24 x 5,4            d) 278,72 : 5,2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Caâu 2 : ( 2 ñieåm)  Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám :
8km362m   = ………………… km                        1 phuùt 30 giaây  = ………………… phuùt
15kg262g   =  ………………… g                            32cm2 5mm2    = ………………… cm2
Caâu 3 : ( 2 ñieåm)  Tính giaù trò bieåu thöùc :
a)35, 16 + 44, 84 : 4 – 15,6                                    b) 45,65 x 73 + 22 x 45,65 + 45,65 x 5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Caâu 4 : ( 2 ñieåm) Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 6 giôø ñeán tænh B luùc 10 giôø 45 phuùt . OÂ toâ ñi
              vôùi vaän toác 48 km / giôø vaø nghæ doïc ñöôøng maát 15 phuùt . Tính quaõng ñöôøng töø
              tænh A ñeán tænh B ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Caâu 5 :  Hình chöõ nhaät ABCD coù M laø trung ñieåm cuûa caïnh DC vaø coù caùc kích
              thöôùc nhö hình veõ :                                                          A            32cm             B
  a. Hình veõ treân coù maáy hình tam giaùc ?                                                                                                                                   
b. Tính chu vi cuûa hình chöõ nhaät ABCD ?        16cm
  c. Tính dieän tích hình tam giaùc AMD ?
                                                                                                         D              M              C
Baøi laøm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
LUYEÄN TAÄP TOÁN-LỚP 5
 
         Hoï vaø teân :………………………………………………………
 
PHẦN A: Trắc nghiệm:
       Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
 Câu 1:     5%  của 1000kg là:
  a.  20kg            b .  30kg          c 50kg          d .  100kg
Câu 2  Gởi tiết kiệm 1000000 đồng với lãi suất 0,6% một tháng thì mỗi tháng nhận được tiền lãi là:
a. 600 đồng      b.  6000 đồng              c.   60000 đồng             d.   60 đồng
Câu 3: Có 500 người tham ra chơi thể thao.
Biểu đồ hình quạt cho biết tỉ số phần trăm
của những người tham gia chơi thể thao.
Hỏi có bao nhiêu người tham gia môn cầu lông?
a. 200               b. 250                 c. 300           d.350   
Câu 4:   Hình lập phương có cạnh 2dm thì diện tích toàn phần là:
a.   16dm2           b.  8dm2          c.   24dm2          d.   32dm2
Câu 5:      2m3 4dm3 = ……m3  ;  số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a.   2,4              b.   2,04            c.   2,004         d.    2,0004
Câu 6:  Số nào dưới đây có cùng giá trị với 3,07dm2 :
a.    3m27dm2            b.    3dm2 7cm2         c.  3m270dm2       d.   3dm2 70cm2
PHẦN B:  VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN:

1 : Đặt tính rồi tính:
       a. 87,06 + 49,5                        b.  42,6 - 27                  c. 4,32 x  2,7                     d.  1,802 : 0,34
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Tìm x: (1 điểm)
     a. 9,5 x X = 42,4 + 29,8                      b .         X : 84 = 46,32 -  29,75
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.     Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
     a. 5m326dm3 = ……….dm3                b.    2045dm3 = ………m3
     c. 3 ha 75m2 = ………. ha                  d.    475dm2   =………m2
4.  Một bể cá có dạng HHCN, chiều dài 8cm, chiều rộng 5 dm, chiều cao 6 dm. Lượng nước trong bể chiếm 75% thể tích bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước?                                                                           
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5/ Một ô tô đi từ A lúc 7giờ 30 phút và đến B lúc 8 giờ. Quãng đường AB dài 23,5 km. Tính vận tốc của ô tô.
 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
 
6/ Xe máy khởi hành từ A lúc 5 giờ 45 phút và đi đến B lúc 7 giờ với vận tốc 32 km/giờ. Tính quãng đường AB.
 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Nguồn:Dương Nguyễn Ánh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi toan hoc 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngon_tap_toan_cuoi_nam_lop_5.doc[0.64 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
r0540q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-02 20:49:43
Loại file
doc
Dung lượng
0.64 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi toan hoc 5

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Toán học 5
  Toán học 5
  Toán học 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2018

  Xem: 0

 • Toán học 5.
  Toán học 5
  Toán học 5.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/6/2018

  Xem: 6

 • toan hoc 5
  Toán học 5
  toan hoc 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2018

  Xem: 0

 • Toán học 5
  Toán 12
  Toán học 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/7/2009

  Xem: 17

 • Toán học 5
  Toán học 5
  Toán học 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/12/2017

  Xem: 3

 • toán học 5
  Toán học 5
  toán học 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2018

  Xem: 0

 • toan hoc 5
  Toán học 5
  toan hoc 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2019

  Xem: 0

 • toan hoc 5
  Toán học 5
  toan hoc 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2018

  Xem: 0

 • Toán học 5.
  Toán học 5
  Toán học 5.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2018

  Xem: 0

 • toán học 5
  Toán học 5
  toán học 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2018

  Xem: 0