Đề Thi Tài Liệu Ôn Đại Học 2:Tong Hop Ly Thuyet Sinh Hoc 12

đề thi Sinh học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
fa5w0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-20 20:47:15
Loại file
doc
Dung lượng
1.34 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN Gen Khái niệm - Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN. - Vd: Gen Hb mã hoá chuỗi pôlipeptit , gen tARN mã

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 
 
 
GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
 
 
 
Gen
 
Khái niệm
 
-    Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN.
 
-    Vd: Gen Hb mã hoá chuỗi pôlipeptit , gen tARN mã hoá cho phân tử tARN.
 
   Cấu trúc chung của gen cấu trúc (gen mã hóa chuỗi Polipepetit)
 
Gen cấu trúc mã hoá prôtêin gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit:
 

 
 
 
 
Vùng điều hòa
 
 
 
 
 
 
 
 
Gen cấu trúc
Vùng mã hóa
(gen mã hóa protein)
 

Nhận biết và liên kết ARN polimeraza → khởi động phiên mã
 
 
Chứa trình tự Nucleotit điều hòa quá trình phiên mã
 
 
 
SV nhân sơ: gen không phân mảnh (chỉ có exon)
 
 
SV nhân thực: gen phân mảnh (đoạn exon xen kẽ đoạn intron)

 
 
 
Vùng kết thúc
Mang tín hiệu kết thúc:
UAA, UAG, UGA
 
 
 
Mạch gốc
3’ OH
 
 
 
 
 
 
 
 
5’P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vùng điều hòa
 
Vùng mã hóa
 
Vùng kết thúc
 
Mạch bổ sung
5’P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’OH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhớ nhanh mạch gốc: 3
ông
đào
một
khúc
5
phân
 
 
3’
OH
điều hòa
mã hóa
kết thúc
5’
P

 
 1 
 
Mã di truyền
 
Khái niệm
 
-   Mã di truyền là trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong gen (mạch gốc) quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.
 
Cần nhớ
 
Mã di truyền là mã bộ ba
 
Với 4 loại Nu → có 43 = 64 bộ ba (61 bộ ba mã hóa a.amin; 3 bộ ba kết thúc không mã hóa a.min:UAA,
 
UAG, UGA)
 
 
Đặc điểm
 
(1)   Mã di truyền được đọc từ một điểm theo chiều 3’ → 5’, theo từng bộ ba, không gối lên nhau.
 
(2)   Mã di truyền có tính phổ biến (tất cả các loài có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ)
 
(3)  Mã di truyền có tính đặc hiệu: 1 bộ ba mã hóa 1 a.amin
 
(4)    Mã di truyền có tính thoái hoá: 1 aa. được mã hóa từ nhiều bộ ba khác nhau.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 

 
QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
Nhân đôi ADN
Sơ lược:
 
 
 
- Thời điểm: Quá trình nhân đôi ADN tại pha S của kì
 
trung gian.
 
 
- Địa điểm: Nhân tế bào (TB nhân thực); vùng nhân
 
(TB nhân sơ)
 
 
- Mục đích nhân đôi ADN tạo nên 2 phân tử ADN để
 
chuẩn bị bước vào quá trình nguyên phân tạo sẽ chia
 
đều cho 2 tế bào con.
 
 
- Chiều tổng hợp: 5’ – 3’
 
 
Diễn biến
 
 
(1) Bước 1:(Tháo xoắn phân tử ADN)
 
 
-Nhờ các enzim tháo xoắn, 2 mạch phân tử ADN
 
tách nhau dần → chạc hình chữ Y và lộ 2 mạch khuôn.
 
(2) Bước 2:(Tổng hợp các mạch ADN mới)
 
- Enzim ADN polimeraza tổng hợp 2 mạch mới nhờ
 
2 mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung (A – T; G – X):
 
+ Mạch tổng hợp liên tục: Có mạch khuôn là chiều
 
3’ 5’
 
 
+ Mạch tổng hợp ngắt quãng: Có mạch khuôn là
 
chiều 5’ 3’. Chúng tổng hợp theo
từng đoạn( Okazaki)
 
rồi được nối lại với nhau.
 
 
(3) Bước 3:( 2 phân tử ADN được tạo thành)
 
- Mỗi phân tử ADN mới gồm 2 mạch:
 
+ 1 mạch của phân tử ADN ban đầu( bán bảo toàn)
 
+ 1 mạch mới được tổng hợp.
 
 
 
3
 
  
 
PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ
 
Phiên mã
 
Cấu trúc và chức năng của các loại ARN:
 
(1)  ARN thông tin (mARN): Mạch thẳng, làm khuôn cho quá trình dịch mã
 
(2)   ARN vận chuyển (tARN): Mỗi phân tử tARN đều có 1 bộ ba đối mã (anticôdon) và 1 đầu để liên kết với axit amin tương ứng. Vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tham gia tổng hợp chuỗi pôlipeptit.
 
(3)  ARN ribôxôm( rARN): Là thành phần kết hợp với prôtêin tạo nên ribôxôm.
 
Cơ chế phiên mã: (Tổng hợp ARN )
 
-   Phiên mã là quá trình tổng hợp ARN
 
trên mạch khuôn ADN. Diễn biến
 
(1)     ARN  polimeraza  bám  vào  vùng
 
điều hòa làm gen tháo xoắn lộ mạch gốc có chiều 3’ - 5’ bắt đầu phiên mã. ARN polimeraza trượt trên mạch gốc theo chiều 3’=>5’.
 
(2)   mARN được tổng hợp theo chiều 5’- 3’, mỗi nu trên mạch gốc liên kết với nu
 
tự do theo nguyên tắc bổ sung A-U, G- X, T-A, X-G (vùng nào trên gen được phiên mã song thì sẽ đóng xoắn ngay).
 
(3)   Khi ARN polimeraza gặp tín hiệu kết thúc thì dừng phiên mã. Một phân tử mARN được giải phóng.
 
* Lưu ý: Ở sinh vật nhân thực mARN sau khi tổng hợp sẽ cắt bỏ các đoạn Intron, nối các đoạn Exon tạo thành mARN trưởng thành sẵn sằng tham gia dịch mã.
 
* Kết quả: Tạo nên phân tử mARN mang thông tin di truyền từ gen tới ribôxôm để làm khuôn trong tổng hợp prôtêin.
 
Dịch mã
 
Hoạt hoá axit amin:
 
-    Nhờ các enzim đặc hiệu và ATP mỗi axit amin được hoạt hoá và gắn với tARN tương ứng tạo axit amin- tARN( aa- tARN).
 
Tổng hợp chuỗi pôlipeptit:
 
-   Ribôxôm gắn với mã mở đầu AUG và Met-tARN (anticôdon UAX) bổ sung chính xác với côdon mở đầu.
 
-   Các aa-tARN vận chuyển axit amin tới, anticôdon của tARN bổ sung với côdon trên mARN. Enzim xúc tác hình thành liên kết peptit giữa 2 axit amin.
 
-   Ribôxôm dịch chuyển đến côdon tiếp và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tiếp xúc với mã kết thúc (không có axit amin vào Riboxom) thì dừng dịch mã hoàn tất. Một chuỗi

 4 
 
Polipeptit được hình thành.
 
-   Nhờ enzim đặc hiệu axit amin đầu tiên (Met) được cắt khỏi chuỗi tạo thành chuỗi polipeptit hoàn chỉnh. Sau đó hình thành các cấu trúc bậc cao thực hiện chức năng sinh học của Protein.
 
-   Một nhóm ribôxôm (pôlixôm) gắn với mỗi mARN giúp tăng hiệu suất tổng hợp
 
prôtêin.
 
 
 
ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN
 
Khái niệm
 
-   Điều hoà hoạt động của gen là điều hoà lượng sản phẩm của gen được tạo trong tế bào đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào phù hợp với điều kiện môi trường cũng như sự phát triển bình thường của cơ thể.
 
Điều hòa hoạt động gen có thể ở mức độ phiên mã, dịch mã, sau phiên mã.
 
-  Ở sinh vật nhân sơ điều hoà hoạt động gen chủ yếu ở mức độ phiên mã.
 
Cấu trúc của opêron Lac ở E.Coli
 
Opêron là các gen cấu trúc liên quan về chức năng được phân bố liền nhau và có chung cơ chế điều hòa hoạt động.
 
Cấu trúc Ôperon Lac:
 
Z,Y,A: Là các gen cấu trúc mã hóa cho các enzim phân giải Lactozo.
 
O:  Vùng vận hành là trình tự nu đặc biệt để protein ức chế liên kết ngăn cản phiên mã.
 
P:  Vùng khởi động có trình tự nu để ARN polimeraza liên kết và khởi động quá trình phiên
 
mã.
 
Gen điều hòa không nằm trong Operon nhưng có vai trò điều hòa hoạt động Operon.
 
3. Cơ chế điều hoà Hoạt động của ôpêron Lac:
 
Khi môi trường không có lactôzơ: gen điều hoà tổng hợp prôtêin ức chế. Prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành (O)  các gen cấu trúc không phiên mã.
 
Khi môi trường có lactôzơ: Lactôzơ là chất cảm ứng gắn với prôtêin ức chế  prôtêin ức
 
chế bị biến đổi không gắn được vào vùng vận hành. ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động tiến hành phiên mã  mARN của Z, Y, A được tổng hơp và dịch mã tạo các enzim phân hủy Lactozo. Khi Lactozo cạn kiệt thì protein ức chế lại liên kết với vùng (O) quá trình phiên mã dừng lại.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 
 
ĐỘT BIẾN GEN
 
Khái niệm và các dạng đột biến gen
 
Khái niệm
 
-    Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan đến một cặp nuclêôtit (đột biến điểm) làm thay đổi trình tự nu tạo ra alen mới.
 
-  Tất cả các gen có thể bị đột biến với tần số thấp (10-6 – 10-4)
 
-  Thể đột biến là cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình
 
Các dạng đột biến gen
 
(1)  Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit
 
(2)   Đột biến thêm hoặc mất một cặp nuclêôtit: Mã di truyền bi đọc sai kể từ vị trí xảy ra đột biến → thay đổi trình tự axit amin → thay đổi chức năng protein.
 
II. Nguyên nhân
 
-   Bên ngoài: do tác nhân vật lý (tia phóng xạ, tia tử ngoại…), hoá học (các hoá chất 5BU, NMS…) hay sinh học(1 số virut…).
 
-  Bên trong: do rối loạn các quá trình sinh lí hóa sinh trong tế bào.
 
III. Cơ chế phát sinh đột biến gen
 
(1)  Sự kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN
 
-   Trong quá trình nhân đôi, sự kết cặp không theo nguyên tắc bổ sung → phát sinh đột biến gen.
 
Ví dụ: G* (dạng hiếm) kết hợp T: Tạo đột biến G – X thành A - T
 
(2)  Tác động của các tác nhân gây đột biến
 
-  Tia tử ngoại (UV): làm 2 bazơ Timin trên cùng 1 mạch liên kết với nhau đột biến.
 
-  5-
ômua uraxin ( 5BU) gây đột biến thay thế cặp A-T bằng G-X
 
A – T → A - 5BU → G – 5BU → G - X
 
-  Virut viêm gan B, virut hecpet… đột biến.
 
IV. Hậu quả
 
(1) Đột biến gen có thể có hại, có lợi, vô hại.
 
(2) Phần lớn đột biến điểm thường vô hại (trung tính)
 
(3) Tính có hại của đột biến phụ thuộc môi trường, tổ hợp gen.
 
V. Vai trò và ý nghĩa của đột biến gen
 
Đối với tiến hoá
 
-   Đột biến gen làm xuất hiện các alen mới tạo ra biến dị di truyền phong phú là nguồn nguyên liệu cho tiến hoá.
 
Đối với thực tiễn
 
-  Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tạo giống và trong nghiên cứu di truyền.

 
 
 
 
 
 
 6 
 
NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÖC NHIỄM SẮC THỂ
 
Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể
  Hình thái: chứa 3 trình tự nucleotit đặc biệt
 
(1)  Tâm động: vị trí liên kết với thoi phân bào
 
(2)  Trình tự đầu mút: bảo vệ NST, giúp các NST không dính vào nhau.
 
(3)  Trình tự khởi đầu tái bản: trình tự tại đó
 
ADN bắt đầu nhân đôi
                        Cấu trúc hiển vi
 
Đoạn ADN (146 cặp Nu) + 8 protein Histon →
 
Nucleoxom → Sợi cơ bản (đk 11nm) → Sợi chất nhiễm sắc (đk 30nm) → Sợi siêu xoắn (300nm) → Cromatic
(đk 700nm)
 
 
II. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 
Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST, bản chất là sự sắp xếp lại các gen trên NST.
 
Mất đoạn
 
-  NST bị mất 1 đoạn làm giảm số lượng gen trên NST  thường gây chết.
 
Ví dụ: Mất đoạn NST số 5 gây hội chứng mèo kêu
 
-  Ưng dụng: loại khỏi NST những gen không mong muốn ở 1 số giống cây trồng.
 
Lặp đoạn
 
-  Một đoạn NST được lặp lại một hay nhiều lần  tăng số lượng gen trên NST.
 
-  Làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng (có lợi hoặc có hại).
 
Ví dụ: Lúa Đại mạch đột biến lặp đoạn → tăng hoạt tính enzim amilaza.
 
Đảo đoạn:
 
-   Một đoạn NST bị đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại  làm thay đổi trình tự gen trên NST  làm ảnh hưởng đến hoạt động của gen.
 
Ví dụ: ở muỗi, đột biến đảo đoạn lặp lại nhiều lần → tạo nên loài mới.
 
Chuyển đoạn:
 
-   Sự trao đổi đoạn NST xảy ra giữa các NST không
 
tương đồng (Chú thích hình bên)  thay đổi kích thước, cấu trúc gen, nhóm gen liên kết  giảm khả năng sinh sản.
 
Ví dụ: ở người, đột biến chuyển đoạn giữa NST số 22 và NST số 9 → NST 22 ngắn hơn → ung thư máu ác tính.

 
 
 
 
 7 
 

 
 
 
ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ
 
 
Khái niệm: Đột biến số lượng NST là sự thay đổi số lượng NST trong tế bào. Gồm 2 loại: đột biến lệch bội ( dị bội ), đột biến đa bội
 
Đột biến lệch bội
 
Khái niệm:
 
Đột biến dị bội làm thay đổi số lượng NST ở 1 hay 1 số cặp tương đồng.
 
2. Phân loại

 
-Thể mộ (2n-1): 1 cặp NST mất 1 NST -Thể không (2n -2) : 1 cặp NST mất 2 NST -Thể ba (2n +1): 1 cặp NST thêm 1 NST -Thể bốn (2n +4): 1 cặp NST thêm 2 NST
 
Cơ chế phát sinh
 
a)  Trong giảm phân

Bộ NST lưỡng bội: tồn tại từng cặp gồm 2 chiếc có hình dạng tương đối giống nhau: 1 chiếc của bố và 1 chiếc của mẹ.
 
Ví dụ: 2n = 8, có 8 NST tồn tại thành 4 cặp (mỗi cặp được gọi là cặp NST tương đồng)

 
-   Do sự phân ly NST không bình thường ở 1 hay 1 số cặp kết quả tạo ra các giao tử thiếu, thừa NST (n -1; n + 1 giao tử lệch nhiễm).
-  Các giao tử này kết hợp với giao tử bình thường  thể lệch bội.
 
b) Trong nguyên phân
 
-   Trong nguyên phân một số cặp NST phân ly không bình thường hình thành tế bào lệch bội. Tế bào lệch bội tiếp tục nguyên phân  1 phần cơ thể có các tế bào bị lệch bội  thể khảm.
 
Hậu quả: tử vong, giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản…
 
Ý nghĩa Đột biến lệch bội cung cấp nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống.
 
Đột biến đa bội
 
Khái niệm
 
-  Là dạng đột biến làm tăng 1 số nguyên lần bộ NST đơn bội của loài và lớn hơn 2n
 
-  Phân loại:
 
         Theo bộ NST: đa bội lẻ (3n, 5n, 7n…); đa bội chẵn (4n, 6n, 8n,…)
 
         Theo nguồn gốc: tự đa bội (sự gia tăng số bộ NST từ 1 loài); dị đa bội sự gia tăng số bộ NST từ 2 loài khác nhau)
 
Cơ chế phát sinh Tự đa bội
 
-  Dạng 3n là do sự kết hợp giữa giao tử n với giao tử 2n (giao tử lưỡng bội).
 
-   Dạng 4n là do sự kết hợp giữa 2 giao tử 2n hoặc trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử tất cả các cặp NST không phân ly.
 
Dị đa bội
 
-  Do hiện tượng lai xa và đa bội hoá.

 8 
 
Hậu quả và vai trò của đột biến đa bội
 
-    Tế bào đa bội thường có số lượng ADN tăng gấp bội  tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, sinh trưởng phát triển mạnh khả năng chống chịu tốt. . .
 
-   Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong tiến hoá (hình thành loài mới) và trong trồng trọt (tạo cây trồng năng suất cao. . . )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 
 
TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
 
QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LY
 
 
Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen
 
Phương pháp lai
 
-  Bước 1: Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng.
 
-    Bước 2: Lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau bởi 1 hoặc nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở đời F1, F2, F3.
 
-  Bước 3: Sử dụng toán xác suất phân tích kết quả lai → giả thuyết, giải thích, kết quả.
 
-  Bước 4: Chứng minh giả thuyết bằng phép lai phân tích.
 
Phương pháp phân tích con lai của Menđen
 
-  Tỷ lệ phân ly ở F2 xấp xỉ 3:1.
 
-   Cho các cây F2 tự thụ phấn rồi phân tích tỷ lệ phân ly ở F3 Menđen thấy tỷ lệ 3: 1 ở F2 thực chất là tỷ lệ 1:2:1
 
II. Hình thành học thuyết khoa học
 
Giả thuyết của Menđen
 
-   Mỗi tính trạng đều do 1 cặp nhân tố di truyền quy định và trong tế bào các nhân tố di truyền không hoà trộn vào nhau.
 
-  Giao tử chỉ chứa 1 trong 2 thành viên của cặp nhân tố di truyền.
 
-  Khi thụ tinh các giao tử kết hợp với nhau 1 cách ngẫu nhiên
 
Chứnh minh giả thuyết
 
-   Mỗi giao tử chỉ chứa 1 trong 2 thành viên của cặp nhân tố di truyền do đó sẽ hình thành 2 loại giao tử và mỗi loại chiếm 50% ( 0,5)
 
-  Xác suất đồng trội là 0,5 x 0,5=0,25  (1/4)
 
-  Xác suất dị hợp tử là 0,25+ 0,25=0,5 (2/4)
 
- Xác suất đồng lặn là 0,5X 0,5=0,25 (1/4)
 
Quy luật phân ly
 
-  Mỗi tính trạng do 1 cặp alen quy định : 1 có nguồn gốc từ bố, 1 có nguồn gốc từ mẹ.
 
-   Các alen của bố và mẹ tồn tại trong tế bào cơ thể con 1 cách riêng rẽ không hoà trộn vào nhau.
 
-   Khi hình thành giao tử các alen phân ly đồng đều về các giao tử cho ra 50% giao tử chứa alen này và 50% giao tử chứa alen kia.
 
III. Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly:
 
Quan niệm sau Menđen
 
-Trong tế bào sinh dưỡng các gen và NST luôn tồn tại thành từng cặp.
 
-Khi giảm phân tạo giao tử mỗi alen, NST cũng phân ly đồng đều về các giao tử.
 
Quan niệm hiện đại
 
-  Mỗi gen chiếm 1 vị trí xác định trên NST được gọi là locut.
 
-  Một gen có thể tồn tại ở các trạng thái khác nhau và mỗi trạng thái đó gọi là alen.

 10 
 
QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP
 

 
 
Thí nghiệm lai hai tính trạng
 
Thí nghiệm
 
Ptc
Hạt vàng, trơn   X  Hạt xanh, nhăn
F1
100% cây cho hạt vàng trơn
F2
315 hạt vàng, trơn
 
108 hạt vàng nhăn
 
101 hạt xanh, trơn
 
32 hạt xanh nhăn
 
Giải thích
                     Xét tính trạng màu hạt
 
Vàng : xanh = (315 + 108) : (101 + 32) = 3 : 1 → Hạt vàng trội (A), hạt xanh lặn (a)
 
(F2 có 4 tổ hợp = 2 giao tử ♂ x 2 giao tử ♀)
 
KG (F1) : Aa x Aa
                     Xét tính trạng hình dạng hạt
 
Trơn : nhăn = (315 + 101) : (108 + 32) = 3 :1
 
(F2 có 4 tổ hợp = 2 giao tử ♂ x 2 giao tử ♀)
 
→ Hạt trơn trội (B), hạt nhăn lặn (b)
 
KG (F1) : Bb x Bb
 
Sơ đồ lai :
 
 
Ptc: Hạt vàng, trơn  x
Hạt xanh, nhăn
AABB
 
aa

F1:
100% vàng, trơn
 
 
AaBb
F1 tự thụ phấn:
AaBb x  AaBb
F2:
 
 
 
1AABB
 
 
 
2AaBB
 
9 A-B-
(vàng, trơn )
2AABb
 
 
 
 
4AaBb
 
 
 
1AA

 
3 A-
(vàng, nhăn
2Aa

 
 
 
1aaBB
 
3 aaB-
(xanh, trơn)
2aaBb
 
 
 
 
1aa

 
1 aa
(xanh, nhăn)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xét chung 2 tính trạng
 
F2 với tỉ lệ : 9 : 3 : 3 : 1 = (3 :1) x (3 :1)
 
F2: 16 tổ hợp = 4 gt ♂ x 4gt ♀
 
KG (F1) : AaBb x AaBb KG (P) : AABB X aa

 
 
 
Nhận xét
 
Cặp nhân tố (alen A, a) quy định tính trạng màu hạt phân li độc lập với cặp nhâ tố (alen B, b) quy định tính trạng hình dạng hạt trong quá trình hình thành giao tử.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cần nhớ:
 
P: AaBb x AaBb
F1: 9A_B_: 3A_
; 3 aaB_; 1 aa


 11
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Tong hop ly thuyet Sinh hoc 12
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTong_hop_ly_thuyet_Sinh_hoc_12.doc[1.34 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự