Trắc nghiệm chương 2

đề thi Vật lí Vật lí 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       53      0
Ngày đăng 2018-07-24 08:05:28 Tác giả Bảo Lê Hồ Duy loại .docx kích thước 0.03 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI Câu 1. Tác dụng đặc trưng cho dòng điện là tác dụng A. hóa học B. từ C. nhiệt D. cơ nhiệt. Câu 2. Chọn câu trả lời sai. A. Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch tỉ lệ thuận với hiệu

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Câu 1. Tác dụng đặc trưng cho dòng điện là tác dụng
 A. hóa học  B. từ   C. nhiệt   D. cơ nhiệt.
Câu 2. Chọn câu trả lời sai.
 A. Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch tỉ lệ thuận với hiệu thế hai đầu đoạn mạch
 B. Khi nhiệt độ tăng thì điện trở dây dẫn kim loại tăng.
 C. Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch tỉ lệ nghịch với điện trở của mạch
 D. Cường độ dòng điện là điện lượng đi qua một đơn vị tiết diện thẳng của dây dẫn trong một đơn vị thời gian.
Câu 3. Cường độ của dòng điện không đổi qua một mạch điện được xác định bằng công thức
 A. I = q²/t  B. I = q.t  C. I = q.t²  D. I = q/t
Câu 4. Đường đặc tuyến Vôn Ampe biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện qua một vật dẫn vào hiệu điện thế hai đầu vật dẫn là đường
 A. cong hình elip B. thẳng  C. hype
ol  D. parabol
Câu 5. Hiệu điện thế hai đầu một dây dẫn là 10V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 2A .Nếu hiệu điện thế hai đầu một dây dẫn là 15V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là
 A. 4 / 3 (A)  B. 1 / 2 (A)  C. 3 (A)  D. 1 / 3 (A)
Câu 6. Đặt vào hai đầu một điện trở R = 20 Ω một hiệu điện thế U = 2V trong khoảng thời gian t = 20s. Lượng điện tích di chuyển qua điện trở là
 A. q = 40 C  B. q = 10 C  C. q = 2 C  D. q = 5 mC
Câu 7. Một dây dẫn kim loại có điện lượng q = 30 C đi qua tiết diện của dây trong 2 phút. Số electron qua tiết diện của dây trong 1s là
 A. 3,125.1018 hạt B. 15,625.1017 hạt C. 9,375.1018 hạt D. 9,375.1019 hạt
Câu 8. Điện trở suất của dây dẫn kim loại
 A. Tăng khi nhiệt độ dây dẫn tăng  B. Giảm khi nhiệt độ dây dẫn tăng
 C. Không phụ thuộc vào nhiệt độ  D. Càng lớn thì dẫn điện càng tốt
Câu 9. Một dây dẫn kim loại có điện trở là R bị cắt thành hai đoạn bằng nhau rồi được mắc song song với nhau thì điện trở tương đưiơng của nó là 10 Ω. Tính R.
 A. R = 3 Ω  B. R = 15 Ω  C. R = 20 Ω  D. R = 40 Ω
Câu 10. Trong mạch gồm các điện trờ R1, R2 được mắc nối tiếp, hiệu điện thế ở hai đầu các điện trở và hai đầu toàn mạch lần lượt là U1, U2, U. Biểu thức không đúng là
 A.   B. U1R2 = U2R1.  C. U = U1 + U2.  D. U1 = U2 = U.
Câu 11. Hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω mắc nối tiếp vào nguồn điện 60 V lý tưởng. Hiệu điện thế hai đầu R2 là
 A. 10 V   B. 20 V   C. 30 V   D. 40 V
Câu 12. Mạch điện gồm ba điện trở mác song song. Biết R2 = 10 Ω, R1 = R3 = 20 Ω. Cường độ dòng điện qua R3 là 0,2 A. Cường độ dòng điện qua mạch chính là
 A. 0,8 A  B. 0,4 A  C. 0,6 A  D. 0,2 A
Câu 13. Có hai điện trở R1, R2 được lần lượt mắc theo hai cách nối tiếp và song song. Hiệu điện thế hai đầu mạch luôn bằng 12 V. Cường độ dòng điện trong khi mắc nối tiếp là 0,3A và khi mắc song song là 1,6 A. Biết R1 > R2. Giá trị của điện trở R1, R2 là
 A. R1 = 32 Ω, R2 = 18 Ω   B. R1 = 30 Ω, R2 = 10 Ω
 C. R1 = 35 Ω, R2 = 5 Ω   D. R1 = 25 Ω, R2 = 15 Ω
Câu 14. Câu nào sau đây là sai?
 A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
 B. Chiều dòng điện là chiều dịch chuyển của các hạt tải điện
 C. Chiều dòng điện quy ước là chiều dịch chuyển của các ion dương
 D. Trong dây dẫn kim loại, chiều dòng điện ngược chiều chuyển động của các êlectron tự do
Câu 15. Khẳng định nào sau đây là sai?
 A. Điện giật là sự thể hiện tác dụng sinh lí của dòng điện
 B. Tác dụng đặc trưng quan trọng của dòng điện là tác dụng từ
 C. Chạm vào đèn pin mà không thấy quá nóng chứng tỏ dòng điện không có tác dụng nhiệt.
 D. Mạ điện là sự áp dụng trong công nghiệp tác dụng hóa học của dòng điện
Câu 16. Câu nào sau đây là sai?
 A. Muốn có một dòng điện đi qua một điện trở, phải đặt một hiệu điện thế giữa hai đầu của nó
 B. Với một điện trở nhất định, hiệu điện thế ở hai đầu điện trở càng lớn thì dòng điện càng lớn
 C. Khi đặt cùng một hiệu thế vào hai đầu những điện trở khác nhau, điện trở càng lớn thì dòng điện càng nhỏ
 D. Hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài
Câu 17. Câu nào sau đây là sai?
 A. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nó
 B. Đơn vị công cũng là đơn vị suất điện động
 C. Suất điện động của nguồn điện bằng công để di chuyển điện tích dương 1 C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn

 D. Suất điện động được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ để di chuyển một điện tích dương từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện và độ lớn q của điện tích đó.
Câu 18. Trong thời gian 4s có một điện lượng Δq = 1,5 C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc một bóng điện. Cường độ dòng điện qua đèn là
 A. 0,375 A  B. 2,66 A  C. 6,0 A  D. 3,75 A
Câu 19. Số electron dịch cchuyển qua tiết diện thẳng của dây trong khoảng thời gian 2s là 6,25.1018 e/s. Khi đó dòng điện qua dây dẫn có cường độ là
 A. 1,0 A  B. 2,0 A  C. 5,12 mA  D. 0,5 A
Câu 20. Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một tivi có cường độ 60 μA .Số electron tới đập vào màn hình của tivi mỗi giây là
 A. 3,75.1014 e/s  B. 7,35.1014 e/s  C. 2,66.1014 e/s  D. 2,66.1015 e/s
Câu 21. Suất điện động của một acquy là 3V, lực lạ đã thực hiện một công là 6 mJ. Lượng điện tích dịch chuyển khi đó là
 A. 18.10–3 C  B. 2.10–3 C  C. 0,5.10–3 C  D. 1,8.10–3 C
Câu 22. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng
 A. Tích điện cho hai cực của nó   B. Dự trữ điện tích của nguồn điện
 C. Thực hiện công của nguồn điện  D. Tác dụng lực của nguồn điện
Câu 23. Các lực lạ bên trong nguồn điện KHÔNG thể
 A. Tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện
 B. Tạo ra và duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện
 C. Tạo ra các điện tích mới cho nguồn điện
 D. Làm các điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện
Câu 24. Công suất của nguồn điện xác định bằng
 A. Lượng điện tích mà nguồn điện sinh ra trong 1s.
 B. Công của nguồn điện.
 C. Công của dòng điện trong mạch kín sinh ra trong 1s.
 D. Công của dòng điện khi dịch chuyển một điện tích dương trong mạch kín
Câu 25. Suất điện động của nguồn điện một chiều là E = 4 V. Công của lực lạ làm dịch chuyển một lượng điện tích q = 8 mC giữa hai cực bên trong nguồn điện là
 A. 32 mJ  B. 320 mJ  C. 0,5 J  D. 500 J
Câu 26. Hai điện cực trong pin điện hóa gồm
 A. hai vật dẫn điện khác bản chất  B. hai vật dẫn điện cùng bản chất
 C. hai vật cách điện cùng bản chất  D. một vật dẫn điện, một vật cách điện
Câu 27. Một acqui có suất điện động là 12V, sinh ra công là 720 J khi dịch chuyển điện tích ở bên trong. Biết thời gian dịch chuyển lượng điện tích này là 5 phút. Cường độ dòng điện chạy qua acqui khi đó là
 A. I = 0,2 A  B. I = 2 A  C. I = 1,2 A  D. I = 12 A
Câu 28. Một acqui có dung lượng 5Ah. Biết cường độ dòng điện mà nó cung cấp là 0,25A .Thời gian sử dụng của acqui là
 A. t = 5 h  B. t = 10 h  C. t = 20 h  D. t = 40 h
Câu 29. Công suất định mức của các dụng cụ điện là
 A. Công suất lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đạt được
 B. Công suất tối thiểu mà dụng cụ đó có thể đạt được
 C. Công suất đạt được khi nó hoạt động bình thường
 D. Cả 3 câu đều sai
Câu 30. Một bóng đèn có công suất định mức 100 W sáng bình thường ở hiệu điện thế 110V. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là
 A. 5/22 A  B. 20/22 A  C. 1,1 A  D. 1,21 A
Câu 31. Chọn câu SAI. Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với
 A. cường độ dòng điện, điện trở dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua
 B. bình phương cường độ dòng điện, điện trở dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua
 C. bình phương hiệu điện thế hai đầu dây dẫn, thời gian dòng điện chạy qua và tỉ lệ nghịch với điện trở.
 D. hiệu điện thế hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện, và thời gian dòng điện chạy qua
Câu 32. Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 100 Ω và cường độ dòng điện qua bếp là I = 5A . Nhiệt lượng tỏa ra trong mỗi giờ là
 A. 2500 J  B. 2,5 kWh  C. Q = 500 J  D. Tất cả đều sai
Câu 33. Số đếm của công tơ điện của gia đình cho biết
 A. Thời gian sử dụng điện của gia đình  B. Công suất điện mà gia đình sử dụng
 C. Điện năng mà gia đình sử dụng  D. Số dụng cụ và thiết bị điện sử dụng
Câu 34. Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 12V – 6W mắc nối tiếp với mạng điện có hiệu điện thế U = 240V. Để các đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải sử dụng là
 A. 2 bóng  B. 4 bóng  C. 20 bóng  D. 40 bóng
Câu 35. Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì dòng điện có cường độ 4A .Dùng bếp này thì đun sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 25°C trong thời gian 10 phút. Cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J.kg–1.K–1. Hiệu suất của bếp là
 A. 32,5%  B. 60%  C. 89,5%  D. 95%

Câu 36. Một nguồn điện có suất điện động là ξ, công của nguồn là A, q là độ lớn điện tích dịch chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là
 A. A = qξ  B. q = Aξ  C. ξ = qA  D. A = q²ξ
Câu 37. Cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc vào nguồn có hiệu điện thế U = 9V, R1 = 1,5 Ω. Biết hiệu điện thế hai đầu R2 là U2 = 6V. Nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút là
 A. 772 J  B. 1440 J  C. 288 J  D. 1200 J.
Câu 38. Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch là 100W. Nếu hai điện trở đó mắc song song và cùng mắc vào hiệu điện thế U trên thì công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch là
 A. 100 W  B. 200 W  C. 400 W  D. 50 W
Câu 39. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là biến trở thì hiệu điện thế mạch ngoài và cường độ dòng điện có quan hệ
 A. tỉ lệ thuận  B. U tăng khi I giảm C. đồng biến  D. không phụ thuộc
Câu 40. Một thiết bị tiêu thụ điện có công suất P = 15 W và hiệu điện thế làm việc là U = 110V mắc nối tiếp với bóng đèn có hiệu điện thế định mức là U = 110V. Cả 2 được mắc vào hiệu điện thế của lưới điện là U = 220V. Để cho dụng cụ trên làm việc bình thường thì công suất của đèn phải là
 A. 510 W  B. 51 W  C. 150 W  D. 15 W
Câu 41. Một acqui được dùng làm thí nghiệm với biến trở và ghi lại kết quả như sau: khi cường độ dòng điện là 4 A thì công suất mạch ngoài là 72 W, khi cường độ dòng điện là 6 A thì công suất mạch ngoài là 96 W. Tính suất điện động và điện trở trong của acqui.
 A. E = 2,2 V, r = 1,0 Ω.    B. E = 22,0 V, r = 1,0 Ω.
 C. E = 2,2 V, r = 0,1 Ω.    D. E = 22,0 V, r = 0,1 Ω.
Câu 42. Biết rằng lực kéo của động cơ tàu điện là F = 4900N, hiệu điện thế làm việc của động cơ U = 550V, hiệu suất của động cơ là H = 80%. Tàu điện chuyển động với tốc độ v = 30 km/h. Tính cường độ dòng điện chạy qua động cơ tàu điện.
 A. 92,8 A  B. 39 A   C. 9,3 A  D. 3,9 A
Câu 43. Một máy bơm, bơm nước lên độ cao h = 2,5m, mỗi giây được 75 lít nước . Lấy g = 10 m/s². Tính hiệu suất của máy bơm biết rằng động cơ của máy bơm tiêu thụ công suất là P = 5 kW.
 A. 55,4%  B. 44,5%  C. 37,5%  D. 62,5%
Câu 44. Một động cơ tàu điện có công suất tiêu thụ P = 900kW khi tàu chạy với vận tốc v = 54 km/h. Biết hiệu suất của động cơ là H = 80 %. Tính lực kéo của động cơ.
 A. F = 8,4.105 N B. F = 4,8.105 N C. F = 8,4.104 N D. F = 4,8.104 N
Câu 45. Một nguồn điện là acqui chì có suất điện động E = 2,2V nối với mạch ngoài có điện trở R = 0,5 Ω thành mạch kín. Hiệu suất của nguồn điện H = 65%. Tính cường độ dòng điện trong mạch.
 A. 2,86 A  B. 8,26 A  C. 2,68 A  D. 6,28 A
Câu 46. Một bộ nguồn điện gồm các nguồn ghép song song. Suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn là E = 5,5V, r = 5 Ω. Khi đó cường độ dòng điện qua mạch là I = 2A, công suất tiêu thụ mạch ngoài là P = 7W. Tính số nguồn điện.
 A. n = 4  B. n = 5   C. n = 8  D. n = 10
Câu 47. Câu nào sau đây là sai?
 A. Trong một mạch điện kín, suất điện động của nguồn điện lớn hơn hiệu điện thế mạch ngoài
 B. Hiệu điện thế mạch ngoài cũng là hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện
 C. Nếu điện trở trong của nguồn điện lớn xấp xỉ điện trở ngoài của mạch điện thì suất điện động của nguồn điện nhỏ hơn hơn hiệu điện thế giữa hai cực
 D. Nếu điện trở trong của nguồn điện nhỏ không đáng kể so với điện trở ngoài của mạch thì suất điện động của nguồn điện bằng hiệu điện thế giữa hai cực
Câu 48. Người ta mắc hai cực của một nguồn điện (E, r) với một biến trở. Thay đổi điện trở của biến trở, đo hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện I chạy trong mạch. Biết khi I = 0 thì U = 4,5V và khi I = 2,0 A thì U = 4,0 V. Tính E và r.
 A. E = 4,5 V, r = 4,5 Ω    B. E = 4,5 V, r = 0,25 Ω
 C. E = 4,5 V, r = 1,0 Ω    D. E = 9,0 V, r = 4,5 Ω
Câu 49. Một nguồn điện suất điện động E, có điện trở trong r được mắc nối tiếp với điện trở R = r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn đó bằng 3 nguồn giống hệt như vậy mắc song song. Tính cường độ dòng điện trong mạch.
 A. I’ = 2,5I  B. I’ = 1,5I  C. I’ = 3I  D. I’ = I / 3
Câu 50. Nguồn điện có suất điện động E = 15 V, điện trở trong r = 0,5 Ω được mắc nối tiếp với mạch ngoài gồm 2 điện trở R1 = 20 Ω và R2 = 30 Ω mắc song song. Công suất của mạch ngoài là
 A. 4,4 W  B. 14,4 W  C. 17,28 W  D. 18 W
Câu 51. Hai nguồn điện có E1 = 1,6 V, E2 = 2 V, r1 = 0,3 Ω, r2 = 0,9 Ω. Mắc nối tiếp 2 nguồn điện với mạch ngoài là điện trở R = 6 Ω. Tình hiệu điện thế hai đầu của mỗi nguồn.
 A. U1 = 0,15 V, U2 = 0,45 V   B. U1 = 1,1 V, U2 = 1,2 V
 C. U1 = 1,45 V, U2 = 1,55 V   D. U1 = 0,9 V, U2 = 1,0 V
Câu 52. Cho mạch điện với bộ nguồn có suất điện động E = 30V. Cường độ dòng điện qua mạch là I = 3 A, hiệu điện thế 2 cực bộ nguồn U = 18 V. Tính điện trở R của mạch ngoài và điện trở trong r của bộ nguồn.
 A. R = 6,0 Ω, r = 4,0 Ω   B. R = 6,6 Ω, r = 4,4 Ω
 C. R = 0,6 Ω, r = 0,4 Ω   D. R = 6,6 Ω, r = 4,0 Ω

Câu 53. Một máy phát điện suất điện động E = 200 V, điện trở trong r = 5 Ω; cấp điện cho mạch ngoài có 2 điện trở mắc nối tiếp R1 = 100 Ω và R2 = 500 Ω, một vôn kế mắc song song với R2. Xác định điện trở R của vôn kế biết vôn kế chỉ U2 = 160V.
 A. 2550 Ω  B. 2051 Ω  C. 2205 Ω  D. 2625 Ω
Câu 54. Biết rằng khi điện trở mạch ngoài là R1 = 14 Ω, thì hiệu điện thế giữa hai cực của acqui là U1 = 28 V. Khi điện trở mạch ngoài là R2 = 29 Ω, thì hiệu điện thế giữa hai cực của acqui là U2 = 29 V. Tính điện trở trong của acqui.
 A. r = 10 Ω  B. r = 1,0 Ω  C. r = 11 Ω  D. r = 0,1 Ω
Câu 55. Một bộ acqui có suất điện động E = 25 V, điện trở trong r = 1 Ω. Nạp điện cho acqui dưới hiệu điện thế U = 40 V. Điện trở phụ mắc nối tiếp vào acqui là R = 5 Ω. Hiệu điện thế trên 2 cực của acqui là
 A. 27,5 V  B. 26,0 V  C. 26,5 V  D. 25 V
Câu 56. Có nhiều pin khô giống nhau, mỗi pin có suất điện động E = 1,5 V và điện trở trong r = 1,0 Ω được ghép thành bộ nguồn gồm m hàng, mỗi hàng có n nguồn mắc nối tiếp. Hãy tìm m và n để thắp sáng bình thường bóng đèn có ghi 12 V – 6 W sao cho hiệu suất lớn nhất.
 A. m = 3, n = 9  B. m = 1, n = 12 C. m = 2, n = 10 D. m = 2, n = 11
Câu 57. Khi ghép các nguồn điện song song thì điện trở trong của bộ nguồn sẽ
 A. Bằng điện trở trong của nguồn điện có điện trở trong nhỏ nhất
 B. Nhỏ hơn điện trở trong của nguồn điện có điện trở trong nhỏ nhất
 C. Lớn hơn điện trở trong của nguồn điện có điện trở trong nhỏ nhất
 D. Bằng điện trở trong của nguồn điện có điện trở trong lớn nhất
Câu 58. Mạch điện gồm điện trở R = 2Ω mắc thành mạch điện kín với nguồn ξ = 3V, r = 1Ω thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài R là
 A. 2,0 W  B. 3,0 W  C. 18,0 W  D. 4,5W
Câu 59. Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 6V, điện trở trong r = 1Ω nối với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Công suất đó là
 A. 36 W  B. 9,0 W  C. 18 W  D. 24 W
Câu 60. Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi nước là 10 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 20 phút. Hỏi khi dùng R1 nối tiếp R2­ thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu
 A. 15 phút  B. 20 phút  C. 30 phút  D. 10 phút
Câu 61. Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi nước là 15 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 30 phút. Hỏi khi dùng R1 song song R2­ thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu
 A. 15 phút  B. 22,5 phút  C. 30 phút  D. 10 phút
Câu 62. Một ampe kế có điện trở 0,49 Ω đo được dòng điện lớn nhất là 5A . Mắc thêm điện trở 0,245 Ω song song với ampe kế trên để trở thành hệ thống có thể đo được dòng điện lớn nhất bằng
 A. 10 A   B. 12,5 A  C. 15 A   D. 20 A
Câu 63. Một vôn kế có điện trở 12 kΩ đo được hiệu điện thế lớn nhất 110V. Nếu mắc vôn kế nối tiếp với điện trở 24kΩ thì vôn kế đo được hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu?
 A. 165V  B. 220V  C. 330V  D. 440V
Câu 64. Bốn điện trở giống nhau mắc nối tiếp và nối vào mạng điện có hiệu điện thế không đổi UAB = 132V. Dùng vôn kế có điện trở RV khi nối vào hai điểm chứa hai điện trở thì vôn kế chỉ 44V. Khi vôn kế nối vào hai điểm chứa 3 điện trở sẽ có số chỉ là
 A. 60 V   B. 72 V   C. 48 V   D. 36 V
Câu 65. Cho mạch điện gồm hai pin mắc xung đối vào hai điểm A và B. Hai pin có suất điện động ξ1 = 6V, ξ2 = 3V, r1 = 1Ω, r2 = 2Ω. Tính cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế UAB.
 A. 1,0A; 5V  B. 0,8A; 4V  C. 0,6A; 3V  D. 1,0A; 2V
Câu 66. Cho mạch điện gồm hai pin mắc song song sau đó mắc với điện trở R thành mạch kín. Biết 1 = 20 V, 2 = 32 V, r1 = 1 , r2 = 0,5 , R = 2 . Xác định cường độ dòng điện qua mỗi nguồn?
 A. 4 A; 16 A  B. 2 A; 10 A  C. 3 A; 9 A  D. 5 A; 11 A
Câu 67. Ba nguồn điện giống nhau mỗi nguồn có e = 3V, r = 1Ω mắc nối tiếp nhau thành mạch kín. Hiệu điện thế U giữa hai cực mỗi nguồn bằng
 A. 8/3 V  B. 4/3 V  C. 0   D. 5/3 V

Nguồn:Bảo Lê Hồ Duy

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Trắc nghiệm chương 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngDONG_DIEN_KHONG_DOI.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
sdd10q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-07-24 08:05:28
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
53
đề thi Trắc nghiệm chương 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Trắc nghiệm chương 2
  Vật lý 12
  Trắc nghiệm chương 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2009

  Xem: 231

 • Trắc nghiệm chương 2
  Lớp 12
  Trắc nghiệm chương 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lớp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2011

  Xem: 0

 • Trắc nghiệm chương 2
  Hóa học 11
  Trắc nghiệm chương 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2009

  Xem: 130

 • chuong 2 trac nghiem
  Tin học 11
  chuong 2 trac nghiem

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2017

  Xem: 14

 • trắc nghiệm chương 2
  Âm nhạc
  trắc nghiệm chương 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2010

  Xem: 0

 • Trắc nghiệm chương 2
  Vật lý 11
  Trắc nghiệm chương 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2010

  Xem: 1

 • Trắc nghiệm chuong 2
  Vật lý 9
  Trắc nghiệm chuong 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2009

  Xem: 6

 • Trắc nghiệm chương 2
  Vật lý 12
  Trắc nghiệm chương 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2009

  Xem: 24

 • Trắc nghiệm chương 2
  Vật lý 12
  Trắc nghiệm chương 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2011

  Xem: 10

 • trắc nghiệm chương 2
  Hóa học 11
  trắc nghiệm chương 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2009

  Xem: 503