Trắc nghiệm hệ phương trình DS10 đề thi Đại số

Đăng ngày 10/20/2016 7:58:13 PM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 348 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN Câu 1. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: A. B. C. D. Câu 2. Hệ phương trình nào sau đây là hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn: A. B. C. D. Câu 3. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn: A...

Bình luận

Nội dung

HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

Câu 1. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:
A. B. 
C. D. 
Câu 2. Hệ phương trình nào sau đây là hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn:
A. B. 
C. D. 
Câu 3. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:
A. B. 
C. D. 
Câu 4. Hệ phương trình nào sau đây có duy nhất một nghiệm ?
A. B. 
C. D. 
Câu 5. Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm ?
A. B. 
C. D. 
Câu 6. Hệ phương trình nào sau đây có vô số nghiệm ?
A. B. 
C. D. 
Câu 7. Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm là (1;1) ?
A. B. 
C. D. 
Câu 8. Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm là ?
A. B. 
C. D. 
Câu 9. Hệ phương trình có nghiệm là :
A. B. 
C. D. 
Câu 10. Hệ phương trình có nghiệm là :
A. B. 
C. D. 
Câu 11. Tìm độ dài hai cạnh của một tam giác vuông, biết rằng : Khi ta tăng mỗi cạnh 2cm thì diện tích tăng 17 cm2; khi ta giảm chiều dài cạnh này 3cm và cạnh kia 1cm thì diện tích giảm 11cm2. Đáp án đúng là:
A. 5cm và 10cm B. 4cm và 7cm
C. 2cm và 3cm D. 5cm và 6cm

Câu 12. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 250m. Tìm chiều dài và chiều rộng của thử ruộng biết rằng khi ta giảm chiều dài 3 lần và chiều rộng tăng 2 lần thì chu vi thửa ruộng không đổi. Đáp án đúng là:
A. 32 m và 25 m B. 75 m và 50 m
C. 50 m và 45 m D. 60 m và 40 m

Sponsor Documents