Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
GV : Thy Khánh Nguyên  
PHN : HHGT TRONG KG  
CHƯƠNG 3 – PHƯƠNG PHÁP TA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN OXYZ  
HTA ĐỘ OXYZ  
ꢀ ꢀ  
Baøi 1 : [THPTQG – 2017] Cho hai vec tơ a 2;1;0  b 1;0;2 . Tính cos a;b .  
(
)
(
)
(
)
ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ  
ꢀ ꢀ  
2
2
5
2
25  
2
A.cos a;b =  
.
B.cos a;b = − .  
C.cos a;b = −  
.
D.cos a;b = .  
(
)
(
)
(
)
(
)
2
5
5
Baøi 2 : [Hocmai.vn] Cho vecto a = 1;2;4  b = x ;y ;z cùng phương vi vectơ  
a
. Biết  
(
)
(
)
0
0
0
b
vectơ  
b
to vi tia Oy mt góc nhn và  
= 21. Khi đó tng x + y + z bng bao nhiêu ?  
0 0 0  
A. x + y + z = 3  
B. x + y + z = −3  
C. x + y + z = 6  
D. x + y + z = −6  
0 0 0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baøi 3 : [Chuyen Thái bình – 2017] Cho véctơ a = 1;m;2 ;b = m +1;2;1 ;c = 0;m  2;2 . Giá trị  
(
)
(
)
(
)
ca  
m
để  
a
,
b
,
c
đồng phng là:  
2
5
2
1
5
A.  
B.  
C.  
D. 1  
5
u
v
ꢀ ꢀ  
Baøi 4 : [SKB] Cho hai vecto  
A. m = −2  
Baøi 5 : [THPTQG – 2017] Cho đim A 2;2;1 . Tính độ dài đon thng OA  
=
1;3  
(
2 ,  
=
2
m;  
m
1;  
m
. Tìm m để u;v = 3 10  
)
(
)
B. m = 2  
C. m = −1  
D. m =1  
.
(
)
A.OA = 3.  
B.OA = 9.  
C.OA  
=
5.  
D.OA = 5.  
Baøi 6 : [THPTQG – 2017] Cho ba đim M 2;3;1 ,N 1;1;1  P 1;m 1;2 .Tìm  
m
để tam  
(
)
(
)
(
)
giác MNP vuông ti N.  
A.m = −6.  
B.m = 0.  
C.m = −4.  
D.m = 2.  
Baøi 7 : [ĐMH – 2017] Cho hai đim  
A. I(2;2;1). B. I(1;0;4).  
A(3;2;3),  
B
(1;2;5). Tìm to độ trung đim I ca AB ?  
C. I(2;0;8). D. I(2;2;1).  
Baøi 8 : [ĐMH – 2017] Cho hai đim A(2;3;1)  B(5;6;2). Đường thng AB ct mt phng  
AM  
BM  
(
0xz)ti đim  
M
. Tính tsố  
.
AM =  
BM  
1
2
.
B.  
AM  
BM  
= 2  
.
C.  
AM =  
BM  
1
3
.
D.  
AM  
BM  
= 3  
A.  
Baøi 9 :  
[ĐMH – 2017] Cho các đim A(3;4;0),B(1;1;3)  C(3;1;0). Tìm ta độ đim D trên  
trc hoành sao cho AD = BC.  
A. D(2;0;0) hoc D(4;0;0).  
C. D(6;0;0) hoc D(12;0;0).  
B. D(0;0;0) hoc D(6;0;0).  
D. D(0;0;0) hoc D(6;0;0).  
Baøi 10 : [Hocmai.vn] Cho đim M 1;2;3 ,N 0;2;1 . Din tích tam giác OMN bng bao nhiêu ?  
(
)
(
)
[
SKB] là tác giả  
Trang 1  
Chđể gió cun đi .........  
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
GV : Thy Khánh Nguyên  
PHN : HHGT TRONG KG  
D. 3  
4
2
1
69  
2
A.  
B. 2  
C.  
Baøi 11 : [SKB] Cho ABC vi A 1;1;1 ,B 1;1;0 ,C 3;1;2 . Chu vi ca ABC bng:  
(
) (  
) (  
)
A. 4 5  
B.  
2
+
2 5  
C. 3 5  
D.  
4 + 5  
Baøi 12 : [SKB] Cho bn đim A 1;2;0 ,B 0;1;1 ,C 2;1;1 ,D 3;1;4 . Khng định nào đúng ?  
) (
 )
 (  
(
)
(
)
A. Bn đim A,B,C,D  bn đim ca mt hình vuông.  
B. Bn đim A,B,C,D  bn đim ca mt hình ch nht.  
C. Bn đim A,B,C,D  bn đim ca mt hình thoi.  
D. Bn đim A,B,C,D  bn đim ca mt t din.  
Baøi 13 : [HÀ NI - 2017] Cho A 1;2;1 ;B 2;1;3 ,C 3;5;1 . Tìm đim  
D
sao cho ABCD là  
(
) (  
) (  
)
hình bình hành.  
A. 4;8;  
D
3
B.  
D
2;2;5  
C.  
D
2;8;  
3
D. D 4;8;5  
( )  
(
)
(
)
(
)
ꢁꢁꢁꢀ  
Baøi 14 : [HÀ NI - 2017] Cho các đim  
 ꢁꢀ ꢁꢁ ꢁꢀ  
A. AB = 1;1;1 B. AB = 3;3;3  
A
1;2;  
3 ;B 2;  
1;0 . Tìm ta độ ca vecto AB  
.
(
) (  
ꢁꢁꢁꢀ  
)
ꢁꢁꢁꢀ  
D. AB = 3;3;3  
( )  
C. AB = 1;1;3  
(
)
(
)
(
)
Baøi 15 : [CHUYÊN VINH – 2017] Cho các đim A 1;2;4 ,B 1;1;4 ,C 0;0;4 .Tính ABC  
(
) (  
) (
 )  
0
0
0
0
A. 135  
B. 45  
C. 60  
D. 120  
Baøi 16 : [CHUYÊN KHTN  2017] Cho nh hp ABCD.ABCD’  
1;2;1 ; 3;4;1 , ' 2;1;3  ' 0;3;5 . Giả s tọa độ D x y;z thì giá trị của x + 2y  3z là  
)
D. 3  
:
A
C
) (  
B
D
;
(
)
(
)
(
)
(
A. 1  
B. 0  
C. 2  
1;1;1 ;  
Baøi 17 : [CHUYÊN KHTN – 2017] Cho ba đim  
A
B
2;1;2 ,C 0;0;1 . Gọi H x;y;z là  
) (
 )
 (
 )  
(
) (  
trc tâm của  
A. 1  
ABC thì giá trị của  
x
+
y
+
z
kết quả nào dưới đây?  
1
B.  
C. 2  
D. 3  
3
Baøi 18 : [CHUYÊN KHTN – 2017] nh th tích t din ABCD vi  
A
1;2;1 ,  
B
0;0;2 ;  
C
1;0;1 ;  
D
2;1;1  
(
) (  
) (  
)
(
)
1
3
2
3
4
3
8
D.  
A.  
B.  
C.  
3
Baøi 19 : [CHUYÊN SPHN – 2017] Cho c đim  
ꢁꢁꢀ ꢁꢁꢁꢀ ꢁꢁꢁ ꢁꢀ ꢀ  
thỏa n MA MB MC  
A
1;1;0 ,  
B
0;2;0 ,C 2;1;3 . Tọa độ đim M  
) (
 )  
(
) (  
+
=
0
:  
2;3  
A. 3; 2; B. 3;  
3  
C. 3;  
2;  
3
D. 3;2;3  
( )  
(
)
(
)
(
)
[
SKB] là tác giả  
Trang 2  
Chđể gió cun đi .........  
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
GV : Thy Khánh Nguyên  
PHN : HHGT TRONG KG  
Baøi 20 : [Chuyên Lào Cai – 2017] Cho ba đim  
A(2;1;0),  
B
0;2;0 ,  
C
0;  
2;0 . Khi quay quanh  
(
) (  
)
V1  
V2  
tam giác ABC quanh trc BC thì to được hai khi nón chung đáy. Tính t s th tích  
V1  th tích ca khi nón ln hơn, V2  th tích ca khi nón nh hơn  
, biết rng  
V1  
V2  
V1  
V2  
V1  
V2  
V1  
V2  
3
2
A.  
=
4
.
B.  
=
3
.
C.  
=
2
.
D.  
=
.
Baøi 21 : [SKB] Cho ba đim 1;1;1 ,C 1;0;1 . Hỏi  tt cả bao nhiêu đim S để tứ  
) (
 )  
din S.ABC mt tdin vuông đỉnh S (tdin SA, SB, SC đôi mt vuông c)?  
A
1;2;  
(
1 ,  
B
) (  
A. Không tn tại đim S  
C. hai đim S  
B. Chỉ có mt đim S  
D. ba đim S  
Baøi 22 : [HÀ NI - 2017] Cho các đim  
A
1;2;  
(
1 ;B 2;3;4 ,C 3;5;2 . Tìm ta độ tâm I ca  
) (
 )
 (
 )  
đường tròn ngoi tiếp  
ABC  
5
37  
2
27  
7
2
3
2
I
( ;4;1)  
2
I
(
;
7;0)  
I
(
;15;2)  
I
(2; ;  
)
A.  
B.  
C.  
D.  
2
PHƯƠNG TRÌNH MT PHNG  
Baøi 23 : [THPTQG – 2017] Cho mp  
α
(
:
x
+
y
+
z
6
=
0.Đim nào không thuc α  
( )  
?
)
A.  
N
2;2;2 .  
B.  
Q
3;3;0 .  
C.  
P
1;2;3 .  
D. M 1;1;1 .  
( )  
(
)
(
)
(
)
Baøi 24 : [Hng Ng - Đồng tháp 2017] Đim thuc mt phng (P): x  2y + z  4 = 0 :  
A. M(1;2;3) B. M(1;2;4) C. M(1;2;1) D. M(1;2;7)  
Baøi 25 : [THPTQG – 2017] Đim nào dưới đây thuc 0.  
D.  
P
: x 2y + z 5 =  
)
(
A.  
Q
2;  
1;5 .  
B.  
P
0;0;  
5 .  
C.  
N
5;0;0 .  
M 1;1;6 .  
( )  
(
)
(
)
(
)
Baøi 26 : [THPTQG – 2017] Véctơ nào dưới đây là mt véctơ pháp tuyến ca mp Oxy  
?
)
(
k
j
ꢁꢀ  
m
A.  
i
=
1;0;0 .  
B.  
=
0;0;1 .  
C.  
=
0;1;0 .  
D.  
= 1;1;1 .  
( )  
(
)
(
)
(
)
Baøi 27 : [HÀ NI - 2017] Véctơ nào không là véctơ pháp tuyến ca mt phng (P): x  z –1= 0  
A. n = (1;0;1)  
B. n = (1;0;1)  
C. n = (1;1;1)  
D. n = (2;0;2)  
Baøi 28 : [CHUYÊN VINH – 2017] Vecto pháp tuyến  
n
ca mt phng P : 3x + 2z 1= 0  :  
(
)
n
n
n
n
A.  
= −3;2;  
(
1  
B.  
=
3;2;  
1
C.  
= −3;0;2  
(
D.  
= 3;0;2  
( )  
)
(
)
)
Baøi 29 : [Hng Ng - Đồng tháp 2017] PTMP đi qua 3 đim A 3;1;2 ,B 4;1;1 ,C 2;0;2  :  
) (
 )
 (  
(
)
A. 3x + 3y  z + 2 = 0 B. 3x  2y + z  2 = 0  
C. 3x + 3y + z  8 = 0 D. 2x + 3y  z + 2 = 0  
[
SKB] là tác giả  
Trang 3  
Chđể gió cun đi .........  
Evaluation Only. Created with Aspose.Pdf. Copyright 2002-2017 Aspose Pty Ltd.
GV : Thy Khánh Nguyên  
PHN : HHGT TRONG KG  
Baøi 30 : [CHUYÊN SPHN – 2017] MP(P)đi qua c nh chiếu của  
A
1;2;3 trên c trục tọa độ  
(
)
y z  
+ + =  
y z  
2 3  
A. x + 2y + 3z = 0  
B.  
x
0
C.  
x
+ + =  
1
D. x + 2y + 3z =1  
2
3
Baøi 31 : [THPTQG – 2017] Phương trình nào dưới đây là phương trình ca mt phng Oyz  
?
)
(
A. y = 0.  
Baøi 32 : [THPTQG – 2017] Cho hai đim  
phương trình mt phng trung trc ca đon thng AB?  
0. 0.  
A. B. C.  
B. x = 0.  
C. y z = 0.  
D. z = 0.  
A
4;0;1 và  
B
2;2;3 .Phương trình nào dưới đây là  
(
)
(
)
3
x
y
z
=
3
x
+
y
+
z
6
=
3
x
y
z
+
1
=
0.  
D.  
6x 2y 2z 1= 0.  
Baøi 33 : [THPTQG – 2017] Cho đim M 3;1;2  mp  
α
:3x y + 2z + 4 = 0.Phương trình nào  
(
)
( )  
và song song vi α ?  
( )  
dưới đây là phương trình mt phng đi qua  
M
A.3x + y  2z 14 = 0. B.3x  y + 2z + 6 = 0.  
C.3x  y + 2z  6 = 0. D.3x  y  2z + 6 = 0.  
Baøi 34 : [THPTQG – 2017] Phương trình nào dưới đây là phương trình mt phng đi qua  
n
đimM 1;2;3  có mt vectơ pháp tuyến  
1;  
(
2;3 ?  
(
)
)
A. x  2y + 3z 12 = 0. B. x  2y  3z + 6 = 0.  
C. x  2y + 3z +12 = 0. D. x  2y  3z  6 = 0.  
Baøi 35 : [ĐMH – 2017] Cho mt phng (P) :  
3
x – z +  
2
ꢁꢁꢀ  
=
0
.
Mt vectơ pháp tuyến ca (P) là ?  
ꢁꢁꢀ  
ꢁꢀ  
ꢁꢁꢀ  
A. n4  
=
(
1;0;  
1).  
B. n1  
=
(3;  
1;2).  
C. n3  
=
(3;  
1;0).  
D. n2  
=
(3;0;  
1).  
Baøi 36 : [ĐMH – 2017] Tính khong cách d từ  
A
1;–2; 3 đến mt phng  
P
( )  
:3  
x
+
4
y
+
2
z
+
4
=
0
(
)
5
9
5
29  
5
5
3
A. d =  
B. d =  
C. d =  
0;1;1 và  
D. d =  
2
9
Baøi 37 : [ĐMH – 2017] Cho hai đim  
đi qua và vuông góc vi đường thng AB  
A. x + y + 2z  3 = 0. B. x + y + 2z  6 = 0.  
Baøi 38 : [ĐMH – 2017] Cho ba đim  
(1;0;0),  
A
B
1;2;3 . Viết phương trình ca mt phng  
P
( )  
(
)
(
)
A
C. x + 3y + 4z  7 = 0. D. x + 3y + 4z  26 = 0.  
A
B
(0;  
 C (ABC)  
2;0)  (0;0;3). Phương trình ca ?  
x
3
y
z
B. x + + =1.  
y z  
2 1 3  
x
1
y
z
x y  
z
+ + =  
3 1  
A.  
+
+ =1.  
2 1  
C.  
+
+ =1.  
2 3  
D.  
1.  
2
Baøi 39 : [ĐMH – 2017] Cho mt phng (P):6x  2y + z  35 = 0  đim A(1;3;6). Gi A' là  
đim đối xng vi qua (P), tính OA'.  
A
A. OA 3 26. B. OA 5 3.  
'
=
'
=
C. OA  
'
=
46.  
D. OA' = 186.  
Baøi 40 : [ĐMH – 2017] Cho bn đim A 1;–2;0 ,B 0;–1;1 ,C 2;1;–1 ,D 3;1;4 . Hi có tt c bao  
(
) (  
) (  
)
(
)
nhiêu mt phng cách đều bn đim đó ?  
[
SKB] là tác giả  
Trang 4  
Chđể gió cun đi .........  
Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới

TRẮC NGHIỆM HÌNH CHƯƠNG 3

Đăng ngày 8/7/2017 11:51:13 PM | Thể loại: Hình học 12 | Lần tải: 21 | Lần xem: 0 | Page: 18 | FileSize: 0.31 M | File type: pdf
0 lần xem

đề thi TRẮC NGHIỆM HÌNH CHƯƠNG 3, Hình học 12. . Chúng tôi giới thiệu tới cộng đồng thư viện TRẮC NGHIỆM HÌNH CHƯƠNG 3 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu TRẮC NGHIỆM HÌNH CHƯƠNG 3 thuộc chuyên mục Hình học 12 được giới thiệu bởi thành viên Nguyên Nguyễn Khánh tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Hình học 12 , có 18 trang, thuộc file .pdf, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán 12 Hình học 12 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo

https://nslide.com/de-thi/trac-nghiem-hinh-chuong-3.uc2u0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hình học 12


Sponsor Documents