Trắc Nghiệm Hóa 10

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2017-11-12 14:18:33 Tác giả Quyên Trần Thị Tú loại .doc kích thước 0.29 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Ch­¬ng I: CÊu t¹o nguyªn tö C©u 1: Nguyªn tè ho¸ häc lµ nh÷ng nguyªn tö cã cïng: A. Sè khèi B. sè notron C.Sè proton D. Sè n¬tron vµ sè proton C©u 2: Ph¸t biÓu kh«ng ®óng lµ: A. Electron cã khèi l­îng

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

Ch­¬ng I: CÊu t¹o nguyªn tö
 
C©u 1: Nguyªn tè ho¸ häc lµ nh÷ng nguyªn tö cã cïng:
 A. Sè khèi B. sè notron  C.Sè proton  D. Sè n¬tron vµ sè proton
C©u 2: Ph¸t biÓu kh«ng ®óng lµ:
 A. Electron cã khèi l­îng lµ 0,00055 u vµ ®iÖn tÝch b»ng 1-.
 B. Proton cã khèi l­îng lµ 1,0073 u vµ ®iÖn tÝch b»ng 1+
 C. Sè h¹t proton vµ electron trong nguyªn tö b»ng nhau.
 D. N¬tron cã khèi l­îng lµ 1,0086u vµ ®iÖn tÝch b»ng 1.
C©u 3: Nguyªn tè cacbon cã hai ®ång vÞ bÒn:  chiÕm 98,99% vµ chiÕm 1,11%. Nguyªn tö khèi trung b×nh cña nguyªn tè cacbon lµ:
 A. 12,500 B. 12,011  C. 12,022  D. 12,055
C©u 4: BiÕt sè Avoga®ro b»ng 6,022.1023. VËy sè nguyªn tö H cã trong 1,8 gam H2O lµ:
 A. 0,2989.10-23 nguyªn tö  B. 0,3011.1023 nguyªn tö
 C. 1,2044.1023 nguyªn tö  D. 10,8396.1023 nguyªn tö
C©u 5: Obitan Py cã d¹ng h×nh sè t¸m næi
 A. ®­îc ®Þnh h­íng theo trôc z  B. ®­îc ®Þnh h­íng theo trôc y
 C. ®­îc ®Þnh h­íng theo trôc x  D. kh«ng ®Þnh h­íng theo trôc nµo
C©u 6: Nguyªn tö khèi trung b×nh cña vanadi (V) lµ 51. Vana®i cã hai ®ång vÞ vanaddi- 50 chiÕm 0,25%. Sè khèi (coi nguyªn tö khèi b»ng sè khèi) cña ®ång vÞ thø hai lµ:
 A. 49  B. 51   C. 51,0025  D. 52
C©u 7: Mét nguyªn tö X cã 75 electron vµ 110 n¬tron. KÝ hiÖu cña nguyªn tö X lµ:
 A.  B.   C.   D.
C©u 8: Hi®ro cã ba ®ång vÞ vµ beri cã mét ®ång vÞ . Sè lo¹i ph©n tö BeH2 cã thÓ cã trong tù nhiªn ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c ®ång vÞ trªn lµ:
 A. 1  B. 6  C. 12  D. 18
C©u 9: CÊu h×nh electron 1s22s22p6 kh«ng thÓ lµ cña:
 A. F- (Z = 9)  B. Ne (Z = 10) C. Na (Z = 11) D. Mg2+ (Z=12)
C©u 10: C¸c obitan trong cïng mét ph©n líp electron
 A. cã cïng ®Þnh h­íng trong kh«ng gian
 B. cã cïng møc n¨ng l­îng.
 C. kh¸c nhau vÒ møc n¨ng l­îng.
 D. cã h×nh d¹ng kh«ng phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm mçi ph©n líp.
C©u 11. D·y gåm c¸c ph©n líp electron ®· b·o hoµ lµ:
 A. s1, p3, d7, f12  B. s2, p5, d9, f13  C. s2, p4, d10, f11
   D. s2, p6, d10, f14
C©u 12: Cho 6 nguyªn tö víi cÊu h×nh ph©n møc n¨ng l­îng cao nhÊt lµ 1s2, 3s2, 3p1, 3p6, 4p4. Sè nguyªn tö kim lo¹i, phi kim, khÝ hiÕm trong sè 6 nguyªn tö trªn lÇn l­ît lµ:
 
Kim lo¹i
Phi kim
KhÝ hiÕm
A
4
1
1

1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

B
3
2
1
C
2
2
2
D
2
3
1

C©u 13: Cho 4 nguyªn tö . Hai nguyªn tö cã cïng sè n¬tron lµ:
 A. A vµ B  B. B vµ D  C. A vµ D  D. B vµ E
C©u 14:
C©u 15: Nguyªn tö cña nguyªn tè X cã cÊu h×nh electron kÕt thóc ë 4s1. Sè hiÖu nguyªn tö lµ:
 A. 19  B. 24  C. 29  D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng
C©u 16: Mét cation Xn+ cã cÊu h×nh electron líp vá ngoµi lµ 2p6. CÊu h×nh electron líp vá ngoµi cïng cña nguyªn tö X cã thÓ lµ:
 A. 3s1  B. 3s2  C. 3s23p1  D. c¶ A, B, C ®Òu ®óng
C©u 17: Nguyªn tö Ne vµ c¸c ion Na+ vµ F- cã ®Æc ®iÓm chung lµ:
 A. Cã cïng sè pr«tn  B. Cã cïng sè n¬t¬ron
 C. Cã cïng sè electron  D. Cã cïng sè khèi
C©u 18: KÝ hiÖu nguyªn tö biÓu thÞ ®Çy ®ñ ®Æc tr­ng cho mét nguyªn tö cña mét nguyªn tè ho¸ häc v× nã cho biÕt
 A. Sè khèi  B. Nguyªn tö khèi cña nguyªn tö
 C. sè hiÖu nguyªn tö Z  D. sè khèi A vµ sè hiÖu nguyªn tö Z
C©u 19: Mét nguyªn tö X cã 17 electron vµ 20 notron. KÝ hiÖu cña nguyªn tö X lµ:
 A.  B.   C.  D.
C©u 20: Nguyªn tö X cã cÊu h×nh electron 1s22s22p63s2 th× ion X2+ t¹o nªn tõ X sÏ cã cÊu h×nh electron lµ:
 A. 1s22s22p5  B. 1s22s22p6  C. 1s22s22p63s1 D. 1s22s22p6              3s23p2
C©u 21: Anion A- cã cÊu h×nh electron kÕt thóc ë ph©n líp 3p6. VËy nguyªn tè A cã sè hiÖu nguyªn tö lµ:
 A. 17  B. 18  C. 19  D. 20
C©u 22: C¸c electron cña nguyªn tö nguyªn tè X ®­îc ph©n bè trªn 3 líp, líp thø 3 cã 6 electron. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n nguyªn tö cña nguyªn tè X lµ:
 A. 6  B. 8  C. 14   D. 16
C©u 23: §ång trong thiªn nhiªn gåm hai lo¹i ®ång vÞ vµ cã tØ sè Khèi l­îng nguyªn tö trung b×nh cña ®ång lµ:
 A. 64,4  B. 63,9  C. 64   D. kÕt qu¶ kh¸c
C©u 24: Nguyªn tè A, cation B2+, anion C- ®Òu cã cÊu h×nh electron 1s22s22p6. A, B, C lµ:
 A. A lµ khÝ hiÕm, B lµ phi kim, C lµ kim lo¹i.
 B. A lµ phi kim, B lµ khÝ hiÕm, C lµ kim lo¹i
 C. A lµ khÝ hiÕm, B lµ kim lo¹i, C lµ phi kim
 D. TÊt c¶ ®Òu sai.
C©u 25: Nguyªn tö chøa 20 notron, 19 proton, 19 electron lµ:
 A.   B.   C.   D.
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

C©u 26: Nit¬ cã hai ®ång vÞ bÒn: vµ . BiÕt nguyªn tö khèi trung b×nh cña nit¬ lµ 14,0063. VËy phÇn % cña mçi ®ång vÞ lµ:
 A. 9,97% vµ 90,03% .   B. 99,7% vµ 0,3%
 C. 99,37% vµ 0,63% .   D. 0,3% vµ 99,7% .
C©u 27: Mét oxit cã c«ng thøc X2O cã tæng sè c¸c lo¹i h¹t trong ph©n tö lµ 92 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 28 h¹t. VËy oxit nµy lµ:
 A. Na2O  B. K2O  C. Cl2O  D. H2O
C©u 28: CÊu h×nh electron ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n cña nguyªn tö kim lo¹i cã electron ®éc th©n ë obitan s lµ:
 A. Crom  B. Coban  C. S¾t  D. Mangan
C©u 29: Trong sè c¸c ion sau: Na+, Cu2+, Mg2+, Fe2+, Al3+, Mn4+, S2-. Nh÷ng ion kh«ng cã cÊu h×nh cña khÝ hiÕm lµ:
 A. Na+, Mg2+, Cu2+   B. Mg2+, S2-, Fe2+  C. Fe2+, Al3+, Mn4+
   D. Cu2+, Fe2+, Mn4+
C©u 30: Nguyªn tö nguyªn tè ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n cã sè electron ®éc th©n lín nhÊt lµ:
 A. Al (Z = 13)  B. Fe (Z = 26)  C. Cr (Z = 24) 
   D. Ag (Z = 47)
C©u 31: Cation M2+cã cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng lµ 1s22p6. CÊu h×nh electron cña nguyªn tö M lµ:
 A. 1s22s22p6  B. 1s22s22p4  C. 1s22s22p63s2 D. 1s22s22p8
C©u 32: Trong nguyªn tö hi®ro electron th­êng ®­îc t×m thÊy
 A. trong h¹t nh©n nguyªn tö
 B. bªn ngoµi h¹t nh©n, song ë gÇn h¹t nh©n v× electron bÞ hót bëi h¹t proton.
 C. bªn ngoµi h¹t nh©n vµ th­êng ë xa h¹t nh©n, v× thÓ tÝch nguyªn tö lµ m©y electron cña nguyªn tö ®ã.
 D. c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi h¹t nh©n, v× electron lu«n ®­îc t×m thÊy ë bÊt k× chç nµo trong nguyªn tö.
C©u 33: Líp electron cã sè electron tèi ®a lµ 18 lµ:
 A. Líp K  B. Líp L  C. Líp M  D. Líp N
C©u 34: Tæng sè c¸c obitan trong líp N lµ:
 A. 9  B. 4  C. 16   D. 8
C©u 35: Nguyªn tö cã (Z = 15) th× sè electron ho¸ trÞ lµ:
 A. 2  B. 3   C. 4   D. 5
C©u 36: H¹t nh©n cña nguyªn tö ®ång cã sè notron lµ:
 A. 65   B. 29   C. 36  D. 94
C©u 37: Cã hai ®ång vÞ bÒn cña cacbon, chóng kh¸c nhau vÒ:
 A. Sè notron  B. Sè proton  C. Sè hiÖu nguyªn tö D. cÊu h×nh e
C©u 38: Nguyªn tö X cã 9 proton vµ 10 n¬tron. Nguyªn tö Y cã 10 proton vµ 9 n¬tron. Nh­ vËy cã thÓ kÕt luËn r»ng:
 A. Nguyªn tö X vµ Y lµ nh÷ng ®ång vÞ cña cïng mét nguyªn tè.
 B. Nguyªn tö X cã khèi l­îng lín h¬n nguyªn tö Y.
 C. Nguyªn tö X vµ Y cã cïng sè khèi.
 D. Nguyªn tö X vµ Y cã cïng khèi l­îng.
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

C©u 39: CÊu h×nh electron cña nguyªn tö ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n lµ:
 A. 1s22s22p63s23p63d94s2    B. 1s22s22p63s23p63d104s1
 C. 1s22s22p63s23p64s23d9    D. 1s22s22p63s23p64s13d10
C©u 40: Obitan nguyªn tö hi®ro ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n ë d¹ng h×nh cÇu vµ cã b¸n kÝnh lµ:
 A. 0,045 nm  B. 0,053 nm  C. 0,098 nm  D. 0,058 nm
C©u 41: Ion cã 18 electron vµ 16 proton th× mang ®iÖn tÝch nguyªn tè lµ:
 A, 18+  B. 2-  C. 18-   D. 2+
C©u 42: Ion cã chøa h¹t proton vµ electron lÇn l­ît lµ:
 A. 24; 24  B. 48; 48  C. 48; 50  D. 24; 26
C©u 43: CÊu h×nh electron cña ion Fe2+ lµ (biÕt )
 A. 1s22s22p63s23p63d64s2   B. 1s22s22p63s23p63d6
 C. 1s22s22p63s23p63d44s2   D. 1s22s22p63s23p63d54s1
C©u 44: Nh÷ng nguyªn tö hay ion ®Òu cã cÊu h×nh electron 1s22s22p63s23p6 lµ:
 A. Ar; Cl-; K+; Mg2+, S2-
 B. Ar; Cl-; Na+; Ca2+
 C. Ar; Cl-; K+; Ca2+; N3-
 D. Ar; Cl-; K+; Ca2+; P3-
C©u 45: Nguyªn tö cña nguyªn tè X cã tæng sè c¸c lo¹i h¹t proton , n¬tron vµ electron lµ 28, trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm kho¶ng 35%. CÊu h×nh electron cña nguyªn tö X lµ:
 A. 1s22s22p63s1  B. 1s22s22p5  C. 1s22s22p3  D. 1s22s22p63s2
C©u 46: Cho 3 ion: Na+, Mg2+, F-. C©u kh¼ng ®Þnh sai lµ:
 A. 3 ion trªn ®Òu cã cÊu h×nh electron gièng nhau.
 B. 3 ion trªn cã sè n¬tron kh¸c nhau.
 C. 3 ion trªn cã sè electron b»ng nhau.
 D. 3 ion trªn cã sè proton b»ng nhau.
C©u 47: Cho cÊu h×nh electron nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè:
 X1: 1s22s22p63s2  X2: 1s22s22p63s23p64s1 X3: 1s22s22p63s23p63d14s2
   X4: 1s22s22p63s23p5
     Nh÷ng nguyªn tè mµ nguyªn tö t¹o ra ion tù do cã cÊu h×nh electron gièng nhau lµ:
 A. X1, X2, X3 B. X2, X3 C. X2, X4 D. X2, X3, X4
C©u 48: Cã bao nhiªu electron trong mét ion ?
 A. 21    B. 27   C. 24   D. 52
C©u 49: Vi h¹t cã sè proton nhiÒu h¬n sè electron lµ:
 A. nguyªn tö Na  B. Ion clorua Cl-  C. Nguyªn tö S
           D. Ion kali K+
C©u 50: Oxi cã ba ®ång vÞ: . Víi % sè nguyªn tö mçi ®ång vÞ t­¬ng øng lµ: x1; x2; x3. Trong ®ã x1 = 15x2 vµ x1- x2 = 21x3. Sè khèi trung b×nh cña c¸c ®ång vÞ lµ:
 A. 17, 14  B. 16, 14  C. 17, 41  D. 16, 41
 
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ch­¬ng II: B¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc - ®Þnh luËt tuÇn hoµn
 
C©u 1: C¸c nguyªn tè xÕp ë chu k× 6 cã sè líp electron trong nguyªn tö lµ:
 A. 3   B. 5   C. 6   D. 7
C©u 2: C¸c ®¹i l­îng, tÝnh chÊt sau ®©y biÕn ®æi tuÇn hoµn theo chiÒu t¨ng ®iÖn tÝch h¹t nh©n cña c¸c nguyªn tö nguyªn tè ho¸ häc lµ:
 A. TÝnh kim lo¹i, phi kim    B. B¸n kÝnh nguyªn tö
 C. §é ©m ®iÖn     D. TÊt c¶ ®Òu ®óng
C©u 3: Chän c©u kh¼ng ®Þnh sai
Trong mét chu k×, khi ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn th×:
 A. b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m.
 B. n¨ng l­îng ion ho¸ thø nhÊt t¨ng.
 C. ®é ©m ®iÖn gi¶m
 D. tÝnh phi kim t¨ng
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

C©u 4: Sù biÕn thiªn tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè thuéc chu k× sau ®­îc lÆp l¹i t­¬ng tù nh­ chu k× tr­íc lµ do:
 A. Sù lÆp l¹i tÝnh chÊt kim lo¹i cña c¸c nguyªn tè ë chu k× sau so víi chu k× tr­íc.
 B. Sù lÆp l¹i tÝnh chÊt phi kim cña c¸c nguyªn tè ë chu k× sau so víi chu k× tr­íc.
 C. Sù lÆp l¹i cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè ë chu k× sau so víi chu k× tr­íc (ë ba chu k× ®Çu).
 D. Sù lÆp l¹i tÝnh chÊt ho¸ häc cña nguyªn tè ë chu k× sau so víi chu k× tr­íc.
C©u 5: Chän c©u kh¼ng ®Þnh sai.
Trong mét nhãm A, khi ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng th×:
 A. tÝnh kim lo¹i t¨ng, tÝnh bazo cña oxit cao nhÊt vµ hi®roxit t­¬ng øng t¨ng dÇn.
 B. tÝnh kim lo¹i t¨ng, tÝnh baz¬ cña oxit cao nhÊt vµ hi®roxit t­¬ng øng gi¶m dÇn.
 C. ®é ©m ®iÖn gi¶m, tÝnh baz¬ cña oxit cao nhÊt vµ hi®roxit t­¬ng øng t¨ng dÇn.
 D. b¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn, tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn.
C©u 6: C¬ së ®Ó s¾p xÕp nhãm, hay chu k× ®­îc ph¸t biÓu sau ®©y, c¬ së kh«ng chÝnh x¸c lµ:
 A. C¨n cø vµo sè líp electron ®Ó xÕp c¸c nguyªn tè thµnh chu k×.
 B. C¨n cø vµo sè líp electron ngoµi cïng cña nguyªn tö ®Ó xÕp c¸c nguyªn tè thµnh chu k×.
 C. C¨n cø vµo sè electron líp ngoµi cïng cña nguyªn tö ®Ó xÕp c¸c nguyªn tè vµo nhãm A.
 D. C¨n cø vµo sè electron ho¸ trÞ trong nguyªn tö ®Ó xÕp c¸c nguyªn tè thµnh nhãm.
C©u 7: Cho c¸c nguyªn tè cã sè hiÖu nguyªn tö . TrËt tù s¾p xÕp c¸c nguyªn tè ®ã theo chiÒu tÝnh phi kim t¨ng dÇn lµ:
 A. X   B. L    C. Y
   D. Z
C©u 8: Trong mét chu k×, khi ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn th×:
 A. Ho¸ trÞ cao nhÊt víi oxi t¨ng tõ 1 ®Õn 7.
 B. Ho¸ trÞ cao nhÊt víi oxi t¨ng tõ 1 ®Õn 8.
 C. Ho¸ trÞ víi hi®ro t¨ng tõ 1 ®Õn 7.
 D. Ho¸ trÞ víi hi®ro gi¶m tõ 8 ®Õn 1
C©u 9: Trong mét nhãm A, theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n th×:
 A. TÝnh baz¬ cña c¸c oxit vµ hi®roxit t¨ng dÇn.
 B. TÝnh baz¬ cña c¸c oxit t¨ng dÇn cßn tÝnh baz¬ cña c¸c hi®roxit gi¶m dÇn.
 C. TÝnh axit cña c¸c oxit vµ hi®roxit t¨ng dÇn.
 D. tÝnh axit cña c¸c oxit gi¶m dÇn vµ tÝnh axit cña c¸c hi®roxit t¨ng dÇn.
C©u 10: Sè nguyªn tè trong chu k× 3 vµ 5 lµ:
 A. 8 vµ 18  B. 18 vµ 8  C. 8 vµ 8  D. 18 vµ 18
C©u 11: Trong c¸c axit sau (H2SO3, HClO3, HBrO3, HIO3) axit m¹nh nhÊt lµ:
 A. HIO3  B. HClO3  C. H2SO3  D. HBrO3
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

C©u 12: Nguyªn tè A cã 5 electron s. Nguyªn tè A lµ:
 A. Nit¬  B. Natri  C. Clo   D. Silic
C©u 13: S¾p xÕp c¸c nguyªn tè L (Z = 9), M(Z = 16), R ( Z = 17) theo chiÒu tÝnh phi kim t¨ng dÇn lµ:
 A. L  B. L > R > M C. M  D. R
C©u 14: Nguyªn tö X cã sè hiÖu nguyªn tö lµ 12, nã cã kh¶ n¨ng t¹o thµnh c¸c ion:
 A. X-  B. X+  C. X2-   D. X2+
C©u 15: Nguyªn tè A cã 7 electron s. Nguyªn tè A lµ
 A. kali  B. crom  C. ®ång  D. A, B, C ®Òu ®óng
C©u 16: Trong mét chu k×, b¸n kÝnh nguyªn tö c¸c nguyªn tè
 A. t¨ng theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n.
 B. gi¶m theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n
 C. gi¶m theo chiÒu t¨ng cña tÝnh phi kim
 D. B vµ C ®Òu ®óng.
C©u 17: Nguyªn tè A cã 11 electron p. Nguyªn tè A lµ:
 A. Natri  B. Flo   C. L­u huúnh  D. Clo
C©u 18: Mét nguyªn tè R cã cÊu h×nh electron 1s22s22p3. C«ng thøc hîp chÊt víi hi®ro vµ c«ng thøc oxit cao nhÊt cña R lµ:
 A. RH3; R2O3 B. RH2; RO   C. RH4; RO2  D. RH3; R2O5
C©u 19: Oxit cao nhÊt cña mét nguyªn tè R øng víi c«ng thøc R2O5. Hîp chÊt cña R víi hi®ro chøa 82,35% R theo khèi l­îng. Nguyªn tè R lµ:
 A. P  B. N   C. S   D. Cl
C©u 20: Hîp chÊt víi hi®ro cña nguyªn tè R lµ RH4. Oxit cao nhÊt cña R chøa 53,3% O theo khèi l­îng. R lµ nguyªn tè:
 A. C  B. N  C. Si   D. S
C©u 21: Trong mét nhãm A, b¸n kÝnh nguyªn tö c¸c nguyªn tè
 A. t¨ng theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n.
 B. gi¶m theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n.
 C. gi¶m theo chiÒu t¨ng cña tÝnh phi kim
 D. C¶ A vµ C
C©u 22: Nguyªn tè A cã 7 electron p. Nguyªn tè A lµ:
 A. Natri  B. Flo  C. Nit¬  D. Nh«m
C©u 23: Nguyªn tè X ë chu k× 4, nhãm IIA. VËy cÊu h×nh e nguyªn tö cña X lµ:
 A. 1s22s22p63s23p64s1    B. 1s22s22p63s23p64s2
 C. 1s22s22p63s23p63d104s2    D. C¶ B, C
C©u 24: Ion R+ cã cÊu h×nh electron lµ 1s22s22p6. VÞ trÝ cña R trong b¶ng tuÇn hoµn lµ:
 A. Chu k× 3, nhãm IA    B. Chu k× 2, nhãm IIA
 C. Chu k× 2, nhãm VIIA    D. Chu k× 3, nhãm VIIA
C©u 25: Nguyªn tè A cã tæng sè h¹t p, e, n trong nguyªn tö lµ 21 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn gÊp ®«i sè h¹t kh«ng mang ®iÖn. Hîp chÊt cña A víi hi®ro cã tØ khèi ®èi víi Heli lµ:
 A. 4  B. 4,25   C. 4,5   D. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 26: Trong b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè, sè chu k× nhá vµ chu k× lín lµ:
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

 A. 3 vµ 3  B. 3 vµ 4  C. 4 vµ 4  D. 4 vµ 3
C©u 27: BiÕt r»ng: Z lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho nguyªn tö cña mét nguyªn tè ho¸ häc, VËy kh¼ng ®Þnh thiÕu chÝnh x¸c lµ:
 A. Sè ®iÖn tÝch h¹t nh©n = Z   B. Sè proton = Z
 C. Sè electron = Z     D. §iÖn tÝch h¹t nh©n = Z
C©u 28: Agon cã ba lo¹i ®ång vÞ bÒn víi tØ lÖ % sè nguyªn tö lµ:
 0,337%
0,063%
99,6%
Cho r»ng nguyªn tö khèi cña c¸c ®ång vÞ trïng víi sè kh«i cña chóng. ThÓ tÝch cña 20 gam Argon (ë ®ktc) b»ng:
 A. 1,121 dm3 B. 1.12 dm3  C. 11,2146 dm3 D. 11,204 dm3
C©u 29: Magiª cã hai ®ång vÞ lµ . Nguyªn tö khèi trung b×nh cña Mg lµ 24,4. VËy khi cã 200 nguyªn tö th× sè nguyªn tö lµ:
 A. 300  B. 150  C. 133  D. kÕt qu¶ kh¸c
C©u 30: CÊu h×nh electron ph©n líp ngoµi cïng  cña mét ion ©m lµ 3p6. CÊu h×nh electron cña nguyªn tö t¹o ra ion ®ã lµ:
 A. 1s22s22p53s23p1     B. 1s22s22p53s23p3
 C. 1s22s22p63s23p64s2    D. C¶ A vµ B ®Òu ®óng
C©u 31: C¨n cø vµo cÊu h×nh electron nguyªn tö, h·y cho biÕt nguyªn tè nµo sau ®©y lµ kim lo¹i:
 A. Nguyªn tè A: 1s22s22p63s23p63d74s2
 B. Nguyªn tè D: 1s22s22p63s23p2
 C. Nguyªn tè B: 1s22s22p63s23p6
 D. Nguyªn tè E: 1s22s22p63s23p5
C©u 32: Nguyªn tö cã khèi l­îng M = 30,98u. Sè khèi cña h¹t nh©n nguyªn tö ph«tpho lµ:
 A. 31  B. 31 (g)  C. 30,98  D. 30,98(g)
C©u 33: Nguyªn tö R cã 16 proton. Ph¸t biÓu sau ®©y lµ sai:
 A. líp ngoµi cïng cña nguyªn tö R cã 6e
 B. R lµ phi kim
 C. Nguyªn tö R cã 4e thuéc ph©n líp s.
 D. ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n, nguyªn tö R cã 2e ®éc th©n
C©u 34: Hai nguyªn tö X, Y cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n lµ 16. Ph©n tö Z gåm 5 nguyªn tö cña hai nguyªn tè X vµ Y cã 72 proton. C«ng thøc ph©n tö cña Z lµ:
 A. Cr2O3  B. Fe2O3  C. Cr2O3  D. Al2O3
C©u 35: Nh÷ng nguyªn tè thuéc nhãm A:
 A. Lµ nguyªn tè s hoÆc p     B. Lµ nguyªn tè d hoÆc f
 C. Thuéc chu k× lín     D. Lµ kim lo¹i
C©u 36: XÐt c¸c nguyªn tè H (Z=1), He (Z = 2), Li (Z = 3), N (Z = 7), O (Z = 8), Ne (Z = 10), Na (Z = 11). Nguyªn tö cña nguyªn tè cã sè electron ®éc th©n b»ng kh«ng lµ:
 A. He, Ne  B. H, O  C. N, O  D. Li, Na
C©u 37: Khi mét nguyªn tö nhËn thªm electron th× trë thµnh:
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

 A. 1 ph©n tö  B. 1 anion  C. 1 cation  D. 1 ®ång vÞ
C©u 38: Hai nguyªn tè X, Y t¹o ®­îc c¸c ion X3+, Y+ t­¬ng øng cã sè electron b»ng nhau. Tæng sè c¸c h¹t (p, n, e) trong 2 ion b»ng 70. Nguyªn tè X, Y lµ:
 A. Na vµ Al  B. Cr vµ Na  C. Fe vµ Na  D. Al vµ Cu
C©u 39: §é ©m ®iÖn ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng:
 A. hót electron cña nguyªn tö trong ph©n tö.
 B. nh­êng electron cña nguyªn tö nµy cho nguyªn tö kh¸c.
 C. tham gia ph¶n øng m¹nh hay yÕu.
 D. nh­êng pr«tn cña nguyªn tö nµy cho nguyªn tö kh¸c
C©u 40: Cation X+ cã cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng lµ 3p6. Nguyªn tè X kh«ng cã tÝnh chÊt nµo sau ®©y:
 A. Thuéc nhãm IA, chu k× 4.
 B. §¬n chÊt X t¸c dông víi n­íc t¹o thµnh dung dÞch kiÒm.
 C. §¬n chÊt X t¸c dông víi clo t¹o thµnh muèi tan trong n­íc.
 D. Nguyªn tè X thÓ hiÖn nhiÒu tr¹ng th¸i oxi ho¸ trong hîp chÊt.
C©u 41: Nguyªn tö Y cã electron cuèi cïng thuéc ph©n líp 4s vµ lµ electron ®éc th©n. Sè hiÖu nguyªn tö cña nguyªn tè Y lµ:
 A. kali B. crom  C. ®ång  D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng
C©u 42: Nguyªn tö Y cã electron cuèi cïng thuéc ph©n líp p (« l­îng tö thø hai tõ tr¸i sang) cña líp M vµ lµ electron ®éc th©n. Sè hiÖu nguyªn tö cña nguyªn tè Y lµ:
 A. 16   B. 15   C. 14   D. 13
C©u 43: Electron cuèi cïng cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè R, X, Y, Z, T lÇn l­ît ®­îc ph©n bè trªn c¸c ph©n líp: 3d5; 4s1; 3p3; 2p2; 4p6. Nh÷ng nguyªn tè phi kim lµ:
 A. R vµ X  B. Y vµ Z  C. Z vµ T  D. R vµ Y
C©u 44: Theo quy luËt biÕn ®æi tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn th×:
 A. phi kim m¹nh nhÊt lµ iot   B. kim lo¹i m¹nh nhÊt lµ liti
 C. phi kim m¹nh nhÊt lµ flo   D. kim lo¹i yÕu nhÊt lµ Cs
C©u 45: Cho cÊu h×nh electron: 1s22s22p6. Ion sau ®©y t­¬ng øng víi cÊu h×nh electron ®· cho:
 A. F- (ZF = 9) B. K+ ( ZK = 19)  C. Ne  D. Cl-
C©u 46: Trong ph©n tö M2X cã tæng sè h¹t (n, p, e) lµ 140 h¹t, trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 48 h¹t. Sè khèi cña nguyªn tö M lín h¬n sè khèi cña nguyªn tö X lµ 23. Tæng sè h¹t (p, n, e) trong nguyªn tö M nhiÒu h¬n trong nguyªn tö X lµ 34 h¹t. Sè hiÖu nguyªn tö cña M lµ:
 A. M (Z = 20) B. M (Z =19)  C. M (Z =12) D. M (Z =11)
C©u 47: Cho mét dung dÞch chøa 8,19 gam muèi NaX t¸c dông víi mét l­îng d­ dung dÞch AgNO3 thu ®­îc 20,09 gam kÕt tña. Nguyªn tö khèi cña X lµ:
 A. 79,98  B. 35,5  C. 36   D. 80
C©u 48: M«t hîp chÊt ion cã c«ng thøc AB. Hai nguyªn tè A, B thuéc hai chu k× kÕ cËn nhau trong b¶ng tuÇn hoµn. A thuéc nhãm IA, IIA, cßn B thuéc nhãm VIA, VIIA. BiÕt tæng sè electron trong AB b»ng 20. C«ng thøc ph©n tö cña AB lµ:
 A. MgO B. NaF  C. MgO vµ NaF  D. CaO vµ NaF
C©u 49: Chän c©u sai:
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

 A. Trong chu k×, c¸c nguyªn tè ®­îc s¾p xÕp theo chiÒu ®iªn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn.
 B. Trong chu k×, c¸c nguyªn tè ®­îc xÕp theo chiÒu sè hiÖu nguyªn tö t¨ng dÇn.
 C. Nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè cïng chu k× cã sè electron b»ng nhau.
 D. C¸c chu k× b¾t ®Çu lµ mét kim lo¹i kiÒm, cuèi cïng lµ mét khÝ hiÕm ( trõ chu k× 1)
C©u 50: TØ khèi cña mét chÊt A ®èi víi oxi lµ 0,9375. Khèi l­îng ph©n tö cña A lµ:
 A. 15  B. 30  C. 34   D. KÕt qu¶ kh¸c
Ch­¬ng III: Liªn kÕt ho¸ häc
 
C©u 1: KiÓu liªn kÕt ®­îc h×nh thµnh gi÷a hai nguyªn tö b»ng mét hay nhiÒu cÆp electron dïng chung lµ:
 A. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ
 B. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng ph©n cùc
 C. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ ph©n cùc
 D. Liªn kÕt cho - nhËn
C©u 2: Chän ®Þnh nghÜa ®óng nhÊt vÒ liªn kÕt céng ho¸ trÞ.
Liªn kÕt céng ho¸ trÞ lµ liªn kÕt:
 A. Gi÷a c¸c phi kim víi nhau.
 B. trong ®ã cÆp electron chung bÞ lÖch vÒ mét nguyªn tö.
 C. ®­îc h×nh thµnh do sù dïng chung electron cña hai nguyªn tö kh¸c nhau.
 D. ®­îc h×nh thµnh gi÷a hai nguyªn tö b»ng mét hay nhiÒu cÆp electron dïng chung.
C©u 3: H·y cho biÕt ph¸t biÓu sai vÒ liªn kÕt ho¸ häc
 A. C¸c nguyªn tö liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh ph©n tö hoÆc tinh thÓ ®Ó ®¹t tíi cÊu h×nh electron bÒn v÷ng cña khÝ hiÕm.
 B. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ ®­îc h×nh thµnh bëi c¸c cÆp electron chung gi÷a c¸c nguyªn tö gièng nhau hoÆc t­¬ng tù nhau vÒ tÝnh chÊt (vÝ dô gi÷a phi kim vµ kim lo¹i).
 C. Liªn kÕt cho - nhËn lµ mét tr­êng hîp ®Æc biÖt cña liªn kÕt céng ho¸ trÞ. Trong liªn kÕt cho - nhËn, cÆp electron dïng chung chØ do mét nguyªn tö ®ãng gãp.
 D. Liªn kÕt cho - nhËn chØ ®­îc h×nh thµnh gi÷a c¸c nguyªn tö cã tÝnh chÊt t­¬ng tù nhau, ch¼ng h¹n gi÷a phi kim víi phi kim.
C©u 4: C¸c nguyªn tö liªn kÕt víi nhau thµnh ph©n tö ®Ó:
 A. ChuyÓn sang tr¹ng th¸i cã n¨ng l­îng thÊp h¬n.
 B. Cã cÊu h×nh electron cña khÝ hiÕm
 C. Cã cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng lµ 2e hoÆc 8e.
 D. ChuyÓn sang tr¹ng th¸i cã n¨ng l­îng cao h¬n.
C©u 5: T×m c©u ®óng khi nãi vÒ tÝnh chÊt cña hîp chÊt céng ho¸ trÞ:
 A. NhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i t­¬ng ®èi thÊp.
 B. Th­êng kh«ng dÉn ®iÖn.
 C. Th­êng Ýt tan trong n­íc.
 D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng.
C©u 6: T×m c©u sai: HiÖu ®é ©m ®iÖn cã gi¸ trÞ:
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

 A. 0 ®Õn  : Liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cùc
 B. 0,4 ®Õn  : Liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã cùc.
 C.   : Liªn kÕt ion
 D.   : Liªn kÕt ion
C©u 7: Liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:
 A. cã tÝnh ®Þnh h­íng    B. cã tÝnh b·o hoµ
 C. kh«ng cã tÝnh b·o hoµ    D. C¶ A vµ B ®Òu ®óng
C©u 8: T×m c©u sai:
 A. N­íc ®¸ thuéc lo¹i tinh thÓ ph©n tö.
 B. Trong tinh thÓ ph©n tö, lùc liªn kÕt gi÷a c¸c ph©n tö lµ liªn kÕt céng ho¸ trÞ.
 C. Trong tinh thÓ ph©n tö, lùc liªn kÕt gi÷a c¸c ph©n tö lµ liªn kÕt yÕu.
 D. Tinh thÓ iot lµ tinh thÓ ph©n tö.
C©u 9: Liªn kÕt ion cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:
 A. kh«ng cã tÝnh ®Þnh h­íng  B. cã tÝnh b·o hoµ
 C. kh«ng cã tÝnh b·o hoµ   D. C¶ A vµ C ®Òu ®óng
C©u 10: Hîp chÊt t¹o thµnh gi÷a hai nguyªn tö ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n cã cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng lµ 3s2 vµ 2s22p5 th× liªn kÕt gi÷a chóng sÏ lµ:
 A. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã cùc.
 B. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cã cùc.
 C. Liªn kÕt ion.
 D. Liªn kÕt kim lo¹i.
C©u 11: Sè oxi ho¸ cña Mn, Fe trong Fe3+, S trong SO3, P trong lÇn l­ît lµ:
 A. 0, +3, +6, +5  B. 0, +3, +5, +6  C. +3, +5, 0,+6
   D. +5, +6,+3, 0
C©u 12: Trong sè c¸c chÊt sau Cl2, HCl, CaO, NH3, NaCl, N2. Sè c¸c chÊt cã liªn kÕt céng ho¸ trÞ vµ sè l­îng c¸c chÊt cã liªn kÕt ion lÇn l­ît lµ:
 A. 4 vµ 2  B. 2 vµ 4  C. 3 vµ 3  D. 1 vµ 5
C©u 13: T×m c©u sai:
 A. Kim c­¬ng lµ mét d¹ng thï h×nh cña cacbon, thuéc lo¹i tinh thÓ nguyªn tö.
 B. Trong m¹ng tinh thÓ nguyªn tö, c¸c nguyªn tö ®­îc ph©n bè lu©n phiªn ®Òu ®Æn theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh.
 C. Lùc liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong tinh thÓ nguyªn tö lµ liªn kÕt yÕu.
 D. Tinh thÓ nguyªn tö bÒn v÷ng, rÊt cøng, nhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i kh¸ cao.
C©u 14: Nguyªn tö khi tham gia liªn kÕt ®· thu thªm 2 electron ®Ó thµnh ion cã cÊu h×nh electron 1s22s22p6 lµ nguyªn tö:
 A. Ne  B. Na   C. Mg   D. O
C©u 15: Nguyªn tè A lµ kim lo¹i kiÒm. Nguyªn tö cña nguyªn tè B cã 7 electron ngoµi cïng. C«ng thøc cña hîp chÊt t¹o bëi A vµ B lµ:
 A. A7B  B. AB7  C. AB  D. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 16: NhËn ®Þnh vÒ ph©n tö c¸c chÊt:
   (1) Cl2; (2) H2O; (3) NH3; (4) H2
 A. (1) vµ (2)   B. (2) vµ (3)   C. (3) vµ (4)
   D. (1) vµ (4)
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


Nguồn:Quyên Trần Thị Tú

 
 
 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_cuong_trac_nghiem_Hoa_10__40_trang.doc[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
w0ww0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-12 14:18:33
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
5
đề thi Trắc Nghiệm Hóa 10

đề thi có liên quan

 • trắc nghiệm hóa 10
  Đề thi
  trắc nghiệm hóa 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2010

  Xem: 10

 • TRAC NGHIEM HOA 10
  Hóa học 11
  TRAC NGHIEM HOA 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2012

  Xem: 0

 • Trắc nghiệm hóa 10
  Hóa học 10
  Trắc nghiệm hóa 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2011

  Xem: 0

 • TRẮC NGHIỆM HÓA 10
  Hóa học 10
  TRẮC NGHIỆM HÓA 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2012

  Xem: 0

 • Trắc Nghiệm Hóa 10
  Tư liệu tham khảo
  Trắc Nghiệm Hóa 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 0

 • trac nghiem hoa 10
  Ngữ văn
  trac nghiem hoa 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2010

  Xem: 39

 • Trắc nghiệm hóa 10
  Hóa học 10
  Trắc nghiệm hóa 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2011

  Xem: 6

 • TRẮC NGHIỆM HÓA 10
  Hóa học 10
  TRẮC NGHIỆM HÓA 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2012

  Xem: 0

 • Trac nghiem Hoa 10
  Hóa học 10
  Trac nghiem Hoa 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2010

  Xem: 392

 • TRẮC NGHIỆM HÓA 10
  Hóa học 10
  TRẮC NGHIỆM HÓA 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2012

  Xem: 0