Trắc Nghiệm Hóa 10

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2017-11-12 14:18:33 Tác giả Quyên Trần Thị Tú loại .doc kích thước 0.29 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Ch­¬ng I: CÊu t¹o nguyªn tö C©u 1: Nguyªn tè ho¸ häc lµ nh÷ng nguyªn tö cã cïng: A. Sè khèi B. sè notron C.Sè proton D. Sè n¬tron vµ sè proton C©u 2: Ph¸t biÓu kh«ng ®óng lµ: A. Electron cã khèi l­îng

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

Ch­¬ng I: CÊu t¹o nguyªn tö
 
C©u 1: Nguyªn tè ho¸ häc lµ nh÷ng nguyªn tö cã cïng:
 A. Sè khèi B. sè notron  C.Sè proton  D. Sè n¬tron vµ sè proton
C©u 2: Ph¸t biÓu kh«ng ®óng lµ:
 A. Electron cã khèi l­îng lµ 0,00055 u vµ ®iÖn tÝch b»ng 1-.
 B. Proton cã khèi l­îng lµ 1,0073 u vµ ®iÖn tÝch b»ng 1+
 C. Sè h¹t proton vµ electron trong nguyªn tö b»ng nhau.
 D. N¬tron cã khèi l­îng lµ 1,0086u vµ ®iÖn tÝch b»ng 1.
C©u 3: Nguyªn tè cacbon cã hai ®ång vÞ bÒn:  chiÕm 98,99% vµ chiÕm 1,11%. Nguyªn tö khèi trung b×nh cña nguyªn tè cacbon lµ:
 A. 12,500 B. 12,011  C. 12,022  D. 12,055
C©u 4: BiÕt sè Avoga®ro b»ng 6,022.1023. VËy sè nguyªn tö H cã trong 1,8 gam H2O lµ:
 A. 0,2989.10-23 nguyªn tö  B. 0,3011.1023 nguyªn tö
 C. 1,2044.1023 nguyªn tö  D. 10,8396.1023 nguyªn tö
C©u 5: Obitan Py cã d¹ng h×nh sè t¸m næi
 A. ®­îc ®Þnh h­íng theo trôc z  B. ®­îc ®Þnh h­íng theo trôc y
 C. ®­îc ®Þnh h­íng theo trôc x  D. kh«ng ®Þnh h­íng theo trôc nµo
C©u 6: Nguyªn tö khèi trung b×nh cña vanadi (V) lµ 51. Vana®i cã hai ®ång vÞ vanaddi- 50 chiÕm 0,25%. Sè khèi (coi nguyªn tö khèi b»ng sè khèi) cña ®ång vÞ thø hai lµ:
 A. 49  B. 51   C. 51,0025  D. 52
C©u 7: Mét nguyªn tö X cã 75 electron vµ 110 n¬tron. KÝ hiÖu cña nguyªn tö X lµ:
 A.  B.   C.   D.
C©u 8: Hi®ro cã ba ®ång vÞ vµ beri cã mét ®ång vÞ . Sè lo¹i ph©n tö BeH2 cã thÓ cã trong tù nhiªn ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c ®ång vÞ trªn lµ:
 A. 1  B. 6  C. 12  D. 18
C©u 9: CÊu h×nh electron 1s22s22p6 kh«ng thÓ lµ cña:
 A. F- (Z = 9)  B. Ne (Z = 10) C. Na (Z = 11) D. Mg2+ (Z=12)
C©u 10: C¸c obitan trong cïng mét ph©n líp electron
 A. cã cïng ®Þnh h­íng trong kh«ng gian
 B. cã cïng møc n¨ng l­îng.
 C. kh¸c nhau vÒ møc n¨ng l­îng.
 D. cã h×nh d¹ng kh«ng phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm mçi ph©n líp.
C©u 11. D·y gåm c¸c ph©n líp electron ®· b·o hoµ lµ:
 A. s1, p3, d7, f12  B. s2, p5, d9, f13  C. s2, p4, d10, f11
   D. s2, p6, d10, f14
C©u 12: Cho 6 nguyªn tö víi cÊu h×nh ph©n møc n¨ng l­îng cao nhÊt lµ 1s2, 3s2, 3p1, 3p6, 4p4. Sè nguyªn tö kim lo¹i, phi kim, khÝ hiÕm trong sè 6 nguyªn tö trªn lÇn l­ît lµ:
 
Kim lo¹i
Phi kim
KhÝ hiÕm
A
4
1
1

1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

B
3
2
1
C
2
2
2
D
2
3
1

C©u 13: Cho 4 nguyªn tö . Hai nguyªn tö cã cïng sè n¬tron lµ:
 A. A vµ B  B. B vµ D  C. A vµ D  D. B vµ E
C©u 14:
C©u 15: Nguyªn tö cña nguyªn tè X cã cÊu h×nh electron kÕt thóc ë 4s1. Sè hiÖu nguyªn tö lµ:
 A. 19  B. 24  C. 29  D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng
C©u 16: Mét cation Xn+ cã cÊu h×nh electron líp vá ngoµi lµ 2p6. CÊu h×nh electron líp vá ngoµi cïng cña nguyªn tö X cã thÓ lµ:
 A. 3s1  B. 3s2  C. 3s23p1  D. c¶ A, B, C ®Òu ®óng
C©u 17: Nguyªn tö Ne vµ c¸c ion Na+ vµ F- cã ®Æc ®iÓm chung lµ:
 A. Cã cïng sè pr«tn  B. Cã cïng sè n¬t¬ron
 C. Cã cïng sè electron  D. Cã cïng sè khèi
C©u 18: KÝ hiÖu nguyªn tö biÓu thÞ ®Çy ®ñ ®Æc tr­ng cho mét nguyªn tö cña mét nguyªn tè ho¸ häc v× nã cho biÕt
 A. Sè khèi  B. Nguyªn tö khèi cña nguyªn tö
 C. sè hiÖu nguyªn tö Z  D. sè khèi A vµ sè hiÖu nguyªn tö Z
C©u 19: Mét nguyªn tö X cã 17 electron vµ 20 notron. KÝ hiÖu cña nguyªn tö X lµ:
 A.  B.   C.  D.
C©u 20: Nguyªn tö X cã cÊu h×nh electron 1s22s22p63s2 th× ion X2+ t¹o nªn tõ X sÏ cã cÊu h×nh electron lµ:
 A. 1s22s22p5  B. 1s22s22p6  C. 1s22s22p63s1 D. 1s22s22p6              3s23p2
C©u 21: Anion A- cã cÊu h×nh electron kÕt thóc ë ph©n líp 3p6. VËy nguyªn tè A cã sè hiÖu nguyªn tö lµ:
 A. 17  B. 18  C. 19  D. 20
C©u 22: C¸c electron cña nguyªn tö nguyªn tè X ®­îc ph©n bè trªn 3 líp, líp thø 3 cã 6 electron. Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n nguyªn tö cña nguyªn tè X lµ:
 A. 6  B. 8  C. 14   D. 16
C©u 23: §ång trong thiªn nhiªn gåm hai lo¹i ®ång vÞ vµ cã tØ sè Khèi l­îng nguyªn tö trung b×nh cña ®ång lµ:
 A. 64,4  B. 63,9  C. 64   D. kÕt qu¶ kh¸c
C©u 24: Nguyªn tè A, cation B2+, anion C- ®Òu cã cÊu h×nh electron 1s22s22p6. A, B, C lµ:
 A. A lµ khÝ hiÕm, B lµ phi kim, C lµ kim lo¹i.
 B. A lµ phi kim, B lµ khÝ hiÕm, C lµ kim lo¹i
 C. A lµ khÝ hiÕm, B lµ kim lo¹i, C lµ phi kim
 D. TÊt c¶ ®Òu sai.
C©u 25: Nguyªn tö chøa 20 notron, 19 proton, 19 electron lµ:
 A.   B.   C.   D.
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

C©u 26: Nit¬ cã hai ®ång vÞ bÒn: vµ . BiÕt nguyªn tö khèi trung b×nh cña nit¬ lµ 14,0063. VËy phÇn % cña mçi ®ång vÞ lµ:
 A. 9,97% vµ 90,03% .   B. 99,7% vµ 0,3%
 C. 99,37% vµ 0,63% .   D. 0,3% vµ 99,7% .
C©u 27: Mét oxit cã c«ng thøc X2O cã tæng sè c¸c lo¹i h¹t trong ph©n tö lµ 92 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 28 h¹t. VËy oxit nµy lµ:
 A. Na2O  B. K2O  C. Cl2O  D. H2O
C©u 28: CÊu h×nh electron ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n cña nguyªn tö kim lo¹i cã electron ®éc th©n ë obitan s lµ:
 A. Crom  B. Coban  C. S¾t  D. Mangan
C©u 29: Trong sè c¸c ion sau: Na+, Cu2+, Mg2+, Fe2+, Al3+, Mn4+, S2-. Nh÷ng ion kh«ng cã cÊu h×nh cña khÝ hiÕm lµ:
 A. Na+, Mg2+, Cu2+   B. Mg2+, S2-, Fe2+  C. Fe2+, Al3+, Mn4+
   D. Cu2+, Fe2+, Mn4+
C©u 30: Nguyªn tö nguyªn tè ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n cã sè electron ®éc th©n lín nhÊt lµ:
 A. Al (Z = 13)  B. Fe (Z = 26)  C. Cr (Z = 24) 
   D. Ag (Z = 47)
C©u 31: Cation M2+cã cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng lµ 1s22p6. CÊu h×nh electron cña nguyªn tö M lµ:
 A. 1s22s22p6  B. 1s22s22p4  C. 1s22s22p63s2 D. 1s22s22p8
C©u 32: Trong nguyªn tö hi®ro electron th­êng ®­îc t×m thÊy
 A. trong h¹t nh©n nguyªn tö
 B. bªn ngoµi h¹t nh©n, song ë gÇn h¹t nh©n v× electron bÞ hót bëi h¹t proton.
 C. bªn ngoµi h¹t nh©n vµ th­êng ë xa h¹t nh©n, v× thÓ tÝch nguyªn tö lµ m©y electron cña nguyªn tö ®ã.
 D. c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi h¹t nh©n, v× electron lu«n ®­îc t×m thÊy ë bÊt k× chç nµo trong nguyªn tö.
C©u 33: Líp electron cã sè electron tèi ®a lµ 18 lµ:
 A. Líp K  B. Líp L  C. Líp M  D. Líp N
C©u 34: Tæng sè c¸c obitan trong líp N lµ:
 A. 9  B. 4  C. 16   D. 8
C©u 35: Nguyªn tö cã (Z = 15) th× sè electron ho¸ trÞ lµ:
 A. 2  B. 3   C. 4   D. 5
C©u 36: H¹t nh©n cña nguyªn tö ®ång cã sè notron lµ:
 A. 65   B. 29   C. 36  D. 94
C©u 37: Cã hai ®ång vÞ bÒn cña cacbon, chóng kh¸c nhau vÒ:
 A. Sè notron  B. Sè proton  C. Sè hiÖu nguyªn tö D. cÊu h×nh e
C©u 38: Nguyªn tö X cã 9 proton vµ 10 n¬tron. Nguyªn tö Y cã 10 proton vµ 9 n¬tron. Nh­ vËy cã thÓ kÕt luËn r»ng:
 A. Nguyªn tö X vµ Y lµ nh÷ng ®ång vÞ cña cïng mét nguyªn tè.
 B. Nguyªn tö X cã khèi l­îng lín h¬n nguyªn tö Y.
 C. Nguyªn tö X vµ Y cã cïng sè khèi.
 D. Nguyªn tö X vµ Y cã cïng khèi l­îng.
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

C©u 39: CÊu h×nh electron cña nguyªn tö ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n lµ:
 A. 1s22s22p63s23p63d94s2    B. 1s22s22p63s23p63d104s1
 C. 1s22s22p63s23p64s23d9    D. 1s22s22p63s23p64s13d10
C©u 40: Obitan nguyªn tö hi®ro ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n ë d¹ng h×nh cÇu vµ cã b¸n kÝnh lµ:
 A. 0,045 nm  B. 0,053 nm  C. 0,098 nm  D. 0,058 nm
C©u 41: Ion cã 18 electron vµ 16 proton th× mang ®iÖn tÝch nguyªn tè lµ:
 A, 18+  B. 2-  C. 18-   D. 2+
C©u 42: Ion cã chøa h¹t proton vµ electron lÇn l­ît lµ:
 A. 24; 24  B. 48; 48  C. 48; 50  D. 24; 26
C©u 43: CÊu h×nh electron cña ion Fe2+ lµ (biÕt )
 A. 1s22s22p63s23p63d64s2   B. 1s22s22p63s23p63d6
 C. 1s22s22p63s23p63d44s2   D. 1s22s22p63s23p63d54s1
C©u 44: Nh÷ng nguyªn tö hay ion ®Òu cã cÊu h×nh electron 1s22s22p63s23p6 lµ:
 A. Ar; Cl-; K+; Mg2+, S2-
 B. Ar; Cl-; Na+; Ca2+
 C. Ar; Cl-; K+; Ca2+; N3-
 D. Ar; Cl-; K+; Ca2+; P3-
C©u 45: Nguyªn tö cña nguyªn tè X cã tæng sè c¸c lo¹i h¹t proton , n¬tron vµ electron lµ 28, trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm kho¶ng 35%. CÊu h×nh electron cña nguyªn tö X lµ:
 A. 1s22s22p63s1  B. 1s22s22p5  C. 1s22s22p3  D. 1s22s22p63s2
C©u 46: Cho 3 ion: Na+, Mg2+, F-. C©u kh¼ng ®Þnh sai lµ:
 A. 3 ion trªn ®Òu cã cÊu h×nh electron gièng nhau.
 B. 3 ion trªn cã sè n¬tron kh¸c nhau.
 C. 3 ion trªn cã sè electron b»ng nhau.
 D. 3 ion trªn cã sè proton b»ng nhau.
C©u 47: Cho cÊu h×nh electron nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè:
 X1: 1s22s22p63s2  X2: 1s22s22p63s23p64s1 X3: 1s22s22p63s23p63d14s2
   X4: 1s22s22p63s23p5
     Nh÷ng nguyªn tè mµ nguyªn tö t¹o ra ion tù do cã cÊu h×nh electron gièng nhau lµ:
 A. X1, X2, X3 B. X2, X3 C. X2, X4 D. X2, X3, X4
C©u 48: Cã bao nhiªu electron trong mét ion ?
 A. 21    B. 27   C. 24   D. 52
C©u 49: Vi h¹t cã sè proton nhiÒu h¬n sè electron lµ:
 A. nguyªn tö Na  B. Ion clorua Cl-  C. Nguyªn tö S
           D. Ion kali K+
C©u 50: Oxi cã ba ®ång vÞ: . Víi % sè nguyªn tö mçi ®ång vÞ t­¬ng øng lµ: x1; x2; x3. Trong ®ã x1 = 15x2 vµ x1- x2 = 21x3. Sè khèi trung b×nh cña c¸c ®ång vÞ lµ:
 A. 17, 14  B. 16, 14  C. 17, 41  D. 16, 41
 
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ch­¬ng II: B¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc - ®Þnh luËt tuÇn hoµn
 
C©u 1: C¸c nguyªn tè xÕp ë chu k× 6 cã sè líp electron trong nguyªn tö lµ:
 A. 3   B. 5   C. 6   D. 7
C©u 2: C¸c ®¹i l­îng, tÝnh chÊt sau ®©y biÕn ®æi tuÇn hoµn theo chiÒu t¨ng ®iÖn tÝch h¹t nh©n cña c¸c nguyªn tö nguyªn tè ho¸ häc lµ:
 A. TÝnh kim lo¹i, phi kim    B. B¸n kÝnh nguyªn tö
 C. §é ©m ®iÖn     D. TÊt c¶ ®Òu ®óng
C©u 3: Chän c©u kh¼ng ®Þnh sai
Trong mét chu k×, khi ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn th×:
 A. b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m.
 B. n¨ng l­îng ion ho¸ thø nhÊt t¨ng.
 C. ®é ©m ®iÖn gi¶m
 D. tÝnh phi kim t¨ng
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

C©u 4: Sù biÕn thiªn tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè thuéc chu k× sau ®­îc lÆp l¹i t­¬ng tù nh­ chu k× tr­íc lµ do:
 A. Sù lÆp l¹i tÝnh chÊt kim lo¹i cña c¸c nguyªn tè ë chu k× sau so víi chu k× tr­íc.
 B. Sù lÆp l¹i tÝnh chÊt phi kim cña c¸c nguyªn tè ë chu k× sau so víi chu k× tr­íc.
 C. Sù lÆp l¹i cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè ë chu k× sau so víi chu k× tr­íc (ë ba chu k× ®Çu).
 D. Sù lÆp l¹i tÝnh chÊt ho¸ häc cña nguyªn tè ë chu k× sau so víi chu k× tr­íc.
C©u 5: Chän c©u kh¼ng ®Þnh sai.
Trong mét nhãm A, khi ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng th×:
 A. tÝnh kim lo¹i t¨ng, tÝnh bazo cña oxit cao nhÊt vµ hi®roxit t­¬ng øng t¨ng dÇn.
 B. tÝnh kim lo¹i t¨ng, tÝnh baz¬ cña oxit cao nhÊt vµ hi®roxit t­¬ng øng gi¶m dÇn.
 C. ®é ©m ®iÖn gi¶m, tÝnh baz¬ cña oxit cao nhÊt vµ hi®roxit t­¬ng øng t¨ng dÇn.
 D. b¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn, tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn.
C©u 6: C¬ së ®Ó s¾p xÕp nhãm, hay chu k× ®­îc ph¸t biÓu sau ®©y, c¬ së kh«ng chÝnh x¸c lµ:
 A. C¨n cø vµo sè líp electron ®Ó xÕp c¸c nguyªn tè thµnh chu k×.
 B. C¨n cø vµo sè líp electron ngoµi cïng cña nguyªn tö ®Ó xÕp c¸c nguyªn tè thµnh chu k×.
 C. C¨n cø vµo sè electron líp ngoµi cïng cña nguyªn tö ®Ó xÕp c¸c nguyªn tè vµo nhãm A.
 D. C¨n cø vµo sè electron ho¸ trÞ trong nguyªn tö ®Ó xÕp c¸c nguyªn tè thµnh nhãm.
C©u 7: Cho c¸c nguyªn tè cã sè hiÖu nguyªn tö . TrËt tù s¾p xÕp c¸c nguyªn tè ®ã theo chiÒu tÝnh phi kim t¨ng dÇn lµ:
 A. X   B. L    C. Y
   D. Z
C©u 8: Trong mét chu k×, khi ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn th×:
 A. Ho¸ trÞ cao nhÊt víi oxi t¨ng tõ 1 ®Õn 7.
 B. Ho¸ trÞ cao nhÊt víi oxi t¨ng tõ 1 ®Õn 8.
 C. Ho¸ trÞ víi hi®ro t¨ng tõ 1 ®Õn 7.
 D. Ho¸ trÞ víi hi®ro gi¶m tõ 8 ®Õn 1
C©u 9: Trong mét nhãm A, theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n th×:
 A. TÝnh baz¬ cña c¸c oxit vµ hi®roxit t¨ng dÇn.
 B. TÝnh baz¬ cña c¸c oxit t¨ng dÇn cßn tÝnh baz¬ cña c¸c hi®roxit gi¶m dÇn.
 C. TÝnh axit cña c¸c oxit vµ hi®roxit t¨ng dÇn.
 D. tÝnh axit cña c¸c oxit gi¶m dÇn vµ tÝnh axit cña c¸c hi®roxit t¨ng dÇn.
C©u 10: Sè nguyªn tè trong chu k× 3 vµ 5 lµ:
 A. 8 vµ 18  B. 18 vµ 8  C. 8 vµ 8  D. 18 vµ 18
C©u 11: Trong c¸c axit sau (H2SO3, HClO3, HBrO3, HIO3) axit m¹nh nhÊt lµ:
 A. HIO3  B. HClO3  C. H2SO3  D. HBrO3
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

C©u 12: Nguyªn tè A cã 5 electron s. Nguyªn tè A lµ:
 A. Nit¬  B. Natri  C. Clo   D. Silic
C©u 13: S¾p xÕp c¸c nguyªn tè L (Z = 9), M(Z = 16), R ( Z = 17) theo chiÒu tÝnh phi kim t¨ng dÇn lµ:
 A. L  B. L > R > M C. M  D. R
C©u 14: Nguyªn tö X cã sè hiÖu nguyªn tö lµ 12, nã cã kh¶ n¨ng t¹o thµnh c¸c ion:
 A. X-  B. X+  C. X2-   D. X2+
C©u 15: Nguyªn tè A cã 7 electron s. Nguyªn tè A lµ
 A. kali  B. crom  C. ®ång  D. A, B, C ®Òu ®óng
C©u 16: Trong mét chu k×, b¸n kÝnh nguyªn tö c¸c nguyªn tè
 A. t¨ng theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n.
 B. gi¶m theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n
 C. gi¶m theo chiÒu t¨ng cña tÝnh phi kim
 D. B vµ C ®Òu ®óng.
C©u 17: Nguyªn tè A cã 11 electron p. Nguyªn tè A lµ:
 A. Natri  B. Flo   C. L­u huúnh  D. Clo
C©u 18: Mét nguyªn tè R cã cÊu h×nh electron 1s22s22p3. C«ng thøc hîp chÊt víi hi®ro vµ c«ng thøc oxit cao nhÊt cña R lµ:
 A. RH3; R2O3 B. RH2; RO   C. RH4; RO2  D. RH3; R2O5
C©u 19: Oxit cao nhÊt cña mét nguyªn tè R øng víi c«ng thøc R2O5. Hîp chÊt cña R víi hi®ro chøa 82,35% R theo khèi l­îng. Nguyªn tè R lµ:
 A. P  B. N   C. S   D. Cl
C©u 20: Hîp chÊt víi hi®ro cña nguyªn tè R lµ RH4. Oxit cao nhÊt cña R chøa 53,3% O theo khèi l­îng. R lµ nguyªn tè:
 A. C  B. N  C. Si   D. S
C©u 21: Trong mét nhãm A, b¸n kÝnh nguyªn tö c¸c nguyªn tè
 A. t¨ng theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n.
 B. gi¶m theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n.
 C. gi¶m theo chiÒu t¨ng cña tÝnh phi kim
 D. C¶ A vµ C
C©u 22: Nguyªn tè A cã 7 electron p. Nguyªn tè A lµ:
 A. Natri  B. Flo  C. Nit¬  D. Nh«m
C©u 23: Nguyªn tè X ë chu k× 4, nhãm IIA. VËy cÊu h×nh e nguyªn tö cña X lµ:
 A. 1s22s22p63s23p64s1    B. 1s22s22p63s23p64s2
 C. 1s22s22p63s23p63d104s2    D. C¶ B, C
C©u 24: Ion R+ cã cÊu h×nh electron lµ 1s22s22p6. VÞ trÝ cña R trong b¶ng tuÇn hoµn lµ:
 A. Chu k× 3, nhãm IA    B. Chu k× 2, nhãm IIA
 C. Chu k× 2, nhãm VIIA    D. Chu k× 3, nhãm VIIA
C©u 25: Nguyªn tè A cã tæng sè h¹t p, e, n trong nguyªn tö lµ 21 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn gÊp ®«i sè h¹t kh«ng mang ®iÖn. Hîp chÊt cña A víi hi®ro cã tØ khèi ®èi víi Heli lµ:
 A. 4  B. 4,25   C. 4,5   D. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 26: Trong b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè, sè chu k× nhá vµ chu k× lín lµ:
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

 A. 3 vµ 3  B. 3 vµ 4  C. 4 vµ 4  D. 4 vµ 3
C©u 27: BiÕt r»ng: Z lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho nguyªn tö cña mét nguyªn tè ho¸ häc, VËy kh¼ng ®Þnh thiÕu chÝnh x¸c lµ:
 A. Sè ®iÖn tÝch h¹t nh©n = Z   B. Sè proton = Z
 C. Sè electron = Z     D. §iÖn tÝch h¹t nh©n = Z
C©u 28: Agon cã ba lo¹i ®ång vÞ bÒn víi tØ lÖ % sè nguyªn tö lµ:
 0,337%
0,063%
99,6%
Cho r»ng nguyªn tö khèi cña c¸c ®ång vÞ trïng víi sè kh«i cña chóng. ThÓ tÝch cña 20 gam Argon (ë ®ktc) b»ng:
 A. 1,121 dm3 B. 1.12 dm3  C. 11,2146 dm3 D. 11,204 dm3
C©u 29: Magiª cã hai ®ång vÞ lµ . Nguyªn tö khèi trung b×nh cña Mg lµ 24,4. VËy khi cã 200 nguyªn tö th× sè nguyªn tö lµ:
 A. 300  B. 150  C. 133  D. kÕt qu¶ kh¸c
C©u 30: CÊu h×nh electron ph©n líp ngoµi cïng  cña mét ion ©m lµ 3p6. CÊu h×nh electron cña nguyªn tö t¹o ra ion ®ã lµ:
 A. 1s22s22p53s23p1     B. 1s22s22p53s23p3
 C. 1s22s22p63s23p64s2    D. C¶ A vµ B ®Òu ®óng
C©u 31: C¨n cø vµo cÊu h×nh electron nguyªn tö, h·y cho biÕt nguyªn tè nµo sau ®©y lµ kim lo¹i:
 A. Nguyªn tè A: 1s22s22p63s23p63d74s2
 B. Nguyªn tè D: 1s22s22p63s23p2
 C. Nguyªn tè B: 1s22s22p63s23p6
 D. Nguyªn tè E: 1s22s22p63s23p5
C©u 32: Nguyªn tö cã khèi l­îng M = 30,98u. Sè khèi cña h¹t nh©n nguyªn tö ph«tpho lµ:
 A. 31  B. 31 (g)  C. 30,98  D. 30,98(g)
C©u 33: Nguyªn tö R cã 16 proton. Ph¸t biÓu sau ®©y lµ sai:
 A. líp ngoµi cïng cña nguyªn tö R cã 6e
 B. R lµ phi kim
 C. Nguyªn tö R cã 4e thuéc ph©n líp s.
 D. ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n, nguyªn tö R cã 2e ®éc th©n
C©u 34: Hai nguyªn tö X, Y cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n lµ 16. Ph©n tö Z gåm 5 nguyªn tö cña hai nguyªn tè X vµ Y cã 72 proton. C«ng thøc ph©n tö cña Z lµ:
 A. Cr2O3  B. Fe2O3  C. Cr2O3  D. Al2O3
C©u 35: Nh÷ng nguyªn tè thuéc nhãm A:
 A. Lµ nguyªn tè s hoÆc p     B. Lµ nguyªn tè d hoÆc f
 C. Thuéc chu k× lín     D. Lµ kim lo¹i
C©u 36: XÐt c¸c nguyªn tè H (Z=1), He (Z = 2), Li (Z = 3), N (Z = 7), O (Z = 8), Ne (Z = 10), Na (Z = 11). Nguyªn tö cña nguyªn tè cã sè electron ®éc th©n b»ng kh«ng lµ:
 A. He, Ne  B. H, O  C. N, O  D. Li, Na
C©u 37: Khi mét nguyªn tö nhËn thªm electron th× trë thµnh:
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

 A. 1 ph©n tö  B. 1 anion  C. 1 cation  D. 1 ®ång vÞ
C©u 38: Hai nguyªn tè X, Y t¹o ®­îc c¸c ion X3+, Y+ t­¬ng øng cã sè electron b»ng nhau. Tæng sè c¸c h¹t (p, n, e) trong 2 ion b»ng 70. Nguyªn tè X, Y lµ:
 A. Na vµ Al  B. Cr vµ Na  C. Fe vµ Na  D. Al vµ Cu
C©u 39: §é ©m ®iÖn ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng:
 A. hót electron cña nguyªn tö trong ph©n tö.
 B. nh­êng electron cña nguyªn tö nµy cho nguyªn tö kh¸c.
 C. tham gia ph¶n øng m¹nh hay yÕu.
 D. nh­êng pr«tn cña nguyªn tö nµy cho nguyªn tö kh¸c
C©u 40: Cation X+ cã cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng lµ 3p6. Nguyªn tè X kh«ng cã tÝnh chÊt nµo sau ®©y:
 A. Thuéc nhãm IA, chu k× 4.
 B. §¬n chÊt X t¸c dông víi n­íc t¹o thµnh dung dÞch kiÒm.
 C. §¬n chÊt X t¸c dông víi clo t¹o thµnh muèi tan trong n­íc.
 D. Nguyªn tè X thÓ hiÖn nhiÒu tr¹ng th¸i oxi ho¸ trong hîp chÊt.
C©u 41: Nguyªn tö Y cã electron cuèi cïng thuéc ph©n líp 4s vµ lµ electron ®éc th©n. Sè hiÖu nguyªn tö cña nguyªn tè Y lµ:
 A. kali B. crom  C. ®ång  D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng
C©u 42: Nguyªn tö Y cã electron cuèi cïng thuéc ph©n líp p (« l­îng tö thø hai tõ tr¸i sang) cña líp M vµ lµ electron ®éc th©n. Sè hiÖu nguyªn tö cña nguyªn tè Y lµ:
 A. 16   B. 15   C. 14   D. 13
C©u 43: Electron cuèi cïng cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè R, X, Y, Z, T lÇn l­ît ®­îc ph©n bè trªn c¸c ph©n líp: 3d5; 4s1; 3p3; 2p2; 4p6. Nh÷ng nguyªn tè phi kim lµ:
 A. R vµ X  B. Y vµ Z  C. Z vµ T  D. R vµ Y
C©u 44: Theo quy luËt biÕn ®æi tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn th×:
 A. phi kim m¹nh nhÊt lµ iot   B. kim lo¹i m¹nh nhÊt lµ liti
 C. phi kim m¹nh nhÊt lµ flo   D. kim lo¹i yÕu nhÊt lµ Cs
C©u 45: Cho cÊu h×nh electron: 1s22s22p6. Ion sau ®©y t­¬ng øng víi cÊu h×nh electron ®· cho:
 A. F- (ZF = 9) B. K+ ( ZK = 19)  C. Ne  D. Cl-
C©u 46: Trong ph©n tö M2X cã tæng sè h¹t (n, p, e) lµ 140 h¹t, trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 48 h¹t. Sè khèi cña nguyªn tö M lín h¬n sè khèi cña nguyªn tö X lµ 23. Tæng sè h¹t (p, n, e) trong nguyªn tö M nhiÒu h¬n trong nguyªn tö X lµ 34 h¹t. Sè hiÖu nguyªn tö cña M lµ:
 A. M (Z = 20) B. M (Z =19)  C. M (Z =12) D. M (Z =11)
C©u 47: Cho mét dung dÞch chøa 8,19 gam muèi NaX t¸c dông víi mét l­îng d­ dung dÞch AgNO3 thu ®­îc 20,09 gam kÕt tña. Nguyªn tö khèi cña X lµ:
 A. 79,98  B. 35,5  C. 36   D. 80
C©u 48: M«t hîp chÊt ion cã c«ng thøc AB. Hai nguyªn tè A, B thuéc hai chu k× kÕ cËn nhau trong b¶ng tuÇn hoµn. A thuéc nhãm IA, IIA, cßn B thuéc nhãm VIA, VIIA. BiÕt tæng sè electron trong AB b»ng 20. C«ng thøc ph©n tö cña AB lµ:
 A. MgO B. NaF  C. MgO vµ NaF  D. CaO vµ NaF
C©u 49: Chän c©u sai:
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

 A. Trong chu k×, c¸c nguyªn tè ®­îc s¾p xÕp theo chiÒu ®iªn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn.
 B. Trong chu k×, c¸c nguyªn tè ®­îc xÕp theo chiÒu sè hiÖu nguyªn tö t¨ng dÇn.
 C. Nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè cïng chu k× cã sè electron b»ng nhau.
 D. C¸c chu k× b¾t ®Çu lµ mét kim lo¹i kiÒm, cuèi cïng lµ mét khÝ hiÕm ( trõ chu k× 1)
C©u 50: TØ khèi cña mét chÊt A ®èi víi oxi lµ 0,9375. Khèi l­îng ph©n tö cña A lµ:
 A. 15  B. 30  C. 34   D. KÕt qu¶ kh¸c
Ch­¬ng III: Liªn kÕt ho¸ häc
 
C©u 1: KiÓu liªn kÕt ®­îc h×nh thµnh gi÷a hai nguyªn tö b»ng mét hay nhiÒu cÆp electron dïng chung lµ:
 A. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ
 B. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng ph©n cùc
 C. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ ph©n cùc
 D. Liªn kÕt cho - nhËn
C©u 2: Chän ®Þnh nghÜa ®óng nhÊt vÒ liªn kÕt céng ho¸ trÞ.
Liªn kÕt céng ho¸ trÞ lµ liªn kÕt:
 A. Gi÷a c¸c phi kim víi nhau.
 B. trong ®ã cÆp electron chung bÞ lÖch vÒ mét nguyªn tö.
 C. ®­îc h×nh thµnh do sù dïng chung electron cña hai nguyªn tö kh¸c nhau.
 D. ®­îc h×nh thµnh gi÷a hai nguyªn tö b»ng mét hay nhiÒu cÆp electron dïng chung.
C©u 3: H·y cho biÕt ph¸t biÓu sai vÒ liªn kÕt ho¸ häc
 A. C¸c nguyªn tö liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh ph©n tö hoÆc tinh thÓ ®Ó ®¹t tíi cÊu h×nh electron bÒn v÷ng cña khÝ hiÕm.
 B. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ ®­îc h×nh thµnh bëi c¸c cÆp electron chung gi÷a c¸c nguyªn tö gièng nhau hoÆc t­¬ng tù nhau vÒ tÝnh chÊt (vÝ dô gi÷a phi kim vµ kim lo¹i).
 C. Liªn kÕt cho - nhËn lµ mét tr­êng hîp ®Æc biÖt cña liªn kÕt céng ho¸ trÞ. Trong liªn kÕt cho - nhËn, cÆp electron dïng chung chØ do mét nguyªn tö ®ãng gãp.
 D. Liªn kÕt cho - nhËn chØ ®­îc h×nh thµnh gi÷a c¸c nguyªn tö cã tÝnh chÊt t­¬ng tù nhau, ch¼ng h¹n gi÷a phi kim víi phi kim.
C©u 4: C¸c nguyªn tö liªn kÕt víi nhau thµnh ph©n tö ®Ó:
 A. ChuyÓn sang tr¹ng th¸i cã n¨ng l­îng thÊp h¬n.
 B. Cã cÊu h×nh electron cña khÝ hiÕm
 C. Cã cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng lµ 2e hoÆc 8e.
 D. ChuyÓn sang tr¹ng th¸i cã n¨ng l­îng cao h¬n.
C©u 5: T×m c©u ®óng khi nãi vÒ tÝnh chÊt cña hîp chÊt céng ho¸ trÞ:
 A. NhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i t­¬ng ®èi thÊp.
 B. Th­êng kh«ng dÉn ®iÖn.
 C. Th­êng Ýt tan trong n­íc.
 D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng.
C©u 6: T×m c©u sai: HiÖu ®é ©m ®iÖn cã gi¸ trÞ:
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


 

 A. 0 ®Õn  : Liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cùc
 B. 0,4 ®Õn  : Liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã cùc.
 C.   : Liªn kÕt ion
 D.   : Liªn kÕt ion
C©u 7: Liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:
 A. cã tÝnh ®Þnh h­íng    B. cã tÝnh b·o hoµ
 C. kh«ng cã tÝnh b·o hoµ    D. C¶ A vµ B ®Òu ®óng
C©u 8: T×m c©u sai:
 A. N­íc ®¸ thuéc lo¹i tinh thÓ ph©n tö.
 B. Trong tinh thÓ ph©n tö, lùc liªn kÕt gi÷a c¸c ph©n tö lµ liªn kÕt céng ho¸ trÞ.
 C. Trong tinh thÓ ph©n tö, lùc liªn kÕt gi÷a c¸c ph©n tö lµ liªn kÕt yÕu.
 D. Tinh thÓ iot lµ tinh thÓ ph©n tö.
C©u 9: Liªn kÕt ion cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:
 A. kh«ng cã tÝnh ®Þnh h­íng  B. cã tÝnh b·o hoµ
 C. kh«ng cã tÝnh b·o hoµ   D. C¶ A vµ C ®Òu ®óng
C©u 10: Hîp chÊt t¹o thµnh gi÷a hai nguyªn tö ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n cã cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng lµ 3s2 vµ 2s22p5 th× liªn kÕt gi÷a chóng sÏ lµ:
 A. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã cùc.
 B. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cã cùc.
 C. Liªn kÕt ion.
 D. Liªn kÕt kim lo¹i.
C©u 11: Sè oxi ho¸ cña Mn, Fe trong Fe3+, S trong SO3, P trong lÇn l­ît lµ:
 A. 0, +3, +6, +5  B. 0, +3, +5, +6  C. +3, +5, 0,+6
   D. +5, +6,+3, 0
C©u 12: Trong sè c¸c chÊt sau Cl2, HCl, CaO, NH3, NaCl, N2. Sè c¸c chÊt cã liªn kÕt céng ho¸ trÞ vµ sè l­îng c¸c chÊt cã liªn kÕt ion lÇn l­ît lµ:
 A. 4 vµ 2  B. 2 vµ 4  C. 3 vµ 3  D. 1 vµ 5
C©u 13: T×m c©u sai:
 A. Kim c­¬ng lµ mét d¹ng thï h×nh cña cacbon, thuéc lo¹i tinh thÓ nguyªn tö.
 B. Trong m¹ng tinh thÓ nguyªn tö, c¸c nguyªn tö ®­îc ph©n bè lu©n phiªn ®Òu ®Æn theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh.
 C. Lùc liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong tinh thÓ nguyªn tö lµ liªn kÕt yÕu.
 D. Tinh thÓ nguyªn tö bÒn v÷ng, rÊt cøng, nhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i kh¸ cao.
C©u 14: Nguyªn tö khi tham gia liªn kÕt ®· thu thªm 2 electron ®Ó thµnh ion cã cÊu h×nh electron 1s22s22p6 lµ nguyªn tö:
 A. Ne  B. Na   C. Mg   D. O
C©u 15: Nguyªn tè A lµ kim lo¹i kiÒm. Nguyªn tö cña nguyªn tè B cã 7 electron ngoµi cïng. C«ng thøc cña hîp chÊt t¹o bëi A vµ B lµ:
 A. A7B  B. AB7  C. AB  D. KÕt qu¶ kh¸c
C©u 16: NhËn ®Þnh vÒ ph©n tö c¸c chÊt:
   (1) Cl2; (2) H2O; (3) NH3; (4) H2
 A. (1) vµ (2)   B. (2) vµ (3)   C. (3) vµ (4)
   D. (1) vµ (4)
1

ng­êi so¹n: chauhust@gmail.com           
Dïng cho h/s líp 10  


Nguồn:Quyên Trần Thị Tú

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Trắc Nghiệm Hóa 10
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_cuong_trac_nghiem_Hoa_10__40_trang.doc[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
w0ww0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-12 14:18:33
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
5
đề thi Trắc Nghiệm Hóa 10

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • trắc nghiệm hóa 10
  Đề thi
  trắc nghiệm hóa 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2010

  Xem: 10

 • TRAC NGHIEM HOA 10
  Hóa học 11
  TRAC NGHIEM HOA 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2012

  Xem: 0

 • Trắc nghiệm hóa 10
  Hóa học 10
  Trắc nghiệm hóa 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2011

  Xem: 0

 • TRẮC NGHIỆM HÓA 10
  Hóa học 10
  TRẮC NGHIỆM HÓA 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2012

  Xem: 0

 • Trắc Nghiệm Hóa 10
  Tư liệu tham khảo
  Trắc Nghiệm Hóa 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 0

 • trac nghiem hoa 10
  Ngữ văn
  trac nghiem hoa 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2010

  Xem: 39

 • Trắc nghiệm hóa 10
  Hóa học 10
  Trắc nghiệm hóa 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2011

  Xem: 6

 • TRẮC NGHIỆM HÓA 10
  Hóa học 10
  TRẮC NGHIỆM HÓA 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2012

  Xem: 0

 • Trac nghiem Hoa 10
  Hóa học 10
  Trac nghiem Hoa 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2010

  Xem: 392

 • TRẮC NGHIỆM HÓA 10
  Hóa học 10
  TRẮC NGHIỆM HÓA 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2012

  Xem: 0