TRẮC NGHIỆM MŨ-LOGARIT đề thi Toán 12

Đăng ngày 10/22/2016 7:20:54 PM | Thể loại: Toán 12 | Lần tải: 118 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

CHUYÊN ĐỀ MŨ-LÔGARIT  Câu 1 : Số nghiệm của phương trình (𝑙𝑜𝑔 2 4𝑥 2−3 𝑙𝑜𝑔 2 𝑥−7=0 là:  A. 0 B. 1 C. 2 D. 3  Câu 2 : Nghiệm của phương trìnhlà:  A. x = 1 hoặc x=-1 B. Đáp án khác  C. x = 2 hoặc x = -3 D. x = 0 hoặc x = -1  Câu 3 : Số nghiệm của phương..

Bình luận

Nội dung

CHUYÊN ĐỀ MŨ-LÔGARIT

Câu 1 :
Số nghiệm của phương trình (𝑙𝑜𝑔
2
4𝑥
2−3
𝑙𝑜𝑔
2 𝑥−7=0 là:

A.
0
B.
1
C.
2
D.
3

Câu 2 :
Nghiệm của phương trìnhlà:

A.
x = 1 hoặc x=-1
B.
Đáp án khác

C.
x = 2 hoặc x = -3
D.
x = 0 hoặc x = -1

Câu 3 :
Số nghiệm của phương trình ln3x – 3ln2x – 4lnx+ 12 = 0 là

A.
0
B.
1
C.
3
D.
2

Câu 4 :
Số nghiệm của phương trìnhlà

A.
0
B.
1
C.
Đápsố khác
D.
2

Câu 5 :
Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt:

1
2
log
2
𝑥+3
1
4
log
4(𝑥−1
8=3
log
8(4𝑥


A.
0
B.
1
C.
2
D.
3

Câu 6 :
Phương trình: có nghiệm là

A.
X=8
B.
X=16
C.
X=4
D.
X=2

Câu 7 :
Số nghiệm của phương trình là

A.
3
B.
1
C.
2
D.
0

Câu 8 :
Rút gọn biểu thức 𝑃
log
𝑎
𝑎𝑏
log
𝑎
𝑎
𝑏
log
3
𝑏
𝑏
𝑏.

A.
0
B.

log
𝑏
𝑎

C.

log
𝑎
𝑏

D.

7
2


Câu 9 :
Phương trình có tổng các nghiệm bằng:

A.
1
B.
0
C.
-2
D.
-1

Câu 10 :
Phương trình  có tích các nghiệm là:

A.
-1
B.
2
C.
0
D.
1

Câu 11 :
Số nghiệm của phương trình: 2
𝑙𝑜𝑔
8
2𝑥
𝑙𝑜𝑔
8
𝑥
2−2𝑥+1
4
3

là:

A.
0
B.
3
C.
1
D.
2

Câu 12 :
Giải bất phương trình:
log
3
𝑥
2−5𝑥+6
log
1
3
𝑥−2
1
2
log
1
3(𝑥+3


A.
3<𝑥<5
B.
𝑥>5
C.
𝑥
10

D.
𝑥>3

Câu 13 :


A.
x > 0
B.

C.

D.


Câu 14 :
Số nghiệm của phương trình  là:

A.
0
B.
1
C.
2
D.
3

Câu 15 :
Số nghiệm của phương trình

A.
1
B.
Vô nghiệm
C.
2
D.
3

Câu 16 :
Biết rằng 𝑎
log
3
2, 𝑏
log
3
5,𝑐
log
5
7 . Tính theo 𝑎, 𝑏, 𝑐 giá trị của
log
140
63


A.

14
9

B.

𝑎𝑐+2
2𝑏+𝑐+𝑎𝑏


C.

𝑎𝑏+2
2𝑐+𝑎+𝑎𝑏

D.

𝑏𝑐+2
2𝑎+𝑏+𝑏𝑐


Câu 17 :
Số nghiệm của phương trình log5(5x) - log25 (5x) - 3 = 0 là :


A.
1
B.
4
C.
3
D.
2

Câu 18 :
Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau

A.

B.


C.

D.


Câu 19 :
Phương trình có tích các nghiệm bằng:

A.
1
B.
0
C.
-1
D.
2

Câu 20 :
Phương trình có hai nghiệm. Giá trị A= là

A.
1
B.

C.

D.
Đápsố khác

Sponsor Documents