Trắc nghiệm ôn tập hoá 10 có đáp án

đề thi Hóa học 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 158       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
c3u9tq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
4/25/2009 2:17:31 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
158
File đã kiểm duyệt an toàn

BAÌI TÁÛP TRÀÕC NGHIÃÛM - CHÆÅNG VI : OXY LÆU HUYÌNH I/ Cáu hoíi âiãön vaìo khoaíng träúng: Cáu 1: Nguyãn tæí oxy coï cáúu hçnh electron laì .............. , låïp ngoaìi cuìng coï.......electron. Nguy,xem chi tiết và tải về Đề thi Trắc nghiệm ôn tập hoá 10 có đáp án, Đề Thi Hóa Học 10 , Đề thi Trắc nghiệm ôn tập hoá 10 có đáp án, doc, 1 trang, 0.07 M, Hóa học 10 chia sẽ bởi Thành Lý Chí đã có 158 download

 
LINK DOWNLOAD

Trac-nghiem-on-tap-hoa-10-co-dap-an.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


BAÌI TÁÛP TRÀÕC NGHIÃÛM - CHÆÅNG VI : OXY LÆU HUYÌNH
I/ Cáu hoíi âiãön vaìo khoaíng träúng:
Cáu 1: Nguyãn tæí oxy coï cáúu hçnh electron laì .............. , låïp ngoaìi cuìng coï.......electron. Nguyãn tæí læu huyình coï cáúu hçnh electron laì ................. , låïp ngoaìi cuìng coï.......electron.
Cáu 2: Trong âiãöu kiãûn bçnh thæåìng phán tæí oxy coï .............., liãn kãút våïi nhau bàòng liãn kãút ......................................., coï thãø viãút cäng thæïc cáúu taûo cuía phán tæí oxy laì ...........
Cáu 3: Khi tham gia phaín æïng nguyãn tæí oxy dãù daìng .............electron.Oxy laì nguyãn täú .............. hoaût âäüng hoaï hoüc maûnh, coï tênh ............maûnh.Trong caïc håüp cháút, nguyãn täú oxy coï säú oxy hoaï laì.........,træì håüp cháút våïi........
Cáu 4: Ozon laì mäüt daûng ............. cuía oxy. Khê ozon maìu ............., muìi ............... Ozon laì cháút coï tênh ..................................... vaì ....................... oxy.
Cáu 5: Læu huyình tham gia phaín æïng våúi kim loaûi hoàûc våïi hydro, säú oxy hoaï cuía læu huyình tæì .................................. Læu huyình tham gia phaín æïng våúi phi kim hoaût âäüng maûnh hån, säú oxy hoaï cuía læu huyình tæì .................................. Læu huyình khi tham gia phaín æïng hoaï hoüc, säú ................ coï thãø giaím hoàûc tàng. Ta noïi læu huyình coï .................. vaì ..................
Cáu 6: Hydro sunfua laì cháút ..........., ............. maìu, muìi .................. vaì ráút ........ Hydro sunfua tan trong ......... taûo thaình ................................, yãúu hån axit ..........., coï tãn axit ..................... .
Cáu 7: Oxy vaì læu huyình laì nhæîng nguyãn täú .............. coï tênh ............. maûnh, trong âoï oxy laì cháút ...................... hån læu huyình. Khaïc våïi oxy, læu huyình coìn thãø hiãûn ............... khi taïc duïng våïi nhæîng nguyãn täú coï ................... låïn hån nhæ ......., ........ .
Cáu 8: Oxy ............... háöu hãút caïc .................. , nhiãöu ................ vaì nhiãöu .................. hoaï hoüc. Læu huyình ............... nhiãöu ................... vaì mäüt säú .................. .Khaïc våïi oxy, læu huyình coìn thãø hiãûn .................... khi taïc duûng våïi nhæîng nguyãn täú coï...................... låïn hån.
Cáu 9: ...................... (H2S) trong næåïc coï tênh ................ . H2S coï tênh ........... maûnh, khi tham gia phaín æïng noï coï thãø bë .............. thaình ..... hoàûc ...... .
Cáu 10: -SO2 laì .............., taïc duûng våïi ......... taûo thaình ....................................( H2SO3).
-SO2 coï tênh ...................... khi taïc duûng våïi cháút .......... . -SO2 coï tênh .............. khi taïc duûng våïi cháút .................... .
II/ Cáu hoíi coï nhiãöu læûa choün:
Cáu 11: Phaín æïng maì S âån cháút coï vai troì laì cháút oxy hoaï:
a) S + O2 SO2 . b) S + HNO3 SO2 + NO2 + H2O . c) S + Zn ZnS . d) S + H2SO4 SO2 + H2O .
Cáu 12: Trong håüp cháút nguyãn tæí S khäng thãø hiãûn tênh oxy hoaï :
a) H2SO4 . b) SO2 . c) Na2SO3 . d) NaHS .
Cáu 13: Caïc cháút coï thãø taïc duûng våïi KI âãø taûo thaình I2 laì:
a) O3 vaì Cl2 . b) O2 vaì Cl2 . c) O2 vaì HF . d) O3 vaì HF .
Cáu 14: Choün phaït biãøu sai:
a)Säú oxy hoaï -2 laì säú oxy hoaï bãön nháút cuía oxy.
b)Oxy coï hai âäöng vë laì 17O vaì 18O .
c)Ozon laì daûng thuì hçnh cuía oxy.
d) Oxy coï tênh oxy hoaï låïn hån ozon.
Cáu 15: Choün phaït biãøu âuïng:
Oxy coï 2 säú oxy hoaï laì 0 vaì -2.
Oxy coï 2 daûng thuì hçnh laì 17O vaì 18O .
Oxy coï säú oxy hoaï -2 laì säú oxy hoaï bãön nháút cuía oxy.
Oxy khäng bao giåì coï tênh khæí khi taûo ra caïc cháút.
Cáu 16: Xeït phaín æïng SO2 + Br2 + H2O HBr + H2SO4 .Trong phaín æïng naìy, vai troì cuía SO2 laì:
a) Cháút oxy hoaï. c)Væìa cháút oxy hoaï, væìa cháút taûo mäi træåìng.
b) Cháút khæí. d)Væìa cháút khæí, væìa cháút taûo mäi træåìng.
Cáu 17: Phaín æïng SO2 + Ca(OH)2 CaSO4 + H2O. SO2 coï vai troì:
a) Cháút oxy hoaï. b) Cháút khæí. c) Oxyt axit. c) Oxyt bazo.
Cáu 18: Phaín æïng khäng phaíi laì phaín æïng oxy hoaï khæí .
a) H2SO4 + S SO2 + H2O . b) H2SO4 + Fe Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O .
c) H2SO4 + Fe4O3 Fe2(SO4)3 + FeSO4 + H2O .
d) H2SO4 + FeO Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O .
Cáu 19: Phaín æïng khäng âuìng âãø âiãöu chãú H2S laì:
a) Na2S + H2SO4 loaîng .
b) FeS + HNO3 .
c) FeS + HCl .
d) S + H2 .

 

    BAÌI TÁÛP TRÀÕC NGHIÃÛM - CHÆÅNG VI : OXY LÆU HUYÌNH

I/ Cáu hoíi âiãön vaìo khoaíng träúng:

Cáu 1: Nguyãn tæí oxy coï cáúu hçnh electron laì .............. , låïp ngoaìi cuìng coï.......electron. Nguyãn tæí læu huyình coï cáúu hçnh electron laì ................. , låïp ngoaìi cuìng coï.......electron.

Cáu 2: Trong âiãöu kiãûn bçnh thæåìng phán tæí oxy coï .............., liãn kãút våïi nhau bàòng liãn kãút ......................................., coï thãø viãút cäng thæïc cáúu taûo cuía phán tæí oxy laì ...........

Cáu 3: Khi tham gia phaín æïng nguyãn tæí oxy dãù daìng .............electron.Oxy laì nguyãn täú .............. hoaût âäüng hoaï hoüc maûnh, coï tênh ............maûnh.Trong caïc håüp cháút, nguyãn täú oxy coï säú  oxy hoaï laì.........,træì håüp cháút våïi........

Cáu 4:  Ozon laì mäüt daûng ............. cuía oxy. Khê ozon maìu ............., muìi ............... Ozon laì cháút coï tênh ..................................... vaì ....................... oxy.

Cáu 5:  Læu huyình tham gia phaín æïng våúi kim loaûi hoàûc våïi hydro, säú oxy hoaï cuía læu huyình tæì .................................. Læu huyình tham gia phaín æïng våúi phi kim hoaût âäüng maûnh hån, säú oxy hoaï cuía læu huyình tæì .................................. Læu huyình khi tham gia phaín æïng hoaï hoüc, säú ................ coï thãø giaím hoàûc tàng. Ta noïi læu huyình coï .................. vaì ..................

Cáu 6:  Hydro sunfua laì cháút ..........., ............. maìu, muìi .................. vaì ráút ........ Hydro sunfua tan trong ......... taûo thaình ................................, yãúu hån axit ..........., coï tãn axit ..................... .

Cáu 7: Oxy vaì læu huyình laì nhæîng nguyãn täú .............. coï tênh ............. maûnh, trong âoï oxy laì cháút ...................... hån læu huyình. Khaïc våïi oxy, læu huyình coìn thãø hiãûn ............... khi taïc duïng våïi nhæîng nguyãn täú coï ................... låïn hån nhæ ......., ........ .

Cáu 8: Oxy ............... háöu hãút caïc .................. , nhiãöu ................ vaì nhiãöu .................. hoaï hoüc. Læu huyình ............... nhiãöu ................... vaì mäüt säú .................. .Khaïc våïi oxy, læu huyình coìn thãø hiãûn .................... khi taïc duûng våïi nhæîng nguyãn täú coï...................... låïn hån.

 Cáu 9:  ...................... (H2S) trong næåïc coï tênh ................ . H­2S coï tênh ........... maûnh, khi tham gia phaín æïng noï coï thãø bë .............. thaình ..... hoàûc ...... .

  Cáu 10:  -SO2 laì .............., taïc duûng våïi ......... taûo thaình ....................................( H2SO3).

-SO2 coï tênh ...................... khi taïc duûng våïi cháút .......... .                                                  -SO2 coï tênh .............. khi taïc duûng våïi cháút  .................... .

II/ Cáu hoíi coï nhiãöu læûa choün:

Cáu 11: Phaín æïng maì S âån cháút coï vai troì laì cháút oxy hoaï:

a) S + O2         SO2 .                         b) S + HNO3         SO2 + NO2 + H2O .                                                           c) S + Zn           ZnS .                       d) S + H2SO4              SO2 + H2O .

Cáu 12: Trong håüp cháút nguyãn tæí S khäng thãø hiãûn tênh oxy hoaï :  

       a) H2SO4 .                    b) SO2 .                      c) Na2SO­3 .                          d) NaHS . 

Cáu 13: Caïc cháút coï thãø taïc duûng våïi KI âãø taûo thaình I2 laì:

       a) O3 vaì Cl2 .                b) O2 vaì Cl2 .             c) O2 vaì HF .                       d) O3 vaì HF .

Cáu 14:  Choün phaït biãøu sai:

         a)Säú oxy hoaï -2 laì säú oxy hoaï bãön nháút cuía oxy.

         b)Oxy coï hai âäöng vë laì 17O vaì 18O .

         c)Ozon laì daûng thuì hçnh cuía oxy.

         d) Oxy coï tênh oxy hoaï låïn hån ozon.

Cáu 15:  Choün phaït biãøu âuïng:

a)    Oxy coï 2 säú oxy hoaï laì 0 vaì -2.

b)   Oxy coï 2 daûng thuì hçnh laì 17O vaì 18O .

c)    Oxy coï säú oxy hoaï -2 laì säú oxy hoaï bãön nháút cuía oxy.

d)   Oxy khäng bao giåì coï tênh khæí khi taûo ra caïc cháút.

 Cáu 16:    Xeït phaín æïng SO2 + Br2 + H2O          HBr + H2SO4 .Trong phaín æïng naìy, vai troì cuía SO2 laì:

                             a) Cháút oxy hoaï.          c)Væìa cháút oxy hoaï, væìa cháút taûo mäi træåìng.                             

                             b) Cháút khæí.                 d)Væìa cháút khæí, væìa cháút taûo mäi træåìng.

Cáu 17:  Phaín æïng SO2 + Ca(OH)2           CaSO4 + H2O.         SO2 coï vai troì:

       a) Cháút oxy hoaï.        b) Cháút khæí.         c)  Oxyt  axit.          c) Oxyt bazo.                                                   

Cáu 18:  Phaín æïng khäng phaíi laì phaín æïng oxy hoaï khæí .

a) H2SO+  S                    SO2 + H2O .                                                                                                                                                             b) H2SO+  Fe                   Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O .

                                 c) H2SO+  Fe4O3              Fe2(SO4)3 + FeSO4 + H2O .

                                 d) H2SO+  FeO                Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O .

Cáu 19:  Phaín æïng khäng âuìng âãø âiãöu chãú H2S laì:

         a) Na2S + H2SO4 loaîng          .

         b) FeS + HNO3                  .

         c) FeS + HCl                     .

         d)  S + H2                           .

Cáu 20:  Tçm phaín æïng sai:

                                 a) H2SO+  2S                           2SO2 + H2S .

         b) 2H2S   +  O2                          2S + 2H2O .

         c)  2H2S   + 3O2                         2SO2 + 2H2O .

         d) H2S   + 4Cl2 + 4H2O             H2SO4  + 8HCl .

Cáu 21:  Tyí khäúi cuía dung dëch H2SO4 näöng âäü  400/0 laì 1,503.Näöng âäü mol/l cuía axit naìy laì:          a) 6,4M.                b) 6,3M.                c) 6,2M.                   d) 6,1M.

Cáu 22: Cho phaín æïng  S + Fe           FeS.

               Læåüng læu huyình cáön phaín æïng hãút våïi 5,6g Fe laì:

               a) 2,5g.                 b) 2,6g.                  c) 3,2g.                    d)3,5g.

Cáu 23: Cho 1,44g kim loaûi X hoaï trë II vaìo 250 ml dung dëch H­2SO4 loaîng 0,3M. X tan hãút sau âoï ta duìng 60 ml dung dëch KOH 0,5m âãø trung hoaì læåüng H2SO4 dæ.Kim loaûi X laì:           a) Zn.                    b) Mg.                   c) Fe.

Cáu 24: Âäút chaïy hoaìn toaìn 4,8g S räöi cho saín pháøm chaïy háúp thuû hãút våïi 200 ml dung dëch Ba(OH)2 0,5M. Læåüng kãút tuía thu âæåüc sau phaín æïng laì:

        a)10,85g.              b) 15,72g.              c) 20,7g.                  d) 25,55g.

Cáu 25:  Oxit coï tyí lãû oxy cao nháút cuía mäüt nguyãn täú coï daûng RO2. Biãút tè khäúi giæîa oxit âoï vaì håüp cháút khê våïi hydro cuía nguyãn täú âaî cho laì 2,75. Nguyãn täú R laì:

        a) C.                      b) Si.                     c) N.                        d) P.

Cáu 26:  Âun noïng häùn håüp gäöm 6,4g S vaì 1,3g Zn. Sau phaín æïng cháút thu âæåüc våïi khäúi læåüng laì:          

                a) Zn =2,17g vaì ZnS =0,89g.             b) S = 5,76g vaì ZnS = 1,94g.

        c) ZnS = 2,12g.

Cáu 27:  A/ Cho saín pháøm taûo thaình khi âun noïng häùn håüp gäöm 5,6g bäüt Fe vaì 1,6g S vaìo 500ml dung dëch HCl thç thu âæåüc häùn håüp khê bay ra vaì dung dëch A(hiãûu suáút phaín æïng 100o/o). Thaình pháön o/o häùn håüp khê vãö thãø têch laì:

        a) H2 = 25o/o vaì H2S = 75o/o .                       b)H2 = 75o/o vaì H2S = 25o/o .

        c) H2 = 30o/o vaì H2S = 70o/o .                       d) H2­ = H2S = 50o/o .

Cáu 28:  B/ Âãø trung hoaì HCl coìn thæìa trong dung dëch A phaíi duìng 25ml dung dëch NaOH 0,1M. Näöng âäü mol/l cuía dung dëch HCl âaî duìng laì:

                 a) 0,235M.              b) 0,345M.               c) 0,425M.                   d) 0,555M.

Cáu 29:  Cho 104g dung dëch BaCl2 10o/o vaìo 200g dung dëch H2SO4. Loüc boí kãút tuía. Âãø trung hoaì næåïc loüc ngæåìi ta phaíi duìng 250ml NaOH 25 o/o d = 1,28. Näöng âäü o/o dung dëch H2SO4 ban âáöu laì:

                 a) 72,5 o/o                            b)73,5 o/o                   c) 74,5 o/o                     d)75,5 o/o.

Cáu 30:   Thaình pháön  o/o cuía O2 vaì O3 laì: (Biãút = 18).

         a) O2 = 70o/o vaì O3 = 30o/o .                        b) O2 = 75o/o vaì O3 = 25o/o .

                  c) O2 = 60o/o vaì O3 = 40o/o .                        d) O2 = 65o/o vaì O3 = 35o/o .

III Âaïp aïn:

Cáu 1:        1s22s22p4.   6  .          1s22s22p43s23p4.   6  .

Cáu 2:   2 nguyãn tæí.  Cäüng hoaï trë khäng cæûc.        O = O. 

Cáu 3:   Nháûn 2.  Phi kim.   Oxy hoaï.     -2.           F.     

Cáu 4:  Thuì hçnh.  Xanh nhaût.  Âàûc træng.  Oxy hoaï ráút maûnh.  Maûnh hån.

Cáu 5:  O giaím xuäúng -2.  O tàng lãn +4, +6. Oxy hoaï.  Tênh oxy hoaï.  Tênh khæí                                                                                                                 

Cáu 6: Cháút khê.  Khäng.Træïng thäúi.  Ráút âäüc. H2O.  Dung dëch axit ráút yãúu. H2CO3. Sunfu hydric.

Cáu 7:  Phi kim. Oxy hoaï.  Oxy hoaï maûnh. Tênh khæí . Âäü ám âiãûn. O. F.

Cáu 8:  Oxy hoaï.    Kim loaûi.    Phi kim.    Håüp cháút.   Kim loaûi.   Phi kim. Tênh khæí. Âäü ám âiãûn .

Cáu 9:  Hydro sunfua.  Axit yãúu.  Khæí .  Oxy hoaï. .

Cáu 10:  Oxit axit. H2O. Dung dëch axit sunfuro.  Oxy hoaï. Khæí. Khæí. Oxy hoaï.

Cáu 11:  c)

Cáu 12:  d)

Cáu 13:  a)

Cáu 14:  d)

Cáu 15:  c)

Cáu 16:  b)

Cáu 17:  c)

Cáu 18:  c)

Cáu 19:  b)

Cáu 20:  a)

Cáu 21:  d)

Cáu 22:  c)

Cáu 23:  b) Säú mol H2SO4 ban âáöu:0,3 . 0,25 = 0,075mol.

                    ........... KOH:                0,5 . 0,06 = 0,03mol.

                   Goüi  säú mol cuía kim loaûi X laì a:

                             X          +          H2SO4                       XSO4    +     H2 .

                           a mol                   a mol

                           H2SO4 dæ        +              2KOH                      K2SO4    +     2H2O .

 Säú mol H2SO4dæ = 1/2 säú mol KOH = 1/2 . 0,03 = 0,015mol.

                    Váûy säú mol H2SO4 ban âáöu: a + 0,015 = 0,075.

                                                                         a = 0,06 mol.

                                                                   .

                                                                         M     =  24  (Mg) .

Cáu 24:  a)     

                         nBa(OH)2 = 0.2 .0,5 = 0,1mol.

                              S      +      O2                         SO2 .

                           0,15                                         0,15

                         Goüi a laì säú mol cuía Ba(OH)2 trong (1).

                         Goüi b laì säú mol cuía Ba(OH)2 trong (2).

                              SO2        +      Ba(OH)2                     BaSO3      +      H2O.     (1)

                                a                         a                                a

                              2SO2        +      Ba(OH)2                     Ba(HSO3)2 .                 (2).

                                 b                         b   

                             Ta coï:            

                               mBa(OH)2  =  0,05 . 217 = 10,85g.

Cáu 25:   a)     RO2                  håüp cháút våïi hydro laì RH4 .

                                   R  =12  ( Cacbon).

Cáu 26:    b)       n =  6,4 : 32 = 0,2mol.

                            nZn =  1,3 : 65 = 0,02mol.

                                 Zn     +      S                      ZnS .

                           Theo PTPU  læåüng S coìn dæ : 0,2 - 0,02 = 0,18mol.

                             mS dæ   =  0,18 . 32 = 5,76g.

                             nZnS      =      nZn       = 0,02mol.

                                 mZnS =  0.,02 . 97 = 1,94g.

 

Cáu 27:    d)     nFe   =  5,6 : 56 = 0,1mol.

                          n  = 1,6 : 32 = 0,05mol.             

                               Fe     +      S                      FeS . (1)

                           Theo PTPU  læåüng Fe coìn dæ : 0,1 - 0,05 = 0,05mol.

                                Fe        +       2HCl                      FeCl      +         H2  . (2)

                                FeS      +       2HCl                      FeCl      +         H2S. (3) 

                          (2) nH2 =  nFe dæ   =  0,1  -  0,05 = 0,05mol.  

                          (1) vaì(2) nH2S =  mFeS = n  = 1,6 : 32 = 0,05mol.

                           Váûy :  H2 o/o = H2S o/o = 50 o/o .

Cáu 28:    c)           NaOH     +    HCl                    NaCl          +        H2O.    (4).

                          (4)     nHCl  = nNaOH  = 0,125 . 0,1 = 0,0125mol.

                          (2)(3)(4) nHCl  = 0,05. 2 + 0,05. 2 + 0,0125 =0,2125mol.

                           Váûy CM(HCl) = 0,2125 . 1000 : 125 =0,425M.

Cáu 29:     b)      mNaOH = 250 . 1,28 . 25 : 100 = 80g.

                            nNaOH = 80 : 40 = 2mol.

                               H2SO4     +    2NaOH             Na2SO4    +    2H2O .      (1)

                            nH2SO4 dæ = 1:2 nNaOH = 1:2 . 2  =  1mol.

                               BaCl2     +    H2SO4                   BaSO4    +    2HCl .      (2)

                             nH2SO4 (2) = nBaCl2 = 104 : 208 = 0,5mol.

                             nH2SO4 ban âáöu = nH2SO4 dæ + nH2SO4 (2) = 1 +0,5 = 1,5mol.

                                 mH2SO4 ban âáöu = 1,5 . 98 = 147g.

                             Co/o  = 147 .100 : 200 = 73,5o/o .

Cáu 30:   b)          Ta coï: .

                                                  = 36.

                                                  Y = 1 - X

                                                  = MO2X  +  MO3(1-X).

                                                  36 =  32X  +  48(1 - X).

                                                   X = 0,75 hay 75o/o.

                                  Váûy: O2 o/o = 75o/o. vaì  O3 o/o = 25o/o.

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Trắc nghiệm ôn tập hoá 10 có đáp án
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU