Trac nghiem phuong trinh luong giac đề thi Toán 11

Đăng ngày 9/10/2016 11:10:12 AM | Thể loại: Toán 11 | Lần tải: 1493 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

TRĂC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 1. Phương trình có nghiệm là: A. B. C. D. 2.Phương trình có nghiệm là: A. B. C. D. 3. Phương trình có các họ nghiệm là: a. b. c. d. 4. Phương trình có nghiệm là: a. b. c. d. 5. Phương trình có các nghiệm là: a. b. c. d. 6...

Bình luận

Nội dung

TRĂC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
1. Phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D. 
2.Phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D. 

3. Phương trình có các họ nghiệm là:
a. b. c. d. 
4. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
5. Phương trình có các nghiệm là:
a. b. c. d. 
6. Phương trình có các nghiệm là;
a. b. c. d. 
7. Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình là:
a. b. c. d. 
8. Phương trình: có các nghiệm là:
a. b. c. d. 
9. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. Vô nghiệm.
10. Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình: là:
a. b. c. d. 
11. Phương trình có các nghiệm là:
a. b. c. d. 
12. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. Vô nghiệm
13. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
14. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
15. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
16. Để phương trình: có nghiệm, tham số a phải thỏa điều kiện:
a. b. c. d. 
17. Cho phương trình . Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình là:
a. b. c. d. 
18. Để phương trình có nghiệm, tham số a phải thỏa mãn điều kiện:
a. b. c. d. 
19. Phương trình: có nghiệm là:
a. b. c. d. 
20. Phương trình: có nghiệm là:
a. b. c. d. 
21. Để phương trình: có nghiệm, các giá trị thích hợp của tham số m là:
a. b. c. d. 
22. Phương trình: có các nghiệm là:
a. b. c. d. 
23. Để phương trình có nghiệm, tham số m phải thỏa mãn điều kiện:
a. b. c. d. 
24. Cho phương trình: . Các nghiệm của phương trình thuộc khoảng là:
a. b. c. d. 
25. Để phương trình: có nghiệm, thì các giá trị cần tìm của tham số m là:
a. b. c. d. 
26. Phương trình có các nghiệm là:
a. b. c. d. 
27. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
28. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
29. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
30. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
31. Cho phương trình: . Để phương trình có nghiệm thì giá trị thích hợp của tham số là:
a. b. c. d. 
32. Phương trình: có nghiệm là:
a. b. c. d. 
33. Phương trình có nghiệm là:
a. 

Sponsor Documents