trac nghiem phuong trinh luong giac đề thi Hình học

Đăng ngày 10/22/2016 10:47:21 PM | Thể loại: Hình học | Lần tải: 232 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

11Ã4,8,13 THPT BÌNH PHÚ  PTLGTHUONGGAP 1. Để phương trình có nghiệm, ta chọn: A.B. C.m tùy ý. D. 2. Trong nửa khoảng , phương trình có tập nghiệm là: A.B.C.D. 3. A.B.C. D. 4. Phương trình có nghiệm là: A. B.C.Vô nghiệmD. 5. A. B.C.D. 6. A.Vô nghiệmB. C.D. 7. Phương..

Bình luận

Nội dung

11Ã4,8,13 THPT BÌNH PHÚ

 PTLGTHUONGGAP


1. Để phương trình có nghiệm, ta chọn:
A. B. C.m tùy ý. D.
2. Trong nửa khoảng , phương trình có tập nghiệm là:
A. B. C. D.
3. A. B. C. D.
4. Phương trình có nghiệm là:
A. B. C.Vô nghiệm D.
5. A. B. C. D.
6. A.Vô nghiệm B. C. D.
7. Phương trình có tập nghiệm là:
A., B. C. D.
8. Trong nửa khoảng , phương trình có số nghiệm là:
A.4 B.3 C.2 D.1
9. A. B. C. D. Cả B, C, D.
10. A. B. C. D.
11. A. B. C. D.Vô nghiệm
12. Trong , phương trình có tập nghiệm là:
A. B. C. D.
13. Nghiệm của phương trình trong nửa khoảng là:
A. B. C. D.
14. A. B. C. D.
15. A. B. C. D.
16. A. B. C. D.
17. Để phương trình có nghiệm, ta chọn:
A. B. C. D.
18. A. B. C.Vô nghiệm D.
19. A.Cả 3 đáp án. B. C. D.
20. A.Vô nghiệm B. C. D.

GTLN-GTNN

Câu 1. Gọi M là GTNN và N là GTLN của hàm số y=4-3cos2x khi đó:
A.M+N=7 B.M+N=4 C.M+N=1 D.M+N=5
Câu 2. GTNN của hàm số y=sinx+cosx là
A.0 B. / C. / D.1
Câu 3. Tập giá trị của hàm số y=tanx-2 là
A.R B./ C.# [-1,1] D.[0;1]
Câu 4. GTLN của hàm số y=2cosx -3
A.-1 B.1 C.2 D.-3
Câu 5. GTLN của hàm số y=/ là
A.-2 B.-1 C. 2 D.#/
Câu 6. GTNN của hàm số y=sinx+/ là
A.0 B.-/ C.2 D./
Câu 7. GTNN của hàm số y = 2sin22x-cos4x bằng -1 tại:
A. B. C. D.
Câu 8. GTLN của hàm số : y=/ -2 là:
A.-/ B./ C.1 D.3
Câu 9. GTNN của hàm số y=/ là:
A. B. C. / D.
Câu 10. GTLN của hàm số / là
A.0 B./ C.3 D.-1
Câu 11. GTLN của hàm số là:
A.-3 B.0


C.-2 D.-1
Câu 12. Gọi M là GTNN và N là GTLN của hàm số y=3-2cosx khi đó:
A. M+N=-2 B.M+N=1 C. M+N=6 D. M+N=0
Câu 13. GTNN của hàm số / là:
A.-1 B.-/ C.3 D.1
Câu 14. Tập giá trị của hàm số là:
A. B. C. D.
Câu 15. GTNN của hàm số y=1+/ là
A.1 B.R C.2 D.không xác định
Câu 16. GTLN của hàm số y=2 cos2x +cos2x -1
A. ymax=4 tại x=k/ (k/) B. ymax=

Sponsor Documents