trắc nghiệm phương trình mũ hay đề thi Toán 12

Đăng ngày 10/7/2016 9:29:53 PM | Thể loại: Toán 12 | Lần tải: 406 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MŨ 1). Tìm m để phương trình 9x - 2.3x + 2 = m có nghiệm x  (- 1;2). A). 1  m 0 v m = 4.B). m  0 v m = - 4.C). m > 0 v m = - 4.D). m  1 v m = - 4. 18). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng : A). 1, 2B). 1, 2C). 2, - 2D). 2, 4 19). Giải phương trình ...

Bình luận

Nội dung

TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MŨ
1). Tìm m để phương trình 9x - 2.3x + 2 = m có nghiệm x  (- 1;2).
A). 1  m < 65. B).  < m < 45. C). 1  m < 45. D).  < m < 65.
2). Giải phương trình 3x + 6x = 2x. Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1 B). 2 C). D). 1
3). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, - 1 B). 4, 4 C). 2, 2 D). 2,
4). Giải phương trình 3x + 5x = 6x + 2.
A). Phương trình có đúng 2 nghiệm x = 0 và x = 1. B). Phương trình có đúng 3 nghiệm.
C). Phương trình có nghiệm duy nhất x = 1. D). Phương trình vô nghiệm.
5). Giải phương trình 4x = 3x + 1 .
A). x = 0. B). x = 0, x = 1.
C). Phương trình có nghiệm duy nhất x =1. D). Phương trình có nhiều hơn 2 nghiệm.
6). Tìm m để phương trình 4x - 2x + 3 + 3 = m có đúng 2 nghiệm x  (1; 3).
A). - 13 < m < - 9. B). 3 < m < 9. C). - 9 < m < 3. D). - 13 < m < 3.
7). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 2 B). C). 1 D). 1
8). Giải phương trình 12.9x - 35.6x + 18.4x = 0. Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, - 2 B). 1, - 2 C). 1, 2 D). 1, 2
9). Tìm m để phương trình  có nghiệm.
A). - 41  m ( 32. B). - 41  m  - 32. C). m  - 41. D). m
10). Tìm m để phương trình  có nghiệm.
A). - 12  m  2. B). - 12  m  . C). - 12  m  1. D). - 12  m  .
11). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1+ , 1 - B). 1+ , - 1 -
C). 1+ , 1 - D). 1+ , - 1 -
12). Giải phương trinh . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, B). 1, C). 1, 4 D). 1,
13). Giải phương trình 3x + 33 - x = 12. Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, 2 B). 1, 2 C). 1, - 2 D). 1, - 2
14). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, 1 B). 1 C). 0, - 1 D). 0, 1
15). Giải phương trình 2008x + 2006x = 2.2007x.
A). Phương trình có đúng 2 nghiệm x = 0 và x = 1. B). Phương trình có nhiều hơn 3 nghiệm.
C). Phương trình có đúng 3 nghiệm. D). Phương trình có nghiệm duy nhất x = 1.
16). Giải phương trình 125x + 50x = 23x + 1. Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1 B). 1 C). 2 D). 0
17). Tìm m để phương trình 9x - 6.3x + 5 = m có đúng 1 nghiệm x  0; + ().
A). m > 0 v m = 4. B). m  0 v m = - 4. C). m > 0 v m = - 4. D). m  1 v m = - 4.
18). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, 2 B). 1, 2 C). 2, - 2 D). 2, 4
19). Giải phương trình .

Sponsor Documents