TRAC NGHIEM PHUONG TRINH MU- LOGARIT (Có ĐA) đề thi Toán 12

Đăng ngày 9/16/2016 2:35:52 PM | Thể loại: Toán 12 | Lần tải: 844 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

Phương trình mũ và phương trình lôgarít Câu1: Phương trình có nghiệm là: A. x = B. x = C. 3D. 5 Câu2: Tập nghiệm của phương trình: là: A.  B. {2; 4}C. D. Câu3: Phương trình có nghiệm là: A. B. C. D. 2 Câu4: Phương trình có nghiệm là: A. 3B. 4C. 5D. 6 Câu5: Phương trình: có nghiệm là: A. 2B. 3C...

Bình luận

Nội dung

Phương trình mũ và phương trình lôgarít
Câu1: Phương trình có nghiệm là:
A. x = B. x = C. 3 D. 5
Câu2: Tập nghiệm của phương trình: là:
A.  B. {2; 4} C. D.
Câu3: Phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D. 2
Câu4: Phương trình có nghiệm là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu5: Phương trình: có nghiệm là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu6: Phương trình: có nghiệm là:
A. -3 B. 2 C. 3 D. 5
Câu7: Tập nghiệm của phương trình: là:
A. B. C. D. 
Câu8: Phương trình: có nghiệm là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu9: Phương trình: có nghiệm là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu10: Phương trình: có nghiệm là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu11: Xác định m để phương trình: có hai nghiệm phân biệt? Đáp án là:
A. m < 2 B. -2 < m < 2 C. m > 2 D. m ( 
Câu12: Phương trình: có nghiệm là:
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
Câu13: Phương trình: = 3lgx có nghiệm là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu14: Phương trình: = 0 có mấy nghiệm?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu15: Phương trình:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu16: Phương trình: có nghiệm là:
A. 24 B. 36 C. 45 D. 64
Câu17: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu18: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu19: Phương trình: = 1 có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu20: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu21: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu22: Phương trình: có tập nghiệm là:
A. B. C. D. 

Hệ phương trình mũ và lôgarít
Câu1: Hệ phương trình: với x ≥ y có mấy nghiệm?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
Câu2: Hệ phương trình: có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu3: Hệ phương trình: có mấy nghiệm?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu4: Hệ ph

Sponsor Documents