Trần Hoài Thương 10A1

đề thi Giáo dục Quốc phòng - An ninh Khác (Giáo dục Quốc phòng - An ninh)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       14      0
Ngày đăng 2017-09-27 13:39:23 Tác giả Cơ Nguyễn Hắc loại .docx kích thước 0.02 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Các Câu Hỏi Chuẩn Bị Cho GDQP-AN 1. Dân tộc ta tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên vào thời nào, năm nào? A. An Dương Vương – Chống Triệu – Năm 218 TCN B. Hùng Vương – Chống Tần –Năm 214 TCN

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Các Câu Hỏi Chuẩn Bị Cho GDQP-AN
 
1. Dân tộc ta tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên vào thời nào, năm nào?
 
A. An Dương Vương – Chống Triệu – Năm 218 TCN
 
B. Hùng Vương – Chống Tần –Năm 214 TCN
 
C. Thục Phán – Chống Triệu – Năm 179 TCN
 
D. An Dương Vương – Chống Tần – Năm 179 TCN
Chọn B
 
 
 
 
2. Các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta trong thế kỷ XX?
 
A. Chống đế quốc Mĩ (1954-1975), bảo vệ biên giới Tây Nam 1979
 
B. Chống thực dân Pháp (1945-1954), bảo vệ biên giới phía Bắc 1979
 
C. Chống thực dân Pháp (1945-1954), chống để quốc Mĩ (1954-1975)
 
D. Chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mĩ, bảo vệ biên giới Tây Nam
 
Chọn C
 
 
 

3. Cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên của dân tộc ta diễn ra vào thời gian nào?
 
A. Thế kỷ thứ I SCN
 
B. Thế kỷ thứ I TCN
 
C. Thế kỷ thứ II TCN
 
D. Thế kỷ thứ III TCN
 
Chọn D
 
 
4. Bài thơ bất hủ “ Nam quốc sơn hà nam để cư”… ở thời nào, chống giặc ngoại xâm nào?
 
A. Nhà Tiền Lê chống quân xâm lược Tống lần I vào năm 981
 
B. Nhà Trần chống quân xâm lược Nguyên lần I vào năm 1258
 
C. Nhà Lý chống quân xâm lược Tống lần II vào năm 1075
 
D. Nhà Lý chống quân xâm lược Tống lần I vào năm 981
Chọn C
 
5. Từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ XIV, các triều đại phong kiến phương bắc nào xâm lược nước ta?
 
A. Tống, Nguyên, Minh
 
B. Tống, Nguyên, Minh, Thanh
 
C. Đường, Tống, Nguyên
 

D. Tần, Hán, Tống, Nguyên
Chọn A
 
6. Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, trận Chi Lăng, Xương Giang diễn ra năm nào?
 
A. Năm 1426
 
B. Năm 1427
 
C. Năm 1428
 
D. Năm 1429
Chọn B
 
7. Thời phong kiến, cuộc chiến tranh nào của dân tộc ta chống giặc ngoại xâm sau cùng?
 
A. Chống Nguyên.
 
B. Chống Minh.
 
C. Chống Nam Hán
 
D. Chống Mãn Thanh.
Chọn D
 
8. Tại sao trong chiến tranh chống kẻ thù xâm lược, đất nước ta luôn phải lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều?
 
A. Vì tương quan lực lượng giữa ta và địch, địch luôn mạnh hơn ta về kinh tế và quân sự
 
B. Giữa ta và địch, địch luôn có sức mạnh về mọi mặt hơn ta
 

C. Do quan hệ giữa ta và địch, địch luôn mạnh hơn ta về mọi mặt
 
D. Vì đó là truyền thống nghìn năm đánh giặc của dân tộc
Chọn A
 
9. Tại sao kẻ thù bên ngoài luôn có âm mưu và tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta?
 
A. Từ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù xâm lược
 
B. Từ điều kiện bên trong của ta, bên ngoài của khu vực
 
C. Do vị trí chiến lược và điều kiện kinh tế của đất nước
 
D. Có sự lôi kéo của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch
Chọn C
10. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, ở Miền Nam quân và dân ta đánh địch trên các vùng chiến lược nào?
 
A. Trung du, đồng bằng và đô thị
 
B. Nông thôn, thành thị, miền núi
 
C. Đồng bằng, miền núi và thành thị
 
D. Miền núi, trung du, đồng bằng
Chọn C
 
11. Câu nào sau đây không phải của Nguyễn Trãi nói về vai trò của nhân dân?
 
A. “phàm mưu việc lớn phải lấy dân làm gốc”
 
B. “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”
 

C. “Người đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”
 
D. “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”
Chọn D
 
12 Câu “ Nam quốc sơn hà, nam đế cư” “Non nước vua nam, vua nam ở…” của Lý Thường Kiệt có ý nghĩa gì?
 
A Khẳng định vị thế và giá trị về địa lý của đất nước
 
B Khẳng định về nền độc lập, tự chủ và chủ quyền của dân tộc
 
C Thể hiện lòng tự hào dân tộc của nhân dân
 
D Thể hiện quyết tâm chống giặc ngoại xâm của nhân dân
 
Chọn B
13 Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, ở Miền Nam phong trào đồng khởi diễn ra thời gian nào, ở đâu?
 
A Năm 1959 -1960, Bến Tre
 
B Năm 1968, Sài Gòn, Chợ Lớn
 
C Năm 1968, Khe Sanh, Quảng Trị
 
D Năm 1974- 1975 Tây Nguyên và toàn Miền Nam
 
Chọn A
14 “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ diễn ra vào thời gian nào?
 
A Năm 1959 – 1960
 

B Năm 1961 – 1965
 
C Năm 1965 – 1968
 
D Năm 1971 - 1972
Chọn B
15 “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ diễn ra vào thời gian nào?
 
A Năm 1959 – 1960
 
B Năm 1961 – 1965
 
C Năm 1965 - 1968
 
D Năm 1967 – 1968
 
Chọn C
16 Chiến thắng mùa xuân năm 1975 của quân và dân ta, kết thúc bằng chiến dịch quân sự nào?
 
A Tây Nguyên
 
B Huế, Đà Nẵng
 
C Quảng Trị, Thừa Thiên
 
D Hồ Chí Minh
 
Chọn D
17 Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, năm 1972 ở Miền Bắc có chiến dịch quân sự nào nổi bật nhất?
 
A Chiến dịch phòng không

 
B Chiến dịch thi đua giết giặc
 
C Chiến dịch thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người
 
D Chiến dịch tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mĩ
Chọn A
18 Qua lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã xây dựng nên truyền thống gì?
 
A Xây dựng đất nước mạnh về quốc phòng để giữ nước
 
B Dựng nước đi đôi với giữ nước
 
C Quan tâm bảo vệ đất nước là hàng đầu
 
D Giữ nước là chủ yếu, rất quan trọng
Chọn B
19 Thế trận nào của dân tộc ta là thế trận đánh giặc vững chắc nhất?
 
A Thế về chính trị, ngoại giao
 
B Thế trận về sự bố trí lực lượng quân đội
 
C Thế trận lòng dân
 
D Thế của địa hình đánh giặc
Chọn C
20 Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta, ở Miền Nam có những cuộc tổng tiến công và nổi dậy nào?
 
A Đồng khởi Bến Tre; Xuân 1968
 
B Mùa xuân năm 1968 và mùa xuân năm 1975

 
C Mùa xuân 1975; chiến dịch Hồ Chí Minh
 
D Xuân 1968; Mùa xuân 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh
Chọn B
21 Những trận đánh lớn nào thời nhà Lê, nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta ?
 
A Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết
 
B Ngọc Hồi, Đống Đa, Tốt Động
 
C Chi Lăng, Xương Giang
 
D Bạch Đằng, Như Nguyệt, Đống Đa
Chọn C
22 Những triều dại phong kiến nào của Việt Nam tiến hành chiến tranh chống quân xâm lược từ phương Bắc?
 
A Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ, Tây Sơn
 
B Lý, Hồ, Lê Sơ, Tây Sơn
 
C Đinh, Lý, Trần, Tiền Lê, Nguyễn
 
D Đinh, Lý, Trần, Hồ, Hậu Lê
Chọn A
 
23 Chiến dịch quân sự nào của ta đã buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh phá hoại Miến Bắc và kí Hiệp định Pa ri về Việt Nam?
 
A Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972.
 

B Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954
 
C Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
 
D Chiến dịch Mậu thân năm 1968
Chọn A
 
24 Truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc dáo của dân tộc ta ở thời nhà Lý như thế nào?
 
A Xây thành lũy vững chắc, vây thành diệt viện
 
B “ tiên phát chế nhân” phòng ngự vững chắc, phản công đúng lúc
 
C Phản công lớn, phòng ngự vững chắc
 
D Vây thành diệt viện, phản công kịp thời
Chọn B
 
25 Trong cuộc kháng chiến chống Pháp có anh hùng LLVT nào sau đây?
 
A Lê Mã Lương, Phạm Tuân, Bế Văn Đàn
 
B Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện
 
C Nguyễn Viết Xuân, Tô Vĩnh Diện, Phạm Tuân
 
D Phan Đình Giót, Lê Mã Lương, Phạm Tuân
Chọn B
 
26 Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông, thời Trần dân tộc ta có anh hùng trẻ tuổi nào?
 

A Trần Khánh Dư
 
B Trần Thủ Độ
 
C Trần Quốc Toản
 
D Trần Nguyên Hãn
Chọn C
 
27 Đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung của dân tộc Việt Nam
 
A là một nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp dựng nước
 
B đã trở thành truyền thống, là một nhân tố thành công trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước
 
C là một nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp giữ nước
 
D đã trở thành truyền thống qúy báu trong xây dựng đất nước
Chọn B
 
28 Chiến tranh nhân dân Việt Nam có sức mạnh vô địch, vì sao?
 
A Đây là truyền thống để tạo nên sức mạnh đánh thắng kẻ thù
 
B Có sức mạnh vô địch để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược
 
C Là nguồn gốc cơ bản tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh thắng kẻ thù
 
D Là nguyên nhân của sức mạnh để đánh thắng kẻ thù
Chọn C

29 Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, ở Miền Nam quân và dân ta kết hợp đánh địch bằng 3 mũi giáp công nào?
 
A Quân sự, chính trị, kinh tế
 
B Quân sự, chính trị, ngoại giao
 
C Chính trị, tư tưởng và quân sự
 
D Chính trị, quân sự, binh vận
Chọn D
 
30 Truyền thống “cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện” của dân tộc ta được hình thành từ thời nào?
 
A Nhà Lê
 
B Nhà Hồ
 
C Nhà Trần
 
D Nhà Nguyễn
Chọn C
 
31 Nội dung nào sau đây không phải là truyền thống trong chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta?
 
A Luôn chăm lo xây dựng thành trì vững chắc để bảo vệ đất nước
 
B Tiến hành chiến tranh nhân dân toàn dân, lấy LLVTND làm nòng cốt
 
C Kết hợp đấu tranh quân sự với chính trị, ngoại giao
 

Nguồn:Cơ Nguyễn Hắc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Trần Hoài Thương 10a1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngGDQPAN__Tran_Hoai_Thuong_10a1.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
hbqv0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-09-27 13:39:23
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
14
đề thi Trần Hoài Thương 10a1

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Trần Hoài Thương 10a1
  Đề thi khác
  Trần Hoài Thương 10a1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2017

  Xem: 0

 • 10A1
  Khối 10
  10A1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Khối 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2011

  Xem: 9

 • tieng anh hoài thương
  Tiếng Anh 6
  tieng anh hoài thương

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2015

  Xem: 0

 • Nguyen Hai Anh - Vu Tran Anh - 10A1
  10A1
  Nguyen Hai Anh - Vu Tran Anh - 10A1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi 10A1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2012

  Xem: 9

 • Hoàng Giang 10a1
  10A1
  Hoàng Giang 10a1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi 10A1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2012

  Xem: 5

 • Điểm 10A1
  Địa lý 10
  Điểm 10A1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2011

  Xem: 0

 • CongDieuLinh.10a1
  10A1
  CongDieuLinh.10a1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi 10A1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2012

  Xem: 0

 • lỚP 10A1 CN
  GD hướng nghiệp 11
  lỚP 10A1 CN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2010

  Xem: 13

 • Điểm 10A1
  Đề thi
  Điểm 10A1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2011

  Xem: 0

 • lỚP 10A1 CN
  GD hướng nghiệp 11
  lỚP 10A1 CN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2010

  Xem: 24