Trao doi voi Le Duc Dung cau 80

Đăng ngày 12/17/2017 10:47:36 AM | Thể loại: Hóa học | Chia sẽ bởi: Sơn Trương Văn | Lần tải: 2 | Lần xem: 101 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: docx

 


Trao đổi vớ Lê Đức Dũng!

Câu 80. Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat, glixeryl triaxetat và phenyl fomat. Thủy phân hoàn toàn 47,3 gam X trong NaOH dư, đun nóng, thu được m gam hỗn hợp muối và 15,6 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho 15,6 gam Y tác dụng với Na (dư) thu được 5,6 lít khí H2 (đkc). Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 47,3 gam X bằng oxi, thu được 92,4 gam CO2 và 26,1 gam H2O. giá trị của m là

A. 54,3.   B. 57,9.   C. 58,2.   D. 52,5.

Giải

Bảo toàn khối lượng:  

Bảo toàn mol O:

Ta lại có:

 

nNaOH phản ứng  =  0,2  +  0,5  =  0,7 mol    nNaOH phản ứng  =  0,7.40 = 28,0 gam

Sơ đồ bài toàn toán thủy phân như sau:

 Muối (m gam)   + 

Bảo toàn khối lượng: m = 47,3  +  28 – (15,6 + 1,8)  =  57,9 (gam)

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx