tron bo tai lieu sinh 9 ngoc lac

đề thi Sinh học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
k373xq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
4/23/2012 10:33:24 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
0
Lần tải
6
File đã kiểm duyệt an toàn

Phòng giáo dục & Đào tạo Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện NGỌC LẶC Năm học 2010-2011 Môn: sinh học (Thời gian làm bài 150 phút) Câu1(1.5 điểm): Biến dị tổ hợp là gì? Nêu cơ chế hình thành biến dị ,xem chi tiết và tải về đề thi tron bo tai lieu sinh 9 ngoc lac, Đề Thi Sinh Học , Đề thi tron bo tai lieu sinh 9 ngoc lac, doc, 1 trang, 0.07 M, Sinh học chia sẽ bởi Hồng Phạm Thị đã có 6 download

LINK DOWNLOAD

tron-bo-tai-lieu-sinh-9-ngoc-lac.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phòng giáo dục & Đào tạo Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện
NGỌC LẶC Năm học 2010-2011
Môn: sinh học
(Thời gian làm bài 150 phút)
Câu1(1.5 điểm): Biến dị tổ hợp là gì? Nêu cơ chế hình thành biến dị tổ hợp?
Câu2(3 điểm): Nêu điểm giống và khác nhau giữa NST giới tính và NST thường?
Câu3(2 điểm): Hiện tượng di truyền liên kết là gì? Hiện tượng di tryền liên kết đã bổ sung
cho quy luật phân ly độc lập của menđen ở những điểm nào?
Câu4(2 điểm):
a.Tại sao những loài sinh sản hữu tính lại tạo ra nhiều biến dị tổ hợp hơn so với loài sinh
sản sinh dưỡng?
b. Xét hai cặp NST thường, trên mỗi cặp NST chứa hai cặp gen ký hiệu là AB DE. Giả
ab de
sử không xảy ra trao đổi đoạn trong giảm phân, không có hiện tượng đột biến. Xác định
các loại giao tử có thể có từ kiểu gen trên?
Câu5(2 điểm). Gen D có chiều dài 5100Ao, có số nuclêôtít loại A = loại G. Gen D tự
nhân đôi liên tiếp 3 lần để tạo ra các gen con.
xác định số lượng từng loại nuclêôtít của gen D
Xác định số nuclêôtít từng loại môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tự nhân đôi trên
Câu6(3 điểm). Bộ NST lưỡng bội của ngô là 2n=20
Xác định số lượng NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng của ngô ở các cá thể có các dạng đột biến sau:
Thể 3 nhiễm
Thể 1 nhiễm
Vẽ sơ đồ và giải thích cơ chế hình thành các dạng đột biến trên?
Câu7(1,5 điểm). Vì sao ADN là cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền?
Câu8(2 điểm). Có 3 tế bào sinh dưỡng cùng nguyên phân một số lần bằng nhau, môi
trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương 8694 NST đơn và tạo ra 192 tế bào
con.
Tìm số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dưỡng
Tìm bộ NST lưỡng bội của loài?
Câu9(3 điểm). Lai hai cơ thể bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng thu đươc
F1 toàn cây cao,hạt vàng. Mỗi cặp tính trạng do một cặp gen chi phối và di truyền độc
lập với nhau. Tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp, quả vàng là trội
hoàn toàn so với quả xanh
Hãy xác định kiểu gen, kiểu hình của P?
Viết sơ đồ lai từ P -> F1
(Giám thị không giải thích gì thêm.)
Phòng giáo dục & Đào tạo Hướng dẫn chấm Đề thi học sinh giỏi lớp 9
NGỌC LẶC Năm học 2010-2011
Môn: sinh học
Câu
Nội dung
Điểm

Câu1
(1.5)
 - Khái niệm: Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các gen,trên cơ sở đó tổ hợp lại các tính trạng của P để hình thành kiểu gen, kiểu hình khác P
- Cơ chế:
+ Trong giảm phân: Gen trong cơ thể tồn tại thành từng cặp, qua giảm phân tạo giao tử, có sự phân ly của hai gen, mỗi gen đi về một

 


Phßng gi¸o dôc & §µo t¹o         Kú thi häc sinh giái líp 9 cÊp huyÖn

                 NGỌC LẶC                                               N¨m häc 2010-2011

                                                                                   M«n: sinh häc

                                                                       (Thêi gian lµm bµi 150 phót)

 

C©u1(1.5 ®iÓm):  BiÕn dÞ tæ hîp lµ g×? Nªu c¬ chÕ h×nh thµnh biÕn dÞ tæ hîp?

C©u2(3 ®iÓm): Nªu ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a NST giíi tÝnh vµ NST th­êng?

C©u3(2 ®iÓm): HiÖn t­îng di truyÒn liªn kÕt lµ g×? HiÖn t­îng di tryÒn liªn kÕt ®· bæ sung

      cho quy luËt ph©n ly ®éc lËp cña men®en ë nh÷ng ®iÓm nµo?

C©u4(2 ®iÓm):

     a.T¹i sao nh÷ng loµi sinh s¶n h÷u tÝnh l¹i t¹o ra nhiÒu biÕn dÞ tæ hîp h¬n so víi loµi sinh

        s¶n sinh d­ìng?

     b. XÐt hai cÆp NST th­êng, trªn mçi cÆp NST chøa hai cÆp gen ký hiÖu lµ AB   DE. Gi¶

                                                                                                                           ab    de

       sö kh«ng x¶y ra trao ®æi ®o¹n trong gi¶m ph©n, kh«ng cã hiÖn t­îng ®ét biÕn. X¸c ®Þnh

      c¸c lo¹i giao tö cã thÓ cã tõ  kiÓu gen trªn?

C©u5(2 ®iÓm). Gen D cã chiÒu dµi 5100Ao, cã sè nuclª«tÝt lo¹i A = lo¹i G. Gen D tù

      nh©n ®«i liªn tiÕp 3 lÇn ®Ó t¹o ra c¸c gen con.

  1. x¸c ®Þnh sè l­îng tõng lo¹i nuclª«tÝt cña gen D
  2. X¸c ®Þnh sè nuclª«tÝt tõng lo¹i m«i tr­êng néi bµo cung cÊp cho qu¸ tr×nh tù nh©n ®«i trªn

C©u6(3 ®iÓm). Bé NST l­ìng béi cña ng« lµ 2n=20

  1. X¸c ®Þnh sè l­îng NST  trong mçi tÕ bµo sinh d­ìng cña ng« ë c¸c c¸ thÓ cã c¸c d¹ng ®ét biÕn sau:

-         ThÓ 3 nhiÔm

-         ThÓ 1 nhiÔm

  1. VÏ s¬ ®å vµ gi¶i thÝch c¬ chÕ h×nh thµnh c¸c d¹ng ®ét biÕn trªn?

C©u7(1,5 ®iÓm). V× sao ADN lµ c¬ së ph©n tö cña hiÖn t­îng di truyÒn?

C©u8(2 ®iÓm). Cã 3 tÕ bµo sinh d­ìng cïng nguyªn ph©n mét sè lÇn b»ng nhau, m«i

     tr­êng néi bµo ®· cung cÊp nguyªn liÖu t­¬ng ®­¬ng 8694 NST ®¬n vµ t¹o ra 192 tÕ bµo

   con.

  1. T×m sè lÇn nguyªn ph©n cña mçi tÕ bµo sinh d­ìng
  2. T×m bé NST l­ìng béi cña loµi?

C©u9(3 ®iÓm). Lai hai c¬ thÓ bè mÑ kh¸c nhau vÒ hai cÆp tÝnh tr¹ng thuÇn chñng thu ®­¬c

     F1 toµn c©y cao,h¹t vµng. Mçi cÆp tÝnh tr¹ng do mét cÆp gen chi phèi vµ di truyÒn ®éc

     lËp víi nhau. TÝnh tr¹ng th©n cao lµ tréi hoµn toµn so víi th©n thÊp, qu¶ vµng lµ tréi

     hoµn toµn so víi qu¶ xanh

  1. H·y x¸c ®Þnh kiÓu gen, kiÓu h×nh cña P?
  2. ViÕt s¬ ®å lai tõ P -> F1

 

(Gi¸m thÞ kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.)

 

 

 

 

 

 


Phßng gi¸o dôc & §µo t¹o      H­íng dÉn chÊm §Ò thi häc sinh giái líp 9

                 NGỌC LẶC                                               N¨m häc 2010-2011

                                                                                   M«n: sinh häc

C©u

Néi dung

§iÓm

C©u1

(1.5)

- Kh¸i niÖm: BiÕn dÞ tæ hîp lµ sù tæ hîp l¹i c¸c gen,trªn c¬ së ®ã tæ hîp l¹i c¸c tÝnh tr¹ng cña P ®Ó h×nh thµnh kiÓu gen, kiÓu h×nh kh¸c P

- C¬ chÕ:

+ Trong gi¶m ph©n: Gen trong c¬ thÓ tån t¹i thµnh tõng cÆp, qua gi¶m ph©n t¹o giao tö, cã sù ph©n ly cña hai gen, mçi gen ®i vÒ mét tÕ bµo giao tö kh¸c nhau. Cïng lóc nhiÒu cÆp gen ph©n ly ®éc lËp nhau th× sè tæ hîp giao tö lµ rÊt lín

+ Trong thô tinh: Khi c¸c giao tö kÕt hîp ngÉu nhiªn víi nhau th× sè tæ hîp kiÓu gen l¹i cµng lín h¬n n÷a. Tõ c¸c kiÓu gen nµy khi biÓu hiÖn thµnh kiÓu h×nh sÏ xuÊt hiÖn nhiÒu kiÓu h×nh kh¸c P, tõ ®ã t¹o thµnh biÕn dÞ tæ hîp

0.5

 

 

 

 

0.5

 

 

0.5

 

C©u2

(3.0)

Gièng nhau:

-         Trong tÕ bµo sinh d­ìng, sinh dôc s¬ khai, hîp tö ®Òu tån t¹i thµnh tõng cÆp

-         Mang gen quy ®Þnh tÝnh tr¹ng

-         §Òu cã kh¶ n¨ng tù nh©n ®«i, ph©n ly,tæ hîp xÕp thµnh hµng, ®ãng xo¾n, duçi xo¾n qua c¸c kú ph©n bµo

-         CÊu t¹o gåm hai sîi cr«matÝt g¾n víi nhau ë t©m ®éng. Mçi sîi cr«matÝt gåm 1 ph©n tö ADN vµ pr«tªin lo¹i hist«n

-         §Òu cã thÓ bÞ biÕn ®æi d­íi t¸c ®éng ca c¸c t¸c nh©n g©y đột biến

Kh¸c nhau:

               NST th­êng

             NST giíi tÝnh

- Tån t¹i nhiÒu cÆp, c¸c NST trong mçi cÆp lu«n lu«n ®ång d¹ng, gièng nhau ë c¶ giíi ®ùc vµ giíi c¸i

 

 

-Gen tån t¹i trªn NST thµnh tõng cÆp t­¬ng øng

 

 

- Mang gen quy ®Þnh tÝnh tr¹ng th­êng biu hin ging nhau hai gii

 

- ChØ gåm mét cÆp cã thÓ ®ång d¹ng hoÆc kh«ng ®ång d¹ng ë c¶ hai giíi. Khi ®ång d¹ng ë giíi ®ùc, khi th× ®ång d¹ng ë giíi c¸i

 

-Gen cã thÓ tån t¹i thµnh tõng cÆp, cã thÓ tån t¹i tõng alen riªng rÏ ë c¸c vïng kh¸c nhau trªn cÆp XY

 

- Mang gen quy ®Þnh giíi tÝnh vµ gen quy ®Þnh tÝnh tr¹ng th­êng liªn kÕt víi giíi tÝnh

 

0.25

 

0.25

0.5

 

0.25

 

0.25

 

 

 

0.5

 

 

 

 

0.5

 

 

 

0.5

C©u3

(2.0)

- Kh¸i niÖm: Di tryÒn liªn kÕt lµ hiÖn t­îng mét nhãm tÝnh tr¹ng ®­îc di truyÒn cïng nhau, ®­îc quy ®Þnh bëi c¸c gen trªn mét nhiÔm s¾c thÓ cïng ph©n ly trong qu¸ tr×nh ph©n bµo

- Bæ sung cho quy luËt ph©n ly ®éc lËp cña Men®en:

+ Mét NST kh«ng chØ chøa mét gen mµ cã nhiÒu gen cïng n»m trªn 1 NST, c¸c gen ph©n bè däc theo chiÒu dµi cña NST

+ Quy luËt ph©n ly ®éc lËp kh«ng ph¶n ¸nh sù di truyÒn cña c¸c gen trªn cïng 1 NST, di truyÒn liªn kÕt l¹i ph¶n ¸nh ®iÒu ®ã

+ HiÖn t­îng liªn kÕt gen ®· gi¶i thÝch ®­îc v× sao trong tù nhiªn cã nh÷ng nhãm tÝnh tr¹ng lu«n ®i kÌm víi nhau

0.5

 

 

 

0.5

 

 

0.5

 

0.5

C©u4

a. V×

 


(2.0)

- Sinh s¶n h÷u tÝnh lµ h×nh thøc sinh s¶n ®­îc thùc hiÖn b»ng con ®­êng gi¶m ph©n t¹o giao tö vµ thô tinh, x¶y ra sù ph©n ly ®éc lËp,tæ hîp tù do vµ trao ®æi ®o¹n gi÷a c¸c NST t­¬ng ®ång. V× vËy ®· t¹o nhiÒu giao tö,nhiÒu lo¹i tæ hîp kh¸c nhau vÒ nguån gèc tõ ®ã biÓu hiÖn thµnh nhiÒu kiÓu h×nh,t¹o ra nhiÒu biÕn dÞ tæ hîp

- Sinh s¶n sinh d­ìng lµ h×nh thøc sinh s¶n theo c¬ chÕ nguyªn ph©n, chØ t¹o ra c¸c tÕ bµo con gièng hÖt mÑ nªn nÕu ph©n bµo b×nh th­êng sÏ kh«ng t¹o ra c¸c biÕn dÞ tæ hîp

b. C¸c  lo¹i giao tö lµ :     AB DE AB de : ab DE : ab de

0.75

 

 

 

 

0.75

 

 

0,5

C©u5

(2.0)

a. Tæng sè c¸c nuclªotit cña gen D lµ: = 3000(Nu)

Theo NTBS ta cã: A + G =  = 1500     (1)

Theo bµi ra ta cã: A = G                   (2)

(1)(2) suy ra: A = T = 900(Nu); G = X = 600(Nu)

b.M«i tr­êng néi bµo cung cÊp sè nuclªotit mçi lo¹i lµ:

A = T = 900 x (23 - 1) = 6300(Nu)

G = X = 600 x (23 - 1) = 4200(Nu)

              (HS lµm theo c¸ch kh¸c nÕu ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a)

0,5

 

0,5

 

 

0,5

0,5

C©u6

(3.0)

a.

+ thÓ 3 nhiÔm cã d¹ng 2n + 1 = 21

+ thÓ 1 nhiÔm cã d¹ng 2n - 1 = 19

b. S¬ ®å

-                   Tế bào sinh giao t:           (  (b hoc mẹ 2n)             ( hocbè 2n)

 

 

                               Giao t:              n+1         n-1                 n               n 

 

 

 

 

                                Hp t:

                                                                           2n + 1           2n - 1

- Gi¶i thÝch:

+ Do c¸c t¸c nh©n lý, ho¸ tõ bªn ngoµi hoÆc rèi lo¹n trao ®æi chÊt trong tÕ bµo g©y ra nªn cã mét cÆp NST kh«ng ph©n ly trong qu¸ tr×nh gi¶m ph©n t¹o giao tö dÉn ®Õn h×nh thµnh lo¹i giao tö mµ trong cÆp NST t­¬ng ®ång nµo ®ã cã 2 NST( n + 1 = 11) vµ lo¹i giao tö mµ trong cÆp NST t­¬ng ®ång nµo ®ã kh«ng cã NST nµo(n-1 = 9)

+ Trong thô tinh :

    Giao tö mµ trong cÆp NST t­¬ng ®ång nµo ®ã cã 2 NST( n + 1 = 11) kÕt hîp víi giao tö b×nh th­êng t¹o thµnh hîp tö mµ trong cÆp NST t­¬ng ®ång nµo ®ã cã 3 NST(2n + 1). Tõ ®ã ph¸t triÓn thµnh thÓ 3 nhiÔm.

    Giao tö mµ trong cÆp NST t­¬ng ®ång nµo ®ã kh«ng cã NST nµo(n-1 = 9) kÕt hîp víi giao tö b×nh th­êng t¹o thµnh hîp tö mµ trong cÆp NST t­¬ng ®ång nµo ®ã cã 1 NST. Tõ ®ã ph¸t triÓn thµnh thÓ 1 nhiÔm

 

0.25

0.25

 

 

 

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.75

 

 

 

 

 

0.5

 

0.5

C©u7

(1.5)

V×:

- ADN  lµ thµnh phÇn chÝnh t¹o nªn NST

- ADN l­u gi÷ th«ng tin di truyÒn

- ADN cã kh¶ n¨ng truyÒn ®¹t th«ng tin di tryuÒn

 

0.25

0.25

0.5


 

- ADN chøa c¸c gen, mçi gen thùc hiÖn mét chøc n¨ng di truyÒn kh¸c nhau

- ADN  cã thÓ bÞ ®ét biÕn vÒ cÊu tróc

0.25

0.25

C©u8

(2.0)

a. Gäi X lµ sè lÇn nguyªn ph©n cña mçi tÕ bµo

    tæng sè tÕ bµo con sinh ra lµ: 3.2x = 192 => 2x = 64 = 26

VËy sè lÇn nguyªn ph©n cña mçi tÕ bµo sinh d­ìng lµ: 6

b. Bé NST l­ìng béi cña loµi

    Gäi 2n lµ bé NST cña loµi

    M«i tr­êng néi bµo cung cÊp nguyªn liÖu cho qu¸ tr×nh nguyªn ph©n lµ:

                                             3 . 2n . (2x - 1) = 8694

                                      =>  3 . 2n . (26 - 1) = 8694

                                      =>  2n = 46

                        (HS lµm theo c¸ch kh¸c nÕu ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a)                        

0.25

0.5

0.25

 

0.25

 

0.5

 

0.25

C©u9

(3.0)

a. Quy ­íc gen: A lµ gen quy ®Þnh tÝnh trang th©n cao

                                 a lµ gen quy ®Þnh tÝnh trang th©n thÊp

                                 B lµ gen quy ®Þnh tÝnh trang qña vµng

                                 b lµ gen quy ®Þnh tÝnh tr¹ng qu¶ xanh

-V× c¸c tÝnh tr¹ng di truyÒn ®éc lËp vµ P thuÇn chñng nªn theo quy luËt ph©n ly ®éc lËp cña Men®en c©y cao qu¶ vµng ë F1 ph¶i cã kiÓu gen dÞ hîp AaBb

- §Ó F1 cã kiÓu gen  AaBb th× bè vµ mÑ cã thÓ cã kiÓu gen vµ kiÓu h×nh sau:

            P : AABB(Th©n cao,qu¶ vµng TC)   x    aabb(Th©n thÊp, qu¶ xanhTC)

HoÆc P : AAbb(Th©n cao, qu¶ xanh TC)    x    aaBB(Th©n thÊp,qu¶ vµng TC)

b. S¬ ®å lai:  

TH1:       P : Th©n cao,qu¶ vµng TC   x    Th©n thÊp, qu¶ xanh TC

                              AABB                                aabb

                G              AB                                     ab

                F1                                AaBb(Th©n cao, qu¶ vµng)

TH2:       P : Th©n cao,qu¶ xanh TC   x    Th©n thÊp, qu¶ vµng TC

                              AAbb                                aaBB

                G              Ab                                    aB

                F1                                AaBb(Th©n cao, qu¶ vµng)

 

                   (HS lµm theo c¸ch kh¸c nÕu ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a)

0.5

 

 

 

 

0.5

 

0.5

0.5

 

0.5

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về tron bo tai lieu sinh 9 ngoc lac
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU