tron bo tai lieu sinh 9 ngoc lac

Đăng ngày 4/23/2012 10:33:24 AM | Thể loại: Sinh học | Chia sẽ bởi: Hồng Phạm Thị | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

 


Phßng gi¸o dôc & §µo t¹o         Kú thi häc sinh giái líp 9 cÊp huyÖn

                 NGỌC LẶC                                               N¨m häc 2010-2011

                                                                                   M«n: sinh häc

                                                                       (Thêi gian lµm bµi 150 phót)

 

C©u1(1.5 ®iÓm):  BiÕn dÞ tæ hîp lµ g×? Nªu c¬ chÕ h×nh thµnh biÕn dÞ tæ hîp?

C©u2(3 ®iÓm): Nªu ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a NST giíi tÝnh vµ NST th­êng?

C©u3(2 ®iÓm): HiÖn t­îng di truyÒn liªn kÕt lµ g×? HiÖn t­îng di tryÒn liªn kÕt ®· bæ sung

      cho quy luËt ph©n ly ®éc lËp cña men®en ë nh÷ng ®iÓm nµo?

C©u4(2 ®iÓm):

     a.T¹i sao nh÷ng loµi sinh s¶n h÷u tÝnh l¹i t¹o ra nhiÒu biÕn dÞ tæ hîp h¬n so víi loµi sinh

        s¶n sinh d­ìng?

     b. XÐt hai cÆp NST th­êng, trªn mçi cÆp NST chøa hai cÆp gen ký hiÖu lµ AB   DE. Gi¶

                                                                                                                           ab    de

       sö kh«ng x¶y ra trao ®æi ®o¹n trong gi¶m ph©n, kh«ng cã hiÖn t­îng ®ét biÕn. X¸c ®Þnh

      c¸c lo¹i giao tö cã thÓ cã tõ  kiÓu gen trªn?

C©u5(2 ®iÓm). Gen D cã chiÒu dµi 5100Ao, cã sè nuclª«tÝt lo¹i A = lo¹i G. Gen D tù

      nh©n ®«i liªn tiÕp 3 lÇn ®Ó t¹o ra c¸c gen con.

  1. x¸c ®Þnh sè l­îng tõng lo¹i nuclª«tÝt cña gen D
  2. X¸c ®Þnh sè nuclª«tÝt tõng lo¹i m«i tr­êng néi bµo cung cÊp cho qu¸ tr×nh tù nh©n ®«i trªn

C©u6(3 ®iÓm). Bé NST l­ìng béi cña ng« lµ 2n=20

  1. X¸c ®Þnh sè l­îng NST  trong mçi tÕ bµo sinh d­ìng cña ng« ë c¸c c¸ thÓ cã c¸c d¹ng ®ét biÕn sau:

-         ThÓ 3 nhiÔm

-         ThÓ 1 nhiÔm

  1. VÏ s¬ ®å vµ gi¶i thÝch c¬ chÕ h×nh thµnh c¸c d¹ng ®ét biÕn trªn?

C©u7(1,5 ®iÓm). V× sao ADN lµ c¬ së ph©n tö cña hiÖn t­îng di truyÒn?

C©u8(2 ®iÓm). Cã 3 tÕ bµo sinh d­ìng cïng nguyªn ph©n mét sè lÇn b»ng nhau, m«i

     tr­êng néi bµo ®· cung cÊp nguyªn liÖu t­¬ng ®­¬ng 8694 NST ®¬n vµ t¹o ra 192 tÕ bµo

   con.

  1. T×m sè lÇn nguyªn ph©n cña mçi tÕ bµo sinh d­ìng
  2. T×m bé NST l­ìng béi cña loµi?

C©u9(3 ®iÓm). Lai hai c¬ thÓ bè mÑ kh¸c nhau vÒ hai cÆp tÝnh tr¹ng thuÇn chñng thu ®­¬c

     F1 toµn c©y cao,h¹t vµng. Mçi cÆp tÝnh tr¹ng do mét cÆp gen chi phèi vµ di truyÒn ®éc

     lËp víi nhau. TÝnh tr¹ng th©n cao lµ tréi hoµn toµn so víi th©n thÊp, qu¶ vµng lµ tréi

     hoµn toµn so víi qu¶ xanh

  1. H·y x¸c ®Þnh kiÓu gen, kiÓu h×nh cña P?
  2. ViÕt s¬ ®å lai tõ P -> F1

 

(Gi¸m thÞ kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.)

 

 

 

 

 

 


Phßng gi¸o dôc & §µo t¹o      H­íng dÉn chÊm §Ò thi häc sinh giái líp 9

                 NGỌC LẶC                                               N¨m häc 2010-2011

                                                                                   M«n: sinh häc

C©u

Néi dung

§iÓm

C©u1

(1.5)

- Kh¸i niÖm: BiÕn dÞ tæ hîp lµ sù tæ hîp l¹i c¸c gen,trªn c¬ së ®ã tæ hîp l¹i c¸c tÝnh tr¹ng cña P ®Ó h×nh thµnh kiÓu gen, kiÓu h×nh kh¸c P

- C¬ chÕ:

+ Trong gi¶m ph©n: Gen trong c¬ thÓ tån t¹i thµnh tõng cÆp, qua gi¶m ph©n t¹o giao tö, cã sù ph©n ly cña hai gen, mçi gen ®i vÒ mét tÕ bµo giao tö kh¸c nhau. Cïng lóc nhiÒu cÆp gen ph©n ly ®éc lËp nhau th× sè tæ hîp giao tö lµ rÊt lín

+ Trong thô tinh: Khi c¸c giao tö kÕt hîp ngÉu nhiªn víi nhau th× sè tæ hîp kiÓu gen l¹i cµng lín h¬n n÷a. Tõ c¸c kiÓu gen nµy khi biÓu hiÖn thµnh kiÓu h×nh sÏ xuÊt hiÖn nhiÒu kiÓu h×nh kh¸c P, tõ ®ã t¹o thµnh biÕn dÞ tæ hîp

0.5

 

 

 

 

0.5

 

 

0.5

 

C©u2

(3.0)

Gièng nhau:

-         Trong tÕ bµo sinh d­ìng, sinh dôc s¬ khai, hîp tö ®Òu tån t¹i thµnh tõng cÆp

-         Mang gen quy ®Þnh tÝnh tr¹ng

-         §Òu cã kh¶ n¨ng tù nh©n ®«i, ph©n ly,tæ hîp xÕp thµnh hµng, ®ãng xo¾n, duçi xo¾n qua c¸c kú ph©n bµo

-         CÊu t¹o gåm hai sîi cr«matÝt g¾n víi nhau ë t©m ®éng. Mçi sîi cr«matÝt gåm 1 ph©n tö ADN vµ pr«tªin lo¹i hist«n

-         §Òu cã thÓ bÞ biÕn ®æi d­íi t¸c ®éng ca c¸c t¸c nh©n g©y đột biến

Kh¸c nhau:

               NST th­êng

             NST giíi tÝnh

- Tån t¹i nhiÒu cÆp, c¸c NST trong mçi cÆp lu«n lu«n ®ång d¹ng, gièng nhau ë c¶ giíi ®ùc vµ giíi c¸i

 

 

-Gen tån t¹i trªn NST thµnh tõng cÆp t­¬ng øng

 

 

- Mang gen quy ®Þnh tÝnh tr¹ng th­êng biu hin ging nhau hai gii

 

- ChØ gåm mét cÆp cã thÓ ®ång d¹ng hoÆc kh«ng ®ång d¹ng ë c¶ hai giíi. Khi ®ång d¹ng ë giíi ®ùc, khi th× ®ång d¹ng ë giíi c¸i

 

-Gen cã thÓ tån t¹i thµnh tõng cÆp, cã thÓ tån t¹i tõng alen riªng rÏ ë c¸c vïng kh¸c nhau trªn cÆp XY

 

- Mang gen quy ®Þnh giíi tÝnh vµ gen quy ®Þnh tÝnh tr¹ng th­êng liªn kÕt víi giíi tÝnh

 

0.25

 

0.25

0.5

 

0.25

 

0.25

 

 

 

0.5

 

 

 

 

0.5

 

 

 

0.5

C©u3

(2.0)

- Kh¸i niÖm: Di tryÒn liªn kÕt lµ hiÖn t­îng mét nhãm tÝnh tr¹ng ®­îc di truyÒn cïng nhau, ®­îc quy ®Þnh bëi c¸c gen trªn mét nhiÔm s¾c thÓ cïng ph©n ly trong qu¸ tr×nh ph©n bµo

- Bæ sung cho quy luËt ph©n ly ®éc lËp cña Men®en:

+ Mét NST kh«ng chØ chøa mét gen mµ cã nhiÒu gen cïng n»m trªn 1 NST, c¸c gen ph©n bè däc theo chiÒu dµi cña NST

+ Quy luËt ph©n ly ®éc lËp kh«ng ph¶n ¸nh sù di truyÒn cña c¸c gen trªn cïng 1 NST, di truyÒn liªn kÕt l¹i ph¶n ¸nh ®iÒu ®ã

+ HiÖn t­îng liªn kÕt gen ®· gi¶i thÝch ®­îc v× sao trong tù nhiªn cã nh÷ng nhãm tÝnh tr¹ng lu«n ®i kÌm víi nhau

0.5

 

 

 

0.5

 

 

0.5

 

0.5

C©u4

a. V×

 


(2.0)

- Sinh s¶n h÷u tÝnh lµ h×nh thøc sinh s¶n ®­îc thùc hiÖn b»ng con ®­êng gi¶m ph©n t¹o giao tö vµ thô tinh, x¶y ra sù ph©n ly ®éc lËp,tæ hîp tù do vµ trao ®æi ®o¹n gi÷a c¸c NST t­¬ng ®ång. V× vËy ®· t¹o nhiÒu giao tö,nhiÒu lo¹i tæ hîp kh¸c nhau vÒ nguån gèc tõ ®ã biÓu hiÖn thµnh nhiÒu kiÓu h×nh,t¹o ra nhiÒu biÕn dÞ tæ hîp

- Sinh s¶n sinh d­ìng lµ h×nh thøc sinh s¶n theo c¬ chÕ nguyªn ph©n, chØ t¹o ra c¸c tÕ bµo con gièng hÖt mÑ nªn nÕu ph©n bµo b×nh th­êng sÏ kh«ng t¹o ra c¸c biÕn dÞ tæ hîp

b. C¸c  lo¹i giao tö lµ :     AB DE AB de : ab DE : ab de

0.75

 

 

 

 

0.75

 

 

0,5

C©u5

(2.0)

a. Tæng sè c¸c nuclªotit cña gen D lµ: = 3000(Nu)

Theo NTBS ta cã: A + G =  = 1500     (1)

Theo bµi ra ta cã: A = G                   (2)

(1)(2) suy ra: A = T = 900(Nu); G = X = 600(Nu)

b.M«i tr­êng néi bµo cung cÊp sè nuclªotit mçi lo¹i lµ:

A = T = 900 x (23 - 1) = 6300(Nu)

G = X = 600 x (23 - 1) = 4200(Nu)

              (HS lµm theo c¸ch kh¸c nÕu ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a)

0,5

 

0,5

 

 

0,5

0,5

C©u6

(3.0)

a.

+ thÓ 3 nhiÔm cã d¹ng 2n + 1 = 21

+ thÓ 1 nhiÔm cã d¹ng 2n - 1 = 19

b. S¬ ®å

-                   Tế bào sinh giao t:           (  (b hoc mẹ 2n)             ( hocbè 2n)

 

 

                               Giao t:              n+1         n-1                 n               n 

 

 

 

 

                                Hp t:

                                                                           2n + 1           2n - 1

- Gi¶i thÝch:

+ Do c¸c t¸c nh©n lý, ho¸ tõ bªn ngoµi hoÆc rèi lo¹n trao ®æi chÊt trong tÕ bµo g©y ra nªn cã mét cÆp NST kh«ng ph©n ly trong qu¸ tr×nh gi¶m ph©n t¹o giao tö dÉn ®Õn h×nh thµnh lo¹i giao tö mµ trong cÆp NST t­¬ng ®ång nµo ®ã cã 2 NST( n + 1 = 11) vµ lo¹i giao tö mµ trong cÆp NST t­¬ng ®ång nµo ®ã kh«ng cã NST nµo(n-1 = 9)

+ Trong thô tinh :

    Giao tö mµ trong cÆp NST t­¬ng ®ång nµo ®ã cã 2 NST( n + 1 = 11) kÕt hîp víi giao tö b×nh th­êng t¹o thµnh hîp tö mµ trong cÆp NST t­¬ng ®ång nµo ®ã cã 3 NST(2n + 1). Tõ ®ã ph¸t triÓn thµnh thÓ 3 nhiÔm.

    Giao tö mµ trong cÆp NST t­¬ng ®ång nµo ®ã kh«ng cã NST nµo(n-1 = 9) kÕt hîp víi giao tö b×nh th­êng t¹o thµnh hîp tö mµ trong cÆp NST t­¬ng ®ång nµo ®ã cã 1 NST. Tõ ®ã ph¸t triÓn thµnh thÓ 1 nhiÔm

 

0.25

0.25

 

 

 

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.75

 

 

 

 

 

0.5

 

0.5

C©u7

(1.5)

V×:

- ADN  lµ thµnh phÇn chÝnh t¹o nªn NST

- ADN l­u gi÷ th«ng tin di truyÒn

- ADN cã kh¶ n¨ng truyÒn ®¹t th«ng tin di tryuÒn

 

0.25

0.25

0.5


 

- ADN chøa c¸c gen, mçi gen thùc hiÖn mét chøc n¨ng di truyÒn kh¸c nhau

- ADN  cã thÓ bÞ ®ét biÕn vÒ cÊu tróc

0.25

0.25

C©u8

(2.0)

a. Gäi X lµ sè lÇn nguyªn ph©n cña mçi tÕ bµo

    tæng sè tÕ bµo con sinh ra lµ: 3.2x = 192 => 2x = 64 = 26

VËy sè lÇn nguyªn ph©n cña mçi tÕ bµo sinh d­ìng lµ: 6

b. Bé NST l­ìng béi cña loµi

    Gäi 2n lµ bé NST cña loµi

    M«i tr­êng néi bµo cung cÊp nguyªn liÖu cho qu¸ tr×nh nguyªn ph©n lµ:

                                             3 . 2n . (2x - 1) = 8694

                                      =>  3 . 2n . (26 - 1) = 8694

                                      =>  2n = 46

                        (HS lµm theo c¸ch kh¸c nÕu ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a)                        

0.25

0.5

0.25

 

0.25

 

0.5

 

0.25

C©u9

(3.0)

a. Quy ­íc gen: A lµ gen quy ®Þnh tÝnh trang th©n cao

                                 a lµ gen quy ®Þnh tÝnh trang th©n thÊp

                                 B lµ gen quy ®Þnh tÝnh trang qña vµng

                                 b lµ gen quy ®Þnh tÝnh tr¹ng qu¶ xanh

-V× c¸c tÝnh tr¹ng di truyÒn ®éc lËp vµ P thuÇn chñng nªn theo quy luËt ph©n ly ®éc lËp cña Men®en c©y cao qu¶ vµng ë F1 ph¶i cã kiÓu gen dÞ hîp AaBb

- §Ó F1 cã kiÓu gen  AaBb th× bè vµ mÑ cã thÓ cã kiÓu gen vµ kiÓu h×nh sau:

            P : AABB(Th©n cao,qu¶ vµng TC)   x    aabb(Th©n thÊp, qu¶ xanhTC)

HoÆc P : AAbb(Th©n cao, qu¶ xanh TC)    x    aaBB(Th©n thÊp,qu¶ vµng TC)

b. S¬ ®å lai:  

TH1:       P : Th©n cao,qu¶ vµng TC   x    Th©n thÊp, qu¶ xanh TC

                              AABB                                aabb

                G              AB                                     ab

                F1                                AaBb(Th©n cao, qu¶ vµng)

TH2:       P : Th©n cao,qu¶ xanh TC   x    Th©n thÊp, qu¶ vµng TC

                              AAbb                                aaBB

                G              Ab                                    aB

                F1                                AaBb(Th©n cao, qu¶ vµng)

 

                   (HS lµm theo c¸ch kh¸c nÕu ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a)

0.5

 

 

 

 

0.5

 

0.5

0.5

 

0.5

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi tron bo tai lieu sinh 9 ngoc lac, Sinh học. . nslide.com chia sẽ tới đọc giả thư viện tron bo tai lieu sinh 9 ngoc lac .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu tron bo tai lieu sinh 9 ngoc lac trong danh mục Sinh học được chia sẽ bởi bạn Hồng Phạm Thị đến mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào mục Sinh học , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Sinh học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Phòng giáo dục & Đào tạo Kỳ thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 cấp huyện NGỌC LẶC Năm học 2010-2011 Môn: sinh học (Thời gian làm bài 150 phút) Câu1(1, nói thêm 5 điểm): Biến dị tổ hợp là gì? Nêu cơ chế hình thành biến dị tổ hợp? Câu2(3 điểm): Nêu điểm giống và khác nhau giữa NST giới tính và NST thường? Câu3(2 điểm): Hiện tượng di truyền liên kết là gì? Hiện tượng di tryền liên kết đã bổ sung cho quy luật phân ly độc lập của menđen ở các điểm nào? Câu4(2 điểm): a, kế tiếp là Tại sao các loài sinh sản https://nslide.com/de-thi/tron-bo-tai-lieu-sinh-9-ngoc-lac.k373xq.html