TU LUAN VE DXC , CUC TRI (OTDH)

Đăng ngày 3/13/2009 8:56:10 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Chia sẽ bởi: Thư Nguyễn Tuấn | Lần tải: 122 | Lần xem: 23 | Page: 1 | Kích thước: 0.38 M | Loại file: doc

 


Trung taâm luyeän thi ñaïi hoïc                                                                                                                    GV: Tuaán Thö

 

Caùc baøi taäp töï luaän veà cöïc trò cuûa coâng suaát

Bµi 1 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ, trong ®ã R lµ mét biÕn trë,

L lµ mét cuén d©y thuÇn c¶mvµ C lµ ®iÖn dung cña tô ®iÖn.

HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB vµ tÇn sè f cña m¹ch

lµ kh«ng ®æi . Ta cã UR = 10V; UL = 40V vµ UC = 30V                          

a) TÝnh UAB

b) §iÒu chØnh biÕn trë R ®Ó UR’= 10V. T×m UL’ vµ UC

Bµi 2 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ:

R lµ mét biÕn trë, L lµ cuén d©y thuÇn c¶m,

C lµ ®iÖn dung cña tô ®iÖn. RV v« cïng lín.

HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu m¹ch ®iÖn lµ : u = U cos t (V).

Víi U = 100V. BiÕt 2LC=1. T×m sè chØ cña V«n kÕ. Sè chØ nµy cã thay ®æi kh«ng khi R thay ®æi

Bµi 3: Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ: R = 400, L = H, vµ C = 3,18F

uAB = 220cos ( 100t  - )   (V)

a) LËp biÓu thøc hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch AN

b) LËp biÓu thøc hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch MB

c) T×m ®é lÖch pha gi÷a uAN vµ uMB

d) gi÷ nguyªn c¸c gi¸ trÞ kh¸c, thay ®æi gi¸ trÞ cña R. §Ó uAN  vu«ng pha víi uMB th× R ph¶i nhËn gi¸ trÞ lµ bao nhiªu

Bµi 4: Cuén d©y cã ®é tù c¶m lµ L= H, khi m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ mét chiÒu U = 120V th× c­êng ®é dßng ®iÖn lµ I = 3A.

a) Hái khi m¾c cuén d©y ®ã vµo hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông U’ = 120V vµ tÇn sè f = 50Hz th× c­êng ®é dßng ®iÖn qua cuén d©y lµ bao nhiªu

b) Nèi tiÕp cuén d©y trªn víi mét ®iÖn  trë R = 20, sau ®ã m¾c vµo m¹ch  ®iÖn xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông lµ U” = 200V vµ tÇn sè f” = 100Hz th× c«ng suÊt cña toµn m¹ch vµ c«ng suÊt cña cuén d©y lµ bao nhiªu?

c) M¾c thªm vµo m¹ch ®iÖn ë c©u (b) mét tô ®iÖn C. T×m gi¸ trÞ cña C ®Ó c«ng suÊt tiªu thô trªn toµn m¹ch ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i. T×m gi¸ trÞ ®ã

d) M¾c thªm vµo m¹ch ®iÖn ë c©u (b) mét tô ®iÖn C’. T×m gi¸ trÞ cña C’ ®Ó c«ng suÊt tiªu thô trªn cuén d©y ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i. T×m gi¸ trÞ ®ã

Bµi 5: Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ:

: uAB   = 170 cos t (V).

§o¹n m¹ch AM ch­a cuén d©y

§o¹n m¹ch MN chØ cã tô ®iÖn, ®o¹n m¹ch NB cã mét biÕn trë. HiÖu ®iÖn

thÕ hiÖu dông UMN = UNB = 70V vµ UAM = 170V

a) Chøng tá cuén d©y cã ®iÓntë thuÇn r 0 .

b) BIÕt c­êng dé dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch I= 1A. TÝnh r, c¶m kh¸ng L vµ ®iÖn dung C
c) Cho biÕn trë thay ®æi gi¸ trÞ dÕn R’ th× c«ng suÊt trong m¹ch ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i. H·y t×m R’ vµ c«ng suÊt cña m¹ch khi ®ã

Bµi 6: HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu  m¹ch ®iÖn cã biÓu thøc u = 120cos( 100t - ) vµ c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch cã biÓu thøc      i = 1,2cos( 100t + ) A         

a) TÝnh c«ng suÊt cña dßng ®iÖn trong m¹ch   

b) M¹ch gåm R, L, C m¾c nèi tiÕp víi L = 318mH. T×m R vµ C      

c) Muèn hÖ sè c«ng suÊt lµ 0,6 th× cÇn m¾c mét ®iÖn trë R’ b»ng bao nhiªu vµ m¾c nh­ thÕ nµo víi ®iÖn trë R

Bµi 7:  Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu nh­ h×nh vÏ

Haõy ñaët taát caû söùc löïc cuûa mình deå töï xaây cho mình moät kieán thöùc vöõng vaøng                              Trang 1


Trung taâm luyeän thi ñaïi hoïc                                                                                                                    GV: Tuaán Thö

Víi R = 100 mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = F vµ mét

Cuén c¶m cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ, ®é tù c¶m lµ L cã thÓ thay ®æi ®­îc.

HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch ®iÖn lµ :u = 200cos 100t   V.

a) TÝnh L ®Ó hÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch lµ lín nhÊt.  TÝnh c«ng suÊt tiªu thô trong m¹ch khi ®ã.

b) Cho L thay ®æi tõ 0 ®Õn 0,628H th× c«ng suÊt trong m¹ch thay ®æi nh­ thÕ nµo

Bµi 8:  Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu nh­ h×nh vÏ

Víi R lµ mét biÕn trë, mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 31,8F vµ mét

Cuén c¶m cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ, ®é tù c¶m lµ L= H

HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch ®iÖn  ®­îc duy tr× kh«ng ®æi U = 100V vµ tÇn sè lµ  f = 50Hz.

a) TÝnh R0 ®Ó  c«ng suÊt cña m¹ch lµ lín nhÊt.  TÝnh c«ng suÊt tiªu thô trong m¹ch khi ®ã.

b) Gäi R1  vµ R2 lµ hai gi¸ trÞ kh¸c nhau cña biÕn trë sao cho c«ng suÊt P cña m¹ch lµ nh­ nhau víi P < PMAX. Chøng minh r»ng R1 .R2 = R02

Bµi 9:  Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu nh­ h×nh vÏ

Víi R = 100 mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = F vµ mét

kÓ, ®é tù c¶m lµ lµ L= H  TÇn sè f  cña dßng ®iÖn thay ®æi. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ U = 100V

a) TÝnh f   c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch lµ lín nhÊt.  TÝnh c«ng suÊt tiªu thô trong m¹ch khi ®ã.

b) Cho f  thay ®æi tõ 0 ®Õn th× c«ng suÊt trong m¹ch thay ®æi nh­ thÕ nµo

Bµi 10: Cho mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu nèi tiÕp. R lµmét biÕn trë

Cuén c¶m cã ®é tù c¶m L = 15,9mH. ®iÖn trë thuÇn lµ r = 40 vµ mét tô ®iÖn C= F. HiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu gi÷a hai ®Çu ®o¹n mach cã tÇn sè lµ 50Hz, vµ gi¸ trÞ hiÖu dông lµ U = 10V.

a)Cã gi¸ trÞ nµo cña R ®Ó c«ng suÊt tiªu thô trªn ®iÖn trë R ®¹t gia trÞ cùc ®r¹i  kh«ng, t×m gia trÞ ®ã.

b) Cã gi¸ trÞ nµo cña R ®Ó c«ng suÊt tiªu thô trªn ®iÖn trë R ®¹t gia trÞ cùc ®r¹i  kh«ng, t×m gia trÞ ®ã

Bµi 11: Cho ®o¹n m¹ch xoay chiÒu nèi tiÕp gåm ®iÖn trë R0,

cuén c¶m cã ®é tù c¶m L = H, vµ mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung

thay ®æi ®­îc. Mét v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín m¾c gi÷a hai b¶n cùc cña tô ®iÖn. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ: u= 100cos100t (V). BiÕn ®æi ®iÖn dung C ®Õn gi¸ trÞ C0 th× thÊy v«n kÕ chØ gia trÞ cùc ®¹i b»ng 125 V. T×m R0 Vµ C0

Bµi 12:    Cho ®o¹n m¹ch xoay chiÒu nèi tiÕp gåm ®iÖn trë R = 50

cuén c¶m cã ®é tù c¶m L = H, vµ mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung

C =. . HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ:

u = Ucos2ft (V). T×m tÇn sè f cña m¹ch ®Ó UL max. T× m gi¸ trÞ cùc ®¹i ®ã

Bµi 13:    Cho ®o¹n m¹ch xoay chiÒu nèi tiÕp gåm ®iÖn trë R = 80

cuén c¶m cã ®é tù c¶m L = 0,318H,®iÖn trë thuÇn r = 20

vµ mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C =.

Mét v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín m¾c gi÷a hai b¶n

cùc cña tô ®iÖn. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ:

u = Ucos2ft (V). T×m tÇn sè f cña m¹ch ®Ó UC max. T× m gi¸ trÞ cùc ®¹i ®ã

 Bµi 14: M¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm ®iªn trë thuÇn R, cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L thay ®æit ®­îc vµ mét tô ®iÖn C m¾c nèi tiÕp. C¸c am pe kÕ cã ®iÖn trë rÊt nhá vµ v«n kÕ cã ®iÖn  trë rÊt lín

+ Khi L = L2 = 0,636 H th× sè chØ cña V«nkÕ ®¹t cùc ®¹i vµ b»ng 200V

+ Khi L = L1 = 0,318 H thi f  sè chØ cña ampe kÕ ®¹t cùc ®¹i 

vµ c«ng suÊt m¹ch lóc nµy lµ 200W. T×m R, C vµ tÇn  sè gãc. 

Haõy ñaët taát caû söùc löïc cuûa mình deå töï xaây cho mình moät kieán thöùc vöõng vaøng                              Trang 1


Trung taâm luyeän thi ñaïi hoïc                                                                                                                    GV: Tuaán Thö

 

  Bµi 15:  Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ.

UAB , R, L, f kh«ng ®æi

Khi C = C1 = vµ khi C = C2 =

th× sè chØ cña V«n kÕ lµ kh«ng ®æi.  T×m gi¸ trÞ cña C ®Ó UC max

Bµi 16:  Cho mạch điện RLC, R có thể thay  đổi được, Hiệu điện thế hai đầu mạch là

u = 150cos(100t) V; L = (H), C = .. Mạch tiêu thụ

công suất P = 90W. Viết biểu thức của i,tính P

Bµi 17:  Cho mạch điện RLC; u = 30 cos100t (V).R thay đổi được ; Khi mạch có R = R1 = 9 thì độ lệch pha giữa u và i là 1 . Khi mạch có R = R2 = 16 thì độ lệch pha giữa u và i là 2. biết

 1. Tính công suất ứng với R1 và R2
 2. Viết biểu thức của cường độ dòng điện ứng với R1, R2
 3. Tính L biết C = ..
 4. Tính công suất cực đại của mạch

Bµi 18: Cho mạch điện RLC, R có thể thay  đổi được, Hiệu điện thế hai đầu mạch là u = 200cos100t V;

L = (H), C = .. Tìm R để:

      1.  Mạch tiêu thụ công suất P = 90W

      2. Công suất trong mạch cực đại.Tìm công suất đó

      3. Vẽ đồ thị của P theo R

Bµi 19: Cho mạch điện RLC, R có thể thay  đổi được, Hiệu điện thế hai đầu mạch là u = 200cos100t V;

L = (H), C = .. Tìm R để:

 1. Hệ số công suất của mạch là
 2. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là UR = 50V
 3. Mạch tiêu thụ công suất P = 80W

 Bµi 20: Cho mạch điện RLC; u = U cost (V).R thay đổi được ; Khi mạch có R = R1 = 90 thì độ lệch pha giữa u và i là 1 . Khi mạch có R = R2 = 160 thì độ lệch pha giữa u và i là 2. biết

 1. Tìm L biết C = . = 100rad/s
 2. Tìm C biết L = (H); = 100rad/s
 3. Tìm . Biết  L = (H); C = .

Bµi 21: Cho mạch điện RLC; u = U cos100t (V).R thay đổi được ; Khi mạch có R = R1 = 90 u và

R = R2 = 160 thì mạch có cùng công suất P.

 1. Tính C biết L = (H)
 2. Tính U khi P = 40W

Bµi 22: Cho mạch điện RLC, R có thể thay  đổi được, Hiệu điện thế hai đầu mạch là u = 240cos100t V;

C = .. Khi mạch có R = R1 = 90 u và R = R2 = 160 thì mạch có cùng công suất P.

 1. Tính L, P
 2. Giả sử chưa biết L chỉ biết PMax = 240W và với 2 giá trị R3 và R4 thì mạch có cùng công suất là P = 230,4W  Tính R3 và R4

Haõy ñaët taát caû söùc löïc cuûa mình deå töï xaây cho mình moät kieán thöùc vöõng vaøng                              Trang 1


Trung taâm luyeän thi ñaïi hoïc                                                                                                                    GV: Tuaán Thö

Bµi 23: Cho mạch điện như hình vẽ :

UAB = 100V; UAN = 100V; UNB = 200V

Công suất của mạch là P = 100W.

 1. Chứng minh rằng  P = 100W chính là giá trị công suất cực đại của mạch
 2. Với hai giá trị R1và R2 thì mạch có cùng công suất P’. Tính P’ và R2 biết R1 = 200

Bµi 24:  Cho mạch điện RLC, L có thể thay  đổi được, Hiệu điện thế hai đầu mạch là

u = 200cos(100t) V;  C = .. R = 120

 1. Tính L để ULmax. Tính ULmax
 2. Tính L để UL bằng 175V

Bµi 25: Cho mạch điện như hình vẽ; u = U cos100t (V).C = .. R = 120

 1. Tính L để vuông góc với
 2. Tính L để UAN đạt giá trị cực đại
 3. Tính L để cos = 0,6

Bµi 26: Cho mạch điện RLC, L có thể thay  đổi được, Hiệu điện thế hai đầu mạch là u = 100cos(100t) V; Khi mạch có L = L1 = (H) và L = L2 = (H) thì mạch có cùng công suất P = 40W

      1.  Tính R và C

      2. Viết biểu thức của i ứng với L1 và L2

Bµi 27: Cho mạch điện RLC, L có thể thay  đổi được, Hiệu điện thế hai đầu mạch là u = 170cos(100t) V; R = 80, C =.. Tìm L để:

 1. Mạch có công suất cực đại. Tính Pmax
 2. Mạch có công suất P = 80W
 3. Vẽ đường biểu diễn P theo L

Bµi 28: Cho mạch điện RLC; u = 200 cos100t (V) R = 200;  C = .. L có thể thay đổi được

 1. Khi L = H viết biểu thức của i tính P
 2. Tìm L để ULmax. Tính ULmax
 3. Tính L để Pmax Tìm Pmax

Bµi 29: Cho mạch điện RLC, L thay  đổi được, Hiệu điện thế hai đầu mạch là u = Ucos(t) V; Khi mạch có L = L1 = (H) và L = L2 = (H) Thì  giá trị tức thời của các dòng điện  đều lệch pha  một góc so với u

1)     Tính R và biết  C = ..

2)     Tính và C biết R = 100

3)     Tính C và R biết = 100rad/s

Bµi 30: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp L có thể thay đổi được     u = 200cos(100t)V.L  = (H).; C = .; R = 200

 1. Viết biểu thức của i, tính P
 2. Viết biểu thức của UAN
 3. Viết biểu thức của UMB
 4. Tính góc hợp bởi UAM và UMB
 5. Tính góc lệch giữa UAM và UMB

Haõy ñaët taát caû söùc löïc cuûa mình deå töï xaây cho mình moät kieán thöùc vöõng vaøng                              Trang 1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi TU LUAN VE DXC , CUC TRI (OTDH), Vật lý 12. . Chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc thư viện TU LUAN VE DXC , CUC TRI (OTDH) .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Thư viện TU LUAN VE DXC , CUC TRI (OTDH) trong danh mục Vật lý 12 được chia sẽ bởi bạn Thư Nguyễn Tuấn tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào mục Vật lý 12 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Vật lý Vật lý 12 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Các bài tập tự luận về cực trị của công suất Bài 1 : Cho mạch điện như hình vẽ, trong ấy R là một biến trở, L là một cuộn dây thuần cảmvà C là điện dung của tụ điện, cho biết thêm Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UAB và tần số f của mạch là ko đổi , tiếp theo là Ta có UR = 10V; UL = 40V và UC = 30V a) Tính UAB b) Điều chỉnh biến trở R để UR’= 10V, thêm nữa Tìm UL’ và UC’ Bài 2 : https://nslide.com/de-thi/tu-luan-ve-dxc-cuc-tri-otdh.mdc2tq.html