tuan 33

Đăng ngày 4/27/2017 7:42:42 PM | Thể loại: Tập đọc 2 | Chia sẽ bởi: Mậu Phạm Thị | Lần tải: 6 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 1.07 M | Loại file: doc

 


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 2013

TuÇn 33

Thø hai ngµy 22  th¸ng  4  n¨m 2013

Tiết 1                                Sinh hoạt tập thể

I æn định tæ chức

II Chào cờ

-         Chào cờ theo nghi thức đội

III Nội dung :

1 Giáo viên tæng kết đánh giá hoạt động tuần trước

+ Nề nếp học sinh

-         Học sinh thực hiện tốt các nề nếp trong và ngoài lớp như : đi học đúng giờ, làm bài tập đầy đủ, chú ý nghe giảng ,hăng hái xây dựng bài …

-         Vệ sinh cá nhân sạch sẽ,có ý thức giữ gìn vệ sinh chung …

     -   Đồ dùng học tập gọn gàng ngăn nắp .

+ Nề nếp học tập

-         Tích cực học tập,hăng hái phát biẻu xây dựng bài ,ý thức học tập tốt

-         Có nhiều em viÕt chữ đẹp ,một số em viết tiến bộ như : Huệ Thảo,Yến, Hưng, Hùng,

-         Đọc to, đọc trôi chảy , đọc tôt.

-         Đại đa số các em học toán tốt diển hình như em: Hùng Thảo, Yên, hưng..

+ Hoạt động ngoại khóa

-         Tích cực tham gia tập thÓ dục đầu giờ đều đặn

-         Tham gia tốt dọn vệ sinh trường học thông qua hiệu lệnh trống

     -    Tham gia các hoạt động nhân đạo

2 Khen thưởng – Phê bình

+ Khen thưởng

-         Tuyên dương : Phương,Trang, Thắng, Chi, Dương,…

+ Phê bình

-         Đi học muộn : Khánh,

-         Quên đò dùng : Hải,Minh, Thương

3 Phương hướng kế hoạch tuần sau

+ nề nếp học sinh

-         Duy trì các điểm tốt của tuần trước

+ Học tập

-         TÝch cực và thực hiện nghiêm túc các nề nếp học tập mà lớp đã đề ra

+ Các hoạt động ngoại khóa

_________________________________________

TiÕt 2                      To¸n

¤n tËp: c¸c sè ®Õn 10 (tiÕt 129)

I. Môc tiªu

- BiÕt céng trong ph¹m vi 10, t×m thµnh phÇn ch­a biÕt cña phÐp céng, phÐp trõ dùa vµo b¶ng céng, b¶ng trõ; biÕt nèi c¸c ®iÓm ®Ó cã h×nh vu«ng, h×nh tam gi¸c.

II. §å dïng

-  G: b¶ng phô.

III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

1

__________________________________________________________________

Ph¹m TMËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 2013

Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò ( 3’ - 5’)

- B¶ng con: tÝnh: 2 + 7 =

                            7 + 2 =

                            3 + 5 =

Ho¹t ®éng 2. ¤n tËp (30’ - 32’)

Bµi 1/s (8’  - 10’)

- Cho h/s lµm sgk

- ChÊm ch÷a tay ®«i

- Cho h/s nhËn xÐt, ch÷a bµi/b¶ng phô

 

- Cho h/s ®äc l¹i c¸c b¶ng céng

- Chèt: b¶ng céng 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Bµi 2 /s (10’ - 12’)

- ChÊm ch÷a tay ®«i

- Ch÷a: a) 6 + 2 = ?

                 2 + 6 = ?

       b) 7 + 2 + 1 =?

- Chèt: a) VËn dông kiÕn thøc nµo ®Ó tÝnh?

            b) Thùc hiÖn c¸c phÐp céng liªn tiÕp theo hµng ngang lµm theo thø tù nµo?

Bµi 3/s (6’  -  7’)

- ChÊm ch÷a tay ®«i

- Cho h/s ®äc ch÷a miÖng.

- Chèt: Dùa vß ®©u ®Ó ®iÌn ®óng sè?

 

Bµi 4/s (5’  -  6’)

- ChÊm ch÷a tay ®«i

- Cho h/s vÏ b¶ng líp, cßn c¸ch vÏ nµo kh¸c?

- Chèt: h×nh võa vÏ lµ h×nh g×?

Ho¹t ®éng 4. Cñng cè (3’  - 5’)

- Chèt néi dung bµi häc

- NhËn xÐt giê häc.

 

- Lµm b¶ng con

 

 

 

- Nªu yªu cÇu

- Lµm/sgk, 1 em lµm b¶ng phô

- NhËn xÐt, ch÷a bµi/ b¶ng phô

- 1 , 2 em ®äc

 

- Nªu yªu cÇu

- Lµm/sgk

- Nªu kÕt qu¶, gi¶i thÝch c¸ch lµm

 

- PhÐp céng ®· häc

- … tõ trai sang ph¶i.

 

- Nªu yªu cÇu

- Lµm/sgk

- §äc ch÷a theo d·y

- … c¸c b¶ng céng,¶tong ph¹m vi 10 ®· häc.

- Nªu yªu cÇu

- Lµm/sgk

- VÏ c¸c c¸ch kh¸c nhau

- …. h×nh vu«ng, h×nh tam gi¸c.

*Rót kinh nghiÖm sau  giê d¹y:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

____________________________________________

TiÕt 3 + 4                                         tËp ®äc

                            C©y bµng

I. Môc ®Ých yªu cÇu

- H ®äc tr¬n toµn bµi, ®äc ®óng tõ ng÷: sõng s÷ng, kh¼ng khiu, trôi l¸, chi chÝt, léc non. B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë chç cã dÊu c©u.

- HiÓu ®­îc néi dung bµi: C©y bµng rÊt th©n thiÕt víi tr­êng häc.. C©y bµng mçi mïa cã ®Æc ®iÓm riªng

- Tr¶ lêi ®­îc c©u hái / SGK

1

__________________________________________________________________

Ph¹m TMËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 2013

- T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oang, ngoµi bµi cã vÇn oang, oac, nãi c©u cã tiÕng chøa vÇn oang, oac

II. §å dïng

- Tranh minh häa /sgk

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

TiÕt 1

1.KiÓm tra bµi cò: 3’- 5’

- Gäi H ®äc bµi Sau c¬n m­a

- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

2.Bµi míi

a.Giíi thiÖu bµi: 1’- 2’

b.H­íng dÉn H luyÖn ®äc: 20’- 21’

* G ®äc mÉu vµ cho H x¸c ®Þnh sè c©u.

- Bµi cã mÊy c©u?

* LuyÖn ®äc tõ khã:

- G ®­a tõng tõ h­íng dÉn vµ ®äc mÉu tõ: sõng s÷ng, kh¼ng khiu, trôi l¸, léc non.

 

* LuyÖn ®äc c©u khã: h­íng dÉn vµ ®äc mÉu c©u:

- C©u 1: ®äc ®óng: sõng s÷ng; ng¾t sau dÊu phÈy

- C©u 2: ®äc ®óng: v­¬n dµi, kh¼ng khiu, trôi l¸; ng¾t sau dÊu phÈy.

- C©u 3: ®äc ®óng: chi chÝt, léc non, m¬n mën; ng¾t sau c¸c dÊu phÈy.

- C©u 4: ®äc ®óng: t¸n l¸,xanh um, che; ng¾t sau dÊu phÈy.

* LuyÖn ®äc ®o¹n:

-bµi ®­îc chia lµm mÊy ®o¹n ?

- §o¹n 1: ®äc nh­  c©u 1®· h­íng dÉn .

- §o¹n 2: ®äc ®óng c¸c tõ khã, ng¾t sau dÊu phÈy, nghØ sau dÊu chÊm; ®äc to , râ rµng.

- Cho h/s ®äc nèi ®o¹n

- §äc c¶ bµi: ®äc ®óng tõng ®o¹n nh­ ®· h­íng dÉn, hÕt ®o¹n 1 nghØ lÊy h¬i ®äc tiÕp ®o¹n 2. Toµn bµi ®äc to, râ rµng.

- NhËn xÐt, söa sai

c. ¤n vÇn: 8’ - 10’

- Ghi b¶ng, h­íng dÉn, ®äc mÉu: oang, oac

 

+ Yªu cÇu 1

- Yªu cÇu H t×m  trong bµi  tiÕng cã vÇn oang?

 

+ Yªu cÇu 2

Yªu cÇu H t×m tiÕng ngoµi bµi  cã vÇn oang, oac?

 

 

 

2 - 3 em ®äc

 

 

 

 

- H x¸c ®Þnh/sgk

- 5 c©u

 

- H ®äc tõ, ph©n tÝch ( ®¸nh vÇn) tiÕng khã

- §äc toµn bé c¸c tõ khã.

 

- §äc theo d·y

 

- §äc theo d·y

 

- §äc theo d·y

 

- §äc theo d·y

 

 

2 ®o¹n

- §äc theo d·y

 

- §äc theo d·y

- §äc nèi ®o¹n: 2 - 3 lÇn.

 

- LuyÖn ®äc c¶ bµi.

- H kh¸c nhËn xÐt.

 

 

- H ®äc tr¬n, ph©n tÝch, ®¸nh vÇn, so s¸nh 2 vÇn.

- Nªu yªu cÇu

- H t×m/sgk: kho¶ng (®¸nh vÇn hoÆc ph©n tÝch tiÕng)

- Nªu yªu cÇu

- Thi ®ua t×m, xen kÏ chØ râ tiÕng cã vÇn oang, oac trong tõ.

1

__________________________________________________________________

Ph¹m TMËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 2013

+ Yªu cÇu 3

- Cho h/s ®äc mÉu, chØ râ tiÕng nµo cã chøa vÇn võa «n trong c©u?

 

- Cho h/s thi ®ua nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn  ­¬m, ­¬p?

 

- Nªu yªu cÇu

- §äc c©u mÉu, chØ tiÕng khoang (chøa vÇn oang), kho¸c ( chøa vÇn oac)

- Thi ®ua nãi c©u theo yªu cÇu (xen kÏ chØ râ tiÕng cã chøa vÇn oang vÇn oac trong c©u võa nãi.

                                                                                 TiÕt 2

1. LuyÖn ®äc: (10- 12’)

- G ®äc mÉu c¶ bµi

- Cho H ®äc tõng ®o¹n, nèi ®o¹n

- Gäi H ®äc c¶ bµi.

- NhËn xÐt, söa sai, chÊm ®iÓm.

2. T×m hiÓu néi dung  + LuyÖn nãi (16’ -  20’)

- Gäi H ®äc ®o¹n 1

+ C©y bµng ®­îc trång ë ®©u?

 

 

- H ®äc thÇm ®o¹n 2

- vµo mïa ®«ng c©y bµng nh­ thÕ nµo?

 

-c©y bµng thay ®æi nh­ thÕ nµo vµo mïa xu©n ?

 

- ®Õn hÌ c©y bµng l¹i thay ®æi ntn?

 

 

(cho h/s quan s¸t tranh vÏ c©y bµng vµo mïa hÌ táa bãng m¸t che mét kho¶ng s©n tr­êng/sgk)

- mïa thu ®Õn c©y bµng ra sao?

 

- c¸c em ®· biÕt ®­îc sù thay ®æi cña c©y bµng trong bèn mïa

+ Theo em , c©y bµng ®Ñp nhÊt vµo mïa nµo?

-> bµng lµ loµi c©y cã ®Æc ®iÓm kh¸c h¼n víi c¸c c©y kh¸c

-Luþªn ®äc l¹i :

- G ®äc mÉu toµn bµi

- NhËn xÐt, söa sai

3LuyÖn nãi :

- § äc thÇm vµ nªu chñ ®Ò luyÖn nãi

- G cho hs quan s¸t tranh sgk

- Tranh vÏ tr­êng nµo ?

- trªn s©n tr­êng cã nh÷ng c©y nµo ?

-Trªn s©n tr­êng tiÓu häc s©n tr­êng em trång nhu÷ng lo¹i c©y nµo ?

 

- H ®äc thÇm.

- §äc theo d·y.

- NhiÒu häc sinh luyÖn ®äc

 

 

- §äc to ®o¹n 1 (2 - 3 em)

- Tr¶ lêi c©u hái  (nhiÒu h/s tr¶ lêi, h/s kh¸c nhËn xÐt, bæ sung).

-  §äc to ®o¹n 2 (2 - 3 em)

- ... nh÷ng cµnh kh¼ng khiu trôi l¸

- cµnh trªn, cµnh d­íi chi chÝt nh÷ng léc non m¬n mën.

- nh÷ng t¸n l¸ xanh um che m¸t mét kho¶ng s©n tr­êng.

- Quan s¸t tranh/sgk

 

- .... Tõng chïm qu¶ chÝn vµng trong kÏ l¸.

 

 

- Nªu suy nghÜ vµ gi¶i thÝch

 

 

 

- Theo dâi

- LuyÖn ®äc c¶ bµi (3 - 4 em)

 

-H nªu

-VÏ tr­êng tiÓu häc

- c©y bµng , c©y ph­îng

 

 

1

__________________________________________________________________

Ph¹m TMËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 2013

 

- G nhËn xÐt , bæ xung

4. Cñng cè, dÆn dß: 3’- 5’

- NhËn xÐt giê häc

- DÆn dß ë nhµ.

- h quan s¸t s©n tr­êng

- h nãi

*Rót kinh nghiÖm sau  giê d¹y:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

____________________________________________

TiÕt 7              §¹o §øc

Dµnh cho ®Þa ph­¬ng:

T×m hiÓu di tÝch lÞch sö nói Voi

A. Môc tiªu

I. Môc tiªu:

- Häc sinh cã hiÓu biÕt vÒ di tÝch lÞch sö nói Voi

- HS n¾m ®­îc ngµy 15 th¸ng 1 (©m lÞch) h»ng n¨m lµ ngµy lÔ héi nói Voi.

II. ChuÈn bÞ:

- G :  Tranh ¶nh vÒ ngµy héi Nói Voi.

         Tµi liÖu : An L·o quª h­¬ng em

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

1: Khëi ®éng (3’ – 5’)

- Em ®· bao giê ®i xem lÔ héi  nói Voi.

- LÔ héi cã tõ bµo giê ?

-> DÉn d¾t giíi thiÖu bµi.

2. Bµi míi.

Ho¹t ®éng 1. KÓ chuyÖn vÒ nói Voi (15’  - 17’)

*MT: Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ nói Voi

*CTH:

- Cho h/s quan s¸t ¶nh chôp vÒ nói Voi

- Gi¸o viªn kÓ v¾n t¾t  giíi thiÖu vÒ nói Voi:

+Nói voi n»m ë ®Þa phËn th«ng Tiªn Héi, x· An TiÕn. §©y lµ ngän nói ®¸ cao kho¶ng 145 m.

+ Nói Voi cã rÊt nhiÒu hang ®éng, mçi hang g¾n víi nh÷ng sù tÝch huyÒn tho¹i li k×. Næi tiÕng nhÊt lµ hang Häng Voi, Giµ VÞ, B¹ch TuyÕt …

+ Nói Voi kh«ng chØ lµ mét danh lam th¾ng c¶nh hÊp dÉn du kh¸ch mµ cßn lµ khu di chØ kh¶o cæ l­u gi÷ nh÷ng di vËt lÞch sö mang dÊu vÕt ng­êi x­a cña nÒn v¨n hãa §«ng S¬n thêi c¸c vua Hïng dùng n­íc. C¸c nhµ kh¶o cæ ®· t×m thÊy rÊt nhiÒu c«ng cô nh­ r×u, b«ng ®ôc, mòi khoan vµ ®å trang søc nh­ vßng tay, dao g¨m b»ng ®ång … minh chøng vÒ miÒn ®Êt cã bÒ dµy lÞch sö.

+ Víi ®Þa thÕ hiÓm trë nói Voi tõ x­a ®· trë thµnh n¬i tô qu©n, c¨n cø quèc phßng cña nhiÒu triÒu ®¹i. Ngµy nay dÊu tÝch s«ng §µo, C©y ®Ìn R¹ng L¸i, Vµm chóa C¶, Vµmchóa Hai, Hå nhµ M¹c, §Êu  ®ong qu©n, hang Ch¹n … g¾n liÒn víi lÞch sö nhµ M¹c. Nh÷ng n¨m th¸ng chèng ®Õ quèc MÜ nói voi trë thµnh huyÒn tho¹i víi h×nh ¶nh nh÷ng c« g¸i d©n qu©n treo m×nh trªn v¸ch ®¸ b¾n m¸y bay MÜ.

1

__________________________________________________________________

Ph¹m TMËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 2013

+ H»ng n¨m cø vµo 15  th¸ng 1 ©m lÞch nh©n d©n huyÖn An L·o l¹i n« nøc víi lÔ héi truyÒn thèng nói Voi.

- Gäi lµ nói Voi v× nói nµy  giång h×nh mét con voi khæng lå ®ang n»m phôc.

Ho¹t ®éng 2: §µm tho¹i (10’ – 12’)

* MT: Kh¸c s©u nh÷ng hiÓu biÕt cña häc sinh vÒ di tÝch lÞch sö nói Voi

* CTH: gi¸o viªn ®­a c©u hái – häc sinh tr¶ lêi , häc sinh kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.

1. Nói Voi thuéc ®Þa phËn x· nµo?

2. Nói voi cã nh÷ng hang g×?

3. Trong thêi k× kh¸ng chiÕn nói Voi lµ n¬i nh­ thÕ nµo?

4. Ngµy nµo h»ng n¨m cã lÔ héi truyÒn thèng nói Voi?

5. Lµ ng­êi d©n An L·o em c¶m thÊy nh­ thÕ nµo?

=> KL: kÕt luËn l¹i c¸c näi dung sau khi häc sinh tr¶ lêi vµ nh¾c nhë, gi¸o dôc lßng tù hµo vÒ quª h­¬ng.

3. Cñng cè (3’ – 5’ )

___________________________________________________________________

Thø ba ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2013

           Tiết 1                                           To¸n

 

¤n tËp: c¸c sè ®Õn 10 (tiÕt 130)

I. Môc tiªu

- BiÕt cÊu t¹o sè trong ph¹m vi 10, céng trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10; biÕt vÏ ®o¹n th¼ng, gi¶i to¸n cã lêi v¨n.

II. §å dïng

-  G: b¶ng phô.

III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò ( 3’ – 5’)

- B¶ng con: tÝnh: 1 + 7 =

                            4 + 3 =

                            5 + 4 =

Ho¹t ®éng 2. ¤n tËp (30’ - 32’)

Bµi 1/s (8’  - 10’)

- ChÊm ch÷a tay ®«i

- Cho h/s nhËn xÐt, ch÷a bµi/b¶ng phô

- Cho h/s ®äc l¹i c¸c phÐp  céng

- Chèt: dùa vµo ®©u ®Ó tÝnh kÕt qu¶?

Bµi 2 /s (7’ – 8’)

- ChÊm ch÷a tay ®«i

                     + 2                   + 3

- Ch÷a: 4 

- Chèt: Thùc hiÖn tÝnh theo thø tù nµo?

Bµi 3/s (8’  -  10’)

 

 

 

- Lµm b¶ng con

 

 

 

- Nªu yªu cÇu

- Lµm/sgk, 1 em lµm b¶ng phô

- NhËn xÐt, ch÷a bµi/ b¶ng phô

- 1 , 2 em ®äc

- C¸c phÐp céng trong ph¹m vi 10

- Nªu yªu cÇu

- Lµm/sgk

 

- Nªu kÕt qu¶, gi¶i thÝch c¸ch lµm

- … tõ tr¸i sang ph¶i.

- §äc thÇm ®Ò , g¹ch ch©n tõ quan träng

- 1 – 2 em ®äc to ®Ò to¸n.

1

__________________________________________________________________

Ph¹m TMËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 2013

- ChÊm ch÷a tay ®«i.

- Cho h/s ®äc ch÷a bµi.

- T¹i sao em lµm tÝnh trõ?

- Ai cã c©u tr¶ lêi kh¸c?

- §­a bµi gi¶i mÉu/b¶ng phô

- Chèt: Nªu c¸c b­íc gi¶i, tr×nh bµy bµi to¸n cã lêi v¨n.

NhÊn m¹nh l¹i c¸ch gi¶i bµi to¸n b»ng phÐp trõ

Bµi 4/s (5’  -  6’)

- ChÊm ch÷a tay ®«i

- Chèt: Nªu c¸c b­íc vÏ mét ®o¹n th¼ng?

Ho¹t ®éng 4. Cñng cè (3’  - 5’)

- Chèt néi dung bµi häc

- NhËn xÐt giê häc.

- Lµm vë.

- 2 - 3 HS ®äc l¹i bµi gi¶i

- Gi¶i thÝch

- Nªu c©u tr¶ lêi kh¸c.

- §äc bµi gi¶i mÉu (1 em)

 

- Nªu

 

 

 

- Nªu yªu cÇu

- Lµm/v

- Nªu

*Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................._________________________________

TiÕt 2                                               TËp viÕt

T« ch÷ hoa U, ¦, V

I. Môc ®Ých yªu cÇu

- Häc sinh t« ®­îc ch÷ hoa: U, ¦, V

- ViÕt ®óng c¸c tõ: kho¶ng trêi, ¸o kho¸c, kh¨n ®á, m¨ng non kiÓu ch÷ viÕt th­êng  cì nhá theo ®óng kho¶ng c¸ch, ®é cao.

II. §å dïng d¹y häc

- G: Ch÷ mÉu U, ¦, V; ch÷ mÉu  viÕt ë b¶ng líp

      Vë tËp viÕt mÉu.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

1. Giíi thiÖu bµi:1’- 2’

2. H­íng dÉn t« ch÷ hoa: 3’- 5’

* §­a ch÷ mÉu: U

                                                                                                 

 

 

- §äc

+ Ch÷ hoa U cao mÊy dßng li, gåm mÊy nÐt?

+ G nªu quy tr×nh viÕt ch÷ hoa U b»ng nÐt. L­u ý ®é cao cña nÐt cong thø nhÊt, bÒ réng nÐt mãc ng­îc .

+ T« trªn kh«ng

* Ch÷ hoa ¦ (cho h/s so s¸nh víi ch÷ hoa U; t« nh­ ch÷ hoa U, thªm r©u)

* Ch÷ hoa V

- 1- 2 em nªu: 5 dßng li, … 2 nÐt

- Quan s¸t

 

 

 

 

- H t« ch÷  hoa U, ¦ trªn kh«ng

 

1

__________________________________________________________________

Ph¹m TMËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 2013

                           

( c¸ch tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ ch÷ hoa U, l­u ý ®ä cao vµ ®iÓm dÆt bót cña nÐt cong 1)

3. H­íng dÉn viÕt tõ øng dông: 4- 6’

*kho¶ng trêi:

             

 

- Nªu quy tr×nh viÕt (b»ng con ch÷). L­u ý nÐt ®iÓm c¾t nÐt khuyÕt trªn, nÐt nèi tõ ¬ -> i

-  GVtheo dâi, gióp ®ì hs yÕu

+ C¸c tõ cßn l¹i c¸ch tiÕn hµnh t­¬ng tù theo quy tr×nh trªn:

*¸o kho¸c:

       

- L­u ý: kho¶ng c¸ch tõ k -> h, nÐt nèi tõ o

-> a

* kh¨n ®á:

                           

L­u ý: ®iÓm c¾t nÐt khuyÕt

* m¨ng non:

           

L­u ý: ®iÓm c¾t nÐt khuyÕt d­íi, nÐt nèi tõ con ch÷ o -> n

4. H­íng dÉn viÕt vë: 15- 17’

- H­íng dÉn häc sinh t« lÇn l­ît tõng dßng ch÷ hoa U, ¦, V

( L­u ý t­ thÕ ngåi vµ c¸ch cÇm bót cña häc sinh tr­íc khi  t«, viÕt)

- H­íng dÉn häc sinh viÕt lÇn l­ît tõng dßng  tõ: kho¶ng trêi, ¸o kho¸c, kh¨n ®á, m¨ng non

+ H­íng dÉn quy tr×nh viÕt liÒn m¹ch, l­u ý mét sè chç khã, kho¶ng c¸ch, sè lÇn viÕt

- Cho H quan s¸t vë mÉu (dßng viÕt 1 )

+ Dßng 1: c¸ch 1 « dë, 1 « nguyªn viÕt thªm 2 lÇn

 

 

 

 

- H t« ch÷  V trªn kh«ng

 

 

 

- §äc tõ, nªu ®é cao c¸c con ch÷: con ch÷ k, h cao h¬n 2 dßng li; con ch÷ t cao h¬n 1 dßng li, c¸c con ch÷ kh¸c cao 1 dßng li, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ch÷ b»ng mét th©n con ch÷ o; - Quan s¸t

 

- ViÕt b¶ng con: kho¶ng trêi

 

 

 

 

 

 

- ViÕt b¶ng con: ¸o kho¸c

 

 

 

 

- ViÕt b¶ng con: kh¨n ®á

 

 

 

 

 

- ViÕt b¶ng con: m¨ng non.

 

 

 

- H t« mçi ch÷ 1 dßng.

 

 

 

 

 

 

- Quan s¸t vë mÉu

- ViÕt lÇn l­ît tõng dßng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.

1

__________________________________________________________________

Ph¹m TMËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 2013

+ Dßng 2 : c¸ch 1 « dë, 1 « nguyªn: viÕt thªm 3 lÇn.

+ Dßng 3: ch 1 « dë 1 « nguyªn viÕt thªm  3 lÇn

+ Dßng 4:  c¸ch 1 « nguyªn viÕt thªm 3 lÇn

5. ChÊm bµi, nhËn xÐt: 5- 7’

6. Cñng cè, dÆn dß: 1- 2’

- NhËn xÐt giê häc

 

*Rót kinh nghiÖm sau  giê d¹y:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________________

TiÕt 3                                        ChÝnh t¶ (tËp chÐp)

C©y bµng

I Môc ®Ých yªu cÇu

- H chÐp ®óng ®o¹n “ Xu©n sang ….. ®Õn hÕt.

- §iÒn ®óng vÇn oang/oac ; ch÷  g/gh vµo chç trèng.

II. §å dïng

- G: B¶ng phô

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

1. KTBC (2’- 3)

- B¶ng con: luü tre, thøc dËy

2. Bµi míi:

a. Giíi thiÖu bµi. 1-2’

b. H­íng dÉn tËp chÐp: 8-10’

- G treo b¶ng phô cã s½n néi dung bµi -> ®äc mÉu

* H­íng dÉn H viÕt tõ khã: xu©n sang, cµnh, chi chÝt, léc non, che, kÏ l¸.

+ xu©n sang: xu©n = x + u©n

          sang = s + ang

 

 

 

+ C¸c tõ cßn l¹i : cµnh, chi chÝt, léc non, che, kÏ l¸.

( c¸ch tiÕn hµnh t­¬ng tù tõ xu©n sang)

- §äc cho H viÕt tõ khã

- NhËn xÐt, söa sai.

c.  H­íng dÉn viÕt vë: 13- 15’

- Yªu cÇu häc sinh nªu c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt?

- H­íng dÉn c¸ch ngåi, c¸ch cÇm bót, ®Ó vë.

- LÖnh cho h/s chÐp bµi.

- Theo dâi, gióp ®ì h/s yÕu

 

- ViÕt b¶ng con

 

 

 

- Theo dâi

 

 

- §äc tõ: + Ph©n tÝch tiÕng “xu©n; nªu c¸ch viÕt ©m x: ®­îc viÕt b»ng con ch÷ x

+ Ph©n tÝch tiÕng “sang”, nªu c¸ch viÕt ©m s: ®­îc viÕt b»ng con ch÷ s.

- H ®äc tr¬n tõ, ph©n tÝch c¸c tiÕng  khã, nªu c¸ch viÕt ©m  (vÇn) khã

- 1 h/s ®äc l¹i toµn bé tõ khã.

- Nghe - viÕt b¶ng con

 

 

- 1 em nªu

 

- Söa t­ thÕ.

- H nh×n - viÕt bµi vµo vë.

 

1

__________________________________________________________________

Ph¹m TMËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 2013

- LÖnh kÕt thóc viÕt.

d. H­íng dÉn chÊm ch÷a: 3- 5’

- §äc cho H so¸t lçi 1 lÇn: l­u ý nh÷ng tõ khã ë trªn (g¹ch ch©n vµo bµi mÉu)

e. Lµm bµi tËp chÝnh t¶: 3- 5’

Bµi 2/s §iÒn vÇn oang/oac?  

- ChÊm ch÷a tay ®«i

- Cho h/s nhËn xÐt ch÷a bµi

=> Chèt: Quan s¸t kÜ tranh, nghÜ thÇm tõ, lùa chän vÇn phï hîp .

Bµi 3/s. §iÒn ch÷ g/gh  ?

 

- Cho h/s nhËn xÐt ch÷a bµi

 

-> T¹i sao ®iÒn ch÷ gh/g?

=> Nh¾c l¹i ghi nhí:

 

gh

i

e

ª

3. Cñng cè, dÆn dß: 1- 2’

- NhËn xÐt bµi viÕt, nhËn xÐt giê häc

 

 

- So¸t lçi b»ng bót ch×, bót mùc

- Ghi sè lçi vµ ch÷a lçi.

 

- Nªu yªu cÇu

- H lµm bµi/s, 1 h/s lµm b¶ng phô

- NhËn xÐt, ch÷a bµi, ®äc c¶ tõ hoµn chØnh

 

- H/s ®äc yªu cÇu

- H lµm bµi/sgk, 1 h/s lµm b¶ng phô

- NhËn xÐt, ch÷a bµi. §äc c¶ tõ hoµn chØnh

- Gi¶i thÝch

 

 

*Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

_______________________________________________

Thø t­ ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2013

TiÕt 1     To¸n

¤n tËp: c¸c sè ®Õn 10 (tiÕt 131)

I. Môc tiªu

- BiÕt trõ trong ph¹m vi 10, trõ nhÈm, nhËn biÕt mèi quan hÖ gi÷a phÐp  céng vµ phÐp trõ, biÕt gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n.

II. §å dïng

-  G: b¶ng phô.

III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò ( 3’ – 5’)

- B¶ng con: tÝnh: 3 + 6 =

                            5 + 2 =

                            2 + 6 =

Ho¹t ®éng 2. ¤n tËp (30’ - 32’)

Bµi 1/s (8’  - 10’)

- Cho h/s lµm sgk

- ChÊm ch÷a tay ®«i

- Cho h/s nhËn xÐt, ch÷a bµi/b¶ng phô

 

 

- Lµm b¶ng con

 

 

 

- Nªu yªu cÇu

- Lµm/sgk, 1 em lµm b¶ng phô

- NhËn xÐt, ch÷a bµi/ b¶ng phô

1

__________________________________________________________________

Ph¹m TMËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 2013

- Cho h/s ®äc l¹i c¸c b¶ng trõ

- Chèt: b¶ng  trõ 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Bµi 2 /s (10’ – 12’)

- ChÊm ch÷a tay ®«i

- Ch÷a: 5 + 4 = ?

            9 – 5 = ?

            9 – 4 = ?

- Chèt: VËn dông kiÕn thøc nµo ®Ó tÝnh?

Ngoµi ra lµm c¸ch nµo ®Ó tÝnh nhanh 2 phÐp trõ ë d­íi?

Bµi 3/s (6’  -  7’)

- ChÊm ch÷a tay ®«i

- Ch÷a: 10 – 4 – 4 =?

- Chèt: Thùc hiÖn c¸c phÐp trõ liªn tiÕp theo hµng ngang em lµm nh­ thÕ nµo?

Bµi 4/v (8’  -  10’)

 

 

- ChÊm ch÷a tay ®«i.

- Cho h/s ®äc ch÷a bµi.

- T¹i sao em lµm tÝnh trõ?

- Cho h/s nªu c©u tr¶ lêi kh¸c?

- §­a bµi gi¶i mÉu/b¶ng phô

- Chèt: Nªu c¸c b­íc gi¶i, tr×nh bµy bµi to¸n cã lêi v¨n.

NhÊn m¹nh l¹i c¸ch gi¶i bµi to¸n b»ng phÐp trõ

Ho¹t ®éng 4. Cñng cè (3’  - 5’)

- Chèt néi dung bµi häc

- NhËn xÐt giê häc.

- 1 , 2 em ®äc

 

- Nªu yªu cÇu

- Lµm/sgk

- Nªu kÕt qu¶, gi¶i thÝch c¸ch lµm

 

- PhÐp céng, trõ  ®· häc

- … mèi quan hÖ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ.

- Nªu yªu cÇu

- Lµm/sgk

- Nªu kq, c¸ch tÝnh

- …. Tõ tr¸i sang ph¶i

 

- §äc thÇm ®Ò , g¹ch ch©n tõ quan träng

- 1 – 2 em ®äc to ®Ò to¸n.

- Lµm vë.

- 2 - 3 HS ®äc l¹i bµi gi¶i

- Gi¶i thÝch

- Nªu phÐp tÝnh, c©u tr¶ lêi kh¸c.

- §äc bµi gi¶i mÉu (1 em)

 

- Nªu

 

*Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

_____________________________________

TiÕt 2 + 3                                         tËp ®äc

§i häc

I. Môc ®Ých yªu cÇu

- H ®äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng tõ ng÷ : lªn n­¬ng, tíi líp, n»m lÆng, n­íc suèi, che n¾ng. B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë cuèi mçi dßng th¬, khæ th¬.

- HiÓu ®­îc néi dung bµi: B¹n nhá tù ®Õn tr­êng. §­êng tõ nhµ ®Õn tr­êng rÊt ®Ñp. Ng«i tr­êng rÊt ®¸ng yªu vµ cã c« gi¸o h¸t rÊt hay.

-Tr¶ lêi ®­îc c©u hái t×m hiÓu bµi/SGK

- T×m ®­îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng; t×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨ng, ¨n.

- H¸t bµi h¸t §i häc

II. §å dïng

1

__________________________________________________________________

Ph¹m TMËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc