Đề Thi Tập Đọc 2:Tuan 33

đề thi Tiểu Học Lớp 2 Tập đọc 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
69st0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-04-27 19:42:42
Loại file
doc
Dung lượng
1.07 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Gi¸o ¸n 1 B - N¨m häc 2012 – 2013 TuÇn 33 Thø hai ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2013 Tiết 1 Sinh hoạt tập thể I æn định tæ chức II Chào cờ - Chào cờ theo nghi thức đội III Nội dung : 1 Giáo viên tæng kết đánh g

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 – 2013

TuÇn 33
Thø hai ngµy 22  th¸ng  4  n¨m 2013
Tiết 1                                Sinh hoạt tập thể
I æn định tæ chức
II Chào cờ
-         Chào cờ theo nghi thức đội
III Nội dung :
1 Giáo viên tæng kết đánh giá hoạt động tuần trước
+ Nề nếp học sinh
-         Học sinh thực hiện tốt các nề nếp trong và ngoài lớp như : đi học đúng giờ, làm bài tập đầy đủ, chú ý nghe giảng ,hăng hái xây dựng bài …
-         Vệ sinh cá nhân sạch sẽ,có ý thức giữ gìn vệ sinh chung …
     -   Đồ dùng học tập gọn gàng ngăn nắp .
+ Nề nếp học tập
-         Tích cực học tập,hăng hái phát biẻu xây dựng bài ,ý thức học tập tốt
-         Có nhiều em viÕt chữ đẹp ,một số em viết tiến bộ như : Huệ Thảo,Yến, Hưng, Hùng, …
-         Đọc to, đọc trôi chảy , đọc tôt.
-         Đại đa số các em học toán tốt diển hình như em: Hùng Thảo, Yên, hưng..
+ Hoạt động ngoại khóa
-         Tích cực tham gia tập thÓ dục đầu giờ đều đặn
-         Tham gia tốt dọn vệ sinh trường học thông qua hiệu lệnh trống
     -    Tham gia các hoạt động nhân đạo
2 Khen thưởng – Phê bình
+ Khen thưởng
-         Tuyên dương : Phương,Trang, Thắng, Chi, Dương,…
+ Phê bình
-         Đi học muộn : Khánh,
-         Quên đò dùng : Hải,Minh, Thương
3 Phương hướng kế hoạch tuần sau
+ nề nếp học sinh
-         Duy trì các điểm tốt của tuần trước
+ Học tập
-         TÝch cực và thực hiện nghiêm túc các nề nếp học tập mà lớp đã đề ra
+ Các hoạt động ngoại khóa
_________________________________________
TiÕt 2                      To¸n
¤n tËp: c¸c sè ®Õn 10 (tiÕt 129)
I. Môc tiªu
- BiÕt céng trong ph¹m vi 10, t×m thµnh phÇn ch­a biÕt cña phÐp céng, phÐp trõ dùa vµo b¶ng céng, b¶ng trõ; biÕt nèi c¸c ®iÓm ®Ó cã h×nh vu«ng, h×nh tam gi¸c.
II. §å dïng
-  G: b¶ng phô.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1

__________________________________________________________________
Ph¹m ThÞ MËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 – 2013

Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò ( 3’ - 5’)
- B¶ng con: tÝnh: 2 + 7 =
                            7 + 2 =
                            3 + 5 =
Ho¹t ®éng 2. ¤n tËp (30’ - 32’)
Bµi 1/s (8’  - 10’)
- Cho h/s lµm sgk
- ChÊm ch÷a tay ®«i
- Cho h/s nhËn xÐt, ch÷a bµi/b¶ng phô
 
- Cho h/s ®äc l¹i c¸c b¶ng céng
- Chèt: b¶ng céng 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bµi 2 /s (10’ - 12’)
- ChÊm ch÷a tay ®«i
- Ch÷a: a) 6 + 2 = ?
                 2 + 6 = ?
       b) 7 + 2 + 1 =?
- Chèt: a) VËn dông kiÕn thøc nµo ®Ó tÝnh?
            b) Thùc hiÖn c¸c phÐp céng liªn tiÕp theo hµng ngang lµm theo thø tù nµo?
Bµi 3/s (6’  -  7’)
- ChÊm ch÷a tay ®«i
- Cho h/s ®äc ch÷a miÖng.
- Chèt: Dùa vß ®©u ®Ó ®iÌn ®óng sè?
 
Bµi 4/s (5’  -  6’)
- ChÊm ch÷a tay ®«i
- Cho h/s vÏ b¶ng líp, cßn c¸ch vÏ nµo kh¸c?
- Chèt: h×nh võa vÏ lµ h×nh g×?
Ho¹t ®éng 4. Cñng cè (3’  - 5’)
- Chèt néi dung bµi häc
- NhËn xÐt giê häc.
 
- Lµm b¶ng con
 
 
 
- Nªu yªu cÇu
- Lµm/sgk, 1 em lµm b¶ng phô
- NhËn xÐt, ch÷a bµi/ b¶ng phô
- 1 , 2 em ®äc
 
- Nªu yªu cÇu
- Lµm/sgk
- Nªu kÕt qu¶, gi¶i thÝch c¸ch lµm
 
- PhÐp céng ®· häc
- … tõ trai sang ph¶i.
 
- Nªu yªu cÇu
- Lµm/sgk
- §äc ch÷a theo d·y
- … c¸c b¶ng céng,¶tong ph¹m vi 10 ®· häc.
- Nªu yªu cÇu
- Lµm/sgk
- VÏ c¸c c¸ch kh¸c nhau
- …. h×nh vu«ng, h×nh tam gi¸c.
*Rót kinh nghiÖm sau  giê d¹y:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
____________________________________________
TiÕt 3 + 4                                         tËp ®äc
                            C©y bµng
I. Môc ®Ých yªu cÇu
- H ®äc tr¬n toµn bµi, ®äc ®óng tõ ng÷: sõng s÷ng, kh¼ng khiu, trôi l¸, chi chÝt, léc non. B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë chç cã dÊu c©u.
- HiÓu ®­îc néi dung bµi: C©y bµng rÊt th©n thiÕt víi tr­êng häc.. C©y bµng mçi mïa cã ®Æc ®iÓm riªng
- Tr¶ lêi ®­îc c©u hái / SGK
1

__________________________________________________________________
Ph¹m ThÞ MËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 – 2013

- T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oang, ngoµi bµi cã vÇn oang, oac, nãi c©u cã tiÕng chøa vÇn oang, oac
II. §å dïng
- Tranh minh häa /sgk
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
TiÕt 1
1.KiÓm tra bµi cò: 3’- 5’
- Gäi H ®äc bµi Sau c¬n m­a
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
2.Bµi míi
a.Giíi thiÖu bµi: 1’- 2’
b.H­íng dÉn H luyÖn ®äc: 20’- 21’
* G ®äc mÉu vµ cho H x¸c ®Þnh sè c©u.
- Bµi cã mÊy c©u?
* LuyÖn ®äc tõ khã:
- G ®­a tõng tõ h­íng dÉn vµ ®äc mÉu tõ: sõng s÷ng, kh¼ng khiu, trôi l¸, léc non.
 
* LuyÖn ®äc c©u khã: h­íng dÉn vµ ®äc mÉu c©u:
- C©u 1: ®äc ®óng: sõng s÷ng; ng¾t sau dÊu phÈy
- C©u 2: ®äc ®óng: v­¬n dµi, kh¼ng khiu, trôi l¸; ng¾t sau dÊu phÈy.
- C©u 3: ®äc ®óng: chi chÝt, léc non, m¬n mën; ng¾t sau c¸c dÊu phÈy.
- C©u 4: ®äc ®óng: t¸n l¸,xanh um, che; ng¾t sau dÊu phÈy.
* LuyÖn ®äc ®o¹n:
-bµi ®­îc chia lµm mÊy ®o¹n ?
- §o¹n 1: ®äc nh­  c©u 1®· h­íng dÉn .
- §o¹n 2: ®äc ®óng c¸c tõ khã, ng¾t sau dÊu phÈy, nghØ sau dÊu chÊm; ®äc to , râ rµng.
- Cho h/s ®äc nèi ®o¹n
- §äc c¶ bµi: ®äc ®óng tõng ®o¹n nh­ ®· h­íng dÉn, hÕt ®o¹n 1 nghØ lÊy h¬i ®äc tiÕp ®o¹n 2. Toµn bµi ®äc to, râ rµng.
- NhËn xÐt, söa sai
c. ¤n vÇn: 8’ - 10’
- Ghi b¶ng, h­íng dÉn, ®äc mÉu: oang, oac
 
+ Yªu cÇu 1
- Yªu cÇu H t×m  trong bµi  tiÕng cã vÇn oang?
 
+ Yªu cÇu 2
Yªu cÇu H t×m tiÕng ngoµi bµi  cã vÇn oang, oac?
 
 
 
2 - 3 em ®äc
 
 
 
 
- H x¸c ®Þnh/sgk
- 5 c©u
 
- H ®äc tõ, ph©n tÝch ( ®¸nh vÇn) tiÕng khã
- §äc toµn bé c¸c tõ khã.
 
- §äc theo d·y
 
- §äc theo d·y
 
- §äc theo d·y
 
- §äc theo d·y
 
 
…2 ®o¹n
- §äc theo d·y
 
- §äc theo d·y
- §äc nèi ®o¹n: 2 - 3 lÇn.
 
- LuyÖn ®äc c¶ bµi.
- H kh¸c nhËn xÐt.
 
 
- H ®äc tr¬n, ph©n tÝch, ®¸nh vÇn, so s¸nh 2 vÇn.
- Nªu yªu cÇu
- H t×m/sgk: kho¶ng (®¸nh vÇn hoÆc ph©n tÝch tiÕng)
- Nªu yªu cÇu
- Thi ®ua t×m, xen kÏ chØ râ tiÕng cã vÇn oang, oac trong tõ.
1

__________________________________________________________________
Ph¹m ThÞ MËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 – 2013

+ Yªu cÇu 3
- Cho h/s ®äc mÉu, chØ râ tiÕng nµo cã chøa vÇn võa «n trong c©u?
 
- Cho h/s thi ®ua nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn  ­¬m, ­¬p?
 
- Nªu yªu cÇu
- §äc c©u mÉu, chØ tiÕng khoang (chøa vÇn oang), kho¸c ( chøa vÇn oac)
- Thi ®ua nãi c©u theo yªu cÇu (xen kÏ chØ râ tiÕng cã chøa vÇn oang vÇn oac trong c©u võa nãi.
                                                                                 TiÕt 2
1. LuyÖn ®äc: (10’- 12’)
- G ®äc mÉu c¶ bµi
- Cho H ®äc tõng ®o¹n, nèi ®o¹n
- Gäi H ®äc c¶ bµi.
- NhËn xÐt, söa sai, chÊm ®iÓm.
2. T×m hiÓu néi dung  + LuyÖn nãi (16’ -  20’)
- Gäi H ®äc ®o¹n 1
+ C©y bµng ®­îc trång ë ®©u?
 
 
- H ®äc thÇm ®o¹n 2
- vµo mïa ®«ng c©y bµng nh­ thÕ nµo?
 
-c©y bµng thay ®æi nh­ thÕ nµo vµo mïa xu©n ?
 
- ®Õn hÌ c©y bµng l¹i thay ®æi ntn?
 
 
(cho h/s quan s¸t tranh vÏ c©y bµng vµo mïa hÌ táa bãng m¸t che mét kho¶ng s©n tr­êng/sgk)
- mïa thu ®Õn c©y bµng ra sao?
 
- c¸c em ®· biÕt ®­îc sù thay ®æi cña c©y bµng trong bèn mïa …
+ Theo em , c©y bµng ®Ñp nhÊt vµo mïa nµo?
-> bµng lµ loµi c©y cã ®Æc ®iÓm kh¸c h¼n víi c¸c c©y kh¸c …
-Luþªn ®äc l¹i :
- G ®äc mÉu toµn bµi
- NhËn xÐt, söa sai
3LuyÖn nãi :
- § äc thÇm vµ nªu chñ ®Ò luyÖn nãi
- G cho hs quan s¸t tranh sgk
- Tranh vÏ tr­êng nµo ?
- trªn s©n tr­êng cã nh÷ng c©y nµo ?
-Trªn s©n tr­êng tiÓu häc … s©n tr­êng em trång nhu÷ng lo¹i c©y nµo ?
 
- H ®äc thÇm.
- §äc theo d·y.
- NhiÒu häc sinh luyÖn ®äc
 
 
- §äc to ®o¹n 1 (2 - 3 em)
- Tr¶ lêi c©u hái  (nhiÒu h/s tr¶ lêi, h/s kh¸c nhËn xÐt, bæ sung).
-  §äc to ®o¹n 2 (2 - 3 em)
- ... nh÷ng cµnh kh¼ng khiu trôi l¸
- … cµnh trªn, cµnh d­íi chi chÝt nh÷ng léc non m¬n mën.
- … nh÷ng t¸n l¸ xanh um che m¸t mét kho¶ng s©n tr­êng.
- Quan s¸t tranh/sgk
 
- .... Tõng chïm qu¶ chÝn vµng trong kÏ l¸.
 
 
- Nªu suy nghÜ vµ gi¶i thÝch
 
 
 
- Theo dâi
- LuyÖn ®äc c¶ bµi (3 - 4 em)
 
-H nªu
-VÏ tr­êng tiÓu häc …
- … c©y bµng , c©y ph­îng …
 
 
1

__________________________________________________________________
Ph¹m ThÞ MËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 – 2013

 
- G nhËn xÐt , bæ xung
4. Cñng cè, dÆn dß: 3’- 5’
- NhËn xÐt giê häc
- DÆn dß ë nhµ.
- h quan s¸t s©n tr­êng
- h nãi
*Rót kinh nghiÖm sau  giê d¹y:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
____________________________________________
TiÕt 7              §¹o §øc
Dµnh cho ®Þa ph­¬ng:
T×m hiÓu di tÝch lÞch sö nói Voi
A. Môc tiªu
I. Môc tiªu:
- Häc sinh cã hiÓu biÕt vÒ di tÝch lÞch sö nói Voi
- HS n¾m ®­îc ngµy 15 th¸ng 1 (©m lÞch) h»ng n¨m lµ ngµy lÔ héi nói Voi.
II. ChuÈn bÞ:
- G :  Tranh ¶nh vÒ ngµy héi Nói Voi.
         Tµi liÖu : An L·o quª h­¬ng em
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1: Khëi ®éng (3’ – 5’)
- Em ®· bao giê ®i xem lÔ héi  nói Voi.
- LÔ héi cã tõ bµo giê ?
-> DÉn d¾t giíi thiÖu bµi.
2. Bµi míi.
Ho¹t ®éng 1. KÓ chuyÖn vÒ nói Voi (15’  - 17’)
*MT: Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ nói Voi
*CTH:
- Cho h/s quan s¸t ¶nh chôp vÒ nói Voi
- Gi¸o viªn kÓ v¾n t¾t  giíi thiÖu vÒ nói Voi:
+Nói voi n»m ë ®Þa phËn th«ng Tiªn Héi, x· An TiÕn. §©y lµ ngän nói ®¸ cao kho¶ng 145 m.
+ Nói Voi cã rÊt nhiÒu hang ®éng, mçi hang g¾n víi nh÷ng sù tÝch huyÒn tho¹i li k×. Næi tiÕng nhÊt lµ hang Häng Voi, Giµ VÞ, B¹ch TuyÕt …
+ Nói Voi kh«ng chØ lµ mét danh lam th¾ng c¶nh hÊp dÉn du kh¸ch mµ cßn lµ khu di chØ kh¶o cæ l­u gi÷ nh÷ng di vËt lÞch sö mang dÊu vÕt ng­êi x­a cña nÒn v¨n hãa §«ng S¬n thêi c¸c vua Hïng dùng n­íc. C¸c nhµ kh¶o cæ ®· t×m thÊy rÊt nhiÒu c«ng cô nh­ r×u, b«ng ®ôc, mòi khoan vµ ®å trang søc nh­ vßng tay, dao g¨m b»ng ®ång … minh chøng vÒ miÒn ®Êt cã bÒ dµy lÞch sö.
+ Víi ®Þa thÕ hiÓm trë nói Voi tõ x­a ®· trë thµnh n¬i tô qu©n, c¨n cø quèc phßng cña nhiÒu triÒu ®¹i. Ngµy nay dÊu tÝch s«ng §µo, C©y ®Ìn R¹ng L¸i, Vµm chóa C¶, Vµmchóa Hai, Hå nhµ M¹c, §Êu  ®ong qu©n, hang Ch¹n … g¾n liÒn víi lÞch sö nhµ M¹c. Nh÷ng n¨m th¸ng chèng ®Õ quèc MÜ nói voi trë thµnh huyÒn tho¹i víi h×nh ¶nh nh÷ng c« g¸i d©n qu©n treo m×nh trªn v¸ch ®¸ b¾n m¸y bay MÜ.
1

__________________________________________________________________
Ph¹m ThÞ MËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 – 2013

+ H»ng n¨m cø vµo 15  th¸ng 1 ©m lÞch nh©n d©n huyÖn An L·o l¹i n« nøc víi lÔ héi truyÒn thèng nói Voi.
- Gäi lµ nói Voi v× nói nµy  giång h×nh mét con voi khæng lå ®ang n»m phôc.
Ho¹t ®éng 2: §µm tho¹i (10’ – 12’)
* MT: Kh¸c s©u nh÷ng hiÓu biÕt cña häc sinh vÒ di tÝch lÞch sö nói Voi
* CTH: gi¸o viªn ®­a c©u hái – häc sinh tr¶ lêi , häc sinh kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
1. Nói Voi thuéc ®Þa phËn x· nµo?
2. Nói voi cã nh÷ng hang g×?
3. Trong thêi k× kh¸ng chiÕn nói Voi lµ n¬i nh­ thÕ nµo?
4. Ngµy nµo h»ng n¨m cã lÔ héi truyÒn thèng nói Voi?
5. Lµ ng­êi d©n An L·o em c¶m thÊy nh­ thÕ nµo?
=> KL: kÕt luËn l¹i c¸c näi dung sau khi häc sinh tr¶ lêi vµ nh¾c nhë, gi¸o dôc lßng tù hµo vÒ quª h­¬ng.
3. Cñng cè (3’ – 5’ )
___________________________________________________________________
Thø ba ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2013
           Tiết 1                                           To¸n
 
¤n tËp: c¸c sè ®Õn 10 (tiÕt 130)
I. Môc tiªu
- BiÕt cÊu t¹o sè trong ph¹m vi 10, céng trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10; biÕt vÏ ®o¹n th¼ng, gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
II. §å dïng
-  G: b¶ng phô.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò ( 3’ – 5’)
- B¶ng con: tÝnh: 1 + 7 =
                            4 + 3 =
                            5 + 4 =
Ho¹t ®éng 2. ¤n tËp (30’ - 32’)
Bµi 1/s (8’  - 10’)
- ChÊm ch÷a tay ®«i
- Cho h/s nhËn xÐt, ch÷a bµi/b¶ng phô
- Cho h/s ®äc l¹i c¸c phÐp  céng
- Chèt: dùa vµo ®©u ®Ó tÝnh kÕt qu¶?
Bµi 2 /s (7’ – 8’)
- ChÊm ch÷a tay ®«i
                     + 2                   + 3
- Ch÷a: 4 
- Chèt: Thùc hiÖn tÝnh theo thø tù nµo?
Bµi 3/s (8’  -  10’)
 
 
 
- Lµm b¶ng con
 
 
 
- Nªu yªu cÇu
- Lµm/sgk, 1 em lµm b¶ng phô
- NhËn xÐt, ch÷a bµi/ b¶ng phô
- 1 , 2 em ®äc
- C¸c phÐp céng trong ph¹m vi 10
- Nªu yªu cÇu
- Lµm/sgk
 
- Nªu kÕt qu¶, gi¶i thÝch c¸ch lµm
- … tõ tr¸i sang ph¶i.
- §äc thÇm ®Ò , g¹ch ch©n tõ quan träng
- 1 – 2 em ®äc to ®Ò to¸n.
1

__________________________________________________________________
Ph¹m ThÞ MËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 – 2013

- ChÊm ch÷a tay ®«i.
- Cho h/s ®äc ch÷a bµi.
- T¹i sao em lµm tÝnh trõ?
- Ai cã c©u tr¶ lêi kh¸c?
- §­a bµi gi¶i mÉu/b¶ng phô
- Chèt: Nªu c¸c b­íc gi¶i, tr×nh bµy bµi to¸n cã lêi v¨n.
NhÊn m¹nh l¹i c¸ch gi¶i bµi to¸n b»ng phÐp trõ
Bµi 4/s (5’  -  6’)
- ChÊm ch÷a tay ®«i
- Chèt: Nªu c¸c b­íc vÏ mét ®o¹n th¼ng?
Ho¹t ®éng 4. Cñng cè (3’  - 5’)
- Chèt néi dung bµi häc
- NhËn xÐt giê häc.
- Lµm vë.
- 2 - 3 HS ®äc l¹i bµi gi¶i
- Gi¶i thÝch
- Nªu c©u tr¶ lêi kh¸c.
- §äc bµi gi¶i mÉu (1 em)
 
- Nªu
 
 
 
- Nªu yªu cÇu
- Lµm/v
- Nªu
*Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................._________________________________
TiÕt 2                                               TËp viÕt
T« ch÷ hoa U, ¦, V
I. Môc ®Ých yªu cÇu
- Häc sinh t« ®­îc ch÷ hoa: U, ¦, V
- ViÕt ®óng c¸c tõ: kho¶ng trêi, ¸o kho¸c, kh¨n ®á, m¨ng non kiÓu ch÷ viÕt th­êng  cì nhá theo ®óng kho¶ng c¸ch, ®é cao.
II. §å dïng d¹y häc - G: Ch÷ mÉu U, ¦, V; ch÷ mÉu  viÕt ë b¶ng líp
      Vë tËp viÕt mÉu.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Giíi thiÖu bµi:1’- 2’
2. H­íng dÉn t« ch÷ hoa: 3’- 5’
* §­a ch÷ mÉu: U
                                                                                                 
 
 
- §äc
+ Ch÷ hoa U cao mÊy dßng li, gåm mÊy nÐt?
+ G nªu quy tr×nh viÕt ch÷ hoa U b»ng nÐt. L­u ý ®é cao cña nÐt cong thø nhÊt, bÒ réng nÐt mãc ng­îc .
+ T« trªn kh«ng
* Ch÷ hoa ¦ (cho h/s so s¸nh víi ch÷ hoa U; t« nh­ ch÷ hoa U, thªm r©u)
* Ch÷ hoa V
- 1- 2 em nªu: 5 dßng li, … 2 nÐt
- Quan s¸t
 
 
 
 
- H t« ch÷  hoa U, ¦ trªn kh«ng
 
1

__________________________________________________________________
Ph¹m ThÞ MËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 – 2013

                           
( c¸ch tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ ch÷ hoa U, l­u ý ®ä cao vµ ®iÓm dÆt bót cña nÐt cong 1)
3. H­íng dÉn viÕt tõ øng dông: 4’- 6’
*kho¶ng trêi:
             
 
- Nªu quy tr×nh viÕt (b»ng con ch÷). L­u ý nÐt ®iÓm c¾t nÐt khuyÕt trªn, nÐt nèi tõ ¬ -> i
-  GVtheo dâi, gióp ®ì hs yÕu
+ C¸c tõ cßn l¹i c¸ch tiÕn hµnh t­¬ng tù theo quy tr×nh trªn:
*¸o kho¸c:
       
- L­u ý: kho¶ng c¸ch tõ k -> h, nÐt nèi tõ o
-> a
* kh¨n ®á:
                           
L­u ý: ®iÓm c¾t nÐt khuyÕt
* m¨ng non:
           
L­u ý: ®iÓm c¾t nÐt khuyÕt d­íi, nÐt nèi tõ con ch÷ o -> n
4. H­íng dÉn viÕt vë: 15’- 17’
- H­íng dÉn häc sinh t« lÇn l­ît tõng dßng ch÷ hoa U, ¦, V
( L­u ý t­ thÕ ngåi vµ c¸ch cÇm bót cña häc sinh tr­íc khi  t«, viÕt)
- H­íng dÉn häc sinh viÕt lÇn l­ît tõng dßng  tõ: kho¶ng trêi, ¸o kho¸c, kh¨n ®á, m¨ng non
+ H­íng dÉn quy tr×nh viÕt liÒn m¹ch, l­u ý mét sè chç khã, kho¶ng c¸ch, sè lÇn viÕt
- Cho H quan s¸t vë mÉu (dßng viÕt 1 )
+ Dßng 1: c¸ch 1 « dë, 1 « nguyªn viÕt thªm 2 lÇn
 
 
 
 
- H t« ch÷  V trªn kh«ng
 
 
 
- §äc tõ, nªu ®é cao c¸c con ch÷: con ch÷ k, h cao h¬n 2 dßng li; con ch÷ t cao h¬n 1 dßng li, c¸c con ch÷ kh¸c cao 1 dßng li, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ch÷ b»ng mét th©n con ch÷ o; - Quan s¸t
 
- ViÕt b¶ng con: kho¶ng trêi
 
 
 
 
 
 
- ViÕt b¶ng con: ¸o kho¸c
 
 
 
 
- ViÕt b¶ng con: kh¨n ®á
 
 
 
 
 
- ViÕt b¶ng con: m¨ng non.
 
 
 
- H t« mçi ch÷ 1 dßng.
 
 
 
 
 
 
- Quan s¸t vë mÉu
- ViÕt lÇn l­ît tõng dßng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
1

__________________________________________________________________
Ph¹m ThÞ MËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 – 2013

+ Dßng 2 : c¸ch 1 « dë, 1 « nguyªn: viÕt thªm 3 lÇn.
+ Dßng 3: c¸ch 1 « dë 1 « nguyªn viÕt thªm  3 lÇn
+ Dßng 4:  c¸ch 1 « nguyªn viÕt thªm 3 lÇn
5. ChÊm bµi, nhËn xÐt: 5’- 7’
6. Cñng cè, dÆn dß: 1’- 2’
- NhËn xÐt giê häc
 
*Rót kinh nghiÖm sau  giê d¹y:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________
TiÕt 3                                        ChÝnh t¶ (tËp chÐp)
C©y bµng
I Môc ®Ých yªu cÇu
- H chÐp ®óng ®o¹n “ Xu©n sang ….. ®Õn hÕt”.
- §iÒn ®óng vÇn oang/oac ; ch÷  g/gh vµo chç trèng.
II. §å dïng
- G: B¶ng phô
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. KTBC (2’- 3’)
- B¶ng con: luü tre, thøc dËy
2. Bµi míi:
a. Giíi thiÖu bµi. 1’-2’
b. H­íng dÉn tËp chÐp: 8’-10’
- G treo b¶ng phô cã s½n néi dung bµi -> ®äc mÉu
* H­íng dÉn H viÕt tõ khã: xu©n sang, cµnh, chi chÝt, léc non, che, kÏ l¸.
+ xu©n sang: xu©n = x + u©n
          sang = s + ang
 
 
 
+ C¸c tõ cßn l¹i : cµnh, chi chÝt, léc non, che, kÏ l¸.
( c¸ch tiÕn hµnh t­¬ng tù tõ xu©n sang)
- §äc cho H viÕt tõ khã
- NhËn xÐt, söa sai.
c.  H­íng dÉn viÕt vë: 13’- 15’
- Yªu cÇu häc sinh nªu c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt?
- H­íng dÉn c¸ch ngåi, c¸ch cÇm bót, ®Ó vë.
- LÖnh cho h/s chÐp bµi.
- Theo dâi, gióp ®ì h/s yÕu
 
- ViÕt b¶ng con
 
 
 
- Theo dâi
 
 
- §äc tõ: + Ph©n tÝch tiÕng “xu©n”; nªu c¸ch viÕt ©m x: ®­îc viÕt b»ng con ch÷ x
+ Ph©n tÝch tiÕng “sang”, nªu c¸ch viÕt ©m s: ®­îc viÕt b»ng con ch÷ s.
- H ®äc tr¬n tõ, ph©n tÝch c¸c tiÕng  khã, nªu c¸ch viÕt ©m  (vÇn) khã
- 1 h/s ®äc l¹i toµn bé tõ khã.
- Nghe - viÕt b¶ng con
 
 
- 1 em nªu
 
- Söa t­ thÕ.
- H nh×n - viÕt bµi vµo vë.
 
1

__________________________________________________________________
Ph¹m ThÞ MËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 – 2013

- LÖnh kÕt thóc viÕt.
d. H­íng dÉn chÊm ch÷a: 3’- 5’
- §äc cho H so¸t lçi 1 lÇn: l­u ý nh÷ng tõ khã ë trªn (g¹ch ch©n vµo bµi mÉu)
e. Lµm bµi tËp chÝnh t¶: 3- 5’
Bµi 2/s §iÒn vÇn oang/oac?  
- ChÊm ch÷a tay ®«i
- Cho h/s nhËn xÐt ch÷a bµi
=> Chèt: Quan s¸t kÜ tranh, nghÜ thÇm tõ, lùa chän vÇn phï hîp .
Bµi 3/s. §iÒn ch÷ g/gh  ?
 
- Cho h/s nhËn xÐt ch÷a bµi
 
-> T¹i sao ®iÒn ch÷ gh/g?
=> Nh¾c l¹i ghi nhí:
 
gh
i
e
ª
3. Cñng cè, dÆn dß: 1’- 2’
- NhËn xÐt bµi viÕt, nhËn xÐt giê häc
 
 
- So¸t lçi b»ng bót ch×, bót mùc
- Ghi sè lçi vµ ch÷a lçi.
 
- Nªu yªu cÇu
- H lµm bµi/s, 1 h/s lµm b¶ng phô
- NhËn xÐt, ch÷a bµi, ®äc c¶ tõ hoµn chØnh
 
- H/s ®äc yªu cÇu
- H lµm bµi/sgk, 1 h/s lµm b¶ng phô
- NhËn xÐt, ch÷a bµi. §äc c¶ tõ hoµn chØnh
- Gi¶i thÝch
 
 
*Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
_______________________________________________
Thø t­ ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2013
TiÕt 1     To¸n
¤n tËp: c¸c sè ®Õn 10 (tiÕt 131)
I. Môc tiªu
- BiÕt trõ trong ph¹m vi 10, trõ nhÈm, nhËn biÕt mèi quan hÖ gi÷a phÐp  céng vµ phÐp trõ, biÕt gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n.
II. §å dïng
-  G: b¶ng phô.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò ( 3’ – 5’)
- B¶ng con: tÝnh: 3 + 6 =
                            5 + 2 =
                            2 + 6 =
Ho¹t ®éng 2. ¤n tËp (30’ - 32’)
Bµi 1/s (8’  - 10’)
- Cho h/s lµm sgk
- ChÊm ch÷a tay ®«i
- Cho h/s nhËn xÐt, ch÷a bµi/b¶ng phô
 
 
- Lµm b¶ng con
 
 
 
- Nªu yªu cÇu
- Lµm/sgk, 1 em lµm b¶ng phô
- NhËn xÐt, ch÷a bµi/ b¶ng phô
1

__________________________________________________________________
Ph¹m ThÞ MËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Gi¸o ¸n 1 B                                               -                                              N¨m häc 2012 – 2013

- Cho h/s ®äc l¹i c¸c b¶ng trõ
- Chèt: b¶ng  trõ 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bµi 2 /s (10’ – 12’)
- ChÊm ch÷a tay ®«i
- Ch÷a: 5 + 4 = ?
            9 – 5 = ?
            9 – 4 = ?
- Chèt: VËn dông kiÕn thøc nµo ®Ó tÝnh?
Ngoµi ra lµm c¸ch nµo ®Ó tÝnh nhanh 2 phÐp trõ ë d­íi?
Bµi 3/s (6’  -  7’)
- ChÊm ch÷a tay ®«i
- Ch÷a: 10 – 4 – 4 =?
- Chèt: Thùc hiÖn c¸c phÐp trõ liªn tiÕp theo hµng ngang em lµm nh­ thÕ nµo?
Bµi 4/v (8’  -  10’)
 
 
- ChÊm ch÷a tay ®«i.
- Cho h/s ®äc ch÷a bµi.
- T¹i sao em lµm tÝnh trõ?
- Cho h/s nªu c©u tr¶ lêi kh¸c?
- §­a bµi gi¶i mÉu/b¶ng phô
- Chèt: Nªu c¸c b­íc gi¶i, tr×nh bµy bµi to¸n cã lêi v¨n.
NhÊn m¹nh l¹i c¸ch gi¶i bµi to¸n b»ng phÐp trõ
Ho¹t ®éng 4. Cñng cè (3’  - 5’)
- Chèt néi dung bµi häc
- NhËn xÐt giê häc.
- 1 , 2 em ®äc
 
- Nªu yªu cÇu
- Lµm/sgk
- Nªu kÕt qu¶, gi¶i thÝch c¸ch lµm
 
- PhÐp céng, trõ  ®· häc
- … mèi quan hÖ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ.
- Nªu yªu cÇu
- Lµm/sgk
- Nªu kq, c¸ch tÝnh
- …. Tõ tr¸i sang ph¶i
 
- §äc thÇm ®Ò , g¹ch ch©n tõ quan träng
- 1 – 2 em ®äc to ®Ò to¸n.
- Lµm vë.
- 2 - 3 HS ®äc l¹i bµi gi¶i
- Gi¶i thÝch
- Nªu phÐp tÝnh, c©u tr¶ lêi kh¸c.
- §äc bµi gi¶i mÉu (1 em)
 
- Nªu
 
*Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
_____________________________________
TiÕt 2 + 3                                         tËp ®äc
§i häc
I. Môc ®Ých yªu cÇu
- H ®äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng tõ ng÷ : lªn n­¬ng, tíi líp, n»m lÆng, n­íc suèi, che n¾ng. B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë cuèi mçi dßng th¬, khæ th¬.
- HiÓu ®­îc néi dung bµi: B¹n nhá tù ®Õn tr­êng. §­êng tõ nhµ ®Õn tr­êng rÊt ®Ñp. Ng«i tr­êng rÊt ®¸ng yªu vµ cã c« gi¸o h¸t rÊt hay.
-Tr¶ lêi ®­îc c©u hái t×m hiÓu bµi/SGK
- T×m ®­îc tiÕng trong bµi cã vÇn ¨ng; t×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨ng, ¨n.
- H¸t bµi h¸t §i häc
II. §å dïng
1

__________________________________________________________________
Ph¹m ThÞ MËu                                     -                                         Tr­êng TiÓu häc Quèc TuÊn


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi tuan 33
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngtuan_33_____xong.doc[1.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • tuan 33-lop4
  Toán học 4
  tuan 33-lop4

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2011

  Xem: 5

 • GA tuần 33
  Hóa học 9
  GA tuần 33

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2009

  Xem: 50

 • tuần 33
  Toán học 1
  tuần 33

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2010

  Xem: 0

 • KH TUẦN 33
  Tiếng Anh
  KH TUẦN 33

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2016

  Xem: 3

 • tuan 33
  Tập đọc 2
  tuan 33

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2017

  Xem: 0

 • tuan 33
  Toán 12
  tuan 33

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2010

  Xem: 12

 • tuan  33
  Tập đọc 3
  tuan 33

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2010

  Xem: 0

 • GAL5 (TUAN 33)
  Toán học 5
  GAL5 (TUAN 33)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2017

  Xem: 0

 • BT tuần 33
  Tập đọc 3
  BT tuần 33

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2011

  Xem: 3

 • HH6 45' TUAN 33
  Toán 6
  HH6 45' TUAN 33

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2014

  Xem: 0