Tuyen chon cac bai tap vat li 12 đề thi Vật lý 12

Đăng ngày 2/24/2011 3:30:30 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 196 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.51 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Tổng quan về dao động điều hoà
1. Sau 12s vật nặng thực hiện được 24 dao động toàn phần. tính chu kì dao động của vật?
2. Vật dao động điều hoà theo phương trình
a) Xác định biên độ, tần số, pha ban đầu của dao động?
b) Điều kiện ban đầu được chọn như thế nào? Xác định li độ, vận tốc, pha ở thời điểm t = 2s.
3. Giải lại bài tập 3 nếu
4. Một vật dao động điều hoà biết khi vật có li độ x1 = 2cm thì vận tốc vật là v1 = Khi li độ của vật x2 = thì vận tốc Tìm biên độ và tần số của dao động.
5. Một vật dao động điều hoà với A = 4 cm, f = 10 Hz. Lập phương trình dao động của vật nếu:
a) Chọn t = 0 lúc vật qua VTCB theo chiều (+).
b) Chọn t = 0 lúc vật qua VTCB theo chiều (-).
c) Chọn t = 0 lúc vật ở biên dương.
d) Chọn t = 0 lúc vật ở biên âm.
6. Một vật dao động điều hoà. ở thời điểm ban đầu vật qua x = với vận tốc v1 = Khi vật qua vị trí có li độ x = 2cm thì vận tốc của nó là Lập phương trình dao động của vật.
7. Vật khối lượng m = 0,5 kg đang dao động điều hoà với năng lượng E = 10- 2 J. Vào thời điểm ban đầu vật có vận tốc v = 0,1 m/s2 và gia tốc a = Lập phương trình dao động.
8. Vật dao động theo phương trình Tìm các thời điểm vật qua x = 3cm theo chiều dương.
9. Vật dao động điều hoà theo phương trình Tìm các thời điểm
Vật qua x = 2 cm.
Vật qua x = -2 cm theo chiều âm.
Vật qua x = theo chiều dương.
10. Vật dao động điều hoà theo phương trình Kể từ t = 0 vật qua VTCB lần thứ 5 vào thời điểm nào?
11. Vật dao động điều hoà theo phương trình Thời điểm vật qua x = 2,5 cm lần thứ 1009?
12. Vật dao động điều hoà với biên độ A = 8 cm, T = 1s. Tại thời điểm t1 vật qua x = 4 cm theo chiều âm. Tìm li độ ở thời điểm (t1 + 0,2)s?
13. Vật dao động điều hoà với A = 6 cm, T = 0,2s. Tại thòi điểm t1 vật có x1 = v1 > 0. Tìm vận tốc tại thời điểm (t1 + 0,05)s?
14. Vật dao động điều hoà theo phương trình tính thời gian ngắn nhất để vật đi từ đến
15. Vật dao động điều hoà với biên độ A, chu kì T. Tìm thời gian ngắn nhất để vật đi từ:
a) đến . b) 0 đến c) A đến
16. Vật dao động điều hoà theo phương trình Trong 1s đầu tiên vật qua x = +1cm mấy lần?
17. Vật dao động điều hoà theo phương trìnhTìm quãng đường đi được trong 1s đầu tiên?
18. Vật dao động điều hoà theo phương trìnhTìm quãng đường đi được trong 8/3s đầu tiên?
19. Vật dao động điều hoà theo phương trìnhTính quãng đường đi được từ t1 = 1,5s đến t2 = 13/3 s?
20. Vật dao động điều hoà theo phương trìnhTính tốc độ trung bình trong khoảng thời gian từ 1s đến 4,625s.
21. Vật dao động điều hoà với biên

Sponsor Documents