Vật lí 9 - Bài tập ôn tập theo từng bài đề thi Vật lý 9

Đăng ngày 10/21/2011 6:09:34 PM | Thể loại: Vật lý 9 | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.56 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Vấn đề 1 : Định luật Ôm - Điện trở của dây dẫn

A - Lý thuyết

1, Định luật Ôm : Cường độ dòng điện trong dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây.
2, Công thức : I = Trong đó : + U tính bằng Vôn (V)
+ R tính bằng Ôm
+ I tính bằng Ampe (A)
3, Điện trở là đại lượng đắc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật dẫn.
4, Phương pháp giải bài tập về định luật Ôm.
a, Tìm I khi biết U và R : Theo định luật Ôm ta có : I =
b, Tìm R khi biết U và I : Theo định luật Ôm : I = R =
c, Tìm U khi biết I và R : Theo định luật Ôm : I = U = I.R
B - Bài tập vận dụng

Bài 1 : Khi mắc hai đầu dây dẫn có điện trở 60 vào hiệu điện thế 12 V. Tính cường độ dòng điện qua điện trở ?
Bài 2 : Khi mắc hai đầu dây dẫn vào hiệu điện thế 6 V thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là 0,5 A. Tính điện trở của dây dẫn ?
Bài 3 : Khi mắc dây dẫn có điện trở 18 vào hiệu điện thế U thì dòng điện chạy trong dây dẫn là 2 A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn ?
Bài 4 : Một bóng đèn xe máy có điện trở lúc thắp sáng bằng 12 biết dòng điện qua đèn có cường độ 0,5 A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn ?
Bài 5 : Để đo điện trở của một cuộn dây dẫn mảnh có nhiều vòng người ta đặt một hiệu điện thế bằng 3,2 V vào hai đầu dây và đo được dòng điện trong mạch bằng 1,2 A. Tính điện trở của cuộn dây ?
Bài 6 : Khi đo cường độ dòng điện qua vật dẫn, một học sinh thu được kết quả sau : Với U = 0 thì I = 0 còn khi U = 12 V thì I = 1,5 A. Hãy cho biết nếu đặt hiệu điện thế lần lượt là 16 V, 20 V và 30 V vào hai đầu vật dẫn thì cường độ dòng điện qua vật dẫn lần lượt là bao nhiêu ?
Bài 7 : Đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế U = 12 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là I = 0,4 A.
a, Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu ?
b, Phải thay đổi hiệu điện thế đến giá trị nào để cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm đi 4 lần ?
Bài 8 : Khi đặt vào hai đầu của một day dẫn một hiệu điện thế 18V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 2,5 A. Hỏi nếu cho hiệu điện thế tăng thêm 3,6V nữa thì cường độ dòng điện chạy qua nó la bao nhiêu ?
Bài 9 : Cường độ dòng điện qua một dây dẫn là 2A khi nó được mắc vao hiệu điện thế 16V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó giảm đi 0,4A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu ?
Bài 10 : Đặt vào hai đầu vật dẫn có điện trở 10 một hiệu điện thế U

Sponsor Documents