Về việc coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh ngày 20/3/2017

đề thi Đề thi khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
uccu0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2017 8:35:30 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

. UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1077/QĐ-SGDĐTBạc Liêu, ngày 02 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Hội đồng ,xem chi tiết và tải về đề thi Về việc coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh ngày 20/3/2017, Đề Thi Đề Thi Khác , Đề thi Về việc coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh ngày 20/3/2017, doc, 1 trang, 0.29 M, Đề thi khác chia sẽ bởi Duy Phan Khánh đã có 0 download

LINK DOWNLOAD

Ve-viec-coi-thi-giai-ToanA-Vat-ly-qua-Internet-cap-tinh-ngay-20-3-2017.doc[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

. UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1077/QĐ-SGDĐT Bạc Liêu, ngày 02 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý
qua Internet cấp tỉnh năm học 2016 - 2017
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở GD-ĐT Bạc Liêu;
Thực hiện Công văn số 4608/BGDĐT-GDTrH ngày 19/9/2016 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi Toán, Vật lí qua Internet năm học 2016 – 2017; Công văn số 960/SGDĐT-KTKĐ ngày 26/9/2016 của Sở GD-ĐT về việc thi giải Toán, Vật lý qua Internet vòng thi cấp tỉnh năm học 2016 – 2017 và Công văn số 170/SGDĐT-KTKĐ ngày 24/02/2017 của Sở GD-ĐT về việc tổ chức coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet vòng thi cấp tỉnh năm học 2016 – 2017;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 12 (Mười hai) Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet vòng thi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 (theo phụ lục đính kèm).
Điều 2. Các Hội đồng coi thi có nhiệm vụ tổ chức coi thi theo đúng Công văn số 4608/BGDĐT-GDTrH; Công văn 960/SGDĐT-KTKĐ và Công văn số 170/SGDĐT-KTKĐ.
Thời gian làm việc của Hội đồng từ ngày 07/3/2017 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ (theo lịch thi được quy định tại Công văn số 4608/ BGDĐT-GDTrH và Thông báo điều chỉnh lịch thi của Ban tổ chức cuộc thi (gửi kèm)).
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công, giao việc.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT, Trưởng các phòng KT-KĐCLGD, GDTrH, GDMN-GDTH, -KHTC, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
Phụ lục 1:
Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, TP Bạc Liêu năm học 2016 – 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017
của Giám đốc Sở GDĐT)
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị
Nhiệm vụ


Trần Bằng Phi
P. Trưởng phòng
Phòng GD-ĐT Bạc Liêu
Chủ tịch


Trần Văn Sơn
Hiệu trưởng
TH Phùng Ngọc Liêm
Phó Chủ tịch


Trần Thiện Khiêm
Nhân viên
Phòng GD-ĐT Bạc Liêu
Thư ký


Huỳnh Duy Đức
Giáo viên
THCS Trần Phú, ĐH
Giám thị


Châu Trung Hiếu
Giáo viên
THCS Long Điền Đông B, ĐH
Giám thị


Nguyễn Tân Cương
Giáo viên
THCS Lê Hồng Phong, ĐH
Giám thị


Trần Trọng Tiến
Giáo viên
THPT Điền Hải
Giám thị


Lâm Sơn Hải
Giáo viên
THPT Điền Hải
Giám thị


Nguyễn Tấn Ngà
Giáo viên
THPT Điền Hải
Giám thị


Lâm Hoàng Như Phụng
Giáo viên
THPT Lê Văn Đẩu
Giám thị


Lê Văn Niên
Giáo viên
THPT Lê Văn Đẩu
Giám thị


Trịnh Văn Dễ
Giáo viên
THPT Lê Văn Đẩu
Giám thị


Quách Thị Song Hảo
Nhân viên
 Phòng GD-ĐT Bạc Liêu
Kỹ thuật viên


Đào Quốc Hiệp
Nhân viên
TH Phùng Ngọc Liêm
Nhân viên y tế


Nguyễn Kim Phát
Nhân viên
TH Phùng Ngọc Liêm
Bảo vệ


Nguyễn Thị Thủy
Nhân viên
TH Phùng Ngọc Liêm
Phục vụ

Danh sách này có 16 (Mười sáu) người. Phụ lục 2:
Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đông Hải năm học 2016 – 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017
của Giám đốc Sở GDĐT)
TT
Họ và tên
Chức

 


.       UBND TỈNH BẠC LIÊU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số: 1077/QĐ-SGDĐT Bạc Liêu, ngày 02 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý

qua Internet cấp tỉnh năm học 2016 - 2017

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU

 

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở GD-ĐT Bạc Liêu;

Thực hiện Công văn số 4608/BGDĐT-GDTrH ngày 19/9/2016 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi Toán, Vật lí qua Internet năm học 2016 – 2017; Công văn số 960/SGDĐT-KTKĐ ngày 26/9/2016 của Sở GD-ĐT về việc thi giải Toán, Vật lý qua Internet vòng thi cấp tỉnh năm học 2016 2017 và Công văn số 170/SGDĐT-KTKĐ ngày 24/02/2017 của Sở GD-ĐT về việc tổ chức coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet vòng thi cấp tỉnh năm học 2016 – 2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập 12 (Mười hai) Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet vòng thi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Các Hội đồng coi thi có nhiệm vụ tổ chức coi thi theo đúng Công văn số 4608/BGDĐT-GDTrH; Công văn 960/SGDĐT-KTKĐ Công văn số 170/SGDĐT-KTKĐ.

Thời gian làm việc của Hội đồng từ ngày 07/3/2017 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ (theo lịch thi được quy định tại Công văn số 4608/ BGDĐT-GDTrH và Thông báo điều chỉnh lịch thi của Ban tổ chức cuộc thi (gửi kèm)).

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công, giao việc.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT, Trưởng các phòng KT-KĐCLGD, GDTrH, GDMN-GDTH, -KHTC, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                                      GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;                                                                                             

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                            


Phụ lục 1:

Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, TP Bạc Liêu năm học 2016 – 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017

của Giám đốc Sở GDĐT)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ

 1.                                                   

Trần Bằng Phi

P. Trưởng phòng

Phòng GD-ĐT Bạc Liêu

Chủ tịch

 1.                                                   

Trần Văn Sơn

Hiệu trưởng

TH Phùng Ngọc Liêm

Phó Chủ tịch

 1.                                                   

Trần Thiện Khiêm

Nhân viên

Phòng GD-ĐT Bạc Liêu

Thư ký

 1.                                                   

Huỳnh Duy Đức

Giáo viên

THCS Trần Phú, ĐH

Giám thị

 1.                                                   

Châu Trung Hiếu

Giáo viên

THCS Long Điền Đông B, ĐH

Giám thị

 1.                                                   

Nguyễn Tân Cương

Giáo viên

THCS Lê Hồng Phong, ĐH

Giám thị

 1.                                                   

Trần Trọng Tiến

Giáo viên

THPT Điền Hải

Giám thị

 1.                                                   

Lâm Sơn Hải

Giáo viên

THPT Điền Hải

Giám thị

 1.                                                   

Nguyễn Tấn Ngà

Giáo viên

THPT Điền Hải

Giám thị

 1.                                               

Lâm Hoàng Như Phụng

Giáo viên

THPT Lê Văn Đẩu

Giám thị

 1.                                               

Lê Văn Niên

Giáo viên

THPT Lê Văn Đẩu

Giám thị

 1.                                               

Trịnh Văn Dễ

Giáo viên

THPT Lê Văn Đẩu

Giám thị

 1.                                               

Quách Thị Song Hảo

Nhân viên

Phòng GD-ĐT Bạc Liêu

Kỹ thuật viên

 1.                                               

Đào Quốc Hiệp

Nhân viên

TH Phùng Ngọc Liêm

Nhân viên y tế

 1.                                               

Nguyễn Kim Phát

Nhân viên

TH Phùng Ngọc Liêm

Bảo vệ

 1.                                               

Nguyễn Thị Thủy

Nhân viên

TH Phùng Ngọc Liêm

Phục vụ

Danh sách này có 16 (Mười sáu) người.


Phụ lục 2:

Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đông Hải năm học 2016 – 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017

của Giám đốc Sở GDĐT)

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ

 1.                                                   

Trần Phương Thanh

Phó Trưởng phòng

Phòng GD-ĐT Đông Hải

Chủ tịch

 1.                                                   

Lưu Xuân Hương

Hiệu trưởng

THCS Lê Hồng Phong

Phó Chủ tịch

 1.                                                   

Nguyễn Văn Đông

Giáo viên

THCS Lê Hồng Phong

Thư ký

 1.                                                   

Quách Văn Xịa

Giáo viên

THCS  Hưng Phú, PL

Giám thị

 1.                                                   

Lê Văn Cường

Giáo viên

THCS Vĩnh Phú Tây, PL

Giám thị

 1.                                                   

Trần Minh Triết

Giáo viên

THCS B Vĩnh Phú Đông, PL

Giám thị

 1.                                                   

Mai Tấn An

Chuyên viên

Phòng GD-ĐT Đông Hải

Kỹ thuật viên

 1.                                                   

Trần Văn Đạt

Nhân viên

THCS Tạ Tài Lợi

Nhân viên y tế

 1.                                                   

Đặng Minh Toàn

Nhân viên

THCS Lê Hồng Phong

Bảo vệ

 1.                                               

Bùi Văn Việt

Nhân viên

THCS Lê Hồng Phong

Phục vụ

Danh sách này có 10 (Mười) người.


Phụ lục 3:

Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường THCS Giá Rai B, thị xã Giá Rai năm học 2016 – 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017

của Giám đốc Sở GDĐT)

                                                                                       

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ

 1.                                                   

Trịnh Minh Trung

P.Trưởng Phòng

Phòng GD-ĐT Giá Rai

Chủ tịch

 1.                                                   

Võ Duy Khải

Chuyên viên

Phòng GD-ĐT Giá Rai

Phó Chủ tịch

 1.                                                   

Nguyễn Văn Lý

Cán bộ

Phòng GD-ĐT Giá Rai

Thư ký

 1.                                                   

Phan Khánh Duy

Giáo viên

THCS Nguyễn Du, HD

Giám thị

 1.                                                   

Võ Minh Hôn

Giáo viên

THCS Thủ Khoa Huân, HD

Giám thị

 1.                                                   

Lê Văn Tửng

Giáo viên

THCS Ninh Hòa, HD

Giám thị

 1.                                                   

Nguyễn Hoàng Phương

Cán bộ

Phòng GD-ĐT Giá Rai

Kỹ thuật viên

 1.                                                   

Nguyễn Trầm Kha

Nhân viên

THCS Giá Rai B

Y tế

 1.                                                   

Hoàng Văn Sáu

Nhân viên

THCS Giá Rai B

Bảo vệ

 1.                                               

Nguyễn Bích Trân

Nhân viên

THCS Giá Rai B

Phục vụ

Danh sách này có 10 (Mười) người.


Phụ lục 4:

Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường THCS Hòa Bình, huyện Hòa Bình năm học 2016 – 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017

của Giám đốc Sở GDĐT)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ

 1.                                                   

Lưu Văn Tiếng

P.Trưởng phòng

Phòng GD-ĐT Hòa Bình

Chủ tịch

 1.                                                   

Đặng Phú Quốc

Chuyên viên

Phòng GD-ĐT Hòa Bình

Phó Chủ tịch

 1.                                                   

Dương Văn Hậu

Cán bộ

Phòng GD-ĐT Hòa Bình

Thư ký

 1.                                                   

Nguyễn Minh Luân

Giáo viên

THCS Ngô Quang Nhã, VL

Giám thị

 1.                                                   

Trần Tấn Phát

Giáo viên

THCS Hưng Hội, VL

Giám thị

 1.                                                   

Thái Trường Vũ

Giáo viên

TH Hoa Lư, VL

Giám thị

 1.                                                   

Trương Hoài Linh

Giáo viên

THCS Hòa Bình

Kỹ thuật viên

 1.                                                   

Giang Nhân Sĩ Phú

Nhân viên

THCS Hòa Bình

Nhân viên y tế

 1.                                                   

Bùi Thanh Sơn

Nhân viên

THCS Hòa Bình

Bảo vệ

 1.                                               

Hồ Thị Thơ

Cán bộ

Phòng GD-ĐT Hòa Bình

Phục vụ

Danh sách này có 10 (Mười) người.


Phụ lục 5:

Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường Tiểu học Ngan Dừa, huyện Hồng Dân năm học 2016 – 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017

của Giám đốc Sở GDĐT)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ

 1.                                                   

Lê Văn Phúc

P. Trưởng Phòng

Phòng GD-ĐT Hồng Dân

Chủ tịch

 1.                                                   

Lê Hoàng Kiếm

Hiệu trưởng

TH Ngan Dừa

Phó Chủ tịch

 1.                                                   

Bùi Văn Cầu

Cán bộ

Phòng GD-ĐT Hồng Dân

Thư ký

 1.                                                   

Phạm Văn Hùng

Phó Hiệu trưởng

Trường THCS Vĩnh Hậu, HB

Giám thị

 1.                                                   

Trần Huỳnh Cơ Thịnh

Giáo viên

Trường THCS Vĩnh Mỹ A, HB

Giám thị

 1.                                                   

Trần Quốc Hùng

Phó Hiệu trưởng

Trường TH Hòa Bình A, HB

Giám thị

 1.                                                   

Nguyễn Văn Phú

Nhân viên

TH Ngan Dừa

Kỹ thuật viên

 1.                                                   

Bùi Thị Thái

Nhân viên

TH Ngan Dừa

Nhân viên y tế

 1.                                                   

Lâm Hữu Mười

Nhân viên

TH Ngan Dừa

Bảo vệ

 1.                                               

Tôn Thị Bé

Nhân viên

Phòng GD-ĐT Hồng Dân

Phục vụ

Danh sách này có 10 (Mười) người.


Phụ lục 6:

Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường THCS Vĩnh Thanh, huyện Phước Long năm học 2016 – 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017

của Giám đốc Sở GDĐT)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ

 1.                                                   

Nguyễn Văn Thiện

Trưởng phòng

Phòng GD-ĐT Phước Long

Chủ tịch

 1.                                                   

Hồ Trường Giang

Hiệu trưởng

THCS Vĩnh Thanh

Phó Chủ tịch

 1.                                                   

Nguyễn Văn Tuy

Chuyên viên

Phòng GD-ĐT Phước Long

Thư ký

 1.                                                   

Nguyễn Văn Đức

Giáo viên

THCS Võ Thị Sáu, BL

Giám thị

 1.                                                   

Huỳnh Thanh Lâm

Giáo viên

THCS Thuận Hòa 2, BL

Giám thị

 1.                                                   

Vũ Văn Tú

Giáo viên

THCS Trần Huỳnh, BL

Giám thị

 1.                                                   

Lê Văn Thế

Cán bộ

Phòng GD-ĐT Phước Long

Kỹ thuật viên

 1.                                                   

Hồ Trường Tiền

Giáo viên

THCS Vĩnh Thanh

Phục vụ

 1.                                                   

Nguyễn Thị Kim Dung

Nhân viên

THCS Vĩnh Thanh

Nhân viên y tế

 1.                                               

Phan Thanh Tùng

Bảo vệ

THCS Vĩnh Thanh

Bảo vệ

Danh sách này có 13 (Mười) người.


Phụ lục 7:

Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường Tiểu học Hoa Lư, huyện Vĩnh Lợi năm học 2016 – 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017

của Giám đốc Sở GDĐT)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ

 1.                                                   

Đoàn Thị Thùy Linh

Trưởng phòng

Phòng GD-ĐT Vĩnh Lợi

Chủ tịch

 1.                                                   

Ông Lê Minh Chí

Cán bộ

Phòng GD-ĐT Vĩnh Lợi

Phó Chủ tịch

 1.                                                   

Ông Đặng Văn Rợn

Cán bộ

Phòng GD-ĐT Vĩnh Lợi

Thư ký

 1.                                                   

Nguyễn Ngọc Duy Ái

Giáo viên

TH Phong Thạnh Tây A, GR

Giám thị

 1.                                                   

Nguyễn Khánh Nhu

Giáo viên

TH Giá Rai B, GR

Giám thị

 1.                                                   

Chu Đức Hòa

Giáo viên

THCS Ph.Thạnh Đông, GR

Giám thị

 1.                                                   

Huỳnh Văn Khẩn

Giáo viên

THPT Gành Hào

Giám thị

 1.                                                   

Đỗ Xuân Lâm

Giáo viên

THPT Gành Hào

Giám thị

 1.                                                   

Lê Bé Đil

Giáo viên

THPT Gành Hào

Giám thị

 1.                                               

Huỳnh Hồng Tâm

Giáo viên

THCS Nguyễn Minh Nhựt

Kỹ thuật

 1.                                               

Huỳnh Tấn Phát

Giáo viên

TH Hoa Lư

Kỹ thuật

 1.                                               

Hồ Thị Thu Trang

Nhân viên Y tế

TH Hoa Lư

Nhân viên y tế

 1.                                               

Liêu Quốc Anh

Nhân viên

TH Hoa Lư

Bảo vệ, Phục vụ

Danh sách này có 13 (Mười ba) người.


Phụ lục 8:

Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường THPT Chuyên Bạc Liêu năm học 2016 – 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017

của Giám đốc Sở GDĐT)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ

 1.                                                   

Phú Thị Cẩm

Hiệu trưởng

THPT Chuyên Bạc Liêu

Chủ tịch

 1.                                                   

Vũ Công Dân

TTCM

THPT Chuyên Bạc Liêu

Phó Chủ tịch

 1.                                                   

Nguyễn Kim Luyến

Giáo viên

THPT Chuyên Bạc Liêu

Thư ký

 1.                                                   

Trương Văn Toán

Giáo viên

THPT Bạc Liêu

Giám thị

 1.                                                   

Huỳnh Huyền Sử

Giáo viên

THPT Bạc Liêu

Giám thị

 1.                                                   

Lê Thị Thanh Nhàn

Giáo viên

THPT Bạc Liêu

Giám thị

 1.                                                   

Phan Thanh Dũng

Giáo viên

THPT Giá Rai

Giám thị

 1.                                                   

Thái Quốc Bằng

Giáo viên

THPT Giá Rai

Giám thị

 1.                                                   

Lê Xuân Trí

Giáo viên

THPT Giá Rai

Giám thị

 1.                                               

Trương Hồng Phi

Giáo viên

THPT Chuyên Bạc Liêu

Kỹ thuật viên

 1.                                               

Trần Văn Huấn

Nhân viên

THPT Chuyên Bạc Liêu

Kỹ thuật viên

 1.                                               

Phan Bảo Chân

Nhân viên

THPT Chuyên Bạc Liêu

Nhân viên y tế

 1.                                               

Nguyễn Mạnh Cường

Nhân viên

THPT Chuyên Bạc Liêu

Bảo vệ

 1.                                               

Lâm Khánh Hiến

Nhân viên

THPT Chuyên Bạc Liêu

Phục vụ

Danh sách này có 14 (Mười bốn) người.


Phụ lục 9:

Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường THPT Bạc Liêu năm học 2016 – 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017

của Giám đốc Sở GDĐT)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ

 1.                                                   

Dương Bình

Hiệu trưởng

THPT Bạc Liêu

Chủ tịch

 1.                                                   

Nguyễn Thị Hằng

P.Hiệu trưởng

THPT Bạc Liêu

Phó Chủ tịch

 1.                                                   

Nguyễn Thu Hiền

Giáo viên

THPT Bạc Liêu

Thư ký

 1.                                                   

Ngô Văn Nghị

Giáo viên

THPT Võ Văn Kiệt

Giám thị

 1.                                                   

Nguyễn Văn Dược

Giáo viên

THPT Võ Văn Kiệt

Giám thị

 1.                                                   

Huỳnh Thanh Tuấn

Giáo viên

THPT Võ Văn Kiệt

Giám thị

 1.                                                   

Nguyễn Việt Huy

Nhân viên

THPT Bạc Liêu

Kỹ thuật viên

 1.                                                   

Lâm Ứng Tài

Nhân viên

THPT Bạc Liêu

Nhân viên y tế

 1.                                                   

Nguyễn Văn Điền

Nhân viên

THPT Bạc Liêu

Bảo vệ

 1.                                               

Nguyễn Thị Khánh Châu

Nhân viên

THPT Bạc Liêu

Phục vụ

Danh sách này có 10 (Mười) người.

.


Phụ lục 10:

Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường THPT Giá Rai năm học 2016 – 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017

của Giám đốc Sở GDĐT)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ

 1.                                                   

Dư Quốc Kiệt

Hiệu trưởng

THPT Giá Rai

Chủ tịch

 1.                                                   

Võ Nhật Minh Tâm

Phó Hiệu trưởng

THPT Giá Rai

Phó Chủ tịch

 1.                                                   

Đoàn Văn Ba

Giáo viên

THPT Giá Rai

Thư ký

 1.                                                   

Bùi Văn Bình

Giáo viên

THPT Ngan Dừa

Giám thị

 1.                                                   

Nguyễn Thành Huy

Giáo viên

THPT Ngan Dừa

Giám thị

 1.                                                   

Danh Hiền

Giáo viên

THPT Ngan Dừa

Giám thị

 1.                                                   

Lý Hành Quân

Giáo viên

THPT Giá Rai

Kỹ thuật viên

 1.                                                   

Nguyễn Xuân Đào

Y tế

THPT Giá Rai

Nhân viên y tế

 1.                                                   

Nguyễn Văn Nhỏ

Bảo vệ

THPT Giá Rai

Bảo vệ

 1.                                               

Lê Trung Ngươn

Văn phòng

THPT Giá Rai

Phục vụ

Danh sách này có 10 (Mười) người.

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Về việc coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh ngày 20/3/2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN