violympic 7 vong 6 lan 1 đề thi Toán học 7

Đăng ngày 5/6/2012 10:37:08 AM | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 2.43 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Các số thỏa mãn điều kiện và . Khi đó:
Câu 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Số học sinh giỏi của khối 6 và khối 7 tương ứng tỉ lệ với 6,7. Biết số học sinh giỏi của khối 7 nhiều hơn số học sinh giỏi của khối 6 là 10 học sinh. Tổng số học sinh giỏi của hai khối là học sinh.
Câu 3:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Một khu đất hình chữ nhật chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 3 và 2. Diện tích khu đất là 5400. Như vậy chu vi của khu đất là m.
Câu 4:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Các số thỏa mãn điều kiện và . Khi đó:
Câu 5:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Cho ba số tỉ lệ với các số và . Khi đó, tỉ số bằng
Câu 6:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Biết và . Khi đó
Câu 7:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Biết và . Giá trị của biểu thức =
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 8:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Tỉ số của hai hỗn số và là Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 9:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! Biết . Kết quả so sánh giữa giữa hai số và là
Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! Biết . Kết quả so sánh giữa giữa hai số và là
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Cho 3 số x, y, z thỏa mãn . Ba số x,y,z là:
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Cho 3 số thỏa mãn và . Ba số là:
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Hai cạnh của một hình chữ nhật tỉ lệ với 5 và 2. Chiều dài hơn chiều rộng 12m. Như vậy chu vi hình chữ nhật đó là:
55cm
60cm
56cm
65cm
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Cho hai số x, y. Biết 5x = 7y và y – x =18. Hai số x, y đó là:
x = 63; y = 45
x = 45; y = 63
x = -63; y = -45
x = -45; y = -63
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Giá trị của x thỏa mãn là:
30

Sponsor Documents