VIOLYMPIC LOP 1 VONG 7 đề thi Lớp 1

Đăng ngày 8/6/2012 1:52:44 PM | Thể loại: Lớp 1 | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.71 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

BÀI 1: BẰNG NHAU
BÀI 2: TĂNG DẦN

BÀI 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 5 - 1 - 4 =
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 5 - 2 - 3 =
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 5 - 2 - 2
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 5 - 3
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 4 - 2 - 1 =
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 6:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! 0 + 1 + 3 5 - 0
Câu 7:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! 4 - 1 - 2 5 - 3 - 2
Câu 8:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! 4 - 2 5 - 3
Câu 9:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! 4 - 2 - 1 5 - 4
Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! 2 + 1 5 - 1

Sponsor Documents