violympic lớp 1 vòng 7 đề thi Toán học

Đăng ngày 12/25/2012 1:28:05 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 73 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau
Bạn hãy tìm 2 ô liên tiếp có giá trị bằng nhau .
Thời gian: 20 phút.
Số cặp: 5. Số điểm: 100đ. Mỗi cặp bằng nhau đúng bạn đạt 20đ.
Bài thi sẽ kết thúc khi bạn hoàn thành bài thi, khi bạn sai 4 lần hoặc khi hết thời gian làm bài. Số điểm của bạn ở bài thi này là số điểm bạn có khi kết thúc bài thi.

Nội dung bài 1

Ô số 1

6 - 5
Ô số 2

7 - 2
Ô số 3

4 - 3 + 1
Ô số 4

7 - 6
Ô số 5

6 + 1


Ô số 6

2 + 5
Ô số 7

6 - 1
Ô số 8

5 - 2 - 3
Ô số 9

6 - 4
Ô số 10

7 - 5


Các cặp ô bằng nhau hoặc đồng nhất là:
…… và ……., …….. và ……., ……..và ……. , ………và ……., …….và …….


Kết quả bài thi 1: …….đ/100đ

Bài 2: Sắp xếp
Bạn hãy sắp xếp các ô theo thứ tự giá trị tăng dần.
Thời gian: 20 phút.
Số ô: 10. Số điểm: 100đ. Mỗi ô đúng bạn đạt 10đ.
Bài thi sẽ kết thúc khi bạn đã hoàn thành, khi sai 4 lần hoặc khi hết thời gian làm bài. Số điểm của bạn ở bài thi này là số điểm bạn có khi kết thúc bài thi.

Nội dung bài 29


3 + 1


3 + 4


10


6 - 45 + 1


2 + 3


8


6 - 3


6 - 6Các ô có giá trị tăng dần lần lượt là: ….., ……, ……, ….., ……, ……,
….., ……, ……, …….


Kết quả bài thi 2: …….đ/100đ


Bài 3: Khỉ con thông thái
Bạn hãy chọn tấm bảng ở bên dưới sao cho số hoặc giá trị biểu thức trong bảng bằng số hoặc giá trị biểu thức ở bảng phía trên để treo lên. Chọn sai không được tính điểm, bạn phải làm câu hỏi khác.
Thời gian: 20 phút.
Số câu: 10. Số điểm: 100đ. Mỗi câu đúng đạt 10đ. Mỗi câu sai bạn mất 10đ trong tổng điểm của bài.
Bài thi sẽ kết thúc khi bạn đã hoàn thành, khi hết thời gian làm bài. Số điểm của bạn ở bài thi này là số điểm bạn có khi kết thúc bài thi.

Nội dung bài 3
0

Số 10

1

Số 9

4

3

2

5

7

8


10

9

5 - 2

3 + 2

6 - 4

5 + 3

7 - 3

6 - 6

3 + 4

7 - 6


Các cặp bằng nhau hoặc đồng nhất là: 1 và ……, 2 và ….., 3 và …..,
4 và ….., 5 và ….., 6 và ……, 7 và……, 8 và…., 9 và ….., 10 và …..


Kết quả bài thi 3:……./100đ

Kết quả vòng 7:……./300đ **Điểm số sau 3 bài của bạn phải >hoặc= 75% số điểm của vòng thi bạn mới qua. Vòng 7 điểm tối đa là 300đ, vậy số điểm sau 3 bài của bạn phải >hoặc= 225đ bạn mới qua vòng 7.

Sponsor Documents