VIOLYMPIC TOAN-VIỆT 7 VONG 1 đề thi GDCD - GDNGLL 9

Đăng ngày 9/5/2016 10:53:25 PM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Lần tải: 139 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

Vòng 1  BÀI THI SỐ 2 Câu 1:Trong tập Q các số hữu tỉ thì: Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn các số hữu tỉ dương Số 0 là số hữu tỉ dương Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm Số tự nhiên là số nguyên dương Câu 2:Góc xAy có số đo bằng . Góc đối đỉnh với góc xAy có số đo bằng: Câu 3:Tập hợp..

Bình luận

Nội dung

Vòng 1BÀI THI SỐ 2

Câu 1:Trong tập Q các số hữu tỉ thì:
Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn các số hữu tỉ dương Số 0 là số hữu tỉ dương
Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm Số tự nhiên là số nguyên dương
Câu 2:Góc xAy có số đo bằng . Góc đối đỉnh với góc xAy có số đo bằng:
  
Câu 3:Tập hợp nào trong các tập hợp sau chỉ gồm các số hữu tỉ âm:
 

Câu 4:Cho hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc xOy bằng 5 lần số đo góc x`Oy. Số đo góc x`Oy` là
  
Câu 5:Kết quả của phép tính là:
  
Câu 6:Giá trị của biểu thức là:
10 5 0 -5
Câu 7:Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt cắt nhau tại một điểm O. Trên hình vẽ ta có:
Ba cặp góc đối đỉnh. Bốn cặp góc đối đỉnh.
Năm cặp góc đối đỉnh. Sáu cặp góc đối đỉnh.

Câu 8:Cho góc xOy có số đo là . Góc x`Oy` là góc đối đỉnh với góc xOy. Tia Oz là tia phân giác của góc x`Oy`. Góc xOz có số đo là:
  
Câu 9:Số hữu tỉ nhỏ nhất trong các số là:
  
Câu 10:Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có góc . Số cặp góc cùng có số đo nhưng không đối đỉnh là
3 4 5 6
-128/9
BÀI THI SỐ 2

Câu 2:Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng
phân số với số thập phân với 
phân số với 
Câu 3:Giá trị của thỏa mãn là
  
Câu 8:Cho hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại điểm O sao cho . Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy`. Số đo góc x`Oz là
  
Câu 9:Giá trị của thỏa mãn là
  
Câu 10:Cho hai số hữu tỉ và . Nếu và thì
 chưa đủ dữ kiện để so sánh và 
BÀI THI SỐ 3

Câu 1:Cho hai góc đối đỉnh xOy và x`Oy` có tia phân giác lần lượt là Oz và Oz`. Số đo của góc zOz` là .
Câu 2:Cho số hữu tỉ thỏa mãn . Khi đó 
Câu 3:Cho thỏa mãn: . Khi đó: = (Điền kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 4:Giá trị của thỏa mãn là (Nhập kếtquả dưới dạng số thập phân)
Câu 5:Tập các số nguyên x thỏa mãn là S = {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 6:Cho hai góc kề bù AOB và BOC. Biết . Khi đó góc đối đỉnh với góc BOC bằng .
Câu 7:Giá trị của biểu thức là 
Câu 8:Cho góc xOy có số đo . Góc x`Oy kề bù với góc xOy. Góc x`Oy` kề bù với góc x`Oy. Số đo góc x`Oy` là .
Câu 9:Số hữu tỉ nhỏ nhất không âm là 
Câu 10:Kết quả của phép tính  là

Sponsor Documents