violympic vong 1-7 đề thi Toán 8

Đăng ngày 12/13/2010 8:08:57 AM | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 48 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.98 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dungGiá trị lớn nhất của biểu thức  là
Câu 2: Giá trị của biểu thức  tại x = 3 là:
Câu 3: Giá trị rút gọn của biểu thức  là
Câu 4: Giá trị rút gọn của biểu thức  là
Câu 5: Giá trị của biểu thức  tại  và  là
Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là
Câu 7: Biết  và . Khi đó:
Câu 8: Giá trị lớn nhất của biểu thức  là
Câu 9: Biểu thức  có kết quả rút gọn là
Câu 10: Ở hình dưới, tứ giác ABCD là hình thang, M và N theo thứ tự là trung điểm của AD và BC. Khi đó x bằng:  
Câu 1: Tập giá trị  thỏa mãn  là (Nếu tập hợp có nhiều phần tử, nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";")
Câu 2: Hệ số của  trong khai triển của  là 
Câu 3: Hệ số của  trong khai triển của  là 
Câu 4: Nếu  thì a = 
Câu 5: Với , giá trị của biểu thức  bằng 
Câu 6: Biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất khi  (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là 
Câu 8: Rút gọn biểu thức , với b = - 3, ta được kết quả là 
Câu 9: Biểu thức  đạt giá trị lớn nhất khi  
Câu 10: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH, phân giác BD, HE // BD. Biết AH = BD thế thì góc A bằng 
Thương của phép chia đa thức  cho  là:
Câu 2: Giá trị của biểu thức  tại x = 47 là:Một kết quả khác
Câu 3: Nếu a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác ABC mà  thì tam giác ABC là:
tam giác vuông
Tam giác cân
tam giác đều
Kết quả khác
Câu 4: Nếu  thì:
a = b
a, b là hai số đối nhau
a = 2b
Kết quả khác
Câu 5: Kết quả rút gọn biểu thức: P= là:Một kết quả khác
Câu 6: Nếu  thì giá trị của biểu thức  là
1
0
1
2
Câu 7: Giá trị lớn nhất của biểu thức  đạt được khi x bằng:
1
1
5
0
Câu 8: Giá trị của biểu thức  tại  và  là:
125
125
343
343
Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là:
7
6
1
8
Câu 10: Kết quả phân tích đa thức  là:
Câu 1: Kết quả của biểu thức  khi  và  là 
Câu 2: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là 9 đạt được tại  
Câu 3: Giá trị của biểu thức  là 
Câu 4: Rút gọn biểu thức  ta được 
Câu 5: Giá trị của  thỏa mãn đẳng thức  là 
Câu 6: Giá trị của hiệu  là 
Câu 7: Nghiệm  của đa thức  là Nhập các kết quả theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu “;” )
Câu 8: Số 9991 được viết dưới dạng tích của hai số tự nhiên khác 1 là (Nhập hai thừa số theo thứ tự tăng dần, đặt dấu "." cho phép nhân)
Câu 9: Cho hai số x, y khác nhau và . Khi đó giá trị của biểu thức  là 
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 10: Giá trị của biểu thức  là 
Câu 1: Kết quả rút gọn của , với  là 
Câu 2: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là 9 đạt được tại  
Câu 3: Kết quả của biểu thức  khi  và  là 
Câu 4: Giá trị của biểu thức  tại x = -10 là 
Câu 5: Giá trị của biểu thức  với  và  là 
Câu 6: Với mọi x, giá trị của biểu thức  bằng 
Câu

Sponsor Documents