Violympic-Vong 15 Toan 1

Đăng ngày 3/20/2011 8:07:32 PM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Tình Nguyễn Đăng | Lần tải: 295 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 10.15 M | Loại file: doc

Bộ đề thi toán lớp 1 -  Vòng 15 (Ra ngày 10/3/2011)

Gồm có: 08 đề

( Sưu tầm: Vũ Văn Kiên – Web: http://VuKien.tk - Điện thoại: 01686168368)

Đề 1:

Bài thi số 1:

 

        

 

 

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
An có 19 cái kẹo, An cho Bình 5 cái ; An ăn đi 1 cái.
Vậy An còn lại số kẹo là cái.

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số liền sau của số 24 là số .

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hoa có 19 con tem, Hoa cho bạn Mai 4 con tem cho bạn Lan 4 con tem.
Vậy Hoa còn lại số con tem là con tem.

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
80 - 30 - = 10

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
+ 10 + 50 = 60

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
70 - 30 - = 30

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi.
Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:     Lan còn lại cái nhãn vở.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu tím?
Trả lời:    Số bức tranh màu tím của Lan là bức.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi.
Hỏi 4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:   4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

 

 

 

 

 

Bài thi số 3:

 

  

 

Đề 2:

Bài thi số 1:

 

        

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Đào có 18 cái kẹo, Đào cho bạn Mai 3 cái cho bạn Lan 3 cái.
Vậy Đào còn lại số kẹo là cái.

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 45.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Nhà bác Phúc nuôi tất cả được 30 con gà và 50 con vịt.
Vậy cả gà và vịt nhà bác Phúc nuôi tất cả con.

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
90 - 50 - = 0

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
0 + 20 + = 90

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
80 - 40 - = 20

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hai anh em mỗi người có 5 cái kẹo. Mẹ cho thêm hai anh em mỗi người 3 cái kẹo nữa. Hỏi bây giờ cả hai anh em có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
Trả lời :     Bây giờ cả hai anh em có tất cả cái kẹo.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem ?
Trả lời: Hồng còn lại con tem.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 9 chục cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 10 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:  Lan còn lại cái nhãn vở.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi.
Hỏi 4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?

 

Bài thi số 3:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề 3:

Bài thi số 1:

 

     

 

 

 

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số liền sau của số 36 là số .

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền sau của số đó là số 90.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 69.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
70 - 50 + = 80

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
70 - 60 + = 80

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
70 - 40 + = 90

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím. Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:      Số bức tranh màu xanh của Lan là bức.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Việt có 19 con tem, Việt cho Mai và Lan mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu con tem ?
Trả lời: Việt còn lại con tem.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hà có 18 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 2 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem ?
Trả lời: Hà còn lại con tem.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 2 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

 

Bài thi số 3:

 

  

 

Đề 4:

Bài thi số 1:

 

     

 

 

 

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số liền trước của số 35 là số .

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 45.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 59.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
70 - 40 - = 20

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
10 + 30 + = 90

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
60 - 30 + = 80

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 7 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất , màu tím là ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:     Số bức tranh màu xanh của Lan là bức.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hà có 18 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 2 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem ?
Trả lời: Hà còn lại con tem.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi.
Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 2 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là

 

Đề 5:

Bài thi số 1:

 

     

 

 

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền sau của số đó là số 90.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 18 cái kẹo, Lan cho bạn Huệ 4 cái ; Lan ăn đi 2 cái.
Vậy Lan còn lại số kẹo là cái.

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hà có 15 cái kẹo, mẹ cho thêm Hà 2 cái nữa ; Hà cho bạn 6 cái.
Vậy bây giờ Hà còn số kẹo là cái.

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
+ 10 + 50 = 60

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
20 + + 40 = 90

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
+ 40 + 50 = 90

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 3 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Mai mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem ?Trả lời: Hồng còn lại con tem.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi.
Hỏi 4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:   4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

 

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:     Lan còn lại cái nhãn vở.

 

Đề 6:

Bài thi số 1:

 

     

 

 

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số liền sau của số 49 là số .

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hà có 15 cái kẹo, mẹ cho thêm Hà 2 cái nữa ; Hà cho bạn 6 cái.
Vậy bây giờ Hà còn số kẹo là cái.

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
An có 1 chục cái kẹo, mẹ cho thêm An 5 cái nữa ; An ăn đi 1 cái.
Vậy bây giờ An có số kẹo là cái.

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
80 - 20 - = 30

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
+ 20 + 50 = 80

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
90 - 50 - = 10

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 9 chục cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 10 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:  Lan còn lại cái nhãn vở.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:     Lan còn lại cái nhãn vở.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Mai mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem ?Trả lời: Hồng còn lại con tem.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 4 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 19 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

 

Bài thi số 3:

 

  

 

Đề7:

Bài thi số 1:

     

 

 

Bài thi số 3:

 

  

 

 

Đề 8:

Bài thi số 1:

 

     

 

 

Bài thi số 3:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Violympic-Vong 15 Toan 1, Toán học. . nslide trân trọng giới thiệu tới bạn đọc đề thi Violympic-Vong 15 Toan 1 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu Violympic-Vong 15 Toan 1 thuộc chủ đề Toán học được giới thiệu bởi bạn Tình Nguyễn Đăng tới cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào danh mục Toán học , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi ĐỀ THI Lớp 1 Toán học ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Bộ đề thi toán lớp 1 - Vòng 15 (Ra ngày 10/3/2011) Gồm có: 08 đề ( Sưu tầm: Vũ Văn Kiên – Web: http://VuKien, kế tiếp là tk - Điện thoại: 01686168368) Đề 1: Bài thi số 1:   BÀI THI SỐ 2 Hãy điền số phù hợp vào chỗ , thêm nữa nhé ! Câu 1:Hãy điền số phù hợp vào chỗ , bên cạnh đó nhé ! An có 19 cái kẹo, An cho Bình 5 cái ; An ăn đi 1 cái,còn cho biết thêm Vậy An còn lại số kẹo là cái,còn cho biết thêm Câu 2:Hãy điền số phù hợp vào chỗ ,còn cho biết https://nslide.com/de-thi/violympic-vong-15-toan-1.ez0rwq.html