Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Bộ đề thi toán lớp 1 -  Vòng 15 (Ra ngày 10/3/2011)

Gồm có: 08 đề

( Sưu tầm: Vũ Văn Kiên – Web: http://VuKien.tk - Điện thoại: 01686168368)

Đề 1:

Bài thi số 1:

 

        

 

 

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
An có 19 cái kẹo, An cho Bình 5 cái ; An ăn đi 1 cái.
Vậy An còn lại số kẹo là cái.

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số liền sau của số 24 là số .

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hoa có 19 con tem, Hoa cho bạn Mai 4 con tem cho bạn Lan 4 con tem.
Vậy Hoa còn lại số con tem là con tem.

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
80 - 30 - = 10

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
+ 10 + 50 = 60

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
70 - 30 - = 30

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi.
Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:     Lan còn lại cái nhãn vở.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu tím?
Trả lời:    Số bức tranh màu tím của Lan là bức.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi.
Hỏi 4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:   4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

 

 

 

 

 

Bài thi số 3:

 

  

 

Đề 2:

Bài thi số 1:

 

        

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Đào có 18 cái kẹo, Đào cho bạn Mai 3 cái cho bạn Lan 3 cái.
Vậy Đào còn lại số kẹo là cái.

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 45.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Nhà bác Phúc nuôi tất cả được 30 con gà và 50 con vịt.
Vậy cả gà và vịt nhà bác Phúc nuôi tất cả con.

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
90 - 50 - = 0

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
0 + 20 + = 90

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
80 - 40 - = 20

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hai anh em mỗi người có 5 cái kẹo. Mẹ cho thêm hai anh em mỗi người 3 cái kẹo nữa. Hỏi bây giờ cả hai anh em có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
Trả lời :     Bây giờ cả hai anh em có tất cả cái kẹo.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem ?
Trả lời: Hồng còn lại con tem.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 9 chục cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 10 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:  Lan còn lại cái nhãn vở.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi.
Hỏi 4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?

 

Bài thi số 3:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề 3:

Bài thi số 1:

 

     

 

 

 

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số liền sau của số 36 là số .

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền sau của số đó là số 90.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 69.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
70 - 50 + = 80

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
70 - 60 + = 80

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
70 - 40 + = 90

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím. Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:      Số bức tranh màu xanh của Lan là bức.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Việt có 19 con tem, Việt cho Mai và Lan mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu con tem ?
Trả lời: Việt còn lại con tem.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hà có 18 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 2 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem ?
Trả lời: Hà còn lại con tem.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 2 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

 

Bài thi số 3:

 

  

 

Đề 4:

Bài thi số 1:

 

     

 

 

 

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số liền trước của số 35 là số .

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 45.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 59.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
70 - 40 - = 20

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
10 + 30 + = 90

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
60 - 30 + = 80

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 7 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất , màu tím là ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:     Số bức tranh màu xanh của Lan là bức.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hà có 18 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 2 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem ?
Trả lời: Hà còn lại con tem.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi.
Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 2 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là

 

Đề 5:

Bài thi số 1:

 

     

 

 

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền sau của số đó là số 90.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 18 cái kẹo, Lan cho bạn Huệ 4 cái ; Lan ăn đi 2 cái.
Vậy Lan còn lại số kẹo là cái.

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hà có 15 cái kẹo, mẹ cho thêm Hà 2 cái nữa ; Hà cho bạn 6 cái.
Vậy bây giờ Hà còn số kẹo là cái.

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
+ 10 + 50 = 60

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
20 + + 40 = 90

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
+ 40 + 50 = 90

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 3 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Mai mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem ?Trả lời: Hồng còn lại con tem.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi.
Hỏi 4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:   4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

 

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:     Lan còn lại cái nhãn vở.

 

Đề 6:

Bài thi số 1:

 

     

 

 

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số liền sau của số 49 là số .

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hà có 15 cái kẹo, mẹ cho thêm Hà 2 cái nữa ; Hà cho bạn 6 cái.
Vậy bây giờ Hà còn số kẹo là cái.

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
An có 1 chục cái kẹo, mẹ cho thêm An 5 cái nữa ; An ăn đi 1 cái.
Vậy bây giờ An có số kẹo là cái.

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
80 - 20 - = 30

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
+ 20 + 50 = 80

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
90 - 50 - = 10

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 9 chục cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 10 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:  Lan còn lại cái nhãn vở.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:     Lan còn lại cái nhãn vở.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Mai mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem ?Trả lời: Hồng còn lại con tem.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 4 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 19 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

 

Bài thi số 3:

 

  

 

Đề7:

Bài thi số 1:

     

 

 

Bài thi số 3:

 

  

 

 

Đề 8:

Bài thi số 1:

 

     

 

 

Bài thi số 3:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Violympic-Vong 15 Toan 1

Đăng ngày 3/20/2011 8:07:32 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 295 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 10.15 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Violympic-Vong 15 Toan 1, Toán học. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn tài liệu Violympic-Vong 15 Toan 1 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Violympic-Vong 15 Toan 1 thuộc danh mục Toán học được chia sẽ bởi thành viên Tình Nguyễn Đăng tới thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục Toán học , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi ĐỀ THI Lớp 1 Toán học ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Bộ đề thi toán lớp 1 - Vòng 15 (Ra ngày 10/3/2011) Gồm có: 08 đề ( Sưu tầm: Vũ Văn Kiên – Web: http://VuKien, ngoài ra tk - Điện thoại: 01686168368) Đề 1: Bài thi số 1:   BÀI THI SỐ 2 Hãy điền số phù hợp vào chỗ , bên cạnh đó nhé ! Câu 1:Hãy điền số phù hợp vào chỗ , ngoài ra nhé ! An có 19 cái kẹo, An cho Bình 5 cái ; An ăn đi 1 cái,còn cho biết thêm Vậy An còn lại số kẹo là cái, tiếp theo là Câu 2:Hãy điền số phù hợp vào chỗ , bên cạnh

https://nslide.com/de-thi/violympic-vong-15-toan-1.ez0rwq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học


Bộ đề thi toán lớp 1 - Vòng 15 (Ra ngày 10/3/2011)
Gồm có: 08 đề
( Sưu tầm: Vũ Văn Kiên – Web: http://VuKien.tk - Điện thoại: 01686168368)
Đề 1:
Bài thi số 1:

 


BÀI THI SỐ 2
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! An có 19 cái kẹo, An cho Bình 5 cái ; An ăn đi 1 cái. Vậy An còn lại số kẹo là cái.
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Số liền sau của số 24 là số
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hoa có 19 con tem, Hoa cho bạn Mai 4 con tem cho bạn Lan 4 con tem. Vậy Hoa còn lại số con tem là con tem.
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 80 - 30 - 10
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 10 + 50 = 60
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 70 - 30 - 30
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi. Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ? Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở? Trả lời:     Lan còn lại cái nhãn vở.
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu tím? Trả lời:    Số bức tranh màu tím của Lan là bức.
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi. Hỏi 4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ? Trả lời:   4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.





Bài thi số 3:

 

Đề 2:
Bài thi số 1:

 
BÀI THI SỐ 2
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Đào có 18 cái kẹo, Đào cho bạn Mai 3 cái cho bạn Lan 3 cái. Vậy Đào còn lại số kẹo là cái.
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 45. Trả lời: Số đó là số
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Nhà bác Phúc nuôi tất cả được 30 con gà và 50 con vịt. Vậy cả gà và vịt nhà bác Phúc nuôi tất cả con.
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 90 - 50 - 0
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 0 + 20 + 90
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 80 - 40 - 20
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hai anh em mỗi người có 5 cái kẹo. Mẹ cho thêm hai anh em mỗi người 3 cái kẹo nữa. Hỏi bây giờ cả hai anh em có tất cả bao nhiêu cái kẹo? Trả lời :     Bây giờ cả hai anh em có tất cả cái kẹo.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem ? Trả lời: Hồng còn lại con tem.
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Lan có 9 chục cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 10 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở? Trả lời:  Lan còn lại cái nhãn vở.
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi. Hỏi 4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?

Bài thi số 3:

 








Đề 3:
Bài thi số

Sponsor Documents