XET TẶNG KỶ NC SỰ NGHIỆP GD 2017

Đăng ngày 5/23/2017 8:25:04 AM | Thể loại: Đề thi khác | Chia sẽ bởi: Duy Phan Khánh | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.12 M | Loại file: doc

 


 

 UBND HUYỆN HỒNG DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        PHÒNG GD-ĐT                               Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

                       

         Số:  12  /GD-ĐT                      Huyện Hồng Dân, ngày 06 tháng 02 năm 2016

  Về việc xét tặng kỷ niệm chương          

Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2017

 

 

Kính gửi : Các đơn vị trực thuộc phòng GD-ĐT.

 

Thực hiện công văn số 27/SGDĐT-TCCB của Sở GD-ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2017 về việc xét tặng kỷ niệm chương“Vì sự nghiệp giáo dục”năm 2017;

 Căn cứ Thông tư số 35/2005/TT-BGD-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2005 của Bộ GD-ĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 về việc ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”;

 Để kịp thời ghi nhận công lao của các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của huyện nhà, phòng GD-ĐT huyện Hồng Dân đề nghị các đơn vị trực thuộc xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”năm 2017 như sau:

I. NGUYÊN TẮC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

- Kỷ niệm chương“Vì sự nghiệp giáo dục”được xét tặng một lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng.

- Việc xét Kỷ niệm chương phải đúng đối tượng, tiêu chuẩn, qui trình, đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai.

II. ĐỐI TƯỢNG

1. Kỷ niệm chương xét tặng cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên đang công tác trong ngành giáo dục bao gồm: đang công tác, đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển sang ngành khác trong các trường đại học, trường học, học viện, cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, tại các cơ quan quản lý chỉ đạo, nghiên cứu giáo dục và các đơn vị trực tiếp phục vụ thuộc ngành giáo dục.

2. Cá nhân ngoài ngành giáo dục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp GD-ĐT.

3. Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp GD&ĐT của Việt Nam.

              III. TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH XÉT

 Thực hiện theo Điều 27 và khoản 2 Điều 41 của Thông tư số 35/2005/TT-BGD-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2005 của Bộ GD-ĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; từ Điều 3 đến Điều 8 của Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 về việc ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.Trong quá trình xét các đơn vị cần lưu ý những điều cơ bản sau:

              1. Cá nhân trong ngành

a) Cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đủ 20 năm trở lên đối với nữ đủ 25 năm trở lên đối với nam, hoàn thành tốt công việc được giao.


b) Cá  nhân đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được xét tặng sớm hơn thời gian quy định tại khoản 1 Điều này là 05 năm.

c) Cá nhân có đủ điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng bị hình thức kỷ luật từ khiển trách đến dưới hình thức kỷ luật buộc thôi việc chỉ được xét kỷ niệm chương“Vì sự nghiệp giáo dục”tính từ thời điểm xóa kỷ luật. Thời gian thi hành kỷ luật không được tính xét kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

2. Các cá nhân ngoài ngành thuộc đối tượng qui định tại điểm 2 mục II phải đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau :

a) Cá nhân đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể thời gian từ một nhiệm kỳ trở lên, có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của ngành giáo dục.

b) Cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, có giá trị thiết thực phục vụ cho sự nghiệp giáo dục;

c) Cá nhân có công lao đóng góp xây dựng, ủng hộ tài chính, hiện vật để tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục được Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý giáo dục xác nhận.

3. Các cá nhân thuộc đối tượng qui định tại điểm 3 mục II:

 phải có công lao đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa ngành giáo dục Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế.

 

IV. QUY TRÌNH XÉT TẶNG

1. Cá nhân được đề nghị xét tặng

- Thuộc ngành giáo dục thực hiện bản tóm tắt thành tích theo mẫu 2A;

- Ngoài ngành giáo dục thực hiện bản tóm tắt thành tích theo mẫu 2B;

    - Là người nước ngoài thực hiện bản tóm tắt thành tích theo mẫu 2C.

2. Các đơn vị tập hợp hồ sơ, xác nhận hồ sơ cá nhân, tổng hợp danh sách. Hội đồng Thi đua Khen thưởng của đơn vị căn cứ tiêu chuẩn xét, lập hồ sơ gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo .

3. Cá nhân đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác qua ngành khác, nếu đủ tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương thì hồ sơ nộp tại đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu hoặc trước khi chuyển ngành khác.Trường hợp cơ quan, tổ chức đã giải thể thì cơ quan, tổ chức kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức trước đây, hoặc cơ quan cấp trên lập hồ sơ và làm văn bản đề nghị xét tặng.

V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

1. Hồ sơ cá nhân

-   Bản tóm tắt thành tích cá nhân theo mẫu 2A (người thuộc ngành giáo dục)

-   Mẫu 2B (người ngoài ngành giáo dục)

-   Mẫu 2C (người nước ngoài)

-   Bản sao các quyết định có liên quan số năm công tác (chỉ áp dụng đối với người trong ngành giáo dục).


 1. Hồ sơ của trường đề nghị Phòng GD&ĐT

-   Công văn đề nghị theo mẫu 1

-   Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo mẫu 3A.

-   Hồ sơ của cá nhân được đề nghị xét Kỷ niệm chương.

-   Biên bản họp xét.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thủ trưởng các đơn vị triển khai văn bản này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Tổ chức xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” đúng nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn theo qui định.

- Thời gian các đơn vị trực thuộc gửi hồ sơ đến phòng GD-ĐT hạn chót hết ngày 13/3/2017 .( Nộp trực tiếp cho đ/c Diệp Thanh Hờn )

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị trực thuộc phản ảnh về phòng GD-ĐT để hướng dẫn kịp thời cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như  kinh gửi;

- Ban Thi đua khen thưởng;

- Lưu: VP, CĐ.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                                                                          Mẫu 2A

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

 

I .SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

Họ và tên : ………………………………….                               Nam, Nữ:………

Ngày, tháng, năm sinh: Sinh ngày…. tháng năm                     Dân tộc: ……….

Nơi ở hiện nay: Ấp………, Xã …………, huyện…………. , tỉnh ………………….

Chức vụ và nơi công tác trong ngành GD&ĐT: Hiện đang giữ chức vụ……

 công tác tại …………………………………          huyện Hồng Dần, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày vào ngành GD&ĐT: Vào ngành ngày ……..tháng……năm 20

Ngày nghỉ hưu ( Hoặc chuyển ra ngoài ngành GD&ĐT ): đang công tác trong ngành.

Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển đổi) : …năm ( Bằng chữ )

Số năm đạt danh hiệu CSTĐ (hoặc GVG): ……năm ( Bằng Chữ )

+ Cấp cơ sở : Đạt danh  hiệu CSTĐ sở :        năm ( Bằng chữ )

           + Cấp tỉnh hoặc cấp Bộ: Đạt danh  hiệu CSTĐ cấp tỉnh…..năm ( Bằng chữ )

Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: …. năm ( Bằng chữ )

Mức kỷ luật:

- Ngày ký quyết định kỷ luật: Không có vi phạm kỷ luật.

- Ngày ký quyết định xóa kỷ luật: Không có vi phạm kỷ luật.

Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương: …. năm ( Bằng chữ)

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Thời gian

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ, nơi công tác

Ghi rõ: Trường, xã, huyện (quận)

- Từ tháng………  đến tháng

 

 

 


 

 

 

 

- Từ tháng………  đến tháng

 

 

 

 

 

 

- Từ tháng………  đến tháng

 

 

 

 

 

- Từ tháng………  đến tháng

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

……………., ngày  tháng  năm

 

Người khai ký

(Ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 2B:


Bản tóm tắt thành tích dùng cho cá nhân ngoài ngành

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

 

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

Họ và tên: ................................................. Nam, Nữ ..........

Ngày, tháng, năm sinh: ……… Dân tộc:

Nơi ở hiện nay: ....................................................

Chức vụ và nơi công tác:...........................................................................

 

II. THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH GIÁO DỤC:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị            ................,ngày.....tháng......năm 2017

                                                                                              Người khai

 

 

 

Ý kiến của Thường trực HĐTĐKT Tỉnh hoặc Bộ chủ quản

................,ngày.....tháng......năm 20....            Cơ quan quản lý giáo dục

Mẫu 2C:


Bản tóm tắt thành tích

 

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

 

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

Họ và tên: ……………............................................. Nam, Nữ .....................

Ngày, tháng, năm sinh: …………….......................  .Quốctịch: ....................

Nơi ở hiện nay: .............................................................................................

Chức vụ và nơi công tác: ……………...........................................................

 

II. THÀNH TÍCH VÀ CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH GIÁO DỤC:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

................,ngày.....tháng......năm 20.....

 

Cơ quan quản lý giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 


Mẫu 1

       PHÒNG GD-ĐT HỒNG DÂN

      TRƯỜNG

               Số ……/GD-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương                   “Vì sự nghiệp giáo dục”năm 2017

         ……………, ngày   tháng  năm 2017

 

Kính gửi:  Hội đồng thi đua phòng GD-ĐT huyện Hồng Dân.

n cứ công văn số:…………ngày ….. tháng .6 năm 2017 của phòng GD-ĐT huyện Hồng Dân về việc xét tặng kỷ niệm chương“Vì sự nghiệp giáo dụcnăm 2016;

Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005,

Đơn vị trường……………. đã họp xét và đề nghị Phòng GD-ĐT xem xét đề nghị cấp trên xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2016 cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:

1. Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo:………..( Bằng chữ) người. Trong đó:

- Đang làm việc: ….. người.

- Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: ………..

- Đã chuyển sang ngành khác:……………

2. Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo:…..

3. Người nước ngoài……….

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 


 

                                                                                                                         Mẫu 3A

PHÒNG GD-ĐT HỒNG DÂN

  TRƯỜNG………

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Vì sự nghiệp giáo dục - năm 20..

( Kèm theo công văn số:...../.... ngày     tháng  năm   )

 

 

 

 

TT

 

 

Ông

( Bà)

 

 

 

 

 

Họ và tên

 

 

 

 

Chức vụ , đơn vị công tác

 

Số năm công tác trong

ngành

 

Số năm xét tặng kỷ niệm chương

 

 

 

 

 

Trong ngành

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

Ông

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

Nghỉ hưu

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

Ngoài ngành

 1.  

 

 

 

 

 1.  

Ông

 

 

 

 

 

                                                                       ……………, ngày  tháng  năm 2017

                                                                                   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi XET TẶNG KỶ NC SỰ NGHIỆP GD 2017, Đề thi khác. . nslide.com chia sẽ tới cộng đồng tài liệu XET TẶNG KỶ NC SỰ NGHIỆP GD 2017 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện XET TẶNG KỶ NC SỰ NGHIỆP GD 2017 trong chuyên mục Đề thi khác được chia sẽ bởi user Duy Phan Khánh đến mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Đề thi khác , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Đề thi khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu UBND HUYỆN HỒNG DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD-ĐT Độc lập -Tự do- Hạnh phúc Số: 12 /GD-ĐT Huyện Hồng Dân, ngày 06 tháng 02 năm 2016 Về việc xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2017 Kính gởi : Các doanh nghiệp trực thuộc phòng GD-ĐT, ngoài ra Thực hiện công văn số 27/SGDĐT-TCCB của Sở GD-ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2017 về việc xét tặng kỷ niệm chương“Vì sự nghiệp giáo dục”năm 2017; Căn cứ Thông tư số 35/2005/TT-BGD-ĐT ngày https://nslide.com/de-thi/xet-tang-ky-nc-su-nghiep-gd-2017.mbcu0q.html