Đề Thi:Về Việc Coi Thi Giải Toán, Vật Lý Qua Internet Cấp Tỉnh Ngày 20/3/2017

đề thi Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
uccu0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-05-23 08:35:30
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

. UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1077/QĐ-SGDĐT Bạc Liêu, ngày 02 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Hội đồn

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

.       UBND TỈNH BẠC LIÊU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       Số: 1077/QĐ-SGDĐT Bạc Liêu, ngày 02 tháng 3 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý
qua Internet cấp tỉnh năm học 2016 - 2017
 
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU
 
Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở GD-ĐT Bạc Liêu;
Thực hiện Công văn số 4608/BGDĐT-GDTrH ngày 19/9/2016 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi Toán, Vật lí qua Internet năm học 2016 – 2017; Công văn số 960/SGDĐT-KTKĐ ngày 26/9/2016 của Sở GD-ĐT về việc thi giải Toán, Vật lý qua Internet vòng thi cấp tỉnh năm học 2016 – 2017 và Công văn số 170/SGDĐT-KTKĐ ngày 24/02/2017 của Sở GD-ĐT về việc tổ chức coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet vòng thi cấp tỉnh năm học 2016 – 2017;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập 12 (Mười hai) Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet vòng thi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 (theo phụ lục đính kèm).
Điều 2. Các Hội đồng coi thi có nhiệm vụ tổ chức coi thi theo đúng Công văn số 4608/BGDĐT-GDTrH; Công văn 960/SGDĐT-KTKĐ và Công văn số 170/SGDĐT-KTKĐ.
Thời gian làm việc của Hội đồng từ ngày 07/3/2017 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ (theo lịch thi được quy định tại Công văn số 4608/ BGDĐT-GDTrH và Thông báo điều chỉnh lịch thi của Ban tổ chức cuộc thi (gửi kèm)).
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công, giao việc.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT, Trưởng các phòng KT-KĐCLGD, GDTrH, GDMN-GDTH, -KHTC, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:                                                                                      GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;                                                                                             
- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                            

Phụ lục 1:
Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, TP Bạc Liêu năm học 2016 – 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017
của Giám đốc Sở GDĐT)
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị
Nhiệm vụ
                                                  
Trần Bằng Phi
P. Trưởng phòng
Phòng GD-ĐT Bạc Liêu
Chủ tịch
                                                  
Trần Văn Sơn
Hiệu trưởng
TH Phùng Ngọc Liêm
Phó Chủ tịch
                                                  
Trần Thiện Khiêm
Nhân viên
Phòng GD-ĐT Bạc Liêu
Thư ký
                                                  
Huỳnh Duy Đức
Giáo viên
THCS Trần Phú, ĐH
Giám thị
                                                  
Châu Trung Hiếu
Giáo viên
THCS Long Điền Đông B, ĐH
Giám thị
                                                  
Nguyễn Tân Cương
Giáo viên
THCS Lê Hồng Phong, ĐH
Giám thị
                                                  
Trần Trọng Tiến
Giáo viên
THPT Điền Hải
Giám thị
                                                  
Lâm Sơn Hải
Giáo viên
THPT Điền Hải
Giám thị
                                                  
Nguyễn Tấn Ngà
Giáo viên
THPT Điền Hải
Giám thị
                                              
Lâm Hoàng Như Phụng
Giáo viên
THPT Lê Văn Đẩu
Giám thị
                                              
Lê Văn Niên
Giáo viên
THPT Lê Văn Đẩu
Giám thị
                                              
Trịnh Văn Dễ
Giáo viên
THPT Lê Văn Đẩu
Giám thị
                                              
Quách Thị Song Hảo
Nhân viên
Phòng GD-ĐT Bạc Liêu
Kỹ thuật viên
                                              
Đào Quốc Hiệp
Nhân viên
TH Phùng Ngọc Liêm
Nhân viên y tế
                                              
Nguyễn Kim Phát
Nhân viên
TH Phùng Ngọc Liêm
Bảo vệ
                                              
Nguyễn Thị Thủy
Nhân viên
TH Phùng Ngọc Liêm
Phục vụ

Danh sách này có 16 (Mười sáu) người.

Phụ lục 2:
Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đông Hải năm học 2016 – 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017
của Giám đốc Sở GDĐT)
 
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị
Nhiệm vụ
                                                  
Trần Phương Thanh
Phó Trưởng phòng
Phòng GD-ĐT Đông Hải
Chủ tịch
                                                  
Lưu Xuân Hương
Hiệu trưởng
THCS Lê Hồng Phong
Phó Chủ tịch
                                                  
Nguyễn Văn Đông
Giáo viên
THCS Lê Hồng Phong
Thư ký
                                                  
Quách Văn Xịa
Giáo viên
THCS  Hưng Phú, PL
Giám thị
                                                  
Lê Văn Cường
Giáo viên
THCS Vĩnh Phú Tây, PL
Giám thị
                                                  
Trần Minh Triết
Giáo viên
THCS B Vĩnh Phú Đông, PL
Giám thị
                                                  
Mai Tấn An
Chuyên viên
Phòng GD-ĐT Đông Hải
Kỹ thuật viên
                                                  
Trần Văn Đạt
Nhân viên
THCS Tạ Tài Lợi
Nhân viên y tế
                                                  
Đặng Minh Toàn
Nhân viên
THCS Lê Hồng Phong
Bảo vệ
                                              
Bùi Văn Việt
Nhân viên
THCS Lê Hồng Phong
Phục vụ

Danh sách này có 10 (Mười) người.

Phụ lục 3:
Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường THCS Giá Rai B, thị xã Giá Rai năm học 2016 – 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017
của Giám đốc Sở GDĐT)
                                                                                       
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị
Nhiệm vụ
                                                  
Trịnh Minh Trung
P.Trưởng Phòng
Phòng GD-ĐT Giá Rai
Chủ tịch
                                                  
Võ Duy Khải
Chuyên viên
Phòng GD-ĐT Giá Rai
Phó Chủ tịch
                                                  
Nguyễn Văn Lý
Cán bộ
Phòng GD-ĐT Giá Rai
Thư ký
                                                  
Phan Khánh Duy
Giáo viên
THCS Nguyễn Du, HD
Giám thị
                                                  
Võ Minh Hôn
Giáo viên
THCS Thủ Khoa Huân, HD
Giám thị
                                                  
Lê Văn Tửng
Giáo viên
THCS Ninh Hòa, HD
Giám thị
                                                  
Nguyễn Hoàng Phương
Cán bộ
Phòng GD-ĐT Giá Rai
Kỹ thuật viên
                                                  
Nguyễn Trầm Kha
Nhân viên
THCS Giá Rai B
Y tế
                                                  
Hoàng Văn Sáu
Nhân viên
THCS Giá Rai B
Bảo vệ
                                              
Nguyễn Bích Trân
Nhân viên
THCS Giá Rai B
Phục vụ

Danh sách này có 10 (Mười) người.

Phụ lục 4:
Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường THCS Hòa Bình, huyện Hòa Bình năm học 2016 – 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017
của Giám đốc Sở GDĐT)
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị
Nhiệm vụ
                                                  
Lưu Văn Tiếng
P.Trưởng phòng
Phòng GD-ĐT Hòa Bình
Chủ tịch
                                                  
Đặng Phú Quốc
Chuyên viên
Phòng GD-ĐT Hòa Bình
Phó Chủ tịch
                                                  
Dương Văn Hậu
Cán bộ
Phòng GD-ĐT Hòa Bình
Thư ký
                                                  
Nguyễn Minh Luân
Giáo viên
THCS Ngô Quang Nhã, VL
Giám thị
                                                  
Trần Tấn Phát
Giáo viên
THCS Hưng Hội, VL
Giám thị
                                                  
Thái Trường Vũ
Giáo viên
TH Hoa Lư, VL
Giám thị
                                                  
Trương Hoài Linh
Giáo viên
THCS Hòa Bình
Kỹ thuật viên
                                                  
Giang Nhân Sĩ Phú
Nhân viên
THCS Hòa Bình
Nhân viên y tế
                                                  
Bùi Thanh Sơn
Nhân viên
THCS Hòa Bình
Bảo vệ
                                              
Hồ Thị Thơ
Cán bộ
Phòng GD-ĐT Hòa Bình
Phục vụ

Danh sách này có 10 (Mười) người.

Phụ lục 5:
Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường Tiểu học Ngan Dừa, huyện Hồng Dân năm học 2016 – 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017
của Giám đốc Sở GDĐT)
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị
Nhiệm vụ
                                                  
Lê Văn Phúc
P. Trưởng Phòng
Phòng GD-ĐT Hồng Dân
Chủ tịch
                                                  
Lê Hoàng Kiếm
Hiệu trưởng
TH Ngan Dừa
Phó Chủ tịch
                                                  
Bùi Văn Cầu
Cán bộ
Phòng GD-ĐT Hồng Dân
Thư ký
                                                  
Phạm Văn Hùng
Phó Hiệu trưởng
Trường THCS Vĩnh Hậu, HB
Giám thị
                                                  
Trần Huỳnh Cơ Thịnh
Giáo viên
Trường THCS Vĩnh Mỹ A, HB
Giám thị
                                                  
Trần Quốc Hùng
Phó Hiệu trưởng
Trường TH Hòa Bình A, HB
Giám thị
                                                  
Nguyễn Văn Phú
Nhân viên
TH Ngan Dừa
Kỹ thuật viên
                                                  
Bùi Thị Thái
Nhân viên
TH Ngan Dừa
Nhân viên y tế
                                                  
Lâm Hữu Mười
Nhân viên
TH Ngan Dừa
Bảo vệ
                                              
Tôn Thị Bé
Nhân viên
Phòng GD-ĐT Hồng Dân
Phục vụ

Danh sách này có 10 (Mười) người.

Phụ lục 6:
Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường THCS Vĩnh Thanh, huyện Phước Long năm học 2016 – 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017
của Giám đốc Sở GDĐT)
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị
Nhiệm vụ
                                                  
Nguyễn Văn Thiện
Trưởng phòng
Phòng GD-ĐT Phước Long
Chủ tịch
                                                  
Hồ Trường Giang
Hiệu trưởng
THCS Vĩnh Thanh
Phó Chủ tịch
                                                  
Nguyễn Văn Tuy
Chuyên viên
Phòng GD-ĐT Phước Long
Thư ký
                                                  
Nguyễn Văn Đức
Giáo viên
THCS Võ Thị Sáu, BL
Giám thị
                                                  
Huỳnh Thanh Lâm
Giáo viên
THCS Thuận Hòa 2, BL
Giám thị
                                                  
Vũ Văn Tú
Giáo viên
THCS Trần Huỳnh, BL
Giám thị
                                                  
Lê Văn Thế
Cán bộ
Phòng GD-ĐT Phước Long
Kỹ thuật viên
                                                  
Hồ Trường Tiền
Giáo viên
THCS Vĩnh Thanh
Phục vụ
                                                  
Nguyễn Thị Kim Dung
Nhân viên
THCS Vĩnh Thanh
Nhân viên y tế
                                              
Phan Thanh Tùng
Bảo vệ
THCS Vĩnh Thanh
Bảo vệ

Danh sách này có 13 (Mười) người.

Phụ lục 7:
Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường Tiểu học Hoa Lư, huyện Vĩnh Lợi năm học 2016 – 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017
của Giám đốc Sở GDĐT)
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị
Nhiệm vụ
                                                  
Đoàn Thị Thùy Linh
Trưởng phòng
Phòng GD-ĐT Vĩnh Lợi
Chủ tịch
                                                  
Ông Lê Minh Chí
Cán bộ
Phòng GD-ĐT Vĩnh Lợi
Phó Chủ tịch
                                                  
Ông Đặng Văn Rợn
Cán bộ
Phòng GD-ĐT Vĩnh Lợi
Thư ký
                                                  
Nguyễn Ngọc Duy Ái
Giáo viên
TH Phong Thạnh Tây A, GR
Giám thị
                                                  
Nguyễn Khánh Nhu
Giáo viên
TH Giá Rai B, GR
Giám thị
                                                  
Chu Đức Hòa
Giáo viên
THCS Ph.Thạnh Đông, GR
Giám thị
                                                  
Huỳnh Văn Khẩn
Giáo viên
THPT Gành Hào
Giám thị
                                                  
Đỗ Xuân Lâm
Giáo viên
THPT Gành Hào
Giám thị
                                                  
Lê Bé Đil
Giáo viên
THPT Gành Hào
Giám thị
                                              
Huỳnh Hồng Tâm
Giáo viên
THCS Nguyễn Minh Nhựt
Kỹ thuật
                                              
Huỳnh Tấn Phát
Giáo viên
TH Hoa Lư
Kỹ thuật
                                              
Hồ Thị Thu Trang
Nhân viên Y tế
TH Hoa Lư
Nhân viên y tế
                                              
Liêu Quốc Anh
Nhân viên
TH Hoa Lư
Bảo vệ, Phục vụ

Danh sách này có 13 (Mười ba) người.

Phụ lục 8:
Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường THPT Chuyên Bạc Liêu năm học 2016 – 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017
của Giám đốc Sở GDĐT)
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị
Nhiệm vụ
                                                  
Phú Thị Cẩm
Hiệu trưởng
THPT Chuyên Bạc Liêu
Chủ tịch
                                                  
Vũ Công Dân
TTCM
THPT Chuyên Bạc Liêu
Phó Chủ tịch
                                                  
Nguyễn Kim Luyến
Giáo viên
THPT Chuyên Bạc Liêu
Thư ký
                                                  
Trương Văn Toán
Giáo viên
THPT Bạc Liêu
Giám thị
                                                  
Huỳnh Huyền Sử
Giáo viên
THPT Bạc Liêu
Giám thị
                                                  
Lê Thị Thanh Nhàn
Giáo viên
THPT Bạc Liêu
Giám thị
                                                  
Phan Thanh Dũng
Giáo viên
THPT Giá Rai
Giám thị
                                                  
Thái Quốc Bằng
Giáo viên
THPT Giá Rai
Giám thị
                                                  
Lê Xuân Trí
Giáo viên
THPT Giá Rai
Giám thị
                                              
Trương Hồng Phi
Giáo viên
THPT Chuyên Bạc Liêu
Kỹ thuật viên
                                              
Trần Văn Huấn
Nhân viên
THPT Chuyên Bạc Liêu
Kỹ thuật viên
                                              
Phan Bảo Chân
Nhân viên
THPT Chuyên Bạc Liêu
Nhân viên y tế
                                              
Nguyễn Mạnh Cường
Nhân viên
THPT Chuyên Bạc Liêu
Bảo vệ
                                              
Lâm Khánh Hiến
Nhân viên
THPT Chuyên Bạc Liêu
Phục vụ

Danh sách này có 14 (Mười bốn) người.

Phụ lục 9:
Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường THPT Bạc Liêu năm học 2016 – 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017
của Giám đốc Sở GDĐT)
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị
Nhiệm vụ
                                                  
Dương Bình
Hiệu trưởng
THPT Bạc Liêu
Chủ tịch
                                                  
Nguyễn Thị Hằng
P.Hiệu trưởng
THPT Bạc Liêu
Phó Chủ tịch
                                                  
Nguyễn Thu Hiền
Giáo viên
THPT Bạc Liêu
Thư ký
                                                  
Ngô Văn Nghị
Giáo viên
THPT Võ Văn Kiệt
Giám thị
                                                  
Nguyễn Văn Dược
Giáo viên
THPT Võ Văn Kiệt
Giám thị
                                                  
Huỳnh Thanh Tuấn
Giáo viên
THPT Võ Văn Kiệt
Giám thị
                                                  
Nguyễn Việt Huy
Nhân viên
THPT Bạc Liêu
Kỹ thuật viên
                                                  
Lâm Ứng Tài
Nhân viên
THPT Bạc Liêu
Nhân viên y tế
                                                  
Nguyễn Văn Điền
Nhân viên
THPT Bạc Liêu
Bảo vệ
                                              
Nguyễn Thị Khánh Châu
Nhân viên
THPT Bạc Liêu
Phục vụ

Danh sách này có 10 (Mười) người.
.

Phụ lục 10:
Danh sách các thành viên Hội đồng coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh đặt tại trường THPT Giá Rai năm học 2016 – 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1077/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017
của Giám đốc Sở GDĐT)
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị
Nhiệm vụ
                                                  
Dư Quốc Kiệt
Hiệu trưởng
THPT Giá Rai
Chủ tịch
                                                  
Võ Nhật Minh Tâm
Phó Hiệu trưởng
THPT Giá Rai
Phó Chủ tịch
                                                  
Đoàn Văn Ba
Giáo viên
THPT Giá Rai
Thư ký
                                                  
Bùi Văn Bình
Giáo viên
THPT Ngan Dừa
Giám thị
                                                  
Nguyễn Thành Huy
Giáo viên
THPT Ngan Dừa
Giám thị
                                                  
Danh Hiền
Giáo viên
THPT Ngan Dừa
Giám thị
                                                  
Lý Hành Quân
Giáo viên
THPT Giá Rai
Kỹ thuật viên
                                                  
Nguyễn Xuân Đào
Y tế
THPT Giá Rai
Nhân viên y tế
                                                  
Nguyễn Văn Nhỏ
Bảo vệ
THPT Giá Rai
Bảo vệ
                                              
Lê Trung Ngươn
Văn phòng
THPT Giá Rai
Phục vụ

Danh sách này có 10 (Mười) người.
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Về việc coi thi giải Toán, Vật lý qua Internet cấp tỉnh ngày 20/3/2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngQD_coi_thi_ViOlympic_toan_vat_ly_cap_tinh_20162017.doc[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự